Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus17302.05.20234

11819-2022 (10 02 03)

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tavoitteet; Etelä-Skanssi (1/2023)

Tiivistelmä: -

Kh § 173

Kaupunkiympäristö, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jukka Koskelainen 21.4.2023:

Kaavoituksessa on valmistunut uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaava- ja asemakaavanmuutos Haritun kaupunginosan kortteleihin 10–13 ja Skanssin kaupunginosan kaakkoisosien pääosin asemakaavoittamattomille alueille. Työnimeltään kaavanmuutos on Etelä-Skanssi. Kaava laaditaan maanomistajien aloitteesta ja kaavan laadinnasta vastaa kaavoitusarkkitehti Jukka Koskelainen.

Taustaa

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.11.2012 § 509 Skanssin suunnittelualueen teemat ja tavoitteet ohjeellisesti noudatettavaksi alueen suunnittelussa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kysymyksessä on kaupungin johdon alainen strateginen hanke, jonka ohjauksesta ja seurannasta vastaa kaupunginhallitus.

Skanssin teemoiksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat asiat:

1.​​ Älykäs rakennettu ympäristö, sähköisten palvelujen kehittäminen.

2.​​ Aluekokonaisuuden älykkäät energiaratkaisut.

3.​​ Ympäristöystävälliset liikenneratkaisut.

4.​​ Rakennussuunnittelu: Koerakentamiskohteet, Rakennusmateriaalit.

5.​​ Työpaikkojen ja palvelujen sijoittuminen alueelle.

6.​​ Vesien hallinta osaksi kaupunkimiljöötä (hulevesi ja pohjavesi).

7.​​ Virkistysalueiden korostaminen, ympäristörakentamisen prosenttiperiaate.

8.​​ Monipuolinen kaupunkirakenne.

9.​​ Jätehuollon kehittäminen / uudet jätehuoltoratkaisut.

10.​ Aktiivinen kaavatalousnäkökulma.

Lisäksi teemojen toteuttamiseen hyväksyttiin runsaasti erilaisia tavoitteita, jotka on esitetty kaupunginhallituksen em. päätöksen liitteessä.

Skanssin alueen maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 13.10.2014 § 392 ohjeellisena yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen pohjaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä Skanssin jatkosuunnittelun periaatteet. Yleissuunnitelmassa Etelä-Skanssin alueen asukastavoite oli noin 3000.

Turun kaupungin vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa (kv 15.11.2021 § 258, kh 20.12.2021 § 580) hyväksyttiin tavoitteet pientalotonttien merkittävästä lisäämisestä valtuustokauden aikana.

Turun kaupungin asunto- ja maapoliittisissa periaatteissa (kv 13.2.2023 § 29) tavoitellaan asuinalueiden tasapuolista kehittämistä sekä asuntotuotannon ja asumisen monipuolistamista.

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tavoitteet

Kaavatyön tavoitteena on jatkaa Skanssin kaupunginosan kehittämistä vuonna 2012 kaupunginhallituksessa ohjeellisena hyväksyttyjen Skanssin suunnittelun teemojen ja tavoitteiden mukaan sekä vuonna 2014 hyväksyt-tyä Skanssin yleissuunnitelmaa mukaillen.

Etelä-Skanssin alueelle tavoitellaan 1600 asukkaan asuntoaluetta. Asuntorakentamisen painopistettä esitetään siirrettäväksi aiempaa pientalovaltaisempaan suuntaan, sillä kaupungilla on tavoitteena pientaloasumisen merkittävä lisääminen lähivuosina. Näin Skanssissa saadaan varmistettua monipuolinen ja tasapainoinen asuntokanta tulevaisuudessa.

Tavoitteena on suunnitella Etelä-Skanssin alueelle tiivistä, mittakaavaltaan ihmislähtöistä korttelikaupunkia, jonka rakennuskanta on sekoittunutta. Erilaiset pientaloasumisen ratkaisut ovat osana alueen rakentamista, joka tukee pormestariohjelman (kv 23.8.2021 § 180) tavoitteita. Kaupunkirakenteen tulee sovittua saumattomasti yhteen Kaarinan puolen käynnissä olevan kaavasuunnittelun kanssa.

Tavoitteena on kiinnittää hulevesien hallintaan kaavatyön yhteydessä erityistä huomiota. Lisäksi tavoitteena on luontovaikutusten lieventäminen tarkalla suunnittelulla, alueen viheryhteyksien vahvistaminen ja arvokkaiden metsäalueiden säästäminen. Skanssinmäen Harjualueen asemakaavoittamaton alue, joka on osa suunnitteilla olevaa Skanssin biodiversiteettipuistoa, kaavoitetaan lähivirkistysalueeksi alueen nykyiset reitit huomioiden.

Suunnittelun tavoitteena on edistää kestävää liikkumista. Kävely- ja pyöräily-yhteyksien tulee olla kattavat ja lähipalveluiden riittävät. Joukkoliikenteen osalta Etelä-Skanssin alueella varaudutaan Itä-Skanssin tapaan joukkoliikenteen laatukäytävän toteuttamiseen ja sen jatkamiseen Kaarinan rajan ylitse.

Etelä-Skanssin alueen kehittämisellä tavoitellaan kaupungin ilmastotavoitteita (kv 16.5.2022 § 103), erityisesti kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamista, vähähiilisen rakentamisen edistämistä ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamista.

Kaavassa mukana olevan nykyisen pientalo- ja pienteollisuusalueen osalta tavoitteena on tutkia kaavatilanteen ajantasaistamista ja täydennysrakennusmahdollisuuksia alueen ominaispiirteet säilyttäen.

Toimivalta

Kaupunginvaltuuston 17.4.2023 § 73 hyväksymän hallintosäännön 35 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää asemakaavan tavoitteista, mikäli siihen on erityisiä asuntotuotannollisia tai maankäytöllisiä syitä.

Etelä-Skanssin asemakaavan tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi, sillä alueen asuntorakentamisen painopistettä esitetään siirrettäväksi pientalovaltaisempaan suuntaan. Samalla nyt kaavoitettavan alueen väestötavoitetta esitetään laskettavaksi 1600 asukkaaseen kaupunginhallituksen vuoden 2014 päätöksestä poiketen. Taustalla on Turun kaupungin vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet pientalotonttien merkittävästä lisäämisestä valtuustokauden aikana sekä alueen tasapainoinen kehittäminen ja asuntotuotannon monipuolistaminen.

Oheismateriaali 1Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Skanssi

Oheismateriaali 2Asemakaava-aloite liitteineen 6.10.2022

Oheismateriaali 3Asemakaava-aloite liitteineen, Kaarnikon tila, 28.2.2023

Oheismateriaali 4Diaesitys Etelä-Skanssi OAS 21.4.2023

Oheismateriaali 5Kh päätös 5.11.2012 § 509 liitteineen

Oheismateriaali 6Kh päätös 13.10.2014 § 392 liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä kuvatut Etelä-Skanssin asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tavoitteet ja merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Päätös​Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian vuoropuhelun käymiseksi alueen maanomistajan kanssa asemakaavan tavoitteista.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaisuudessa vuoropuhelu asemakaava-alueen maanomistajien ja muiden osallisten kanssa tulee käydä ennen kuin asemakaavan tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

​Päätös asiassa tehtiin Pälven Aaltosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

palKaupunkiympäristö