Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, rahoituspalvelut 
Rahoituspäällikkö1110.05.2023 

3654-2023 (02 06 02)

Käteisen rahan käytön lopettaminen muutamassa kassapisteessä

Palvelupäällikkö Irina Houg 9.5.2023:

Johdanto

Käteisen käytöstä Turun kaupungin kassapisteissä aiheutuu kustannuksia ja syntyy väärinkäytösten kaltaisia riskejä. Sisäinen tarkastus on löytänyt kaupungin kassatoimintojen valvontakeinoihin kohdistuneessa tarkastusraportissa 14 riskiä, joiden minimoiminen vaatii kattavia valvontakeinoja, kassatoimintojen kehittämistä ja ohjeistusta. Valvonta, täsmäytykset ja rahankuljetus sitovat huomattavasti resursseja suhteessa taloudelliseen hyötyyn. Käteisen käyttö maksuvälineenä on kaupungille selkeästi kustannustehottomin vaihtoehto.

Käteisen käyttö kassoilla on vähentynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Tämän johdosta käteistä vastaanottavien kassojen määrää voidaan vähentää ilman, että siitä aiheutuu merkittävää haittaa kaupungin toiminnoille tai asiakkaille.

Käteiskassat

Turun kaupungin pääkassana toimii Kauppatorin Monitori. Monitori on sekä meno- että tulokassa. Monitorissa voi maksaa kaupungin lähettämiä laskuja. Kaupungilla on yhteensä noin 80 kpl kassoja, jotka ovat pääosin tulokassoja.

Suurimmassa osassa kassoista on käytössä SKJ-kassajärjestelmä. Liikuntapalveluiden ja joukkoliikenteen tuotteiden lunastamiseen on käytössä Pusatec-päätteet. Käteistä käytetään noin 60:ssä kassapisteessä. Lähtökohtana tulisi olla, että käteisellä rahalla maksamista tulisi myös ohjata ja keskittää Monitoriin samalla kuin muita käteiskassapisteitä vähennetään.

Käteisen käyttö kassatoiminnassa

Kaupungin kassaliikennettä tulisi hoitaa ensisijassa sähköisesti ja käteisen käyttöä välttäen. Käteismaksu on hyväksyttävissä vain, jos se on välttämätöntä asiakaspalvelun tai muun erityisen syyn vuoksi. Käteisen rahan käsittely aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin pankkien väliset tilisiirrot. Käteisen kuljetus ja täsmäyttäminen tuovat lisähaasteita. Kassakirjanpito siirtyy kassajärjestelmästä taloushallinnon järjestelmään. Käteisvarat tilitetään tilityspusseissa arvokuljetuspalvelun kautta. Kassatilitykset täsmäytetään kirjanpitoon viimeistään kuukausitasolla, mieluiten useammin, riippuen tilitystahdista. Edellä kuvatun johdosta käteisen rahan käytön prosessikustannus on merkittävä.

Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen linjaukset luonnollisten henkilöiden maksuista

​Käteisen vastaanottoa maksuissa on viime vuosina ryhdytty laajemmin rajoittamaan monissa julkisissa palveluissa, kuten kunnalliset liikennemaksut, parkkiautomaatit, kirjastojen maksut, veromaksut ja julkisten urheilupalvelujen maksut. Vakavissa sähköisen maksamisen häiriötilanteissa käteinen on kuitenkin ainoa vaihtoehto.

Maksun saaja päättää, millä maksutavoilla ottaa maksuja vastaan.

"Tarjolla olevat vaihtoehdot eivät kuitenkaan saa muodostua maksajina olevien kuluttajien kannalta kohtuuttomiksi. Erityisesti välttämättömyyspalveluissa on oltava tarjolla eri maksutapoja. Välttämättömyyspalvelut (esim. sähkö, vesi, lämpö ja puhelin) ovat kaikille kansalaisille välttämättömiä palveluja, joita ilman ei käytännössä tule toimeen.

Kaikilla väestöryhmillä on oltava mahdollisuus suorittaa maksuja ilman, että heitä sitä kautta asetetaan perusteetta kohtuuttoman eriarvoiseen asemaan hyödykkeiden hankkijoina. Tämä koskee sekä mahdollisuutta saada käyttöön erilaisia maksuvälineitä että käyttää niitä eri tilanteissa."

Lainsäädännössä ei ole säännöstä, joka pakottaisi aina hyväksymään maksun käteisellä rahalla. Jos kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus maksaa peruspankkipalveluiden tilinkäyttövälineellä, eli jokaisen saatavilla olevalla pankkitiliin liittyvällä maksukortilla, tätä voidaan useimmiten pitää riittävänä vaihtoehtona käteismaksulle.

Käteisen käytön supistaminen

​Käteisen käyttöä voidaan perustella paikoissa, joissa käy paljon nuoria, vanhuksia tai turisteja, joilla ei ehkä ole samanlaista mahdollisuutta maksaa ostoksia pankkikortilla. Muutoin on järkevää rajoittaa käteiskassoja niistä koituvien kulujen ja ongelmien vuoksi. Käteistä käytettäessä tulee helpommin virheitä rahojen käsittelyssä, jolloin kassa ja kirjanpitotilit eivät täsmää.

Esitettävien käteiskassojen käteisen rahan käytön lopettaminen ei kohtuuttomasti vaikeuta asiakkaiden mahdollisuutta palvelujen ostoon tai aiheuta eriarvoisuutta eri asiakkaiden välillä. Käteisen käyttö lopetettavissa kassapisteissä on muutenkin vähentynyt huomattavasti.

Muutoksen myötä kaupungin kustannukset käteisen käsittelystä vähenevät ja käteisen käyttöön liittyvät riskit pienenevät. Samalla vapautuu henkilöstön työaikaa ydinprosessien ja omien työtehtävien hoitoon, kun käteisen käytöstä aiheutuvien tilitysten, kirjausten ja täsmäytysten määrä vähenee.

Käteistä rahaa vastaanottavat ja käteisen rahan vastaanottamisen lopettavat kassat

Käyttöön jäävät seuraavat käteistä rahaa vastaanottavat kassat:

Käyttöön jäävät ulkopuolisen hoidossa olevat käteiskassat (tilitys kaupungille, ei kaupungin pohjakassaa):

Käteisen rahan vastaanottamisen lopettavat kassat:

Käteisen rahan käytöstä luopuvien kassojen osalta on tarkasteltu käteisellä asioivien asiakkaiden mahdollisuutta käyttää muita maksuvälineitä ja käteismyynnin osuutta toiminnassa.

Käteismyynnin lopettamisella kyseisissä pisteissä ei myöskään ole henkilöstöön kohdentuvia vaikutuksia.

Muita rahastustapoja voidaan hyödyntää käteisen tilalla, esimerkiksi toripaikkoja voisi maksaa verkossa ja orkesterin narikkamaksun lisätä lipun hintaan. Tarvittaessa esimerkiksi eläinhoitolan hoitokustannukset voidaan laskuttaa asiakkaalta, jos korttimaksu ei ole asiakkaalle mahdollinen.

Käteiskassaoikeuksien myöntäminen ja päättäminen

Uusien käteiskassojen anominen sekä olemassa olevien käteiskassaoikeuksien muuttaminen tehdään sähköisellä lomakkeella Joutsen-järjestelmän kautta, dokumentin tyyppinä anomus.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikön erityiseen toimivaltaan kuuluu päättää käteiskassaoikeuksista. Hän on päätöksellään siirtänyt päätösvallan edelleen alaiselleen viranhaltijalle eli rahoituspäällikölle.

Kansliapäällikkö on 22.12.2022 § 413 tehnyt päätöksen hallinnon järjestäminen konsernihallinnossa. Päätöksellä siirretään nimetyille viranhaltijoille toimivalta, joka on siirretty hallintosäännössä kansliapäällikölle. Luvun 5 (Erillinen delegoitu toimivalta) ja kohdan 12 § (Muut erillistoimivallat) mukaan rahoituspäälliköllä on oikeus päättää kassanhallinnasta, käteiskassaoikeuksista ja maksuliikenteestä sekä maksutapojen käytöstä (hallintosääntö 41 §, kohta 5).

Ehdotus​Esitän, että seuraavista kassoista lopetetaan käteisen rahan vastaanottaminen vuoden 2023 loppuun mennessä:

Rahoituspäällikkö 10.5.2023:

Päätös​Päätin, että seuraavista kassoista lopetetaan käteisen rahan vastaanottaminen vuoden 2023 loppuun mennessä:

Kim Moisiolinna

rahoituspäällikkö

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, rahoituspalvelut
tiedKonsernihallinto, sisäinen tarkastus
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut, myynnistä suoritukseen
tpvVapaa-aika