Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus18909.05.20231

12400-2022 (02 08 00)

Hankintaoikaisuvaatimus kertakäyttöastioiden ja muiden tavaroiden hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 14.4.2023 § 58

Tiivistelmä:

Hankintapäällikön hankintapäätöksestä 14.4.2023 § 58 koskien Turun, Naantalin ja Salon kaupungeille sekä Maskun kunnalle hankittavien kertakäyttöastioiden ja muiden tavaroiden hankinnan osa-alueesta 1 on tehty hankintaoikaisuvaatimus. Kaupunginhallitukselle esitetään, että hankintaoikaisuvaatimus hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana.

Kh § 189

Konsernihallinto, lakipalvelut, lakimies Sanni-Sofia Nieminen 2.5.2023:

Asian tausta

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt Maskun kunnan sekä Naantalin, Salon ja Turun kaupungin käyttöön hankittavista kertakäyttöisistä astioista, aterimista, tuorekelmuista, leivinpapereista, erilaisista vuoista, säilytys- ja pakkausmateriaaleista sekä rasiansuljentalaitteiden kanssa yhteensopivista annosrasioista 30.4.2025 päättyvälle sopimuskaudelle, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajoille 1.5.2025-30.4.2026 ja 1.5.2026-30.4.2027 (optio).

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta.

Hankintaa koskeva EU-hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa 3.3.2023 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, EU:n virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED) -tietokannassa. Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin julkaistavaksi samana päivänä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.

Hankinnasta esitettyihin kysymykseen vastattiin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 17.3.2023. Kysymyksiin annettujen vastausten perusteella hankinnasta lähetettiin julkaistavaksi korjausilmoitus 17.3.2023.

Hankintapäällikkö on hankintapäätöksellään 14.4.2023 § 58 päättänyt muun ohella seuraavasti:

”Päätän edellä esitetyin perustein, että VeliMark Oy:n tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle osa-alueen 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet osalta.

Osa-alueen 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet (Maskun kunta, Salon ja Turun kaupungit) toimittajaksi valitaan 30.4.2025 päättyvälle sopimuskaudelle​ Suomen MediTuote Oy tarjoamillaan hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.”

VeliMark Oy on tehnyt asiassa hankintaoikaisuvaatimuksen 19.4.2023 ja valittanut asiasta markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimus perusteineen

VeliMark Oy vaatii, että Turun kaupunki kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osa-alueen 1 osalta, ei tee hankintasopimusta tai jatka hankintamenettelyä ja korjaa virheellisen menettelynsä.

Lisäksi VeliMark Oy vaatii, että Turun kaupunki hyväksyy VeliMark Oy:n tarjoaman ruokalusikan ja suorittaa vertailun uudelleen taikka järjestää uuden tarjouspyynnön osa-alueen 1 osalta.

VeliMark Oy esittää vaatimustensa perusteeksi seuraavaa:

”Velimark Oy:n tarjous osa-alueen 1 osalta on hylätty seuraavin hankintapäätöksessä annetuin perustein: "Osa-alueen 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet oli tarjouspyynnössä mainittu ruokalusikan yhdeksi vaatimukseksi kunnon ”kuppi”. VeliMark Oy:n toimittamassa näytekappaleessa ei ollut kunnon ”kuppia”. VeliMark Oy:n tarjous ei täten ole tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen, minkä vuoksi se tulee sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana osa-alueen 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet osalta."

Tarjouspyynnön vaatimukset hylkäyksen kohteen olevalle tuotteelle olivat seuraavat: "Ruokalusikka, kertakäyttö, ei täysin puinen, kierrätysmateriaalista valmistettu, lusikassa kunnon "kuppi", ei teräviä reunoja"

VeliMark on tarjonnut kahdesta valikoimassaan olevasta kyseiseen positioon sopivasta tuotteesta suuremmalla kupilla varustetun ruokalusikan, jossa on VeliMark Oy:n ammattimaisen näkemyksen mukaisesti kunnon ”kuppi”.

VeliMark Oy:n mukaan mikäli kyseinen tuote hylätään, on tarjouspyyntö ollut liian epäselvä.

Tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjoukseen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. ”Kunnon kuppi” kriteeri on ollut liian subjektiivinen eikä mitattavissa. Ammattimainen tarjoajakaan ei ole kyennyt tietämään millainen tuote hyväksytään lopulliseen vertailuun.

Tarjouspyyntö ei siten ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa.”

Kuultavien lausunnot

Pamark Business Oy ja Suomen MediTuote Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta lausuneet asiassa.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 69 §:n mukaan hankintayksikön aloitteesta tehtävästä hankintaoikaisusta päättää sama taho, joka on tehnyt hankintapäätöksen. Mikäli asianosainen on vaatinut hankintaoikaisua, toimielin tekee hankintaoikaisua koskevan päätöksen myös alaisensa viranhaltijan hankintapäätöksestä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Sovellettavat oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 132 § mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Asian arviointi

VeliMark Oy:n tarjous on hylätty osa-alueen 1 osalta tarjouspyynnön vastaisena. Hylkääminen perustuu VeliMark Oy:n toimittaman tarjouspyynnön mukaisen lusikan näytekappaleen puutteelliseen ominaisuuteen. VeliMark Oy:n toimittama näytekappale kertakäyttöisestä lusikasta ei ole täyttänyt tarjouspyynnön asettamia vaatimuksia ja täten VeliMark Oy:n tarjous on hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnön sivulla 36 todetaan seuraavaa:

”Osatarjoukset hyväksytään osa-alueittain, mutta osatarjouksia osa-alueen sisällä ei hyväksytä seuraavissa osa-alueissa, näissä osa-alueissa tulee tarjota kaikki tuoterivit: Osa-alue 1 Kertakäyttöiset astiat ja aterimet”.

Samalla sivulla todetaan tarjouksen hylkäämisestä osa-alueittain seuraavaa:

”Mikäli laadunarvioinnissa todetaan, että toimitettu näytekappale ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, se tullaan toteamaan tarjouspyynnön vastaiseksi ja tarjoajan tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ko. osa-alueen osalta.”

Tarjouspyynnön hylkäämiseen osa-alueelta 1 johtanutta lusikkaa kuvataan tarjouspyynnön yksikköhintaliite osa-alue 1:ssä seuraavasti:

”Ruokalusikka, kertakäyttö, ei täysin puinen, kierrätysmateriaalista valmistettu, lusikassa kunnon "kuppi", ei teräviä reunoja”.

VeliMark Oy:n tarjoama lusikka on alun perin hylätty sillä perusteella, että se ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta kunnon ’’kupista’’. VeliMark Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus on todettu osana hankintayksikölle toimitettujen näytekappaleiden laadunarviointia. Laadunarvioinnissa on havaittu, ettei VeliMark Oy:n tarjoama lusikka täytä kunnon kupin vaatimusta. Tavanomaiseen kertakäyttölusikkaankin verrattuna tarjotun tuotteen kuppi on pieni ja ammattimaisen tarjoajan tulee tästä ymmärtää, ettei kyse ole kunnon kupista. Oheismateriaali 1:ssa esitetyistä kuvista käy selvästi ilmi, että VeliMark Oy:n tarjoama lusikka ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta kunnon kupista.

VeliMark Oy:n tarjous on em. perusteilla ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä hankintayksikön menettelyssä ole tapahtunut virhettä.

VeliMark Oy on lisäksi hankintaoikaisuvaatimuksessaan väittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä.

Markkinaoikeus on ratkaisussaan MAO 16/19 on vahvistanut oikeusohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnössä esitettyä velvoitetta koskeva vaatimus ei välttämättä ole ammattimaiselle tarjoajalle epäselvä, vaikka tarjouspyynnössä ei olisikaan ilmennyt yksityiskohtaisia tietoja velvoitteesta.

​Hankintayksikön näkemyksen mukaan tarjouspyynnön vaatimus lusikan kunnon kupista ei ole ollut ammattimaiselle tarjoajalle epäselvä. VeliMark Oy on ammattimainen tarjoaja, jonka toimenkuvaan kuuluu hankinnan kohteena olevien kertakäyttöastioiden tarjoaminen. Hankintayksikön näkemyksen mukaan sanayhdistelmä ''kunnon kuppi’’, kun arvioidaan lusikan ominaisuuksia, ei ole suomen kielen käsitteenä sellainen, etteivätkö ammattimaiset tarjoajat ole voineet päätellä siitä, että lusikassa tulee olla ruuan syömistä varten kunnon kuppi, eikä lusikan kuppiosa voi olla niin tasainen kuin mitä VeliMark Oy:n tarjonnut tarjouskilpailussa.

MediTuote Oy:n onnistuessa täyttämään tarjouspyynnössä asetetun vaatimuksen lusikan kupin osalta on ilmeistä, että ammattimainen tarjoaja on ymmärtänyt vaatimuksen.

VeliMark Oy tai muutkaan tarjoajat eivät ole esittäneet ko. hankinnan kohteen kriteeristä kysymyksiä sille varattuna aikana, joten niiden voidaan katsoa ymmärtäneen vaatimuksen sisällön.

Hankintayksikön tarjouspyyntö ei ole em. perustein ollut epäselvä.

Johtopäätökset

VeliMark Oy ei ole hankintaoikaisuvaatimuksessaan tuonut esiin sellaista hankintalain 132 §:n 1 momentissa tarkoitettua uutta tietoa, jonka perusteella hankintayksikölle syntyisi oikeus tai velvollisuus oikaista hankintapäällikön hankintapäätöstä 14.4.2023 § 58.

Edellä esitetyin perustein kaupunginhallitus päättänee hylätä VeliMark Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan perusteettomana.

VeliMark Oy on tehnyt asiassa valituksen markkinaoikeudelle, johon tullaan laatimaan kaupunginhallituksen päätöksen mukainen vastine.

Liite 1VeliMark Oy hankintaoikaisuvaatimus 19.4.2023​

Oheismateriaali 1Kuvat VeliMark Oy lusikan näytekappaleesta (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää edellä mainituin perustein hylätä VeliMark Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan perusteettomana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedMaskun kunta
tiedNaantalin kaupunki
aoPamark Business Oy
tiedSalon kaupunki
aoSuomen MediTuote Oy
aoVeliMark Oy
tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut


Liitteet:

Kh § 189
Liite 1:VeliMark Oy hankintaoikaisuvaatimus 19.4.2023