Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15011.04.20235

13779-2022 (00 01 01)

Hallintosäännön muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 150

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami ja kaupunginsihteeri Antti Perälä:

Asian tausta ja aikaisemmat päätökset

Hallintosääntö on kunnan toimintaa ohjaava sääntö, joka on pakollinen ja jonka vähimmäissisältö on määritelty kuntalain (410/2015) 90 §:ssä. Hallintosäännöllä valtuusto delegoi toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille ja valtuusto päättää hallintosäännön muuttamisesta.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2021 § 103 uuden päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän mukaisen hallintosäännön noudatettavaksi 1.6.2021 lukien sekä pormestarimallin mukaisen hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.8.2021.

Kaupungin johtamisjärjestelmään on edellä mainittujen muutosten jälkeen hallintosääntötasolla tehty muutoksia yhteisvaikuttavan johtamisen osalta kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 § 250. Integraatiojohtaminen sovittaa yhteen kaupunkitasolla hyvinvoinnin, elinvoiman ja rakennetun ympäristön näkökulmat. Integraatio tukee palvelukokonaisuuksia huomioimaan oman palvelutuotannon lisäksi myös kaupungin ulkopuolisten palveluntuottajien (yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat sekä yritykset) arvon asukkaille. Integraatiojohtaminen on yhteisvaikuttavaa ja horisontaalista johtamista, jossa voidaan linjaorganisaation rinnalla johtaa ja ohjata poikkihallinnollisia ilmiöitä ja kokonaisuuksia kuten ikäkaaren tai teeman (esim. segregaatio) mukaisia kokonaisuuksia.

Valtuusto on päättänyt Turun kaupungin tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden päivityksestä 13.2.2023 § 31 ja Turun kaupungin infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden päivityksestä 13.2.2023 § 32. Näitä päivityksiä vastaavat muutokset on tehty myös nyt valmisteltuun hallintosääntöön.

Uuden Turun toimintamalli

Uusi Turku on merkittävä muutosprosessi, jonka tavoitteena on ihmis- ja yrityskeskeinen johtaminen ja toimintatapa. Turku siirtyy vaiheittain kohti yhä enemmän yhteisvaikuttavaa johtamista. Tavoitteena on parantaa Turun strategisten tavoitteiden toimenpanokykyä. Samalla selkeytetään johtamissuhteita ja tiivistetään kaupunkitasoista johtamista. Muutoksilla valmistaudutaan seuraavien kuntavaalien (2025) jälkeiseen poliittisen johtamismalliin uudistamiseen. Hallintosäännön uudistaminen tukee vaiheittain etenevää uuden Turun toimintamallin käynnistymistä.

Turun kaupunkistrategia tavoittelee elinvoiman osalta asiakaslähtöisyyttä ja yksittäiset tavoitteet on selkeästi asetettu. Turun menestys perustuu yhteistyölle, mikä tarkoittaa myös erityisesti elinvoimapalveluiden osalta toimimista monituottajakentässä. Koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan avulla luodaan menestyvää elinkeinotoimintaa, työllisyyttä sekä hyvinvointia.

Turun palvelurakenteessa suurten hankkeiden läpivientiä johdetaan keskitetysti. Uudet toimintatavat edellyttävät strategista viestintää sekä markkinoinnin johtamista kaupunkikonsernin tasolla.

Muutokset palvelukokonaisuuksiin

Palvelukokonaisuuksia olisi vastaisuudessa kuusi: kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kulttuurin palvelukokonaisuus, liikunnan palvelukokonaisuus, lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus ja elinvoiman palvelukokonaisuus.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus ja kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus säilyvät ennallaan.

Kulttuurin palvelukokonaisuuden tehtävänä on jäljempänä tarkennetuin tavoin vastata palvelukokonaisuuden kulttuuri-, museo-, kirjasto- ja orkesteripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä ja yhteistyöstä vapaan taidekentän yhteisöjen kanssa sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa siten, että palvelukokonaisuuden toiminta tukee kaupunkitasoista integraatiota. Palvelukokonaisuutta johtaa kulttuurijohtaja ja hän toimi esittelijänä kulttuuri ja nuorisolautakunnassa kulttuuripalvelujen osalta.

Kulttuurin palvelukokonaisuus muodostuu kolmesta palvelualueesta: kirjastopalvelualue, museopalvelualue ja Turun kaupunginorkesteri (Turun Filharmoninen orkesteri).

Liikunnan palvelukokonaisuus luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Palvelukokonaisuutta johtaa liikuntapalvelujohtaja ja hän toimii esittelijänä liikuntalautakunnassa.

Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus, jonka tehtävänä on johtaa muutoshanketta, jossa luodaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat palvelut kokonaisvaltaisesti huomioiva johtamismalli. Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden yhteisvaikuttava johtaminen vastaa siitä, että resurssit kohdistetaan tietoon ja tarpeisiin perustuen tuottaen lapsille ja nuorille hyvinvointia ja kaupungille elinvoimaa. Johtamismalli huomioi sekä kaupungin palvelut että muut toimijat. Palvelukokonaisuutta johtaa muutosjohtaja.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu nuorisopalvelualue, jonka tehtävänä on luoda edellytykset nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Palvelualuetta johtaa nuorisopalvelujohtaja, joka esittelee asiat kulttuuri- ja nuorisolautakunnassa nuorispalveluiden osalta.

Elinvoiman palvelukokonaisuuden tehtävänä kaupunginhallituksen alaisuudessa on vastata kaupungin kasvuun ja kehittymiseen tähtäävistä toiminnoista. Elinvoiman palvelukokonaisuus vahvistaa kaupunkia kilpailukykyisenä ja houkuttelevana toimintaympäristönä yrityksille ja asukkaille sekä johtaa kaupunkikonsernin yrityspalveluita. Palvelukokonaisuutta johtaa elinvoimajohtaja.

Hallintosäännön toimivaltamääräyksien mukaan palvelujohtajalla on oikeus päättää hallinnonjärjestämispäätöksellä palvelukokonaisuuden organisoitumisesta. Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuden ja elinvoiman palvelukokonaisuuden organisoituminen on olennainen muutos kaupungin johtamisjärjestelmässä, joten on tarkoituksenmukaista, että näiden palvelukokonaisuuksien hallinon järjestämispäätökset viedään kaupunginhallitukselle erikseen vahvistettavaksi hallintosäännön vahvistamisen jälkeen.

Lautakunnat säilyvät ennallaan

Lautakuntien kokoonpanoihin tai toimivaltoihin ei esitetä muutoksia. Vaikka vapaa-ajan palvelukokonaisuus nykyisessä muodossaan lakkautetaan, kulttuuri- ja nuorisolautakunta sekä liikuntalautakunta käsittelevät samoja asiakokonaisuuksia kuin ennenkin.

Toimivalta omistajaohjausasioissa

Hallintosäännön 46 §:ään on lisätty uusi kohta kansliapäällikön toimivallasta omistajaohjausasioissa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi hallintosäännön 42 §:n siten, että kansliapäälliköllä on toimivalta päättää osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta, mikäli niiden kauppa- tai merkintähinta on alle 3 miljoonaa euroa. Hallintosäännön 35 §:n mukaan kaupunginhallitus päättäisi osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta, mikäli osakkeiden kauppa- tai merkintähinta on 3–10 miljoonaa euroa.

Vesihuoltolain muutoksista johtuvat muutokset

Hallintosäännön kaupunginvaltuuston toimivaltaa koskevaan pykälän 9 kohtaan ehdotetaan vesihuoltolain muutoksista johtuvia päivityksiä.

Kaupunki voi hyväksyä toiminta-alueen muullekin laitokselle kuin Turun Vesihuolto Oy:lle. Toiminta-alue on syytä vahvistaa sellaiselle laitokselle, joka muodostaa tarkoituksenmukaisen vaihtoehdon alueen vesihuollosta huolehtimiseen. Näin ollen eri vesihuoltolaitoksilla voi olla toiminta-alueita eri osissa kaupunkia.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen ei ole enää pakollista. Vesihuoltolain muutoksella lisättiin kuntien valinnanvaltaa siitä, miten kunta täyttää vesihuoltolain 5 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden vesihuollon yleiseen kehittämiseen. Halutessaan kunta voi edelleen laatia ja pitää ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa. Kaupungin kannalta kehittämissuunnitelman ylläpitäminen on tarkoituksenmukainen ja selkeä keino täyttää velvollisuus koskien vesihuollon yleistä kehittämistä. Näin ollen hallintosäännössä pidetään yhä kaupunginvaltuustolla toimivalta hyväksyä vesihuollon kehittämissuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset.

Muut muutokset hallintosääntöön

Samalla hallintosääntöön esitetään eräitä muita muutoksia. Nämä muutokset ilmenevät oheismateriaalista.

Muutettu hallintosääntö on liitteenä 1 ja muutosehdotukset on esitetty oheismateriaalissa 1 ja 2.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt hallintosäännön muuttamista kokouksessaan 21.3.2023.

Liite 1Hallintosääntö 1.6.2023

Oheismateriaali 1Hallintosääntö muutosmerkinnöin

Oheismateriaali 2Keskeiset muutokset

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteenä 1 oleva hallintosääntö hyväksytään ja hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2023. Samalla kumotaan kaupunginvaltuuston 21.12.2022 § 250 hyväksymä hallintosääntö.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Kh § 150
Liite 1:Hallintosääntö 1.6.2023