Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus18009.05.20233

2181-2023 (02 02 02)

Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 180

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen 3.5.2023:

Tilikauden tulosennuste

Kuluvan vuoden ensimmäisen talousennusteen mukaan vuosikatetta toteutuisi noin 81 miljoonaa euroa. Ennuste ylittää talousarvion vähän yli 11 miljoonalla eurolla. Toimintatuottojen ja verorahoituksen ennustettu kertymä riittäisi kattamaan toimintakulut ja suunnitelman mukaiset poistot ennusteen mukaan. Toisin sanoen vuosikate 81 miljoonaa euroa riittää ennusteen mukaisiin noin 59 miljoonan euron suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tilikauden ylijäämäksi muodostuisi noin 25 miljoonaa euroa, joka toteutuisi lähes 9 miljoonaa euroa suunniteltua paremmin. Muutetussa talousarviossa on hyväksytty ylijäämäksi 15,9 miljoonaa euroa. Ennuste ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen johtuen olennaiselta osin Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyneiden toimintojen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvion toteutuma- ja ennuslukuihin.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisennuste

Ennusteen mukaan nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate, noin -551 miljoonaa euroa toteutuisi 16​ miljoonaa euroa (3,0 %) muutettua talousarviota heikommin (-535 miljoonaa euroa).

Toimintatuottojen koko vuoden ennuste on 304 miljoonaa euroa, mikä ylittäisi talousarvion lähes 9​ miljoonalla eurolla (3,0 %).

Toimintakulut oikaistuna valmistuksella omaan käyttöön ovat ennusteen mukaan 855 miljoonaa euroa. Talousarvio ylittyisi noin 25 miljoonaa euroa (3,0​ %).

Toimintakatteen (nettokäyttömenojen) suurimmat poikkeamat toimielimittäin (talousarvio/ennuste 1/2023):

Toteutumisennuste

miljoonaa euroa

Nettopoikkeama

miljoonaa euroa

Kasvatus- ja opetuslautakunta

-358,2

​ -15,6

Konsernihallinto, kh

-35,7

-5,2

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

-46,9

-1,0

Kaupungin yhteiset toiminnot, kh

-24,9

+6,3

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 15,6 miljoonaa euroa, josta toimintatuotoissa ylitystä on 0,44 miljoonaa euroa ja toimintakuluissa on 16,0 miljoonaa euroa.

Suurin ylitys tulee henkilöstökuluissa, yhteensä 8,7 miljoonaa euroa, josta palkkaratkaisun osuus on 5,0​ miljoonaa euroa ja koronatukiin liittyvä henkilöstömenojen kasvu on 1,55 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ylittyvät 3,47 miljoonaa euroa ja näistä kotikuntakorvaukset 1,16 miljoonaa euroa ja työvoiman vuokraus noin 2,57 miljoonaa euroa.

Kotikuntakorvauksiin liittyy maksuosuudet turkulaisista oppilaista muiden kuntien kouluissa sekä kuntien välinen laskutus muihin kuntiin sosiaalisin perustein sijoitettujen lasten opetuksen kustannuksista. Työvoiman vuokraus liittyy varhaiskasvatuksen sijaistarpeisiin sekä henkilöstön huonoon saatavuuteen. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ylitystä on ennustettu 2,79 miljoonaa euroa ja tähän sisältyvät erityisesti kustannusten kasvut sähkössä ja kaasussa.

Inflaation vaikutusta aineissa ja tarvikkeissa sekä palvelujen hankinnassa ei otettu huomioon ohjeen mukaisesti kasvatuksen ja opetuksen talousarviossa, vaan nämä hintojen nousun paineet on huomioitu keskitetysti kaupungin talousarviossa.

Tilavuokrien ylitykseksi arvioidaan 1,16 miljoonaa euroa. Tilavuokria ovat nostaneet perusopetuksen maahanmuuttajaoppilaiden määrän kasvu ja tilatarpeet sekä väistötilojen aiheuttamat kustannukset.

Palvelutarpeen muutokset näkyvät välittömästi menokehityksessä. Peruspalvelujen valtionosuus on yleiskatteista ja sillä katetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan menoja. Valtionosuuden laskentaperusteissa käytetään kaksi vuotta vanhoja väestötietoja, joten kasvavan väestön rahoitusta kasvattava vaikutus kohdentuu tämän seurauksena viiveellä. Valtionosuutta ei kohdenneta suoraan ikäluokille, mutta erillislaskennalla kohdentaen valtionosuuksien voidaan arvioida kattavan vain n. 15 % laskennallisista kustannuksista. Pääasiallinen rahoitusvastuu on siten kaupungilla.

Palvelukokonaisuuksien selvitykset talousarviopoikkeamiin löytyvät diaraportin kohdasta palvelukokonaisuuksien nostot.

Vero- ja valtionosuustulojen ennuste

Vero- ja valtionosuustulojen kokonaiskertymäksi on arvioitu 598 miljoonaa euroa, mikä on noin 27​ miljoonaa euroa talousarvioon asetettua tavoitetta enemmän.

Verovuoden 2022 ja sitä aikaisemmat kertymät on maksuunpantu vanhoilla korkeammilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla. Nämä ovat niitä ns. verohäntiä, jotka nostavat kalenterivuoden 2023 tilitysten määrää suuremmiksi kuin verovuoden 2023 maksettava vero.

Kunnan tuloveroennuste 322 miljoonaa euroa toteutunee vajaa 13 miljoonaa euroa suunniteltua paremmin. Tehdyt palkkaratkaisut nostavat osaltaan kunnallisveron tilityksiä.

Kuntien yhteisöveron ennustettu kertymä kasvaisi 120 miljoonaan euroon. Ennuste ylittää talousarviotavoitteen noin 9 miljoonalla eurolla. Yhteisöveroennuste perustuu osin toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvan vuoden hyvän kehityksen taustalta löytyy verovuoden 2022 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna hyvin kertyneet lisäennakot.

Kiinteistöveroa 74 miljoonaa euroa ennustetaan kertyvän 4 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Verovuoden 2023 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa julkaistuun ennakkotietoon. Ennakkotieto on aiempia arvioita korkeampi. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syynä on rakennuskustannusten kallistuminen. Vuoden 2020 tilitysuudistuksen jälkeen tilikauden kiinteistöveroista osa tilitetään aina seuraavan vuoden tammi-helmikuussa.

Turun saamat valtionosuudet olisivat toteutumassa lähes suunnitellusti.

Toiminnan ja investointien rahoitus

Toiminnan ja investointien rahavirta on ennusteen mukaan 80 miljoonaa euroa negatiivinen. Ennuste on 70​ miljoonaa euroa talousarviota parempi, mikä johtuu investointien toteutumisesta alle talousarvion.

Kaupungin investointimenojen toteutumisennuste on noin 170 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan investointimenojen muutettu talousarvio 234 miljoonaa euroa alittuisi 65 miljoonalla eurolla, kun investointikohteiden suunnitellut ajoitukset siirtyvät eteenpäin. Luovutustuloja 23 miljoonaa euroa toteutuisi miljoona euroa suunniteltua enemmän.

Antolainakannan ennustetaan olevan vuoden lopussa arviolta noin 523 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edellisvuoteen olisi noin 41 miljoonaa euroa. Vuoden aikana uusia antolainoja on varauduttu myöntämään noin 29 miljoonaa euroa. Antolainoja lyhennetään suunnitelman mukaan 70 miljoonaa euroa velkakirjaehtojen mukaisesti.

Vuoden lopussa lainakannan eli korollisen kokonaisvelan arvioidaan olevan 882 miljoonaa euroa kun se vuoden 2022 tilinpäätöksessä oli 716 miljoonaa euroa. Ennusteeseen vaikuttaa keskeisesti konsernin kassavarojen määrä, joka oli maaliskuun lopussa noin 130 miljoonaa euroa sekä edellä mainittu investointien ajallinen toteutuminen. Molempiin ennusteisiin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Lainakannan lähes 166 miljoonan euron kasvu edelliseen vuoteen johtuu kaupungin ja tytäryhtiöiden suunniteltujen investointien rahoittamisesta. Pitkäaikaisia lainoja nostetaan vuoden aikana enintään 190 miljoonaa euroa ja lyhennetään noin 54 milj. euroa kaupunginhallituksen 28.11.2022 § 494 hyväksymän lainannostosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Talousarviota suuremmat verotuloennusteet ja investointien ajallinen viivästyminen voivat aiheuttaa rahoitustarpeen vähenemisen.

Kaupungin rahoitustarve vuoden 2023 aikana sisältää monia epävarmuuksia, joista yksi on Ratapihahankkeen etenemisen aikataulu ja siihen kohdistuvien maa-alueiden osto VR-Yhtymältä. Kaupunginvaltuusto päätti 17.4.2023, että kaupunki sijoittaa Areenayhtiöön omaa pääomaa korkeintaan 42​ miljoonaa euroa ja oman pääoman sijoituksen lisäksi kaupunki voi antaa Areenayhtiölle enintään 8 miljoonan euron suuruisen juniorlainan. Maa-alueiden ostosta ei ole vielä päätöksiä, mutta toteutuessaan ne lisäävät kaupungin rahoitustarvetta noin 42,5 miljoonaa euroa vuoden 2023 aikana. Yhteensä kyseessä on noin 92,5​ miljoonan. euron talousarvioon kuulumattomaton rahoitustarve.

Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Kaupunginhallitus on antanut määräykset, siitä miten toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden (kh 19.12.2022 § 523). Näihin määräyksiin esitetään eräitä muutoksia, koska tilahankkeiden ja infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeet on päivitetty ja päivitetyt ohjeet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.2.2023. Keskeisimmät hankesuunnitteluohjeiden muutokset, jotka kohdistuvat mm. päätösvaltarajoihin, on päivitetty Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskeviin määräyksiin.

Päivitetyt määräykset ovat liitteenä 3 ja oheismateriaalina 3 on määräykset muutosmerkinnöin.

Talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman seuranta

Palvelukokonaisuuksien talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimenpiteiden seurantaraportti on oheismateriaalina 2.

Kaupunginhallitukselle esitettävät määrärahamuutokset ja -siirrot

Kaupunkiympäristölautakunta

Toimitila- ja infrainvestointien vuositason rahoituksen ylitykset

Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi tarvittavat infrainvestointi- ja toimitilainvestointihankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen. Samalla tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan ja tilapalvelujohtajan päättämät investointiohjelmaan lisätyt tai poistetut alle miljoonan euron investointihankkeet. Kaupunkiympäristölautakunta 25.4.2023 § 156 esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaiset kohdekohtaiset kustannusarvio-, hanke ja aikataulumuutokset sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset perusteluineen.

Edelleen kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle

-​​ ​että Kauppatori -hankkeelle vuodelle 2023 varataan 1,1 milj. euroa enemmän määrärahaa kuin talousarviossa on esitetty, yhteensä 2,1 milj. euroa. Hankkeen tarvitsema korotus katetaan investointiohjelman strategiset hankkeet (kärkihankkeet) sisältä,

-​​​ hyväksyttäväksi Runosmäen kentän pinnoitteen vaihtamista varten hankelisäyksen, jolle on varattava määräraha 0,5 milj. euroa. Hankelisäyksen määräraha esitetään katettavaksi investointiohjelman sisältä Kiinteistökehitys, kh tulosyksiköltä 1604 Kh/Infraomaisuus budjetointiprojektilta Budjetointi Kiinteistökehitys I-1002-101431 ja kohdistetaan budjetointiprojektille Budjetointi Asukasviihtyisyyttä tukevat I-1002-101435,

-​​ ​että Kupittaan 3 kenttähankkeen määrärahan korotuksen 217 000 euroa kaupunginhallituksen suhdannevarauksesta tulosyksiköltä 1700 KH, yhteiset, kaupunkitasoiset erät budjettiprojektilta M-1002-100364 KH/suhdannevaraus (infra) tulosyksikölle 1604 KH/Infraomaisuus budjettiprojektille I-1002-101430 Budjetointi strategiset kärkihankkeet,

-​ ​hyväksyä Wäinö Aaltosen koulun, Ylikylän uudisrakennus määrärahan korotuksen 640 000 euroa tulosyksiköltä 1700 KH, yhteiset kaupunkitasoiset erät budjettiprojektilta M-1002-100363 KH/suhdannevaraus (tila) tulosyksikölle 1603 K/tilaomaisuus budjettiprojektille I-1002-200342 Budjetointi Nimetyt hankkeet.

Kaupunginvaltuustolle esitettävät talousarvion määräraha- ja tuloerien muutokset

Lautakunnat ovat esittäneet talousarviossa huomioon otettavaksi tulevia muutoksia määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta on 25.4.2023 § 156 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle

-​ ​että kaupunkiympäristölautakunnan kustannuspaikalta 40000 KY/Kypa yhteiset toiminnot siirretään palkkojen järjestelyerä 40​ 423 euroa (pääkirjatili 400000 Säännölliset palkat 33​ 355 euroa + sosiaalikulut 7​ 068 euroa) joukkoliikennelautakunnalle,

-​ ​että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle lisätään sisäiset vuokramenot kohteista Kauppatori 356​ 000 euroa ja Logomon silta 44​ 000 euroa kustannuspaikalle 40000 /Ky/Kypa yhteiset toiminnot,

-​ ​​että kaupunginhallituksen päätöksen (kh 6.2.2023 § 53) mukaisesti määrärahojen 173​ 300 euroa + sosiaalikulut lisätään kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle lisäresurssien rekrytointeihin kaavoituksen ruuhkan purkamiseksi.

Liikuntalautakunta

Liikuntalautakunta 18.4.2023 § 48 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti liikuntalautakunnan tulomäärärahaa korotetaan 385​ 000 eurolla ja menomäärärahaa 700​ 000 eurolla edellä esitetyn mukaisesti.

Esitys perustuu sekä kansliapäällikön 5.12.2022 § 387 päätökseen Turun kaupungille jäävistä Ruissalon Saaronniemeä koskevista sopimuksista, että Vapaa-aikajohtajan 12.12.2022 § 62 päätökseen Saaronniemeä koskevien sopimusten hallinnoinnin siirrosta vapaa-ajan palvelukokonaisuuden matkailupalvelualueelta liikuntapalvelujen palvelualueelle 1.1.2023 alkaen. Sopimusten hallinnointiin ja operointiin tarvittavien määrärahojen on aiempien tilinpäätösten perusteella arvioitu olevan nettona 315​ 000 euroa, joka on vuoden 2023 talousarvioon budjetoitu määrärahavarauksena konsernihallinnon kustannuspaikalle 14111 KH/rakennemuutos ja suhdannevaraus, ja josta määräraha ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä on tarkoitettu ohjattavaksi liikuntalautakunnan talousarvioon.

Konsernihallinnon päätösesitykset

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä on tehty tarkennuksia kaupunginvaltuuston (Kv​ 14.11.2022 § 232) ja kaupunkiympäristölautakunnan (13.12.2022 § 488) sekä kasvatus ja opetuslautakunnan (13.12.2022 § 165) talousarviopäätösten välillä hyväksyttyihin menoihin ja tuloihin, joilla ei kuitenkaan ole talousarvioon nettovaikutusta. Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään versioon on lisätty tuloja 0,9 miljoonaa euroa ja menoja 0,9 miljoonaa euroa ja kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään versioon tuloja 1,1 miljoonaa euroa ja menoja 1,1 miljoonaa euroa. Muutoksilla ei ole ollut vaikutusta annettuihin suunnittelulukuihin. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tehdyt meno- ja tulomuutokset tiedoksi.

Liikuntalautakunnan edellä mainittuun esitykseen viitaten esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vastaavasti, että konsernihallinnon varausmäärärahoista 14111 KH/Rakennemuutos ja suhdannevaraus vähennetään 315​ 000 euroa.

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 523 mukaisesti hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtävien hoitamiseen tarvittavat määrärahat siirretään kaupunginhallitukselta lautakunnalle vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kaupunginhallituksen vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat 14120, 14121, 14122 ja 14126 ovat yhteensä 1​ 273​ 611 euroa. Edellä mainitut avustusmäärärahat esitetään siirrettäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle. Lisäksi lautakunnalle esitetään siirrettäväksi kaupunginhallituksen kustannuspaikalle 14191 varatut kokouspalkkio- ja seminaarimäärärahat 55​ 000 euroa.

Konsernihallinnon strateginen talousohjausyksikkö lähettää vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Liite 1​Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 03 2023

Liite 2​Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 03 2023

Liite 3​Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Oheismateriaali 1​Osavuosikatsaus 1 2023 raportti

Oheismateriaali 2​Talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimenpiteiden seuranta

Oheismateriaali 3​Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset muutosmerkinnöin

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

​​Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää

​Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 talousarvion määrärahoihin ja tuloarvioihin seuraavat muutokset:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
esiKaupunginvaltuusto
tpvKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tpvKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tpvRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tpvTyöllisyys
tpvVapaa-aika


Liitteet:

Kh § 180
Liite 1:Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 03 2023
Liite 2:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 03 2023
Liite 3:Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset