Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16424.04.202311

2911-2023 (02 08 00, 00 01 02)

Hankintastrategian raportti 2022

Tiivistelmä:

Turun kaupungin hankintastrategia hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.10.2021 § 484. Hankintastrategian toimenpidesuunnitelman toteuttamisesta ja tavoitteiden raportoinnista vastaa konsernihallinnon hankintapalvelut. Hankintastrategia päivitetään valtuustokausittain tai toimintaympäristön muutosten sitä edellyttäessä. Hankintastrategian toteutumista seurataan kaupunginhallituksessa. Ensimmäinen seurantajakso on vuodelta 2022.

Kh § 164

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari, hankintacontroller Janne Veilamo ja projektipäällikkö Jere Lumikko 4.4.2023:

Hankintastrategian raportti 2022

Turun kaupungin hankintastrategian tavoitteena on tukea Turun kaupunkistrategian sekä strategiaa tukevien ohjelmien, kuten Turun kaupungin ilmastosuunnitelman sekä strategisten hankkeiden toteuttamista. Hankintastrategian laadinnassa on hyödynnetty kansallista hankintojen strategiaa sekä Suomen kiertotalouden tiekarttaa. Hankintastrategia on jaettu 8 osa-alueeseen, jotka ovat:

1.​​ Strateginen tiedolla johtaminen

2.​​ Hankintojen vaikuttavuus

3.​​ Hankintataitojen kehittäminen

4.​​ Terve kilpailu ja toimivat hankinnat

5.​​ Innovaatiot

6.​​ Taloudellinen kestävyys

7.​​ Sosiaalinen kestävyys

8.​​ Ekologinen kestävyys

Kullekin osa-alueelle on laadittu tavoitteet, toimenpiteet sekä mittaristo, joiden perusteella laaditaan vuosittain tarkennettu toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelma ohjaa strategian toteuttamista. Tavoitteiden toteutumisen arviointia ja seurantaa tehdään ja raportoidaan vuosittain.

Strategiaa sovelletaan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa ja käyttöoikeussopimuksissa sekä investoinneissa. Kaupunkikonsernin yhteisöt noudattavat toiminnassaan hankintastrategian linjauksia lainsäädännön puitteissa.

Strategian tarkennetussa toimenpidesuunnitelmassa on aikataulutettu konkreettisia toimenpiteitä strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpidemittareita tarkastellaan vuosittain. Tämän esityksen liitteissä on kuvattuna vuodelle 2022 suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen sekä asetettujen mittareiden toteutuminen.

Strategiatavoitteiden toimeenpanossa on edistytty hyvin. Hankintastrategian toteuttaminen on jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Vuonna 2022 toimenpiteissä keskityttiin mm. hankintojen strategisten linjausten kehittämiseen aloittamalla kategorisointityö ja kehittämällä vuosisuunnitteluprosessia. Lisäksi tiedolla johtamisen edellytyksiä parannettiin, innovaatioihin sekä kestävyysasioihin kiinnitettiin hankinnoissa erityistä huomiota ja kehitettiin viestintää. Lisäksi strategian kohtaan 4. Terve kilpailu ja toimivat hankinnat ja hankinnoilla työllistämiseen panostettiin.

Oheismateriaali 1Hankintastrategian raportti 2022

Oheismateriaali 2Hankintastrategian toimenpiteiden ja mittareiden edistyminen 2022

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus merkitsee hankintastrategin raportin 2022 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut