Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö8512.05.2023 

3315-2023 (02 08 00)

Ompelu-, saumaus- ja lukkotikkikoneiden huoltopalvelut 31.12.2023 päättyvälle sopimuskaudelle

Konsernihallinto, hankinta-asiantuntija Hedy Meinander 12.5.2023

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt rajoitetulla hankintamenettelyllä tarjouksia ompelu-, saumaus- ja lukkotikkikoneiden huoltopalveluiden hankintaan Turun kaupungin eri toimialojen käyttöön 31.12.2023 päättyvälle sopimuskaudelle.

 

Hankinnassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta.

 

Tarjouspyyntö lähetettiin 02.05.2023 Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta Kodin Ompelukone Oy:lle.

 

Tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa kuvattiin hankinnan kohde ja hankinnalle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

 

Kodin Ompelukone Oy on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset, ja sen tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 75 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

PäätösPäätän edellä esitetyin perustein, että ompelu-, saumaus- ja lukkotikkikoneiden huoltopalveluiden hankinnan palveluntuottajaksi 31.12.2023 päättyvälle sopimuskaudelle valitaan Kodin Ompelukone Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

 

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus tai tilaus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Hankintasopimus tai tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

 

hankintapäällikkö

 

Oikaisuohje liitteenä.

 

Lisätiedot: hankinta-asiantuntija Hedy Meinander, p. 0449075867

 

Jakelu

aoKodin Ompelukone Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX