Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16324.04.202310

6538-2022 (11 01 06, 00 04 01, 00 01 01, 00 01 05)

Jätehuolto-ohjelma Lounais-Suomeen vuosille 2023 - 2028

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen alueella on valmisteltu yhteistyössä jätehuoltolautakunnan, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) sekä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa jätehuolto-ohjelma vuosille 2023-2028. Ohjelma on yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen näkemys siitä, miten seudun jätehuoltoa kehitetään seuraavien vuosien aikana. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan ohjelman hyväksymistä Turun osalta. Ohjelma tulee voimaan, kun kaikki osakaskunnat ja LSJH ovat sen hyväksyneet.

Kh § 163

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen 14.4.2023:

Taustaa

Lounais-Suomessa jätehuollon yhteistoiminta-alueen 18 kuntaa ovat järjestäneet jätelain mukaan vastuulleen kuuluvat jätehuollon palvelu- ja viranomaistehtävät yhdessä. Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelman tavoitteena on muodostaa alueen kuntien yhteinen näkemys siitä, miten seudun jätehuoltoa kehitetään seuraavan ohjelmakauden aikana vuosina 2023-2028. Alueen ensimmäinen yhteinen ohjelma on hyväksytty vuosille 2017-2022.

Yhteisen jätepolitiikan määrittely selkeäksi ohjelmaksi on yksi työkalu kuntavastuullisen jätehuollon kehittämisessä ja yhteistyössä toimivien kuntien yhteisen tahtotilan ilmaisemisessa. Jätehuolto-ohjelmassa asetettavat tavoitteet ja toimenpiteet voivat koskea esimerkiksi kuntien omistaman Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) toiminnan kehittämistä ja painopisteitä ja kuntalaisille järjestettävien jätehuoltopalveluiden palvelutasoa jätehuollon toimintaympäristön muuttuessa sekä kunnan jätemaksujen maksupolitiikkaa.

Lisäksi ne voivat koskea yhteistoiminta-alueen kuntien omia toimintoja ja päätöksentekoa, joilla voi olla huomattavia vaikutuksia materiaalitehokkuuteen ja luonnonvarojen kuluttamiseen. Julkisina toimijoina kunnilla erityinen velvollisuus toteuttaa omissa toiminnoissaan jätelain mukaista etusijajärjestystä ja edistää kiertotaloutta.

Jätehuolto-ohjelman valmistelu

Lounais-Suomen aiempi jätehuoltopoliittinen ohjelmakausi (2017 – 2022) päättyi vuodenvaihteessa. Uuden ohjelman valmistelua ohjaamaan nimettiin ohjausryhmä, jossa mukana olivat kuntaedustajien ja LSJH:n edustajien lisäksi myös Suomen ympäristökeskus, Valonia, ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto.

Uuden ohjelman luonnoksen valmistelu aloitettiin syksyllä 2021 aloitusseminaarissa, johon kutsuttiin laajasti osakaskuntien luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa sekä LSJH:n henkilöstöä. Valmistelutyötä jatkettiin kuntien asukkaille ja työntekijöille suunnatuilla kyselyillä, joilla kartoitettiin näkemyksiä mm. jätehuoltopalveluiden kehittämisestä, jätteen määrän vähentämisestä ja kierrätyksen tehostamisesta.

Kyselyiden tuloksia käytettiin pohjatietoina työpajoissa, joissa ideoitiin jätealan asiantuntijoiden kesken ehdotuksia ohjelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Työpajoissa oli edustajia jätealan kuntatoimijoiden lisäksi mm. Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, LSJH:sta, Valoniasta, Motivasta, Kiinteistöliitosta, Suomen Omakotiliitosta, Turun ammattikorkeakoulusta, Rinki Oy:stä sekä jätealan yrityksistä. Syntyneitä ehdotuksia ja ideoita työstettiin lopuksi vielä toukokuussa 2022 Jätehuollon tulevaisuudennäkymät -seminaarissa.

Edellä esitettyjen valmisteluvaiheiden ja niissä kerättyjen tietojen pohjalta laadittiin jätehuoltolautakunnan viranhaltijoiden työnä luonnos ohjelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joilla tähdätään ohjelmassa esitettyyn visioon jätehuollon tavoitetilasta. Visio on seuraava

”Alueen asukkaat, kunnat ja jätehuoltotoimijat toteuttavat yhteistyöllä onnistuneita ja kestäviä toimia jätteen määrän vähentämiseksi. Monipuoliset kunnalliset jätehuoltopalvelut on toteutettu ympäristön edut ja kiertotalouden periaatteet huomioiden."

Visio perustuu jätelain etusijajärjestyksen ensisijaiseen tavoitteeseen ja se tunnistetaan hyvin kunnianhimoiseksi, sillä yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä on Suomessa kasvanut jo vuosien ajan. Tavoitetilaa lähestyminen edellyttää kaikkien jätehuollon osapuolten yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Ohjelmaluonnoksesta pyydettiin lausunnot kunnilta ja LSJH:lta. Lausuntoja saatiin 14 kpl:tta. Kaupunginhallitus antoi Turun kaupungin lausunnon 5.12.2022 § 504.

Liite 1Kohti kiertotaloutta, Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelma 2023-2028

Oheismateriaali 1Jätehuolto-ohjelman taustaraportti (2023– 2028)

Oheismateriaali 2Kaupunginhallituksen lausunto 5.12.2022 § 504

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelman vuosille 2023-2028.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta


Liitteet:

Kh § 163
Liite 1:Kohti kiertotaloutta, Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelma 2023-2028