Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö8615.05.2023 

12400-2022 (02 08 00)

Kertakäyttöiset astiat ja aterimet (osa-alue 1) hankinnan väliaikainen järjestäminen

Hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen 12.5.2023

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt Maskun kunnan sekä Naantalin, Salon ja Turun kaupungin käyttöön hankittavista kertakäyttöisistä astioista, aterimista, tuorekelmuista, leivinpapereista, erilaisista vuoista, säilytys- ja pakkausmateriaaleista sekä rasiansuljentalaitteiden kanssa yhteensopivista annosrasioista 30.4.2025 päättyvälle sopimuskaudelle, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajoille 1.5.2025 - 30.4.2026 ja 1.5.2026 - 30.4.2027 (optio). Optioissa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta.

 

Hankinta oli jaettu kymmeneen (10) osa-alueeseen seuraavasti (suluissa osa-alueeseen osallistuvat kunnat / kaupungit):

Osa-alue 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet (Maskun kunta, Salon ja Turun kaupungit)

Osa-alue 2 Tarjoiluastiat, säilytys- ja pakkausmateriaalit (Maskun kunta sekä Naantalin, Salon ja Turun kaupungit)

Osa-alue 3 Suodatinpaperit, foliot, kelmut ja leivinpaperit (Maskun kunta sekä Naantalin, Salon ja Turun kaupungit)

Osa-alue 4 Pussituotteet: Muovipussit, paperipussit, pursotinpussit ja vakuumipussit (Maskun kunta sekä Naantalin, Salon ja Turun kaupungit)

Osa-alue 5 Comple (TP16 ja TP11) rasiansuljentalaitteiden kanssa yhteensopivat annosrasiat, suljentakalvot ja foliolaminaatti sekä muut ruuanpakkausmateriaalit (Salon ja Turun kaupungit)

Osa-alue 6 Duniform DF 20 suljentalaitteen kanssa yhteensopivat annosrasiat ja suljentakalvot (Salon ja Turun kaupungit)

Osa-alue 7 Leivosrasiat, kakkulaatikot ja kuljetuslaatikot sekä sesonkituotteet (Salon ja Turun kaupungit)

Osa-alue 8 Paistovuoat ja -kapselit sekä leivospahvit, pitkopahvit, kakkupaperit, leivospaperit (Salon ja Turun kaupungit)

Osa-alue 9 Alumiinivuoat sekä foliovuoat kartonkikansilla (Naantalin, Salon ja Turun kaupungit)

Osa-alue 10 Alumiinivuoat sekä foliovuoat läpinäkyvillä kansilla (Turun kaupunki)

 

Tarjoukset saatiin määräaikaan Annettuun määräaikaan, 4.4.2023 klo 11.00, mennessä tarjouksen seuraavilta toimittajilta:

Pamark Business Oy (Osa-alueet 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja 9)

Suomen MediTuote Oy (Osa-alueet 1, 3 ja 6)

VeliMark Oy (Osa-alueet 1, 3, 5, 6 ja 9)

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapäällikön hankintapäätöksellä 16.4.2023 § 58 valittiin osa-alueen 1 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet (Maskun kunta, Salon ja Turun kaupungit) toimittajaksi Suomen MediTuote Oy.

 

Hankinnan osa-alueesta 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet (Maskun kunta, Salon ja Turun kaupungit) on valitettu markkinaoikeuteen.

 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 153.1 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Hankintalain 153.2 §:n perusteella hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan:

 

1. kumota hankintayksikön päätös osaksi tai kokonaan;

 

2. kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; tai

 

3. velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellinen menettelynsä.

 

Maksun kunnan ja Turun kaupungin aikaisempien hankintasopimuksien päättymisen johdosta Maskun kunnan ja Turun kaupungin on välttämätöntä tehdä väliaikainen hankintasopimus osa-alueen 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet, hankinnasta markkinaoikeusprosessin ajaksi. Hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

 

Maskun kunta on valtuuttanut valtakirjalla 26.4.2023 Turun kaupungin hankintapalveluiden tekemään päätöksen väliaikaisesta sopimuksesta markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

 

Salon kaupunki on ilmoittanut tekevänsä oman ratkaisun ja päätöksen väliaikaisen sopimuksen tekemisestä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

 

Hankinnan väliaikaisen järjestämisen perusteella solmittava väliaikainen hankintasopimus esitetään solmittavaksi VeliMark Oy:n kanssa. Tilaajalla on oikeus irtisanoa väliaikainen sopimus päättymään noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa markkinaoikeuden tari korkeimman hallinto-oikeuden antaman ratkaisun myötä.

 

VeliMark Oy on ilmoittanut jatkavansa sopimusta vanhoin ehdoin ja hinnoin Turun kaupungin kanssa 2.5.2023 ja Maskun kunnan kanssa 12.5.2023, lukuun ottamatta seuraavia tuotteita, joihin esitetään seuraavia korotuksia:

-lautaset (kartonki, bagasse)    5 %

-korvallinen kartonkipikari    5 %

-muovipikari 190 / 210 mk   20 %

 

Markkinaoikeuden julkisia hankintoja koskevien valitusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kahdeksan (8) kuukautta. Mikäli hankinta joudutaan kilpailuttamaan uudelleen, uuteen kilpailutukseen tulee varata aikaa noin neljä (4) kuukautta.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 75 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän edellä esitetyin perustein, että

VeliMark Oy:n esittämät hinnanmuutokset hyväksytään

Turun kaupungin ja Maskun kunnan osa-alueen 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet hankitaan VeliMark Oy:ltä väliaikaisella hankintasopimuksella, vireillä olevan markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi alkuperäisen sopimuksen mukaisin hinnoin ja ehdoin lukuun ottamatta em. tuotteita

 

Hankintayksiköt eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon

 

Hankintayksikköjä sitovat sopimukset eivät synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävien kirjallisten sopimuksien allekirjoittamisella. Kukin kunta ja kaupunki tekee omat sopimukset. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Hankintasopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi. Maskun kunta ja Turun kaupunki tekevät kumpikin omat sopimukset.

 

Hankintayksiköllä on oikeus purkaa sopimus, mikäli hankintapäätös muuttuu tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen, puhelin 044 907 5894

 

Jakelu

tiedMaskun kunta
aoVeliMark Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX