Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja11410.05.2023 

3097-2023 (01 02 00)

Ruokapalveluesimiehen toimen tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 9.5.2023:

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus on esittänyt ruokapalveluesimiehen (vak.nro 401311) XXXXX tehtäväkohtaisen palkan määräaikaista tarkistamista 5 prosentilla ajalle 1.3. - 2.6.2023. Esitystä on perusteltu sillä, että XXXXX on toisen lähijohtajan poissaolosta johtuen toiminut ruokapalveluesimiehenä kahdessa koulutalossa.

​KVTES:n II luvun 10 §:n 2 momentin mukaan työntekijän tehtävien olennaisesti muuttuessa vähintään kahden viikon ajaksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. XXXXX tehtävien voitaneen katsoa muuttuneen oleellisesti vaativammiksi, joten tehtäväkohtaisen palkan määräaikaiselle tarkistamiselle on peruste.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että ruokapalveluesimies (vak.nro 401311) XXXXX tehtäväkohtainen palkka maksetaan 5 %:lla korotettuna ajalla 1.3.​ - 2.6.2023.

​Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX