Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16124.04.20238

1482-2023 (10 03 02, 00 01 02, 00 01 05)

Mestarinkadun koulutalon tulevaisuus ja Steiner-koulun toiminnan avustaminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Turun Steinerkouluyhdistyksen vuokrasopimus osoitteessa Mestarinkatu 2 irtisanotaan ja kohteesta käynnistetään peruskorjaukseen tähtäävän hankkeen hankesuunnittelu. Lisäksi Steiner-koululle myönnettäisiin 200.000 vuosittainen tuki vuosina 2023 ja 2024.

Kh § 161

Vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto, kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen, palveluverkkojohtaja Minna Juselius, vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen ja kiinteistökehityspäällikkö Petri Liski 18.4.2023:

Kohdetietoja

Mestarinkadun koulutalo on vuonna 1957 käyttöönotettu koulurakennus Martin kaupunginosassa, osoitteessa Mestarinkatu 2. Rakennuksen laajuus on 6.423 m2. Rakennusta ei ole alun perin rakennettu kaupungin kouluksi, vaan vuosina 1957-1980 rakennuksessa toimi Turun normaalilyseo, eli Turun Yliopiston ylläpitämä harjoittelukoulu. Tämä toiminta muutti vuonna 1980 uudisrakennukseen Varissuolle. Tyhjäksi jäänyt Mestarinkadun koulutalo siirtyi valtiolta Turun kaupungin omistukseen kiinteistövaihdon myötä.

Turun Steiner-koulun toiminta kohteessa

Rakennuksen siirryttyä kaupungin omistukseen siellä aloitti toimintansa Turun Steiner-koulu, joka on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jonka opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Koululla on todistuksenanto-oikeus ja koulusta voi kirjoittaa ylioppilaaksi valtakunnallisissa ylioppilaskokeissa. Koulun toiminnasta vastaa Turun seudun steinerkouluyhdistys ry. Koulun käytössä on noin 54 % rakennuksen tiloista. Muussa osassa rakennusta toimii vuokralaisina Turun Musiikinopetus Oy sekä aatteellisia yhdistyksiä.

Steiner-koulussa on helmikuun alussa ollut 172 peruskoululaista, joista 148 asuu Turussa. Huomattavan osan muu lähikoulu olisi Vähä-Heikkilä tai Martti ja yläkoulun osalta Luostarivuori tai Puropelto. Oppilaat siis asuvat varsin lähellä Mestarinkadun koulua. Lukiolaisia on yhteensä 58, joista 45 on turkulaisia.

Turun kaupungin ja steinerkouluyhdistyksen välinen voimassa oleva vuokrasopimus on astunut voimaan 1.8.2005. Sopimuksen perusteella yhdistys maksaa kaupungille vuokraa 24.565,99 €/kk eli 7,04 €/m2/kk. Tämä vuokra sisältää lämmityksen ohella sähkön, veden ja jäteveden, jätehuollon sekä kiinteistönhoidon. Vuokra kattaa kohteen vuosikulut, mutta vuokran määrä ei mahdollista kohteen laajamittaista korjaamista. Mikäli kohdetta laajasti korjattaisiin, tulisi vuokran määrä tarkastettavaksi ja toisaalta vuokralainen sitoutettaisiin kohteen käyttäjäksi pitkällä määräaikaisella vuokrasopimuksella.

Turun kaupunki ei tue rahallisten avustusten muodossa Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:tä. Kymmenestä suurimmasta kaupungista Oulu on tukenut pientä ruotsinkielistä yksityiskouluaan, Lahti antanut pientä rakentamistukea yksityiselle koululle ja Helsinki saattaa pyynnöstä alentaa tontin vuokraa yksityiskoulujen osalta, jos ne sijaitsevat kaupungin tontilla. Muut suuret kaupungit eivät millään tavalla tue yksityisiä oppilaitoksia. Yksityisiä kouluja ei siis Suomessa yleisesti tueta kuntien taholta vaan niiden rahoitus perustuu valtion normaaliin rahoitustukeen.

Kohteen kunto

Steinerkouluyhdistyksellä on ollut vuosikymmenten ajan pyrkimys siirtää koulun toiminta Mestarinkadulta uusiin, joko yhdistyksen omistamiin tai vuokrattuihin tiloihin. Yhdistyksellä oli muun muassa 2000-luvun alkuvuosina tonttivaraus Koivulan kaupunginosassa sijaitsevaan tonttiin. Varaus kuitenkin raukesi käyttämättömänä. Yhdistyksen pyrkimys luopua tiloista ja toisaalta alhainen vuokrataso on johtanut siihen, että kaupunki on toteuttanut kohteessa ainoastaan välttämättömiä korjaustöitä.

Turun ympäristöterveys suoritti Steiner-koulun tiloihin terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen 15.12.2022. Tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomus, joka on päivätty 18.1.2023. Tarkastuskertomukseen on kirjattu kaksi rakennuksen omistajaa velvoittavaa toimenpidekehotusta:

”Kohteen ilmanvaihto on riittämätön toimintaan. Opetuksen tiloissa paras ilmanvaihto saadaan aikaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa ilmamäärät voidaan selkeästi määrittää kohteen käyttäjämäärien mukaan. Ilmanvaihto tulee saattaa riittäväksi kohteen toiminnalle.”

”Kohteella havaitun tunkkaisen ilman ja paikoin mikrobiperäisen hajun sekä sisäilmailmoitusten takia kiinteistön kunto tulee tutkia mahdollisimman pian.”

Kummankin toimenpidekehotuksen osalta viranomainen edellyttää, että selvitys kohteella tehtävistä toimenpiteistä tulee lähettää terveystarkastajalle 28.2.2023 mennessä.

Kohteen ilmanvaihdon tehostaminen tai muuttaminen tulo- ja poistoilmanvaihdoksi on euromääräisesti mittava hanke, jonka toteuttaminen kohdetta tyhjentämättä olisi erittäin vaikeaa. Viranomaisen edellyttämä kiinteistön kunnon tutkiminen tarkoittaa käytännössä kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen teettämistä. Hyvin ilmeistä on, että tämän tutkimuksen lopputuloksena merkittävä määrä kohteen pintarakenteita tulisi uusittavaksi.

Viranomaisen vaatimuksiin reagoiminen tarkoittaisi hyvin laajaa peruskorjausta johon kaupunki ei voi ryhtyä nykyisen vuokrasopimuksen puitteissa. Yhtäältä siksi, että kohteen nykyinen vuokrataso ei mahdollista tilojen laajaa korjaamista. Toisaalta siksi, että steinerkouluyhdistys on valmistellut viime vuosina monia vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja, eli heiltä ei ole saatu indikaatiota pitkäaikaisesta sitoutumisesta Mestarinkadun koulutalon vuokralaiseksi. Nykyinen vuokrasopimus ei myöskään ole määräaikainen vaan toistaiseksi voimassa oleva kuuden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

Koska kaupungilla ei ole sopimuksellisia edellytyksiä täyttää viranomaisen vaatimuksia, joilla koulutoiminnan pitkäaikainen jatko voitaisiin turvata, tulee kaupungin irtisanoa Steinerkouluyhdistyksen vuokrasopimus. Tällöin yhdistys hankkii itselleen syyslukukauden 2023 alusta lukien korvaavat tilat ja kaupunki voi käynnistää hankesuunnittelun sen määrittämiseksi, miten Mestarinkadun tiloja osana kaupungin palveluverkkoa voidaan kehittää.

Selvyyden vuoksi todetaan, että viranomaisen joulukuinen tarkastus kohdistui nimenomaan yhdistyksen toimintaan eikä rakennukseen kokonaisuutena. Tästä syystä tarkastuskertomuksessa annetut vaatimukset eivät koske muiden vuokralaisten tiloja samassa rakennuksessa. Näin ollen muiden Mestarinkadun vuokralaisten vuokrasopimuksiin ei tässä vaiheessa esitetä tehtäväksi muutoksia. Esimerkiksi ilmanvaihdon riittävyyteen liittyvät haasteet eivät koske yhtäläisesti Turun Musiikinopetus Oy:n tiloja, koska heidän tilojensa henkilömäärät ovat merkittävästi pienempiä kuin koulutoiminnan tiloissa.

Kohteen myyntineuvottelut

Steinerkouluyhdistyksen kanssa käytiin vuonna 2022 neuvotteluita koulurakennuksen myymisestä yhdistykselle ja tontin vuokraamiseksi kohteesta teetetyn ulkopuolisen arviokirjan mukaisella hinnoittelulla. Neuvottelut eivät johtaneet päätöksentekoon eivätkä kauppaan, kun vuoden lopussa ilmeni kaupungin tarve säilyttää kohde omassa omistuksessa omaa palvelutuotannon tarvetta varten.

Kohteen hyödyntäminen osana kaupungin palveluverkkoa

Mestarinkadun kiinteistö on pelkästään Steiner-koulun toiminnoille ylimitoitettu, kuten nykytilanne osoittaa (noin puolet tiloista muussa käytössä). Kohde on useamman vuoden ajan mielletty kehityskohteeksi, jota voisi kaavallisesti kehittää ja mahdollisesti myydä uuteen käyttötarkoitukseen. Nykyinen väestönkasvun kehityssuunta, uudet asuinalueet sekä tiivistyvä rakentaminen kaupunkialueella indikoivat tarvetta varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden tarpeen kasvulle tulevaisuudessa.

Lapsimäärän kasvun ennustetaan olevan erityisen voimakasta juuri keskustan suuralueella. Keskusta-alue kasvaa Linnakaupungin suuntaan, mihin suunnitellaan uutta Linnakaupungin monitoimitaloa, mutta lisärakentamista on tulossa runsaasti myös itäisen keskustan suuntaan; ainakin Sepänkadulle, Samppalinnan koulun tontille, Mäntymäkeen ja Pihlajaniemen alueelle. Alueen peruskoulut Vähä-Heikkilä, Martti sekä Luostarivuori ovat täynnä ja opetusryhmäkokoja on jouduttu kasvattamaan tilapulan vuoksi. Näin ollen Y-kaavamerkinnän omaava Mestarinkadun tontti olisi perusteltua säilyttää koulukäytössä.

Itäisen keskustan alueella suurin asuinrakentamiseen tarkoitettu kaava-alue on Pihlajaniemen alue, jonne tavoitellaan noin 2.500 asukasta.

Ko. alueelle ollaan tekemässä tonttivarausta myös koululle ja päiväkodille. Peruskorjaamalla Mestarikadun koulu voidaan mahdollisesti joksikin aikaa viivästyttää Pihlajaniemen koulun rakentamista.

Mestarinkadun koulurakennus sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla, keskustan ja Vähä-Heikkilän oppilasalueiden rajalla. Tiloja voidaan käyttää lisäkapasiteettina kasvavaan koulutilatarpeeseen tai väistötilana eri itäisen keskustan alueen koulujen peruskorjausten aikana. Martin, Uittamon, Wäinö Aaltosen ja Haarlan kouluihin tulee toteuttaa sellaisia suunniteltuja peruskorjaustoimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana, että väistötiloja tarvitaan.

Liikenneyhteydet Mestarinkadulta saarille ovat erinomaiset, joten koulu voisi toimia väistökouluna myös saarten koulujen osalta.

Mestarinkadun 1950 -luvulla rakennettu koulukiinteistö vaatii laajan peruskorjauksen, jotta siellä voidaan järjestää opetusta pitkälle tulevaisuuteen. Tämän peruskorjaushankkeen osalta tulisi käynnistää hankesuunnitteluprosessi ja ohjelmoida kohde kaupungin investointisuunnitelmaan.

Tiloihin voidaan sijoittaa arviolta noin 600–650 oppilasta. Mikäli tilat päätetään peruskorjata, voidaan tilaa edelleen tarjota myös Steiner-koulun käyttöön. Näin koulutalosta saataisiin Steiner-koulun ja kunnallisen perusopetuksen hybridikohde, jolloin saavutettaisiin synergiahyötyä esimerkiksi oppilashuollon osalta. Mikäli steinerkouluyhdistys ei jatkossa käyttäisi tiloja, jäisi kaupungin käyttöön suurempi kapasiteetti.

Korjaamalla vanha Mestarikadun koulu ja pitämällä se alkuperäisessä koulukäytössä, tuetaan myös osaltaan rakennusperinnön säilymistä. Kaupunki on jonkin verran saanut kritiikkiä, koska se on ollut pakotettu purkamaan joitakin sotien jälkeen rakennettuja huonokuntoisia ja peruskorjaamiskelvottomia koulurakennuksia.

Aikataulu

Hankesuunnitelmaprosessin käynnistämisen jälkeen Mestarinkadun kiinteistön kattaviin tutkimuksiin sekä hankesuunnitelman laadintaan kuluu noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen siirrytään päätöksenteko- ja kilpailutusvaiheeseen, joiden kesto on noin kuusi kuukautta. Hankkeen toteutussuunnittelu ja rakentaminen kestää hieman hankemuodosta riippuen noin 2,5–3 vuotta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 19.4.2023:

Steiner-koulun kanssa on neuvoteltu Mestarinkadun kohteen tilanteen johdosta ja yhteisesti on todettu, että koulu siirtyy pois Mestarinkadulta ja koululle haetaan korvaavaa tilaa. Steinerkoulu on päätynyt vuokraamaan koulun tilat ns. Sirkkalan kasarmin tiloista Suomen Yliopistokiinteistöiltä. Tämän johdosta Steiner-koulu tarvitsee kaupungin taloudellista tukea, jota se on antanut tähän mennessä edullisemman vuokran muodossa Mestarinkadun tilavuokrassa. Lisäksi koulu tarvitsee kaupungin tiloja teknisen työn, kotitalouden ja liikunnan opetuksen järjestämiseen. Steiner-koulun tukemista voidaan pitää perusteltuna alla olevan valtionosuusselvityksen perusteella.

Valtionosuusrahoituksen perusteita

Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudesta.

Peruspalvelujen valtionosuus

Peruspalvelujen valtionosuudella katetaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kirjaston, kulttuurin ja taiteen perusopetuksen kustannuksia. Valtionosuuslaskelmassa valtionosuus muodostuu väestörakenteen ja muiden tekijöiden laskennallisista kustannuksista. Valtionosuuslaskelma sisältää useita laskennallisia tekijöitä sekä tarveperusteisen että tuloperusteisen tasausjärjestelmän.

Laskelman merkittävimpänä tekijänä on väestörakenne, jonka osuus vuonna 2023 on n. 83 %. Muiden tekijöiden vaikutus on n. 17 %. Muita tekijöitä ovat mm. työttömyys, kieliasema, asukastiheys ja koulutustausta. Koko maan tasolla vuoden 2023 valtionosuusprosentti on 22,09 %, joten kuntien omarahoitusosuus on 77,91 %.

Valtionosuuslaskelmassa huomioidaan myös korottavia lisäosia, joita ovat mm. syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus, HYTE-kerroin ja väestön kasvu. Valtion verotulokertymiä vähentäneet päätökset kompensoidaan valtionosuuden korotuksina. Kuntien verotulokertymät vaihtelevat suuresti ja tuloeroja tasataan verotuloihin perustuvan tasauksen kautta.

Viimeisenä tekijänä huomioidaan kotikuntakorvaus, jolla korvataan kuntalaisen muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa suorittamaa oppivelvollisuutta. Kunnalle voidaan myöntää ja/tai periä kotikuntakorvausta. Laskentatekijänä käytetään yksikköperusteista perushintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudella katetaan mm. lukion, ammatillisen koulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, liikunnan ja nuorison sekä museon, teatterin ja orkesterin kustannuksia. Valtionosuuslaskelma perustuu laskennallisten perusteiden lukumääriin, yksikköhintoihin sekä kunnan omarahoitusosuuteen.

Kunnan omarahoitusosuus peritään lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta kunnan väestömäärän mukaan. Vuonna 2023 omarahoitusosuudet ovat lukiokoulutuksen osalta 93,66 euroa / asukas ja ammatillisen koulutuksen osalta 192,82 euroa / asukas.

Koulutuksen ja muun toiminnan järjestäjille myönnetään valtinosuutta vuosittain päätettävien yksikkömäärien ja yksikköhintojen perusteella.

Steiner-koulun vaikutus kaupungin valtionosuuksiin ja talouteen

Turun kaupungille myönnetään valtionosuutta esi- ja perusopetuksen järjestämiseen väestörakenteen mukaan. Steiner-koulussa oppivelvollisuuttaan suorittavien osalta kaupungilta peritään kotikuntakorvausta n. 1,4 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuuslaskelmassa nämä erät kumoavat toisensa.

Lukiokoulutuksen osalta kaupungilta peritään valtionosuuden omarahoitusosuutta väestömäärän mukaan. Opetuksen järjestäjälle myönnetään valtionosuutta oppilasmäärän mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuslaskelmaan kohdentuva vaikutus on käytännössä olematon.

Steiner-koulussa oppivelvollisuuttaan suorittavien osalta ei synny kaupungille opetuksen järjestämiseen liittyviä kustannuksia. Steiner-koulun toiminnan päättyessä kaupungin valtionosuudet kasvaisivat n. 1,5 miljoonaa euroa. Keskimääräisiin opetuksen järjestämisen kustannuksiin perustuen kaupungin toimintamenot kasvaisivat n. 1,1 miljoonaa euroa ilman tilamuutoksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että toiminnallisten tarpeiden arviointi tyhjentävästi on vaikeaa. Mahdolliset tilatarpeet kasvattaisivat toimintamenoja ja kääntäisivät lähtökohtaisesti lievästi positiivisen vaikutuksen nopeasti negatiiviseksi.

Talouden näkökulmasta Steiner-koulun toiminnan jatkuvuuden varmistaminen esim. tilapäisen maltillisen vuokra-avustuksen avulla on perusteltua. Steiner-koulussa oppivelvollisuuttaan suorittaa myös muiden kuntien asukkaita, joten jokaisen kunnan osallistuminen vuokra-avustukseen oppilasmäärien suhteessa olisi tasapuolista.

Steiner-koulun avustaminen

Kaupunki ei ole tukenut Steiner-koulua avustuksen muodossa. Kaupunki on vuokrannut toimitilat koulun käyttöön. Kaupunki ei ole perinyt kohteesta markkinaehtoista vuokraa ja tämän seurauksena kaupunki on antanut vuokratukea Steiner-koululle. Vuokratuen määrä on ollut huomattava alhaisesta vuokratasosta johtuen.

Steiner-koulun mahdollisuus selvitä tilakustannuksista nykyisellä valtionosuustasolla on heikko, minkä vuoksi kaupunginhallitukselle esitetään vuosittaisen 200.000 € avustusta Steiner-koululle alkaen syyskaudesta 2023. Tukea maksetaan jo vuodesta 2023 koska muutosta aiheutuu kululle merkittäviä kustannuksia. Avustus esitetään rajattavaksi 2 vuoden siirtymäajaksi, jonka aikana Steiner-koulun toimintaedellytysten selvitys ja pidemmän aikavälin suunnitelma laaditaan yhteistyössä kaupungin kanssa. Avustuksen edellytyksenä on, että Steiner-koulu jatkaa nykymuotoista opetusta ja vuokraa itselleen koulukäyttöön sopivat tilat. Lisäksi Steiner-koulun tulee hyväksyä nykyisen Mestarinkadun vuokrasopimuksen päättyminen 30.6.2023.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​​Kaupunginhallitus päättää

​Samalla kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että Mestarinkadun kiinteistön jatkokäytöstä laaditaan hankesuunnitelma.

​Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTurun seudun steinerkouluyhdistys ry
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut