Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus19322.05.20234

3698-2023 (02 05 00, 00 01 02, 08 01 00)

Ehdotus maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta peruskoulun opetusryhmille vuodelle 2024

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään kokeilua, jossa Turun peruskoulujen opetusryhmät kulkisivat maksutta Turun seudun joukkoliikenteessä arkisin kello 8.30-14.30. Kokeilu alkaisi vuoden 2024 alussa ja sen mahdollisesta jatkosta päätettäisiin syksyllä 2024.

Kh § 193

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 3.5.2023:

Turun kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 161 kaupungin sopeuttamistoimenpiteistä. Yksi toimenpiteistä oli Opetusryhmien maksuttoman joukkoliikenteen selvitys. Sopeuttamistoimenpiteen kuvaus oli seuraava: ”Vuonna 2020 selvitetään kokonaisuutena mahdollisimman kustannusneutraali malli peruskoulun opetusryhmien maksuttomaan joukkoliikenteeseen koulupäivien aikana 8-16.”

Joukkoliikennepalvelujohtaja Korte ja kasvatus- ja opetusjohtaja Jalonen valmistelivat vastauksen em. toimenpiteeseen ja se käsiteltiin Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 9.12.2020 § 193. Koska koronapandemia romahdutti joukkoliikenteen käytön myös koulujen osalta, asian käsittely on jäänyt odottamaan koronapandemian jälkeistä aikaa. Nyt matkustus on palautumassa normaaliksi ja opetusryhmien liikkumistarpeet tulevat taas kasvamaan.

Sekä seudullisen joukkoliikenteen että kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden mukaan opetusryhmien matkustaminen koulupäivien aikana voidaan järjestää tietyin rajoituksin. Sopeuttamistoimenpiteessä mainittu ajankohta 8-16 ei ole toivottava, koska se ajoittuu päällekkäin ruuhka-aikojen kanssa, eikä busseissa tällöin ole tilaa koululaisryhmille. Opetusryhmien matkat tulisi ajoittaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Joukkoliikenteen ja kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden mukaan oppilasryhmien maksuton liikkuminen suurimpien ruuhka-aikojen ulkopuolella esim. 8.30-14.30 on perusteltua.

Sekä kaupunginvaltuusto että hallitusohjelma korostavat lähiöiden aseman kehittämistä. Turkulaiset koulut ovat lähtökohtaisesti eriarvoisessa asemassa, koska keskustan kouluilla on mahdollisuus ilman joukkoliikenteen palveluita käyttää monipuolisesti keskustan monipuolisia palveluita. Erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelma lähtee liikkeelle ilmiöpohjaisuudesta ja siitä, että opetusta pitäisi siirtää ulos luokkahuoneesta. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan oppilasryhmien liikkuminen on kuitenkin siinä määrin vähäistä, että esimerkiksi vuorotarjontaa ei tarvitse lisätä. Toisaalta kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden sekä joukkoliikenteen tulee ohjeistaa kouluja siten, että useampi oppilasryhmä ei pyrkisi samaan linja-autovuoroon. Fölillä kuljetaan aina muun asiakasliikenteen mukana, eikä Föli järjestä tilausbusseja eikä itse omista busseja. Varsinaiset tilausajot luokkaretkille tms. koulut järjestävät itse.

Silloin kun Föli perustettiin, seudun kouluista tuli positiivista palautetta siitä, että koulut kokivat Fölin hinnat erittäin edullisiksi ja lisäsivät matkustustaan. Opettajan johdolla tehdyistä koululaismatkoista peritään laskutuksella 1,30 euroa, alv 0 (1.1.2024 alkaen 1,40 e, alv 0) kutakin opettajan ja oppilaan matkaa kohti. Matka sisältää kahden tunnin vaihto-oikeuden. Hinta on sama kaikissa kunnissa.

Turussa kouluissa on toivottu sitä, että kouluja ei laskutettaisi erikseen koululuokkien matkoista, jotta oppimismatkoille voitaisiin lähteä nykyistä useammin. Keskitetystä laskutuksesta on keskusteltu Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden ja Fölin välillä muutamia vuosia sitten. Tällä hetkellä Föli laskuttaa opettajien luotollisista korteista Turun perusopetuksessa yhteensä noin 100.000 euroa vuodessa, mutta on tiedossa, että kouluilla olisi huomattavasti suurempi tarve käyttää joukkoliikennettä lukuvuoden aikana. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on käyttänyt vuosittain muihin kuin lakisääteisiin (koulukuljetus) kuljetuksiin noin 200.000 euroa, josta osa on käytetty tilausbussien hankintaan.

Föli on kehittänyt merkittävästi mm. luontopalveluitaan. Vesibussi on linja-auton ohella suosittu kulkuväline Ruissaloon. Föli järjestää joukkoliikennettä Kuhankuonolle. Joukkoliikennetarjonta kokonaisuudessaan erityisesti Turun sisäisessä liikenteessä on hyvä.

Kaupungin toiminnassa pyritään siihen, että sisäisessäkin laskutuksessa käytetään ”aiheuttaja maksaa” -periaatetta. Uusi ratkaisu ei saa vähentää joukkoliikenteen tuloja eikä vaarantaa nykyisenkaltaista, noin 1,30 euron (1,40 e 1.1.2024 alkaen) tuloa nousua kohden. Esityksen tarkoituksena lienee, että kustannukset maksetaan kokonaisuudessaan kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudesta eikä lainkaan kouluilta.

Seudullisen joukkoliikenteen näkemyksen mukaan uutta laskutustapaa ja koululuokkien vapaata liikkumista busseissa voitaisiin kokeilla Turussa, jossa ainoana on myös tullut esille pyyntöjä sekä aloite asiasta. Tällöin Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus maksaisi joukkoliikenteelle yhteissumman, joka käytettäisiin sekä Turun että seudun matkojen korvaamiseen. Sivistystoimialalta on tullut aiemmin toive, että opetusryhmien matkustus rajattaisiin kokeilussa vain Turun alueelle sekä Kuhankuonolle. Föli on kuitenkin yksi yhteinen kokonaisuus, jossa liput kelpaavat yhtä lailla kaikille linjoille. Tämä antaa kouluille mahdollisuuden matkustaa koko seudulla. Seudullinen joukkoliikenne maksaa em. yhteissummasta mahdolliset muiden kuntien sisäisessä liikenteessä tehdyt matkat, eli muille kunnille ei aiheutuisi uudesta tavasta tulomenetystä.

On odotettavissa, että koululuokkien matkustus kasvaisi merkittävästi. Seudullisen joukkoliikenteen arvio on, että koululaisten matkamäärä koulupäivien aikana vähintään kolminkertaistuisi nykyisestä. Mahdollinen kokeilu koskisi Turun kaupungin perusopetusta antavia kouluja (luokat ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan). Tämä ehdotus ei koske yksityisiä kouluja vaan vain niitä, joissa Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus olisi maksajana.

Jos kokeilu päätetään toteuttaa, Föliä ei tule velvoittaa lisäämään vuoroja reiteille koululuokkien matkustuksen vuoksi, vaan koulut sovittavat kulkemisensa Fölin aikataulujen mukaan. Seudullinen joukkoliikenne laskuttaisi Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudelta 300.000 euroa (alv 0) vuodessa korvauksena vapaasta joukkoliikenteen käyttöoikeudesta. Matkamääriä seurattaisiin kuitenkin samaan tapaan kuin nytkin, eli matkakortit leimattaisiin kulkuvälineissä. Leimaukset olisivat nollahintaisia, mutta niiden avulla pystyttäisiin seuraamaan käyttömäärää eri linjoilla.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Turun kaupunki kokeilee vuoden 2024 ajan sitä, että peruskoulun opetusryhmille annetaan maksuton kulkemisoikeus joukkoliikenteessä ja että tämä otetaan huomioon talousarviovalmistelussa vuodelle 2024. Mahdollisesta jatkosta tai kokeilun lopettamisesta voidaan päättää vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä kevätkauden 2024 kokemusten perusteella.

Asiasta on keskusteltu kaupunkiseudun valmistelevassa virkamiestyöryhmässä sekä Fölin seurantakokouksessa (kuntajohtajakokous) alkuperäisen valmistelun yhteydessä vuonna 2020. Koska kyse ei ole asiakasmaksuihin liittyvästä asiasta, Turku voi yksin kokeilla opetusryhmien matkustusta. Muissa Föli-kunnissa ei ole ilmennyt tarvetta vastaavalle muutokselle, vaan koulut ovat olleet tyytyväisiä nykyiseen, koulukohtaiseen veloitukseen.

Koulut ostavat ennakkokertalippuja oppilaille erilaisia erikseen tehtäviä siirtymisiä varten. Tämä kokeilu ei vaikuta ennakkokertalippuihin, vaan koulut voivat edelleen ostaa niitä omiin tarpeisiinsa. Kokeiluun osallistuvien koulujen osalta, ennakkokertalippujen ostot sisältyvät sovittuun kertakorvaukseen.

Kokeilun toteuttaminen on linjassa kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa, sillä se lisää kestävien kulkumuotojen käyttöä Turussa ja edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita. Joukkoliikenteen käyttö opetustarkoituksissa parantaa tasa-arvoa, vähentää segregaatiota ja lisää mahdollisesti pidemmälläkin aikavälillä lasten ja nuorten joukkoliikenteen käyttöä.

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätös 9.12.2020 § 193

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että Turun perusopetuksen 1-9-luokille annetaan vuodeksi 2024 maksuton joukkoliikenteen käyttöoikeus arkisin klo 8.30-14.30, ja että kokeilun vaatimat kustannukset otetaan huomioon kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden talousarviovalmistelussa vuodelle 2024.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tpvKaupunkiympäristö, seudullinen joukkoliikenne
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta