Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö15412.05.2023 

3131-2023 (01 01 00)

Suunnittelijan toimen perustaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen

Hallintopäällikkö Pentti Merta 19.4.2023:

 

TOP-keskuksessa on todettu tarve varhaiskasvatukseen jalkautuvaan tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäytön kehittämiseen ja tutortyyppiseen henkilöstön tukemiseen. Tarvetta on paikattu määräaikaisilla ulkoisilla rahoituksilla palkatulla työvoimalla. Tehtävää on tehty varhaiskasvatuksen opettajan vakanssilla, mutta mm. tehtävän vaativuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista perustaa tehtävää koskeva erillinen vakanssi (KVTES).

 

Tehtävään kuuluu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen TVT-kehittäminen ja tukeminen, mutta osallistuminen myös muuhun TOP-keskuksen kehittämis-, tuki- ja koulutustoimintaan. Tässä tehtävässä keskeisimpänä toimintamuotona on jalkautuminen yksiköihin ja aitoihin opetus- ja kasvatustilanteisiin.

 

Tehtävä voi ajankohdasta ja ulkoisesta rahoitustilanteesta riippuen liittyä osittain tai kokonaan projektitoimintaan.

 

Vuonna 2023 tehtävään kuuluu ensisijaisesti toimiminen Uudet lukutaidot varhaiskasvatuksen arjessa ja esiopetuksen arjessa -koordinaattorina/hanketyöntekijänä sekä digitutorina; Tehtävässä mm. perehdytetään jokaisesta varhaiskasvatusyksiköistä yksi vastuuopettaja hankkeessa laadittuihin Turun digipolkuihin. Keskeisenä osana tehtävänkuvaa on paikan päällä tutoroimalla jalkauttaa yksiköihin tietoutta Uusien lukutaitojen valtakunnallisista vaatimuksista ja juurruttaa niitä osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Varhaiskasvatuksen opettajia tuetaan aidossa opetustuokioissa opettamalla ja ohjaamalla eri laitteita hyödyntäen sekä pidetään koulutustilaisuuksia henkilöstölle. Viitekehyksenä Opetushallituksen ohjeistuksen Ohjelmointiosaaminen, digitaalinen osaaminen ja medialukutaito.

 

Lisäksi tukeminen Perhepäivähoidon digipedagogiikan kehittämishankkeen toiminnassa, jota varhaiskasvatuksen opettaja on aikaisemmin vetänyt.

 

Tehtävä täytetään uudelleensijoituksen kautta.

 

Kouluttajaosaamista hyödynnetään myös muissa TOP-keskuksen henkilöstökoulutuksissa ja toiminnan suunnittelussa.

 

Liite 1                                  Esitys toimen perustamisesta

 

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden johtoryhmä on todennut 29.3.2023 kokouksessa suunnittelijan tehtävälle pysyvän tarpeen.

 

Vakanssi ei sisälly henkilöstösuunnitelmaan. Valmistelun yhteydessä henkilöstöohjaus on ollut vakanssin perustamisen kannalla.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 21.4.2023:

 

Puollan tehtyä esitystä suunnittelijan toimen perustamisesta Tietokone opetuksessa -keskukseen 1.5.2023 lukien em. perustein.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 9.5.2023:

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää suunnittelijan toimen perustamista kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan TOP-keskuksessa on tarve varhaiskasvatukseen jalkautuvaan tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäytön kehittämiseen ja tutortyyppiseen henkilöstön tukemiseen.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa suunnittelijan toimelle esitettyjen palvelussuhteen ehtojen suhteen. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudesta saadun tiedon mukaan suunnittelijan toimen perustaminen lisää palkkakustannuksia noin 3.000 euroa vuodessa. Toimen perustaminen ei lisää palvelukokonaisuuden henkilötyövuosia, koska tehtävää on hoitanut uudelleensijoitettavana ollut henkilö, joka myös otetaan perustettavaan toimeen.

​Palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Perustettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole perusteita lausua asiasta toisin palvelukokonaisuuden esityksen kanssa. Toimen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi palvelukokonaisuuden tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä. ​ ​

​Hallintosäännön 84 §:n mukaan toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.

Liite 1​Esitys toimen perustamisesta​​

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että:

- Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, perustetaan 1.6.2023 lukien suunnittelijan työsopimussuhteinen kuukausipalkkainen toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 2.995,44 €/kk (KVTES/ 01ASI040, vaativuusluokka 2B), ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto,

- perustettava toimi voidaan täyttää uudelleensijoitettavalla henkilöllä ilman erillistä palkkaamislupaa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 154
Liite 1:Esitys toimen perustamisesta