Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, kehittämispalvelut 
Strategia- ja kehittämisjohtaja410.05.2023 

2694-2023 (02 08 00)

Turun varhaiskasvatuksen tuen rakenteiden arviointi ja tarkastelu - Turvakolttu

Konsernihallinnon kehittämispalvelut, projektikoordinaattori Tuulia Viberg ja hankinnan työryhmä, 8.5.2023:

Hankinnan tausta

​Turun kaupungin konsernihallinnon kehittämispalvelut on pyytänyt tarjouksia Turun varhaiskasvatuksen tuen rakenteiden arvioinnin ja tarkastelun hankinnasta viimeistään 31.12.2023 päättyvälle sopimuskaudelle.

​Hankinnassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta.

​Hankintaa koskeva pienhankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi tarjouspalvelu.fi-portaalissa 14.4.2023.

​Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja hankinnalle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hankinnasta ei esitetty lisätietokysymyksiä annettuun määräaikaan mennessä.

​Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

​Tarjoukset saatiin määräaikaan 28.4.2023 klo 11.00 mennessä seuraavilta palveluntuottajilta: Vertikal Oy.

​Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden arviointi, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 3) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Tätä arvioitiin tarjoajille asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla.

Tarjoaja on täyttäneet tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

​Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

Arvioinnissa todettiin tarjouksen täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

​Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että hinnan perusteella annetaan 50 pistettä siten, että halvimman hinnan antanut saa enimmäispisteet ja seuraavat suhteessa halvimpaan. Laadun perusteella annettiin enintään 50 pistettä vähimmäisvaatimukset ylittävien referenssien, toteutussuunnitelman ja työpaja- sekä haastattelusuunnitelman perusteella.

Koska saatiin vain yksi tarjous, vertailua ei voitu tehdä.

Ehdotus​Esitämme, että Turun varhaiskasvatuksen tuen rakenteiden arvioinnin ja tarkastelun hankinnan palveluntuottajaksi viimeistään 31.12.2023 päättyvälle sopimuskaudelle valitaan Vertikal Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila

PäätösPäätän edellä esitetyin perustein, että Turun varhaiskasvatuksen tuen rakenteiden arvioinnin ja tarkastelun hankinnan palveluntuottajaksi viimeistään 31.12.2023 päättyvälle sopimuskaudelle valitaan Vertikal Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

​Hankintayksikköä sitova sopimus tai tilaus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

​Hankintasopimus tai tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

Rami Savila

strategia- ja kehittämisjohtaja

Oikaisuohje liitteenä.​

​Lisätiedot: projektikoordinaattori Tuulia Viberg, puh. 040 487 3660

Jakelu

aoVertikal Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX