Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Loppupvm 30.6.2023, Hankintapäällikkö8209.05.2023 

599-2023 (02 08 00)

Sälekaihtimet, rulla- ja rullapimennysverhot 1.6.2023 - 31.5.2025

Hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen 8.5.2023:

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyysi avoimella menettelyllä tarjouksia Turun kaupungin eri palvelukokonaisuuksien käyttöön hankittavista sälekaihtimista, rulla- ja rullapimennysverhoista asennuksineen ajalle 1.6.2023 – 31.5.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) vuodella ajalle 1.6.2025 – 30.4.2026.

 

Hankinnassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta ha-kinnasta eli ns. pienhankinnasta.

 

Annettuun määräaikaan, 3.5.2023 klo 11.00 mennessä ei saatu yhtään tarjousta, jolloin syntyi peruste käyttää pienhankinnan suorahankintaa.

 

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo vuodessa on noin 4 000 euroa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai arvoon sopimuskauden aikana.

 

Hankintayksikkö on neuvotellut Tasalan Kaihtimen kanssa suorahankinnasta lähettämällä tarjouspyynnön uudelleen Tasalan Kaihtimelle. Tarjouspyynnön ehtoja ei muutettu.

 

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

Tasalan Kaihdin on osoittanut täyttävänsä tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tasalan Kaihtimen tarjouksen todettiin täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 75 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän edellä esitetyin perustein, että sälekaihtimet, rulla- ja rullapimennysverhot asennuksineen hankitaan suorahankintana ajalla 1.6.2023 – 31.5.2025 Tasalan Kaihtimelta tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

 

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Mahdollisesta option käyttöönotosta päätetään erikseen.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus tai tilaus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Hankintasopimus tai tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje liitteenä.

 

Lisätiedot: Hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen, puhelin 044 907 5894.

 

Jakelu

aoTasalan Kaihdin
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX