Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus19222.05.20233

4105-2015 (639, 630, 065, 059)

Raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo lähettäminen lausunnoille

Tiivistelmä:

Raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo on valmistunut. Yleissuunnitelmasta pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä, joiden käsittelyn ja mahdollisten täydennysten jälkeen kaupunginhallitus päättää toteutussuunnitelmien laatimisesta.

Kh § 192

Kehittämispäällikkö Juha Jokela ja kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen 16.5.2023:

Raitiotien yleissuunnittelun vaiheet ja viimeisimmät päätökset

Turun raitiotiestä on tehty kolme yleissuunnitelmaa vuosien 2013 ja 2023 välillä. Yleissuunnitelmissa raitiotien ensimmäisen vaiheen reitin toinen pää on ollut Varissuolla, mutta reitin toisena päänä on suunniteltu ja arvioitu eri yleissuunnitelmissa Runosmäkeä, Skanssia, Raisiota, Länsikeskusta, Matkakeskusta ja nyt satamaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020 § 51 muun muassa, että raitiotien toteutussuunnitelmat laaditaan välille Varissuo-Tiedepuisto-Kauppatori ja raitiotien hankesuunnitelmatasoinen yleissuunnitelma välille Kauppatori-Matkakeskus-Linnakaupunki-satama. Kaupunginhallitus päätti 18.1.2021 § 5 tarkemmin mm. yleissuunnitelmassa tutkittavista reiteistä, vertailtavista vaihtoehdoista sekä maankäytön kehittymisen oletuksista.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020 § 51 myös mm., että kaupunginhallitus oikeutetaan päättämään yleissuunnitelman jälkeen toteutussuunnittelun käynnistämisestä välille Kauppatori-Matkakeskus-Linnakaupunki-satama sekä, että hankeyhtiö valtuutetaan päättämään hankintamenettelystä ja suunnitelmien laatimisesta.

Yleissuunnitelma on nyt valmistunut lausunnoille lähetettäväksi. Yleissuunnitelmaan voidaan tehdä lausuntojen perusteella täydennyksiä ennen kaupunginhallituksen syksyn 2023 päätöksentekoa toteutussuunnittelupäätöstä koskien. Tällöin päätetään myös raitiotien reitistä.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020 § 51 myös mm., että kaupunginvaltuusto tekee lopullisen investointipäätöksen raitiotien toteutussuunnitelman ja vahvistuneen kustannusarvion perusteella. Tämän hetken arvion mukaan investointipäätös voisi ajoittua loppuvuodelle 2025. Raitiotien mahdollisen rakentamisen arvioidaan kestävän noin viisi vuotta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2020 § 97 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-sopimuksen 2020-2031. MAL-sopimuksen mukaan muun muassa Turun kaupunki käynnistää raitiotien suunnittelun ja valtio osoittaa 30 %:n ja enintään 4,5 milj. euron avustuksen raitiotien yleis- ja toteutussuunnitteluun. MAL-sopimus on hyväksytty kaikkien osapuolten toimesta.

Pormestariohjelman mukaan ”Raitiotien kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen kannalta merkittävästä joukkoliikenneratkaisusta”.

Selvitysten ja vaikutusarviointien keskeinen sisältö

Raitiotie on kokonaisvaltainen kaupunkikehityshanke, joka määrittää Turun ja kaupunkiseudun kehitystä vuosikymmenien päähän. Raitiotie yhdistyy kaupungille tärkeisiin strategisiin tavoitteisiin ja hankkeisiin, kuten Tiedepuistoon, keskustan kehittämiseen ja Tunnin junaan. Raitiotie on osa yleiskaavan joukkoliikenteen laatukäytäväverkostoa ja siten keskeinen osa Turun liikennejärjestelmää.

Raitiotietä on verrattu yleissuunnitelmassa runkobussijärjestelmään. Infrastruktuuri-investointien suuruudeksi on arvioitu runkobussijärjestelmässä 95 miljoonaa euroa ja raitiotiellä Satama-Varissuo 333 miljoonaa euroa. Valtion osuudeksi raitiotien infrastruktuuri-investoinneista on oletettu 30​ %. Raitiovaunujen hankintakustannus 39 miljoonaa euroa on laskelmissa kuoletettu liikennöintikustannusten yhteydessä.

Raitiotie vastaa arvioiden mukaan runkobussivaihtoehtoa paremmin asetettuihin tavoitteisiin kaupungin kilpailukyvyn, kasvun ja vetovoiman, kestävän kaupunkirakenteen, sujuvan liikennejärjestelmän ja houkuttelevan joukkoliikenteen sekä kaupungin asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin osalta.

Raitiotie on strateginen tulevaisuuden investointi, joka vauhdittaa kaupunkikehitystä. Raitiotie tuo ennakoitavuutta ja vahvistaa luottamusta Turun alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Muun muassa Tampereella kaupunkikehitys raitiotien varrella on ollut odotettua nopeampaa. Mikäli Satama-Varissuo raitiotien tuoma lisäkasvu Turussa olisi 10000-15000 asukasta, voisi raitiotie alustavan laskelman perusteella olla kuntatalouden näkökulmasta kannattavampi vaihtoehto. Laskelmat tulevat tarkentumaan suunnittelun seuraavissa vaiheissa.

Satama-Varissuo raitiotien reitiksi suositellaan linjausta, joka kulkee Satamasta Humalistonkatua Kauppatorille päätyen Varissuolla Pelttarinkadulle. Tuomiokirkon kohdalla suositellaan Uudenmaankatu-Hämeenkatu reittiä kulkevaa linjausta. Raitiotien varikko on suunniteltu Iso-Heikkilään Kiertotähdentien päähän.

Tieto täydentyy ja tarkentuu ennen investointipäätöstä

Toteutussuunnittelun aikana suunnitelmat, kustannusarviot sekä vaikutusarviot tarkentuvat siten, että investointipäätös voidaan tehdä parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Rakentamiskustannukset tarkentuvat tarkkojen toteutussuunnitelmien, maaperätutkimusten ja rakentamistapavalintojen myötä. Kaikki vaikutusarviot päivitetään. Tarkoituksena on ennen investointipäätöstä mm. tutkia vaihtoehtoisten skenaarioiden vaikutuksia, ilmastovaikutuksia ja niiden optimoimista, lähiöuudistusten toteutustapoja sekä lisätä vertailutietoa toteutuneista raitiotiehankkeista ja selvittää asukkaiden mielipidettä raitiotiestä esimerkiksi kansalaisraadin avulla.

Lausuntopyynnöt ja mielipiteet

Toteutussuunnittelupäätöksen pohjaksi raitiotien yleissuunnitelmasta Satama-Varissuo pyydetään lausuntoja sidosryhmiltä sekä internet-kyselyllä mielipiteitä kansalaisilta. Lausunnon voi jättää myös taho, joka ei virallisesti saanut lausuntopyyntöä.

Lausuntopyynnöissä pyydetään erityisesti ottamaan kantaa seuraaviin seikkoihin:

Liite 1Turun raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo 11.5.2023 ja muu lausuntomateriaali

Liite 2Lausuntopyyntö

Liite 3​Tahot, joilta pyydetään lausuntoja (Kh 22.5.2023 § 192)

Muu lausuntomateriaali löytyy:

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/projektit-ja-hankkeet/raitiotie/raitiotien-suunnitelmat-ja-selvitykset

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo lähetetään lausunnoille siten, että lausunnot on annettava 22.6.2023 mennessä.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Päätös asiassa tehtiin kahden ensimmäisen ranskalaisen viivan osalta esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta ja kolmannen ranskalaisen viivan osalta Arven ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 192
Liite 1:Turun raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo 11.5.2023 ja muu lausuntomateriaali
Liite 2:Lausuntopyyntö
Liite 3:Tahot, joilta pyydetään lausuntoja (Kh 22.5.2023 § 192)