Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja11310.05.2023 

3617-2023 (01 02 00)

Eräiden palkkahinnoitteluliitteeseen 5 kuuluvien tehtävien muuttaminen palkkahinnoittelun ulkopuolisiksi tehtäviksi

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 9.5.2023:

​KVTES:n palkkahinnoitteluliitteen 5 soveltamisalaan kuuluu varhaiskasvatuksen henkilöstöä sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteessä 5 sanalla ”koulu” tarkoitetaan peruskoulua. KVTES:n palkkahinnoitteluliite 5 ei näin ollen ole sovellettavissa muiden oppilaitosten, kuten esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tai lukioiden henkilökuntaan.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa eräiden tehtävien palkkahinnoittelukohta on virheellisesti sijoitettu palkkahinnoitteluliitteeseen 5, vaikka nämä tehtävät tulisi olla palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikkö esittää, että po. tehtävät määritellään palkkahinnoittelun ulkopuolisiksi tehtäviksi 1.5.2023 lukien. Asiasta on keskusteltu henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa, eikä heillä ollut huomautettavaa asian suhteen.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että seuraavat tehtävät muutetaan KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolisiksi eli hinnoittelemattomiksi tehtäviksi 1.5.2023 lukien:

- kouluavustaja (vak.nro 901365) XXXXX

- opetuksen avustaja (vak.nro 952008) XXXXX

- koulunkäynninohjaaja (vak.nro 950143) XXXXX

- koulunkäynninohjaaja (vak.nro 950143) XXXXX

- koulunkäynninohjaaja (vak.nro 950143) XXXXX

- koulunkäynninohjaaja (vak.nro 950143) XXXXX

- koulunkäynninohjaaja (vak.nro 410053) XXXXX

​Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
mtpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX