Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3928.03.20234
Kaupunginhallitus15211.04.20237

2278-2023 (00 04 01, 12 01 02)

Turun kaupungin ja muiden kuntien välisten koulutusta koskevien sopimusten uudistaminen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 39

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen, kaupunginsihteeri Merja Jokela ja kaupunginlakimies Noora Syysvirta 16.3.2023:

 

Turun kaupungin ja muiden kuntien välillä on tehty aiempina vuosina kolme nyt päivitettävää sopimusta, joilla on sovittu Turun ja muiden kuntien yhteistoiminnasta koulutuksen järjestämiseksi. Sopimuksissa on sovittu oppilaaksi ottamisesta, kustannusten jaosta ja muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä asioita.

 

Sopimusten päivittämisen taustalla on hyvinvointialueen perustaminen, joka on muuttanut kouluterveydenhoito- sekä oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden järjestämistä. Lisäksi lainsäädäntö on muuttunut ja päivitetyt viittaukset lainsäädäntöön on viety sopimuksiin. Edelleen sopimuksia on täsmennetty vastaamaan nykyistä käytäntöä.

 

Kustannusten jakoon ei esitetä muutoksia.

 

Sopimusmuutoksista on käyty keskusteluja myös maakunnan eri kuntien kesken.

 

1. Sopimus opetuksen järjestämisestä sairaalakoulussa

 

Sairaalan sijaintikunta on lain mukaan velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle esi- ja perusopetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. Sairaalaopetusta järjestää Turussa Kiinamyllyn koulu, joka toimii tällä hetkellä pääasiassa DataCityn tiloissa.

 

Koska oppilaaksi ottaminen on lakiin ja hoidon tarpeeseen perustuvaa, koskee sopimus pääasiassa kustannusten jakautumista. Turun kaupungin osuus lopullisista Kiinamyllyn koulun kustannuksista on lopulta hieman alle puolet. Uudistettavaksi esitettävät muutokset ovat teknisiä.

 

Liite 1                                  Uudistettu sopimus opetuksen järjestämisestä sairaalakoulussa

 

Oheismateriaali 1               Voimassa oleva sopimus opetuksen järjestämisestä sairaalakoulussa

 

2. Sopimus perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämisestä

 

Perusopetuksen valmistavan opetuksen tarkoituksena on parantaa vieraskielisten lasten ja nuorten suomen tai ruotsin kielen osaamisen valmiuksia ennen kouluun siirtymistä. Valmistavassa opetuksessa on ollut oppilaita pitkään noin 100, mutta nyt korona-ajan jälkeen ja Ukrainasta tulleen pakolaisuuden vuoksi valmistavan opetuksen tarve on Turussa kolminkertaistunut. Viimeaikainen kehitys on johtanut myös siihen, että likipitäen kaikki varsinaissuomalaiset kunnat ovat joutuneet pohtimaan asiaa ja järjestämään valmistavaa opetusta itse tai yhteistoiminnassa naapurikuntien kanssa.

 

Merkittävin muutos on, että tosiasiallinen toimintatapa, että Turun kaupunki päättää harkintansa mukaan vieraskuntalaisen oppilaan pääsystä turkulaiseen valmistavaan opetukseen, on nyt kirjattu myös sopimukseen. Muilta osin sopimukseen on tehty vähäisiä korjauksia.

 

Liite 2                                  Uudistettu sopimus perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämisestä

 

Oheismateriaali 2               Voimassa oleva sopimus perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämisestä

 

3. Sopimus ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen järjestämisestä

 

Varsinais-Suomessa ruotsinkielistä esi- ja perusopetusta järjestävät Turun lisäksi Parainen, Kemiönsaari ja vuosiluokkien 1-6 osalta myös Kaarinan kaupunki. Muissa Turun seudun kunnissa ruotsinkielisiä oppilaita on varsin vähän. Viime vuosina Turussa on oppilaita käynyt Salosta ja Uudestakaupungista asti, mutta tosiasiassa oppilaat ovat kaikki Turun seutukunnan alueelta. Kaarinaa lukuunottamatta oppilaita on yksittäisessä Turun seudun kunnassa niin vähän, että niillä ei tosiasiassa ole minkäänlaisia mahdollisuuksia järjestää laadukasta perusopetusta. Sopimuksella mahdollistetaan, että esimerkiksi Raision kaupunki voi osoittaa lähikoulun myös kuntarajan toiselta puolen.

 

Turussa opetusta toteuttaa 1.8.2023 lukien kaksi alakoulua ja yksi yläkoulu. Yhteensä ruotsinkielisiä oppilaita on noin 1 200.

 

Sopimukseen on tehty pääasiassa vain teknisiä muutoksia. Esiopetus todetaan uudessa sopimuksessa mahdolliseksi. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta koskee erillinen varhaiskasvatuksen sopimus, jota ei tässä vaiheessa esitetä muutettavaksi.

 

Liite 3                                  Uudistettu sopimus ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen järjestämisestä

 

Oheismateriaali 3               Voimassa oleva sopimus ruotsinkielisen peruskouluopetuksen järjestämisestä

 

Hallintosäännön 32 §:n 1 mom. 13 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunkitasoisista seudullisista ja ylikunnallisista asioista.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

 

-

se hyväksyy uudet liitteiden 1-3 mukaiset sopimukset ja

-

kasvatus- ja opetusjohtaja valtuutetaan Turun kaupungin puolesta allekirjoittamaan sopimukset sekä tekemään niihin vähäisiä muutoksia.

 

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 152

Liite 1Uudistettu sopimus opetuksen järjestämisestä sairaalakoulussa

Liite 2Uudistettu sopimus perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämisestä

Liite 3Uudistettu sopimus ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen järjestämisestä

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut


Liitteet:

Kasopelk § 39
Liite 1:Uudistettu sopimus opetuksen järjestämisestä sairaalakoulussa
Liite 2:Uudistettu sopimus perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämisestä
Liite 3:Uudistettu sopimus ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen järjestämisestä

Kh § 152
Liite 1:Uudistettu sopimus opetuksen järjestämisestä sairaalakoulussa
Liite 2:Uudistettu sopimus perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämisestä
Liite 3:Uudistettu sopimus ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen järjestämisestä