Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö8311.05.2023 

13085-2021 (02 08 00, 07.03)

Turun kaupungin verkkopalveluhankinta (Drupal-sisällönhallintajärjestelmä) ajalle 1.5.2023 (tavoite)-30.4.2027

Yhteisten palvelujen Digiyksikkö: projektipäällikkö Mira Koivumäki-Lindholm, erityisasiantuntija Nanna Madetoja, palvelumuotoilija Katja Merilahti, Yhteisten palvelujen IT-palvelut: IT-hankepäällikkö Harri Nevala, IT-pääsuunnittelija Teemu Kaukonen, IT-pääsuunnittelija Katri Mentunen, Yhteisten palvelujen Viestintä- ja markkinointipalvelut: viestintäpäällikkö Samu Valleala, verkkosuunnittelija Hilkka Pirttijärvi, viestintäsuunnittelija Siina Alaranta, viestintäassistentti Sunniva Solstrand, palveluasiantuntija Helena Erkkilä, tiedottaja Risto Lahtinen, projektityöntekijä Kaj-Michael Lang, verkkotoimittaja Annika Kujanpää sekä Yhteisten palvelujen hankintapalvelujen vastuualue: projektipäällikkö Pekka Lång 10.5.2023:

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungilla on tunnistettu verkkopalvelun tekninen ja sisällöllinen uudistamistarve. Nykyinen Turun kaupungin verkkopalvelu toteutettiin avoimen lähdekoodin Drupal 7 -ratkaisuna ja julkaistiin vuonna 2015. 

 

Verkkopalvelu-uudistuksen lähtökohtana on suunnitella ja toteuttaa vuosien 2023–2024 aikana Turun kaupungille kaupungin strategian ja uuden johtamismallin mukainen uudenlainen verkkopalvelu, jossa asiakkaan on helppo navigoida ja päästä palvelun äärelle. Verkkopalvelu-uudistuksen lähtökohdat ovat teknisiä, mutta myös rakenteellisia ja sisällöllisiä. Uuden Turun rakentumisen myötä kaupungin verkkopalvelun on tuettava kaupungin palvelukokonaisuuksia, ja se vaatii sivustojen ja sisältöjen karsimista, rakentamista ja uudelleenmiettimistä. 

 

Turun kaupungin verkkopalvelun uudistus tähtää kuntalaisten hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäämiseen tarjoamalla turku.fi- ja erillissivustoilla helppokäyttöisiä, erilaisille käyttäjäryhmille suunnattuja palvelupolkuja, jotka on toteutettu uutta teknologiaa hyödyntäen kansalliset saavutettavuus- ja tietoturvavaatimukset huomioiden. Käyttäjänäkökulma pidetään käyttöliittymäsuunnittelun ja -muotoilun sekä käyttäjätestauksen keinoin mukana koko verkkopalvelu-uudistuksen ajan, jotta verkkosivuston helppokäyttöisyys pystytään takaamaan.

 

Turun kaupungin verkkopalvelu-uudistuksessa syntyy uusi turku.fi-pääpalvelu, joka on omana asennuksenaan toimiva Drupal-ydinsivusto. Kaupungin palvelutarjonta ja ajankohtaisviestintä keskitetään uudelle Drupal-alustalle rakennettavaan turku.fi-pääpalveluun. Osana uudistusta valitulta Toimittajalta hankitaan SaaS-palveluna ratkaisun edellyttämät nykyaikaiset ja tietoturvalliset tuki-, ylläpito- ja jatkokehityspalvelut käyttöpalveluympäristöineen.

 

Hankinnasta on tehty tietopyyntö 22.09.2022.

 

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska osiin jakaminen heikentäisi merkittävästi myös kilpailutuksella saatavia volyymihyötyjä. Hankinnan osiin jakautuminen usealle toimittajalle heikentää sopimuksen arvoa ja sen kiinnostavuutta yksittäiselle toimittajalle.

 

Turun kaupunki on kilpailuttanut IT-kehittämisen ja -ylläpidon palvelut dynaamisen hankintajärjestelmän (dnro 6553–2021).

 

Turun kaupungin hankintapalvelut on pyytänyt dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvalla sisäisellä kilpailutuksella tarjouksia Turun kaupungin verkkopalveluhankinnasta (Drupal-sisällönhallintajärjestelmä) Yhteisten palveluiden Digiyksikön käyttöön ajalle 01.05.2023 (tavoite)–30.04.2027. Määräaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot (JIT 2015) - Erityisehtoja palveluista (JIT 2015 Palvelut liite 5) kohdan 9 mukaisin irtisanomisehdoin.

 

Tarjouspyyntö lähetettiin 10.03.2023 Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta kaikille dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille tarjoajille.

 

Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja hankinnalle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

 

Hankinnasta esitettyihin kysymyksiin vastattiin 10.3.2023-24.3.2023. Kysymyksiin annettujen vastausten perusteella hankinnasta lähetettiin julkaistavaksi korjausilmoitukset 10.3.2023, 22.3.2023 ja 24.3.2023. Tarjousten jättöaikaa pidennettiin 5.4.2023 asti.

 

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus yhden palveluntuottajan/toimittajan kanssa.

 

Tarjoukset saatiin määräaikaan 5.4.2023 klo 11.00 mennessä seuraavilta palveluntuottajilta/toimittajilta: Citrus Solutions Oy:ltä, Digitalist Open Tech Finland Oy:ltä, Exove Oy:ltä, Siili Solutions Oyj:ltä ja Wunder Finland Oy:ltä.

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa: 1) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 2) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

 

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

 

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen pois tarjouskilpailusta.

 

Hankintayksikkö pyysi Digitalist Open Tech Finland Oy:ltä 14.4.2023 hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen poikkeuksellisen alhaisesta tarjouksesta. Selvitys pyydettiin toimittamaan 19.4.2023 klo 12:00 mennessä.

 

Hankintayksikkö pyysi lisäksi 19.4.2023 Citrus Solutions Oy:ltä, Exove Oy:ltä, Siili Solutions Oyj:ltä ja Wunder Finland Oy:ltä lisäselvityksen koskien tarjousten hinnoittelua. Selvitys pyydettiin toimittamaan 24.4.2023 klo 15:00 mennessä.

 

19.4.2023 klo 12:00 ja 24.4.2023 kello 15:00 mennessä saatujen selvitysten mukaan tarjousten hinnoissa ei ole ollut virhettä tai puutteellisuuksia ja että tarjouksissa esitetyt hinnat sisältävät kaikki tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaiset kustannukset, eikä poikkeuksellisen alhainen tarjous ole johtunut hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyönnistä.

 

Hankintayksikkö on tämän perusteella katsonut, ettei sille ole syntynyt hankintalain mukaista velvollisuutta eikä myöskään oikeutta hylätä Citrus Solutions Oy:n, Digitalist Open Tech Finland Oy:n, Exove Oy:n, Siili Solutions Oyj:n ja Wunder Finland Oy:n tarjouksia.

 

Arvioinnissa todettiin tarjousten täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

 

Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että hintapisteiden maksimi on 40 pistettä. Pienin annettu arvo / tarjottu arvo * maksimipisteet (40).

 

Laatupisteiden maksimi on 60 pistettä. Tilaajan työryhmä arvio tarjoajien laadun tarjoajien palauttamien dokumenttien perusteella (toimitussuunnitelma max.30 p, ratkaisukuvaus max.30 p, tehtävä max.30 p, video max.10 p), ja tarjoajan saamat kaikki laatupisteet laskettiin yhteen.

 

Tarkemmat kuvaukset vertailtavista tekijöistä löytyy kohdasta ’’Hankinnan kohteen kriteerit’’ ja tarjouspyynnön liitteistä. Tarjoajan yhteispisteet skaalataan siten, että korkeimmat yhteenlasketut laatupisteet saanut tarjoaja saa 60 pistettä. Muiden pisteet suhteutetaan seuraavalla kaavalla: tarjoajan saamat laatupisteet eli tarjottu arvo/korkeimmat saadut laatupisteet eli suurin annettu arvo * maksimipisteet (60 pistettä).

 

Pisteet muodostuivat seuraavasti:

 

Tarjoaja

Hintapisteet 40 p

Laatupisteet 60 p

Kokonaispisteet

Sija

Citrus Solutions Oy

33,301

49,773

83,074

3

Digitalist Open Tech Finland Oy

40,000

43,636

83,636

2

Exove Oy

31,685

50,455

 

82,140

5

Siili Solutions Oyj

23,056

60,000

83,056

4

Wunder Finland Oy

33,359

59,318

92,677

1

 

 

Parhaat kokonaispisteet tarjousten vertailussa sai Wunder Finland Oy.

 

Liite 1 Toimitussuunnitelman, tehtävän, ratkaisukuvauksen ja videon laatupisteet.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 75 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän edellä esitetyin perustein, että Turun kaupungin verkkopalveluhankinta (Drupal-sisällönhallintajärjestelmä) hankinnan palveluntuottajaksi/toimittajaksi ajalle 1.5.2023 (tavoite) - 30.4.2027 valitaan Wunder Finland Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

 

Määräaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot (JIT 2015) - Erityisehtoja palveluista (JIT 2015 Palvelut liite 5) kohdan 9 mukaisin irtisanomisehdoin.

 

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätiedot: projektipäällikkö Pekka Lång, p.040 6350534

 

 

Laatupisteiden arviot tarjoajille 20230511

Jakelu

aoCitrus Solutions Oy
aoDigitalist Open Tech Finland Oy
aoExove Oy
aoSiili Solutions Oyj
aoWunder Finland Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tiedKonsernihallinto, IT-palvelut
tiedKonsernihallinto, viestintä- ja markkinointipalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX