Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus18109.05.20234

14272-2022 (02 08 00)

Oikaisuvaatimukset koskien kaupunginhallituksen 3.4.2023 § 138 päätöstä "Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilat ja kytkeytyminen pitemmän aikavälin palveluverkkoon"

Tiivistelmä:

Turun kaupungille on toimitettu neljä oikaisuvaatimusta koskien kaupunginhallituksen päätöstä asiassa "Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilat ja kytkeytyminen pitemmän aikavälin palveluverkkoon". Kaikissa vaaditaan kaupunginhallituksen 3.4.2023 tekemän päätöksen kumoamista ja palauttamista uudelleen valmisteluun. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hylkää oikaisuvaatimukset ja kaupunginhallituksen päätös 3.4.3023 § 138 pannaan täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

Kh § 181

Toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen ja palveluverkkojohtaja Minna Juselius 3.5.2023:

Aikavälillä 3.4.2023-3.5.2023 saapui yhteensä neljä oikaisuvaatimusta kaupunginhallituksen päätökseen 3.4.2023 § 138 ”Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilat ja kytkeytyminen pitemmän aikavälin palveluverkkoon”. Kolme ensimmäistä oikaisuvaatimusta kohdistuu Jäkärlän kouluun ja yksi Varissuon kouluun. Koonti oikaisuvaatimuksissa esitetyistä vaateista:

Oikaisuvaatimus 1 (myöhemmin OV1), päivätty 12.4.2023 (kokonaisuudessaan oheismateriaalina 1):

Turun kaupunginhallituksen päätös tulee kumota ja palauttaa takaisin uudelleenvalmisteluun, jossa oikaisuvaatimuksessa mainitut tekijät (lähikouluperiaate, lapsen edun ensisijaisuus, lapsivaikutusten arviointi, asukkaiden, alueiden ja palveluiden yhdenvertaisuus, olemassa olevien tilojen soveltuvuuden laaja ja puolueeton selvittäminen väistötiloiksi kaupungin kustannuksella) otetaan tosiasiallisesti ja täysimääräisesti huomioon kaupungin toimesta ja kaupungin kustannuksella asian uudelleenvalmistelussa ja uudessa päätöksenteossa sekä sitä kautta Jäkärlän alueelle saadaan järjestettyä kaupungin toimesta väistötilat ainakin 1. ja 2. -luokkalaisille sekä mieluummin laajemmallekin osalle Jäkärlän koulun nykyisistä oppilaista. Lisäksi edelleen jatkossakin tulee huomioida kaupungin toimesta iltapäiväkerhon tilat Jäkärlän alueelle ja turvalliset koulumatkat sekä järjestää kaupungin toimesta tarvittaessa turvalliset ja sujuvat koulukuljetuksen kaikille niille oppilaille, joita Jäkärlään ei syystä tai toisesta saada sijoitettua olemassa oleviin tai erikseen hankittaviin/rakennettaviin väistötiloihin.

Oikaisuvaatimus 2 (myöhemmin OV2), päivätty 25.4.2023 (kokonaisuudessaan oheismateriaalina 2):

Turun kaupunginhallituksen päätös tulee kumota ja palauttaa takaisin uudelleenvalmisteluun, jossa oikaisuvaatimuksessa mainitut tekijät (lähikouluperiaate, lapsen edun ensisijaisuus, lapsivaikutusten arviointi, asukkaiden, alueiden ja palveluiden yhdenvertaisuus, olemassa olevien tilojen soveltuvuuden laaja ja puolueeton selvittäminen väistötiloiksi kaupungin kustannuksella) otetaan tosiasiallisesti ja täysimääräisesti huomioon kaupungin toimesta. Vaadimme, että uudelleenvalmistelussa ja uudessa päätöksenteossa Jäkärlän alueelle sijoitetaan väistötilat koko alakoululle ja sitoudutaan uuden koulun valmistumiseen lukuvuodelle 2025–2026.

Oikaisuvaatimus 3 (myöhemmin OV3), päivätty 28.4.2023 (kokonaisuudessaan oheismateriaalina 3):

Oikaisuvaatimukseen ei ole erikseen yksilöity vaatimusta, mutta oikaisupyynnön keskeinen sisältö referoituna: Kaikki turvaavat toimenpiteet on rakennukseen tehty, eikä ole tuotu mitään teknistä syytä eikä raporttia sille, että koulukäyttöä ei ole mahdollista jatkaa kesän jälkeen. Koulussa ei oireilla. Kaupunginhallituksessa esitetyt perustelut sille, että Jäkärlän alueelta ei löydy toista terveellistä ja turvallista tilaa perusopetuksen käyttöön, eivät ole riittävät. Väistötilaelementtivaihtoehtoa ei ole tutkittu riittävästi. Se, että Turun AKK:n tilat ovat osittain tyhjiä, ei ole pätevä peruste sille, että siirretään Jäkärlän koulun oppilaat sinne. Paikat eivät edes sovi alakoululle.

Oikaisuvaatimus 4 (myöhemmin OV4), päivätty 28.4.2023 (kokonaisuudessaan oheismateriaalina 4):

Turun kaupunginhallituksen päätös 3.4.2023 § 138 Varissuon koulun väistötilan ja väistötila elementtien toteuttamisesta Pääskyvuoren koulun yhteyteen tulee kumota ja palauttaa valmisteluun. Kouluihin liittyviä päätöksiä pitää tehdä jatkossa avointa, hyvää ja kuntalaisia osallistavaa hallintotapaa noudattaen. Laajat ja kattavat selvitykset on tehtävä aina ennen päätöksentekoa ja niiden asiakirjat tulee olla päätösesityksen liitteenä. Päätösten valmistelussa tulee jatkossa toteuttaa lapsivaikutusten arviointi ja noudattaa lähikouluperiaatetta, joihin Turun kaupunki on sitoutunut strategiassaan.

Vastineet Jäkärlän oikaisuvaatimuksia koskeviin väitteisiin ja vaatimuksiin

Kaksi ensin saapunutta oikaisuvaatimusta (OV1 ja OV2) oli jäsennetty seuraavien otsikoiden alle ja vastaus annetaan samalla rakenteella:

Lähikouluperiaate

OV1, OV2 ja OV4: Perusopetuslain 6§:n mukaan muun muassa ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.”

Saman lain § 6 jatkuu: ”Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1​ momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.”

Lähikoulu on koulutuksen järjestäjän, eli tässä tapauksessa Turun kaupungin oppilaalle osoittama koulu. Laki ei osoita lähikoululla kaikissa tilanteissa maantieteelliseltä etäisyydeltään lähintä koulua. Lähikouluperiaate ei automaattisesti tarkoita, että koulu sijaitsisi väistötilanteessa täysin samassa paikassa tai lähiympäristössä, jossa alkuperäinen koulu on. Koulutuksen järjestäjä on toiminut kiireellisessä väistötilanteessa lain edellyttämällä tavalla. Lapsen etu on huomioitu osoittamalla terveelliset ja turvalliset koulutilat sekä oppilaille että henkilöstölle. Väistö on tilanteen tuottama väliaikaisratkaisu, ei pysyvä ratkaisu Jäkärlän koulupalveluiksi.

Lain mukaan oppilaalla on oikeus koulukuljetusetuuteen, kun matka oppilaalle osoitettuun lähikouluun ylittää 5 km, tai kun matka on oppilaalle asiantuntijalausunnon mukaan liian raskas, vaikea tai vaarallinen. Jäkärlän koululaisten koulumatkat Kärsämäkeen on tarkoitus toteuttaa Fölin koululaislinjalla, joka on erikseen järjestettävä lisälinja suoraan Jäkärlästä Kärsämäkeen.

Väistötilojen sijoitusratkaisuja etsiessä joudutaan arvioimaan vaihtoehtoja monesta eri näkökulmasta. Oppilaiden turvallinen koulumatka on luonnollisesti yksi keskeinen asia, mutta muuta huomioitavaa on muun muassa eri sijoitusvaihtoehtojen aikataululliset toteutumismahdollisuudet ja rakentamiseen liittyvät reunaehdot, koulun jokapäiväisen toiminnan organisoinnin edellytykset, talous ja viranomaismääräykset. Lähtökohtana on aina löytää terveellinen ja turvallinen ratkaisu.

OV1 ja OV2 nostavat esiin Turun kaupunkistrategian ja lähiövision. Kuntalain 37 §:n mukaan ”Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista”. Lähiövisiossa todetaan strategisena tavoitteena muun muassa, että ”asukkaiden palvelut ovat helposti saavutettavissa, päiväkodit ja alakoulut ovat lähellä ja niiden opetus on laadukasta, mahdollisuudet arkiliikuntaan ja ulkoiluun ovat hyvät ja lähiöistä löytyy mahdollisuuksia harrastaa ja kokea kulttuuria.Oikaisuvaatimuksissa siteerataan pormestarin sanoja ”Strategia on jokapäiväisen työmme ohjenuora” ja esimerkiksi nostetaan asukasbudjetti, kansalaisraadit ja lapsivaikutusten arviointi.

Kaupungin moninaisessa toiminnassa ja hankkeissa strategia on toiminnan ohjenuora ja toimintaa pyritään koko ajan kehittämään, jotta voitaisiin paremmin vastata asukkaiden tarpeisiin. Kaikkia pitkän aikavälin kehitystavoitteita ei kuitenkaan ole mahdollista ratkaista kerralla. Kaikki nämä lähiövisiossa asetetut tavoitteet pätevät Jäkärlän alueen kehittämiseen ja huomioidaan myös kaavoituksessa. Alueen uuden koulu- ja päiväkotihankkeen suunnittelu on jo käynnissä. Väistötilatilanteet ovat väliaikaisia väistämättömiä ratkaisuja, joita ei voida suunnitella samoilla kriteereillä, kuin pysyviä ja pitkäaikaisia ratkaisuja, sellaisia, joita lähiövisiollakin tavoitellaan.

Lapsen edun ensisijaisuus ja lapsivaikutusten arviointi

OV1, OV2 ja OV4 vetoavat, että kaupunginhallituksen päätöksen valmistelussa ja päätöksessä ei olla huolehdittu riittävällä tavalla asianmukaisesta selvittämisestä lapsen edun ensisijaisuuden näkökulmasta tai YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdasta ja että lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty varsinkaan sillä laajuudella, jota voimassa oleva lainsäädäntö, strategia ja muu velvoittava ohjeistus edellyttää.

Vaikutusten arviointia tehdään aina luonnollisena osana valmisteluprosessia, tästä ei kuitenkaan ole väistötilaselvityksistä tehty erillistä dokumentoitua lapsivaikutustenarviointia. Kyseessä on akuutti väistötilatarve ja ensisijainen tavoite on turvata kaikille lapsille olemassa olevilla vaihtoehdoilla terveelliset ja turvalliset tilat. Tämä on varmasti jokaisen lapsen etu.

Kaupunginhallitus päätti 18.1.2021 § 28, että:

”Turku alkaa toteuttaa lapsivaikutusten arviointia niissä asioissa, joilla tunnistetaan olevan laajoja vaikutuksia lasten ja nuorten elämään ja hyvinvointiin. Tällaisia asioita ovat mm. lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkoon ja heidän arkiympäristöönsä liittyvät muutokset, joista päätetään lautakunta- tai kaupunkitasoilla. Arviointimalli otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2021 alkaen, ja sitä toteutetaan jatkossa kaupunkitasoisesti yhdessä sovittujen kriteerien pohjalta.

Vuonna 2021 laaditaan kaupunkitasoinen ohjeistus sisältäen kriteeristön arvioitavaksi valittaville asioille, sekä laaditaan koulutussuunnitelma ja käynnistetään sen mukaiset koulutukset. Lapsivaikutusten arvioinnissa käytetään sähköistä hyvinvointikertomus- ja eva-työkalua. Vuoden 2021 aikana tavoitteena on toteuttaa 1-5 vaikutusten arviointia. Arvio seuraavien vuosien lapsivaikutusten arvioinnin määrästä on 1-10 vuosittain.”

Lapsivaikutusten arviointia on ryhdytty päätöksen mukaan tekemään, mutta määrät ovat vielä olleen pieniä. Systemaattinen ja dokumentoitu lapsivaikutusten arviointi edellyttää valmisteluaikaa ja resursseja. Akuuteissa väistötilahankkeissa tätä ei aina ole mahdollista toteuttaa täysmääräisesti.

Vaikutusten arviointi sisältää muitakin näkökulmia kuin lapsivaikutukset. Vastuullinen päätöksenteko edellyttää näiden kaikkien tarkastelua. Eri lakien pohjalta Kuntaliiton kokoaman suosituksen mukaan ”Kun päätösesitysten vaikutuksia arvioidaan ennalta, päättäjien tulee tarkastella useita erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen.”

Lasten ja muiden asukkaiden välinen yhdenvertaisuus Turun kaupungissa

OV1 ja OV2 toteavat, että Jäkärlän koulun sisäilmaongelmat ovat olleet koulun, henkilökunnan, oppilaiden, huoltajien kaupungin ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden tiedossa jo vuosikausien ajan, mutta ongelman poistamiseksi kaupunki ei ole tehnyt juuri mitään. Miksi kaupunki ei toiminut väistötila-asiassa aikaisemmin? Jäkärlässä on koulun lisäksi muun muassa sisäilmaongelmaisia päiväkoteja ja niidenkin kohdassa voidaan kysyä, onko tilanteeseen reagoitu ollenkaan tarvittavalla vakavuudella ja onko tarkoitus lakkauttaa ainoan koulun lisäksi myös päiväkodit.

​Jäkärlän koulussa on ollut sisäilmahaasteita ja niihin on reagoitu korjaustoimenpiteillä. Koulun alasiivessä on ollut haasteita alapohjan kosteuden kanssa. Salaojat korjattiin siltä osuudelta 2016 ja tämän jälkeen korjattiin alasiiven alapohjasta nousevan kosteuden aiheuttamat vauriot. Tilanne on parantunut, mutta ei poistunut. Kaupungin nykyisen sisäilmaprosessin aikana (2020 alkaen) kohteesta ei ole tehty sisäilmailmoituksia. Alle on listattu Jäkärlän koulussa tehtyjä isompia toimenpiteitä kymmeneltä viime vuodelta (lista sisältää myös muita toimenpiteitä, kuin sisäilmaan liittyviä korjauksia):

2013 Vanhan osan vesikaton uusiminen

2013 Vanhan osan julkisivu, ulko-ovet ja ikkunat uusittu

2014 Hammashuollon välinehuoltotilan uudistus

2016 Alapohjan tuuletuksen parantaminen

2016 Videovalvonnan rakentaminen

2016 Alasiiven salaojien korjaus

2017 Alasiiven kosteusvaurion korjaus

2017 Opettajien huoneen keittiön uusiminen

2018 Lämmitysverkoston muutostyöt

2020 Alasiiven vesivahingon korjaus.

Myös päiväkotitiloja on systemaattisesti korjattu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suotorpankujan päiväkodin sisätilat on korjattu rakenteineen koko talon osalta, myös keittiö uusittu. Vesikatto, salaojat, julkisivut, ulko-ovet ja ikkunat on uusittu. Pihalla on tehty korjauksia. Arkeologinkadun päiväkodissa on tehty sisätilaremontteja vuosittain. Seuraavaksi edessä on kosteiden tilojen remontit. Keittiö on remontoitu ja salaojat uusittu.

Myös pihan korjauksia on tehty. Lampolankadun ja Jäkärlän puistokadun päiväkodit ovat vuokrakohteita, joissa korjauksista vastaa kiinteistön omistaja.

Jäkärlän koulukiinteistö on arvioitu tarpeelliseksi aikatauluttaa korjauslistalle 2020-luvun alkupuolella. Peruskorjauksen suunnittelun tueksi teetettiin tutkimusraportti vuoden 2021 helmikuussa.

Jäkärlän koulutalon tutkimusraportin tulokset on käsitelty ympäristöterveydenhuollon, työsuojelun, työterveyden, käyttäjien ja tilapalveluiden kesken maaliskuussa 2021. Tässä palaverissa todettiin tutkimustuloksien osoittavan sisäilmahaittaa aiheuttavien tekijöiden olemassaolon, mutta todettiin myös, ettei koulurakennuksesta ole ilmoitettu koetun sisäilmahaittaa. Palaverin jälkeen selvitettiin mahdollisia väistöratkaisuja ja päädyttiin esittämään koulun siirtymistä väistöön Kärsämäen AKK:n tiloihin, niiden vapauduttua Sirkkalan peruskorjauksen valmistuessa. Tämän ratkaisun ja käyttöä turvaavien toimenpiteiden toteuttamisen myötä ympäristöterveydeltä saatiin mahdollisuus käyttää tiloja syksyyn 2023 asti.

Raportin valmistumisen jälkeen tiloissa toteutettiin systemaattisesti käyttöä turvaavia toimenpiteitä sisäilmaprosessin mukaisesti seuraten tilannetta. Tehdyt toimenpiteet eivät kuitenkaan ympäristöterveysviranomaisen mukaan muuttaneet tilannetta niin että tiloissa voitaisiin jatkaa pidemmälle kuin kesään 2023. Tästä johtuen väistön tilatarpeen, sijainnin sekä rakennuspaikan olosuhteiden selvittäminen aloitettiin alkusyksyllä 2022, näillä selvityksellä pystyttiin muodostamaan tarvittava aineisto kilpailuttamista varten.

Tilaelementin kilpailutus toteutettiin tehtyjen päätösten mukaisesti, kaupunginhallitus 30.11.2020 § 521 ”Periaate vuokra- ja leasinghankkeiden valinnalle” ja 31.1.2022 § 33 ”Koulu- ja päiväkotikohteiden sekä niihin liittyvien liikuntatilojen väistötilahankinnat”. 

Tilapalvelujohtaja päätti 1.12.2022 § 46, että tilapalvelut käynnistää Jäkärlän koulun väistötilaelementin kilpailutuksen ja sijoituspaikaksi vahvistetaan kaavan tontti Lunula ja kilpailutuksen pohjana on leasingmallilla rahoitettava KVR-urakka.​

Päiväyksellä 9.12.2022 tilapalvelut julkaisivat julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankintailmoituksen koskien Jäkärlän koulun väistötilat KVR-urakan hankintaa. Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena halvinta hintaa.​

OV1 ja OV2 väittävät myös, että Turun kaupunki ei ole kohdellut Jäkärlän kaupunginosaa, sen palveluita ja siellä asuvia lapsia yhdenvertaisesti suhteessa muihin kaupunginosiin, niissä oleviin palveluihin ja investointeihin ja asukkaisiin viime vuosien aikana.

On totta, että Jäkärlän alueelta on valitettavien sisäilmahaasteiden vuoksi poistunut terveysasema vuonna 2021. Palvelua on sen jälkeen tarjottu keskustan terveysasemalla. Tulevaisuuden ratkaisut sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulla. Lisäksi koulu täytyy sijoittaa väistöön siksi aikaa, kunnes pysyvä ratkaisu on valmistunut. Kokonaisuudessaan Jäkärlän aluetta on kuitenkin suunniteltu kehitettävän aktiivisesti ja työ on alkanut kaavoitusprosessilla sekä alueen kokonaiskehittämisen suunnittelulla kuten päiväkodit, koulu, kylätalotoiminta sekä alueolohuonetoiminta. Näihin palveluihin halutaan panostaa jatkossakin. Alueella tehdään asemakaavoitusta, jonka myötä pyritään mahdollistamaan asuinrakentamisen lisääminen. Ulkoliikuntaolosuhteita kehitetään, Jäkärlän urheilupuiston peruskorjauksesta ollaan tämän vuoden aikana tekemässä suunnitelmaa, päiväkotien osalta on tehty suunnitelmia tulevaisuuteen ja kouluhanketta ryhdytään suunnittelemaan.

Parin viime vuoden aikana asukasbudjetista on ohjautunut kohtalaisen paljon rahaa Jäkärlään. Maarian Kylätalon toimintaa on rahoitettu asukasbudjetilla vuosina 2021 ja 2023. Uusimmalla asukasbudjetin kierroksella rahaa tulee myös lasten ja nuorten ohjattuun harrastamiseen koko Pohjois-Turussa, mukaan lukien Jäkärlä. Pohjois-Turkuun on äänestetty harrastetasoinen frisbeegolfrata. Sijainniksi on esitetty Maarian altaan läheisyydessä olevan vanhan taimitarhan alue Karhunojantien varrella.

Päiväkotien osalta on jo hyväksytty tarveselvitys, jota lähdetään vaiheittain toteuttamaan. Suunnitelmana on ensivaiheessa toteuttaa uudisrakennus Maarian palvelukeskuksen alueelle, käytännössä nyt suunniteltavan uuden koulun yhteyteen. Tämän jälkeen peruskorjataan Arkeologinkadun päiväkoti. Pitemmällä tulevaisuudessa arvioidaan Suotorpankujan nykyisen päiväkodin paikalle toteutettavan uudisrakennuksen tarvetta ja laajuutta.

OV3 nostaa esiin väitteen, että Kärsämäen paikat eivät sovi alakoululle. Väitettä ei perustella mitenkään.

Kärsämäen rakennuksen väistötilat on remontoitu ennen ensimmäistä väistökäyttäjäryhmää (Sirkkalan koulu) huomioiden erityisesti juuri alakoulun tarpeet. Tilat ovat palvelleet Sirkkalan koulua hyvin. Tiloissa toimii parhaillaan väistössä myös päiväkotiryhmiä. Pihaa on suunniteltu ja toteutettu näiden käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Huomionarvoista on, että Kärsämäen väistökoulun tiloja tulee käyttämään useat koulut ympäri Turkua. Tilaelementtiväistön järjestäminen aina alkuperäisen koulun välittömään läheisyyteen ei ole erilaisista reunaehdoista (kuten soveltuva rakennuspaikka, toteutuksen aikataulu ja kustannukset jne.) mahdollista, jonka vuoksi kaupunki on lähtenyt hakemaan keskitetympiä väistötilaratkaisuja, jotka ovat hyvin saavutettavissa.

Vaihtoehtoiset väistötilat Jäkärlän alueella

Oikaisuvaatimuksien mukaan Turun kaupunki ei ole tähän mennessä seikkaperäisesti ja puolueettomasti selvittänyt erinäisten tilojen soveltuvuutta Jäkärlän koulun väistötilaksi.

Kun kaupungin rakennuksissa ilmenee ongelmia ja käyttäjän alkavat oireilla, käynnistetään sisäilman selvitysprosessi. Mikäli prosessin lopputuloksena on, että tiloista on poistuttava, on väistötiloja etsittäessä lähtökohtana aina löytää terveellinen ja turvallinen ratkaisu.

Usein koulujen kohdalla on koulun oma toive sijoittua yhteen paikkaan toiminnan hajasijoittelun sijaan. Myös Jäkärlän osalta lähtötavoite on ollut yksi sijainti.

Kaupungin virkamiesten tekemä valmistelutyö on aina puolueetonta. Väistötilavalmistelussa etsitään mahdollisia vaihtoehtoja, huomioidaan useita eri näkökulmia ja arvioidaan eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia. Kiireellisissä väistötilahankkeissa seikkaperäisiä selvityksiä ei käytettävissä olevilla resursseilla voida kaikista vaihtoehdoista tehdä, vaan aidosti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja vertaillaan tarkemmin.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena Jäkärlän koulun väistötilasuunnitelmassa on ollut koulun toimintojen säilyttäminen yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen kaikkia pieniä erillistiloja Jäkärlän alueella ei tarkemmin selvitetty. Hajasijoittaminen toisi merkittäviä haasteita jokapäiväiselle kouluarjelle. Lisäksi vaihtoehtojen arvioinnissa on otettava huomioon koulutiloille asetetut vaatimuksen, joita ympäristöterveydensuojeluviranomainen valvoo.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään Jäkärlän koulun väistötilavaihtoehdoiksi seuraavat kohteet. Kohteiden perään on kirjattu vastaus, miksi ko. tila ei sovellu väistötilaksi. Yleisiä kriteerejä opetuskäyttöön soveltuvien tilojen etsimisessä ovat vähintään tilojen turvallisuus, käyttötarkoitus, wc -tilojen määrä ja välituntiulkoilun, tietoliikenneyhteyksien sekä ruokailun järjestämisen mahdollisuudet ja esteettömyys. Yksi koululuokka tarvitsee vähintään noin 50 m2:n kokoisen tilat. Wc:tä tulee olla 1/15 oppilasta.

- Maarian kylätalo / nuokkari

Maarian nuorisotilana käytössä oleva rakennus palvelee nykytilanteessa myös kylätalona. Ei ole alueen koko yhteisön etu, että nämä toiminnot lopetettaisiin koulun väistötilatarpeen vuoksi. Rakennuksen koko ja pohjaratkaisu ei myöskään mahdollistaisi koko koulun sijoittamista. Juhlasalin lisäksi rakennuksessa on yksi isompi (normaali luokkatilan kokoa vastaava tila) ja sen lisäksi pienempiä huoneita.

- Jäkärlän entinen kirjastorakennus

Entisestä kirjastorakennuksesta on vuokrattu tiloja aluepelastuksen käyttöön. Kaupungilla on sitova vuokrasopimus Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, eikä kaupungilla ole oikeutta päättää sopimusta ennen sen määräajan umputumista. Vaikka tiloissa ei olisi vuokralaisia, olisi niihin hankala pohjaratkaisun vuoksi sijoittaa useampia luokkia.

- Kotimäen seurakuntatalo

Käytyjen keskusteluiden perusteella sekä seurakuntataloon tutustumalla tilojen ottamisessa koulukäyttöön havaittiin haasteita. Seurakuntatalosta löytyy muutama tila joihin toimintaa voisi lähtökohtaisesti ajatella sijoitettavan. Tilat eivät ole esteettömiä eikä WC -kapasiteetti ole riittävä kuin hyvin rajatulle lapsimäärälle. Tiloissa on vähäistä, mutta kuitenkin viikoittaista toistuvaa käyttöä, joka pitäisi siirtää muualle. Tilaan voisi sijoittaa enintään yhden koululuokan, jos esteettömyysvaade ohitettaisiin.

- ​Jäkärlän nykyisen koulun liikuntahalli

Koulukäyttöön liikuntahalli palvelisi vain yhden ryhmän opetustilana. Kyseessä on suuri liikuntasali, jonka yhteydessä on puku- ja pesutilat, näyttämö ja aulatilat. Koulukäytön sijaan liikuntahalliin suunnitellaan sijoitettavan aamu- ja iltapäivätoiminta. Tämä tila todettiin selvityksissä parhaiten sopivaksi aamu- ja iltapäivätoimintaan.

- Jäkärlän ns. ostoskeskus (tyhjää liiketilaa)

Tätä vaihtoehtoa ei ole tutkittu, tällaista mahdollisuutta ei ole ollut valmistelijoilla tiedossa. Todettakoon, että ostoskeskus tilana ei ilman muutostöitä varmasti täytä yllä mainittuja yleisiä kriteerejä koulutiloille.

Jäkärlää koskevien oikaisuvaatimusten ehdotusten vaikutukset käytännön tasolla

OV1: Kaupunginhallituksen päätös kumotaan ja palautetaan takaisin uudelleenvalmisteluun. Jäkärlän alueelle saadaan järjestettyä kaupungin toimesta väistötilat ainakin 1.- ja 2. -luokkalaisille sekä mieluummin laajemmallekin osalle Jäkärlän koulun nykyisistä oppilaista.

Kaupunginhallituksen päätöksen kumoaminen ja asian uudelleen valmistelu huomioiden kaikki oikaisuvaatimuksessa esitetyt yksityiskohdat ja uusi päätöksenteko, tarkoittaisi käytännössä sitä, että mikään tilaratkaisu ei olisi suurella todennäköisyydellä käytössä elokuussa 2023. Koulun ensisijainen toive on sijoittaa kaikki luokat yhteen kohteeseen. Aamu- ja iltapäivätoiminnalle on mahdollista järjestää tilat Jäkärlästä.

OV2: Vaadimme, että uudelleenvalmistelussa ja uudessa päätöksenteossa Jäkärlän alueelle sijoitetaan väistötilat koko alakoululle ja sitoudutaan uuden koulun valmistumiseen lukuvuodelle 2025–2026. Väistötilat voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:

Uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen kaupunginhallituksen asettama valmistumistavoite lukuvuoden 2026 alkuun on jo erittäin haastava. Aikataulullisesti ei ole mahdollista, että uudishanke valmistuisi vielä vuotta aikaisemmin, eli syksyksi 2025. Rakennuksen hankesuunnittelulle, kilpailutuksille, kehitysvaiheelle/rakentamisen aikaiselle suunnittelulle ja rakentamiselle tämän kokoluokan hankkeessa 3 vuotta on ehdoton minimi ja se tarkoittaa käytännössä hyvin paljon kevennettyä hankesuunnitteluprosessia, kaksin tai kolmin kertaista henkilöresurssia ja tehokasta yhteistoimintaurakkaa, jossa mikään riski ei toteudu.

Tilaelementtiväistötilojen saaminen valmiiksi koulun alkuun elokuussa 2023 ei ole enää aikataulullisesti mahdollista. Elementtikilpailutus tulisi käynnistää uudelleen ja kilpailutuksen, päätöksenteon ja tilaelementin toteuttamisen kokonaiskesto on yhteensä vähintään 7–8 kuukautta. Väistötiloja ei lähtökohtaisesti ole tarkoituksenmukaista sijoittaa nykyisen koulun yhteyteen, sillä se hankaloittaa uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen sijoittamista tontille.

Ei ole sellaista ulkopuolista tahoa, jolta voisi vielä selvittää Jäkärlän koulun väliaikaista käyttöä. Ympäristöterveydenhuolto on tässä toimivaltainen viranomainen, joka on antanut asiasta lausuntonsa. Sen mukaan koulutiloja ei voi käyttää enää elokuusta 2023 eteenpäin. Jäkärlän koulussa on tehty sellaiset käyttöä turvaavat toimenpiteet, jotka on mahdollista toteuttaa ilman väistötiloja. Laajemmat korjaukset ovat luonteeltaan peruskorjaustasoisia toimenpiteitä ja niiden toteuttaminen edellyttää toiminnan siirtämistä väistöön.

Ympäristöterveydenhuollon kanta asiaan on edelleen (3.5.2023) pysynyt samana:

”Jäkärlän koulun olosuhteet ovat edelleen sellaiset, että niistä voi aiheutua terveydensuojelulain 26 § ja 27 §:n mukaista terveyshaittaa. Näiden tietojen valossa ympäristöterveys ei ole muuttanut kantaansa vaan toteaa, että Jäkärlän koulun tulee siirtyä väistötilaan 1.8.2023 mennessä.”

Kärsämäkeen siirtymisen kustannukset muodostuvat Föli -koululaislinjasta ja Kärsämäen tilavuokrasta. Föli -linjan kustannus on arviolta noin 142.000 euroa vuodessa. Kärsämäen tilavuokra koulun väistötilojen osalta on noin 330.000 euroa vuodessa. Mikäli Jäkärlän koulu ei mene väistöön Kärsämäen tiloihin, maksaa kaupunki kuitenkin vuokraa ko. tiloista.

Alakoulutoiminnan hajasijoittaminen lukuisiin eri kohteisiin ei ole toiminnan järjestämisen tai lasten sujuvan arjen näkökulmista perusteltu vaihtoehto. Kuten jo todettu, koulun tiloja ei voida laskea mukaan yhtälöön enää elokuussa 2023, joten oikaisuvaatimuksessa esitetyn koko koulun hajasijoitusvaihtoehdon toteuttaminen olisi mahdotonta tai vähintään erittäin epätarkoituksenmukaista.

Vastineet Varissuon (ja Jäkärlän) oikaisuvaatimusta koskeviin väitteisiin ja vaatimuksiin

Alla oikaisuvaatimuksessa (myöhemmin OV4) Varsisuon koulun väistöön siirtymisestä esitetyt perustelut kohdittain. Kohdat käsitellään samassa järjestyksessä.

Onko Varissuon koulun väistöön siirtyminen akuutti ja perusteltu

OV4:n mukaan Varissuon koulun tutkimukset ovat vielä kesken, eikä koulua ole asetettu käyttökieltoon ja akuuttina väistötilahankinta prosessina vahvasti suositeltavalle esitykselle pitää olla selkeät perustelut ja asiantuntija-arviot.

Varissuon koulun osalta ei ole valmistuneita tutkimustuloksia. Sen sijaan koululla oireillaan niin voimakkaasti, että siirto muihin tiloihin elokuussa 2023 on katsottu akuuttina väistönä tarpeelliseksi.

Väistöön siirtymistä on suositeltu asiantuntijoista koostuvan moniammatillisen yhteistyöryhmän toimesta. Väistötilatarve perustuu tässä vaiheessa mm. rakennuksen teknisen käyttöiän edellyttämään peruskorjaustarpeeseen, ilmanvaihtojärjestelmän teknisten osien ikääntymiseen sekä kasvaneisiin korjaustarpeisiin mm. liikuntasalin vesikaton kosteusvaurioiden vuoksi. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tutkimusraportti ei ole vielä valmistunut. Tuloksista tiedotetaan asianomaisia tutkimusraportin valmistuttua.

Yllä esitettyyn vedoten kiinteistönomistajan näkökulma on, että on syytä epäillä, ettei Varissuon koulutalon nykyiset olosuhteet täytä terveydensuojelulain (763/1994) 26 §:n mukaisia terveydellisiä vaatimuksia. Näin ollen asiaa on saman lain 27 §:n mukaisesti ryhdytty selvittämään. Kiinteistönomistajan on asiantuntijoiden kanssa käydyn keskustelun pohjalta todennut, että on mahdotonta rajoittaa tai poistaa esimerkiksi melun ja ilmanvaihdon puutteiden aiheuttamaa terveyshaittaa ilman koulun toimintojen siirtämistä väistötiloihin. Kiinteistönomistaja on näin pyrkinyt toimimaan asiassa ennakoivasti ja parhaan tietämyksensä mukaisesti.

Valmistelu ja esittely

Tulleessa OV4:ssa esitetään, että valmisteleva virkamies ei ole esittänyt kaikkia vaihtoehtoja virallisessa päätöksentekotilanteessa väistötilan sijaintipaikoista. Lisäksi kohdassa käsitellään Jäkärlän tilaelementtiratkaisun kilpailutusta sekä ristiriitaisuutta ympäristöterveyden lausunnossa ja kaupunginhallituksen palauttamisesityksessä koskien Jäkärlän väistötilaelementtejä.

Virkamiesten valmistelemassa esityksessä ovat olleet mukana kaikki valmistelun aikana toteuttamiskelpoiseksi arvioidut väistösijaintiehdotukset.

Jäkärlän koulun väistön tilatarpeen, sijainnin sekä rakennuspaikan olosuhteiden selvittäminen aloitettiin alkuvuodesta 2022, näillä selvityksellä pystyttiin muodostamaan tarvittava aineisto kilpailuttamista varten. Tilaelementin kilpailutus toteutettiin tehtyjen päätösten mukaisesti.

Päiväyksellä 9.12.2022 tilapalvelut julkaisivat julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankintailmoituksen koskien Jäkärlän koulun väistötilat KVR-urakan hankintaa. Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena halvinta hintaa.

Tarjouksen hyväksyminen myöhemmin ei ollut mahdollista. Vaikka tarjouksen voimassaolo aika oli 9.4.2023 asti. Tarjouspyynnössä ollut vaatimus on ollut, että väistötilaelementti on valmis 14.7.2023. Turun kaupunki on tarjouspyynnöstä jätetyissä kysymyksissä vaatinut, että elementti on valmis ilmoitettuna päivämääränä, jotta pysytään annetussa aikataulussa. Tarjouksen hyväksyminen jälkikäteen niin että tarjoaja ei pysty toteuttamaan väistötilaelementtejä annetussa aikataulussa on oleellinen muutos hankinnassa ja olisi näin hankintalakia vastaan. Kilpailutus olisi siis tehtävä uudestaan.

Ympäristöterveyden lausuntoon on laadittu virallinen vastine:

”Ympäristöterveys on todennut lausunnossaan, että ilmanvaihtojärjestelmästä ei ole tehty kuitukartoitusta. Ilmanvaihtokanavat on nuohottu ja nuohouksen yhteydessä kuitulähteet poistettu, työ on tehty ajanjaksolla 4.3-30.4.2021, raportti tehdystä työstä on saatu työsuorituksen valmistuttua. Raportti oli tallennettu väärään paikkaan ja tästä syystä johtuen sitä ei ollut huomioitu. Raportti ei näin ollen ollut ympäristöterveyden käytettävissä lausuntoa annettaessa.

Ilmanvaihtokanavien kuitulähteiden poiston ja kanavanuohoukset on toteutettu kiinteistössä, jonka jälkeen ilmanvaihto säädettiin koko rakennuksessa ylipaineiseksi, nämä raportit ovat olleet lausuntoa annettaessa käytettävissä.

Lausunnossa todetaan, että käyttöä turvaavista toimenpiteistä tilojen yli- ja alipaineistamiset tehtiin ja paine-eroja seurattiin jatkuvatoimisilla mittareilla. Seurannan tuloksista näkyy, että tilojen ylipaineistaminen ei ole onnistunut tai seurantalaitteisto ei ole toiminut. Lausunnon jälkeen kohteeseen on vaihdettu uudet seurantalaitteet, joiden seurantaraportista nähdään, että ylipaineistaminen on onnistunut suunnitellusti.

Kartoitusta kuiduista ei ollut tuolloin tehty, mutta se on tehty raportin annon jälkeen ja tilanne on heikompi kuin alkuperäinen tilanne.

Ympäristöterveydeltä 20.1.2023 saadun lausunnon pohjalta lausunnon antajaan oltiin yhteydessä ja kerrottiin puuttuneiden raporttien olemassaolosta. Tämä tieto ei kuitenkaan muuttanut linjausta asiassa, sillä ehdoton takaraja rakennuksen käytölle oli annettu. Tiloista pitää poistua syksyksi 2023.

Mikäli tiloissa haluttaisiin vielä jatkaa seuraavaksi edessä, olisi tutkimustuloksien edellyttämät peruskorjaustoimenpiteet, jotka tulisi toteuttaa esitetyssä laajuudessaan. Jotta näitä toimenpiteitä päästäisiin toteuttamaan kokonaisvaltaisesti vaatisi tämä jo itsessään väistöön siirtymistä. Näistä syistä tiloista tulisi siirtyä väistöön ennen mahdollisia peruskorjaustoimenpiteitä niin että talon kunto pystytään selvittämään kattavasti.”

Terveydensuojeluviranomainen ei ole asettanut Jäkärlän koulutaloa käyttökieltoon. Tutkimustulokset ja käyttöä turvaavien toimenpiteiden toteuttaminen on käsitelty tilapalveluiden ja ympäristöterveyden kesken ja takaraja rakennuksen käytettävyydelle on määritetty moniammatillisena yhteistyönä.

Valtakunnallisesti tällainen menettely on yleinen, vähentää päätöksentekoon kuluvaa aikaa ja antaa mahdollisuuksia toimenpiteiden nopeammalle toteuttamiselle. Moniammatillisesti määritetty käyttöaika käyttöä turvaavien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen vaihtelee Suomessa tyypillisesti 6–18 kk:n välillä. Turussa käyttöaika on määritetty 6–12 kk:een riippuen rakennuksessa todetuista vaurioista. Jäkärlän koulutalon kohdalla käyttöaika määritettiin tavanomaista pidemmäksi (2,5 vuotta), koska kyseisestä rakennuksesta ei ollut tullut sisäilmailmoituksia.

Väistöön siirtymisen tutkiminen

OV4:ssa esitetään, että asiaa on valmisteltu pitkään ja esityksen hengen vastaisesti päätöstä olisi toimeenpantu ennen kuin asia on ollut kaupunginhallituksen päätöksenteossa.

Varissuon alueelta tai sen läheisyydestä ei löydetty annetun aikataulun puitteissa valmiita vuokratiloja, sopivaa sijoituspaikkaa tilaelementille tai mahdollista sijoituspaikka ei ole Turun kaupungin käytettävissä (mm. Norssin tontti). Näin ollen sijoitusta suunniteltiin ja valmisteltiin Kärsämäkeen vuoden 2022 aikana. Jäkärlän koulun akuutin tilanteen vuoksi väistökokonaisuus tuli uudelleen arvioitavaksi. Jäkärlän koulun tiloja ei voi ympäristöterveyshuollon viranomaislausunnon mukaan käyttää enää elokuussa 2023.

Virallinen pitkä Varissuon koulun väistötiloja koskeva tiedote on esitetty muodossa: ”Jäkärlän koulua esitetään väistöön Kärsämäkeen, Varissuon koulua Pääskyvuoreen” on julkaistu oppilaiden työ- ja viestintäjärjestelmässä (Wilma), kun asia on tullut kaupunginhallituksen esityslistalta ensimmäisen kerran julkiseksi. On totta, että aiheesta on lähtenyt myös Varissuon koulun oppilaiden työ- ja viestintäjärjestelmässä (Wilma) viesti, jossa on kerrottu seuraavaa:

”Varissuon koulu muuttaa syksyllä 2023. Varissuo school is proposed to move temporary to Pääskyvuori.

Syksyllä 2023 Varissuon koulu:

Kevät 2024 Varissuon koulu:

Tämä viesti on kielellisesti tuettua viestintää vanhemmille, joista suuri osa puhuu suomea toisena kielenään. Viestinnän tulee siis olla mahdollisimman selkeää ja lyhyttä jotta se saavuttaa kuulijansa. Suomeksi esitetyn sivun mittaisen tiedotteen sisältö on tiivistetty ja viestitty mahdollisimman selkeästi ja lyhyesti. Tämä Wilma-järjestelmässä lähetetty viesti ei siis tarkoita, että asia olisi ennakkoon päätetty.

Vaihtoehdon perusteluista

OV4:ssa on esitetty, että perustelut segregaation ehkäisystä ovat valmistelevan virkamiehen henkilökohtaisia mielipiteitä tai että virkamies on suosinut Pääskyvuori vaihtoehtoa. Valmistelun tai päätöksentekoon tehdyn esityksen esitetään olevan muuta kuin puolueetonta ja avointa virkamiestoimintaa.

Virkamiesten valmistelu on aina puolueetonta ja asiallista eikä perustu henkilökohtaisiin mielipiteisiin.

Segregaatio näkökulma on nostettu esiin yhtenä osana periaatepäätöksien valmistelua avoimesti yhtenä huomioitavana asiana. Kaupungille tärkeä periaate on segregaation vähentäminen kaikin mahdollisin keinoin. Vaikka ratkaisu olisi vain väliaikainen.

Väistötilavalmistelussa etsitään mahdollisia vaihtoehtoja avoimesti tuoden ne esille, huomioidaan useita eri näkökulmia ja arvioidaan eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia. Kiireellisissä väistötilahankkeissa seikkaperäisiä selvityksiä ei käytettävissä olevilla resursseilla voida kaikista vaihtoehdoista tehdä, vaan aidosti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja vertaillaan tarkemmin. Valmistelutyötä tehdään monella eri tapaa ja valmiiksi asiakirjoiksi muodostuu ne esitykset valmistelusta, joissa nähdään potentiaalia. Varissuon koulun väistötilalle esitettiin periaatepäätöksenä kahta eri vaihtoehtoa joista toisen kanssa tarkempaa valmistelua ja suunnittelua jatketaan eteenpäin.

Asiallinen ja objektiivinen päätöksenteko

Tässä kohdassa OV4:ssä esitetään, että päätöksenteon taustalla on yhteiskunnan suuremmat ongelmat, joita ratkaistaan väistötilapäätöksessä. Lisäksi päätöksen esitetään rikkovan seuraavia lakeja Hallintolaki 31 §, Hallintolaki 6 § ja Turun kaupungin hallintosääntö 116 §.

Valmistelun aikana esitettyjen sijaintivaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia on pyritty mahdollisimman avoimesti tuomaan esille päätöksen tueksi. Tässä kohtaa valmistelua suunnitelmat ja selvitykset eivät ole olleet kokonaisuudessaan valmiita, vaan valmistelua on jatkettu päätettyjen periaatepäätösten mukaisesti eteenpäin.

Kesällä 2023 valmistuva uusi laajennettu Pääskyvuoren koulurakennus on mitoitettu 360 oppilaalle. Pääskyvuoren koululla on lukuvuonna 2023–2024 noin 260 oppilasta ja lisäksi Pääskyvuoren koululla on suunniteltu aloittavan noin 60 alun perin Varissuon koulun 1. luokan oppilasta. Yhteensä oppilaita olisi noin 320.

Koulu on suunniteltu 3 sarjaiseksi. Turussa käytössä olevan laskennallisen alakoulun mitoitusperiaatteen mukaan Pääskyvuoren koulun max. oppilasmäärä on 420 oppilasta. Kun verrataan Turun nykyisten kouluhankkeiden ryhmämitoituksia, on Pääskyvuoren koulun mitoitus väljä.

Syksyllä 2024 Pääskyvuoren koulun ja Varissuon koulun yhteenlasketun oppilasmäärän arvioidaan olevan noin 460 oppilasta, kun tähän lisätään syksyksi 2024 suunniteltu väistötilaelementti on näiden kahden koulun käytössä Turussa olevien linjausten mukaan hyvin tilaa. Varissuon koulun väistötilalle esitettiin periaatepäätöksenä kahta eri vaihtoehtoa joista toisen kanssa tarkempaa valmistelua ja suunnittelua jatketaan eteenpäin.

Pääskyvuoren koulun välitön läheisyys tarjoaa näille koulukokonaisuuksille hyvät yhteistoiminnalliset tilat, jossa kokonaisuudet täydentävät toisiaan. Vaikka väistöelementtiratkaisu vie osan koulun pihan liikuntakentästä, jää pihaan mitä todennäköisimmin pieni liikuntakenttä koululaisten käyttöön. Lisäksi Tilhenkadun päässä Kuukkelinpuistossa (osoite Tilhenkatu 28–30) noin 750 metrin / 10 minuutin turvallisen kävelymatkan päässä Pääskyvuoren koululta sijaitsee toinen lähiliikuntakenttä.

Asiaa on valmisteltu ja valmistellaan kiireellisissä väistötilahankkeissa olemassa olevan ajan ja resurssien puitteissa, seikkaperäisiä selvityksiä ei käytettävissä olevilla resursseilla voida kaikista vaihtoehdoista tehdä, vaan aidosti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja vertaillaan tarkemmin.

Väistötila-asioissa on aina erityisen haastava aikataulu, jotta löydetään toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

Ensisijainen tavoite on turvata kaikille terveelliset ja turvalliset tilat.

Oheismateriaali 1Oikaisuvaatimus 12.4.2023

Oheismateriaali 2Oikaisuvaatimus 25.4.2023 / Maarian kyläyhdistys ry, XXXXX ja XXXXX

Oheismateriaali 3Oikaisuvaatimus 28.4.2023 / XXXXX

Oheismateriaali 4Oikaisuvaatimus 28.4.2023 / XXXXX

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimukset.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen päätös 3.4.3023 § 138 pannaan täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-2, 2 poissa.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Rosenlöf, Muukkonen, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Anttilan tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Niinivirta:​

”Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimukset siten, että:

Achrén ja Furuholm olivat poissa kokouksesta.​

Jakelu

aoMaarian kyläyhdistys ry
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut