Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus14003.04.20235

829-2023 (01 01 01, 07 01 04)

Kulttuurijohtajan viran (vakanssi nro 402242) täyttäminen

Tiivistelmä: -

Kh § 140

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 30.3.2023:

​Kaupunginhallitus perusti kulttuurijohtajan viran kokouksessaan 16.1.2023.

Turun kaupungin organisaatio on hyvinvointialueen muodostumisen myötä pienentynyt huomattavasti, ja jäljelle jääneen organisaation rakennetta on tarkoituksenmukaista madaltaa. Uuden Turun aloittaessa palvelut muodostuvat konsernihallinnon, kasvatuksen ja opetuksen, kaupunkiympäristön ja vapaa-ajan palvelukokonaisuuksista. Vuoden 2025 uuden valtuustokauden visiota muodostettaessa tulee vuosina 2023-2025 arvioitavaksi nykyisten palvelukokonaisuuksien muodostama organisaatiorakenne vastaamaan Uuden Turun organisaatiota.

Kulttuurijohtajan viran perustamisella haluttiin korostaa kulttuurin asemaa Uuden Turun organisaation rakentamisessa kohti vuoden 2025 visiota ja Turun valmistautuessa vuoden 2029 merkkivuoteen. Kulttuurijohtajan tehtävä on kansliapäällikön alaisena viranhaltijana johtaa ja kehittää kaupungin tuottamia kulttuuripalveluita sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa muuta kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa sekä huolehtia toiminnan tuloksellisuudesta.

Kulttuurijohtaja vastaa toimialueensa johtamisesta siten, että valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakunnan sekä pormestarin asettamat tavoitteet saavutetaan. Kulttuurijohtaja sovittaa kulttuuripalvelut tarkoituksenmukaiseksi osaksi kaupungin palvelujen kokonaisuutta ja vastaa kaupungin oman kulttuurituotannon ja kaupungissa tuotettavien muiden kulttuuripalveluiden tarkoituksenmukaisesta yhteensovittamisesta vetovoiman ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Kulttuurijohtaja vastaa oman toimialueensa seudullisesta ja valtakunnallisesta yhteistyöstä sekä edunvalvonnasta.

Viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätettiin 6.700 €/kk sekä kelpoisuusvaatimukseksi tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Kulttuurijohtajan viran hakuilmoitus julkaistiin seuraavissa: Kuntarekry, MOL, Turun sanomat, Helsingin Sanomat, Åbo Underrättelser sekä rekrytoinnin verkkoalustoilla (Oikotie, Duunitori, Jobly). Kulttuurijohtajan virkaan haki määräaikaan mennessä 49 henkilöä, joista viidellä ei ollut vaadittua ylempää korkeakoulututkintoa.

Haastatteluun kutsuttiin anonyymin ansiovertailun perusteella 8 korkeimman pisteytyksen saanutta hakijaa. Hakijoita arvioitiin seuraavilla kriteereillä:

Haastatteluihin kutsuttiin seuraavat hakijat: Outi Mäkinen, Marita Kajander, Mari Aholainen, Jyri Träskelin, Johan Storgård, Anu Laitila, Minna Sirnö sekä Mari Hatakka. Haastattelijoina toimivat apulaispormestari Elina Rantanen, kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen, vt. integraatiojohtaja Minna Sartes sekä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Haastatteluista valittiin edelleen soveltuvuusarvioihin ja laajennetun pormestariston haastatteluihin Mari Aholainen ja Anu Laitila. Heillä molemmilla on kattava kokemus kulttuurin johtamisesta, vahva ymmärrys julkissektorista toimintaympäristönä, näkemys kulttuurista osana hyvinvoinnin edistämistä sekä kyky tuoda esiin omia näkemyksiään Turun kaupungin strategian, pormestariohjelman, kulttuurin kärkihankkeen ja kulttuurilupausten toteuttamisesta positiivisen inspiroivassa hengessä.

Työkokemuksen ja koulutuksen, haastatteluiden ja soveltuvuusarvioiden perusteella kulttuurijohtajaksi esitetään Anu Laitilaa (FM, MBA). Anu Laitilalla on vankka kokemus kulttuurin johtamisesta osana kaupungin organisaatiota, hän on toiminut Suomen Viron-instituutin säätiön johtajana vastaten kulttuuriviennistä Viroon ja sen naapurimaihin ja toiminut myös lukukeskuksen johtajana. Haastatteluissa Anu Laitila toi esille vahvaa positiivista näkemystä kaupungin kulttuurin edistämisestä tunnistaen julkissektorin toimintakentän lainalaisuudet antamatta niiden kuitenkaan rajoittaa omaa visiotaan.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää valita Turun kaupungin kulttuurijohtajaksi FM Anu Laitilan 1.6.2023 lukien.​

Kulttuurijohtajan tehtäväkohtainen palkka on 6.700 €/kk.​

Virassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittavan on toimitettava todistus terveydentilastaan ennen palvelussuhteen alkua.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoHakijat
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedVapaa-aika