Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13903.04.20234

1588-2023 (10 03 02)

Luolavuoren koulun tarveselvitys

Tiivistelmä:

Laadittu tarveselvitys käsittelee Luolavuoren koulun tilaratkaisuja. Kaupunginhallitukselle esitetään tarveselvityksen hyväksymistä.

Kh § 139

Vt. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen ja tilacontroller Johanna Koskinen-Koski 27.3.2023:

Luolavuoren koulun tarveselvityksen tavoitteena on selvittää Luolavuoren koulun ja sen yhteyteen ajatellun uuden päiväkodin toiminnalliset tilatarpeet ja nykyisen Luolavuoren koulurakennuksen kunto. Toiminnallisten tilatarpeiden sekä nykyisen koulurakennuksen kunnon ja korjaustapaselvityksen pohjalta on tarkoitus ratkaista, mikä kolmesta alustavasta ratkaisuvaihtoehdosta on toiminnallisesti, rakennusteknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisin.

Ratkaisuvaihtoehtoja on kolme:

A.​ Nykyisen koulurakennuksen peruskorjaus

B. Nykyisen koulurakennuksen osittainen purku, säilytettävän osan peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen

C. Nykyisen koulurakennuksen purku ja uudisrakennus

Lukuisten sisäilmailmoitusten vuoksi Luolavuoren koulurakennuksessa on tehty useita erilaisia tutkimuksia, mm. kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sekä altistumisolosuhdearvio. Tutkimusten perusteella Luolavuoren koulurakennus suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi keväällä 2020 ja koulun toiminta siirtyi väistötiloihin Ruiskadun kampukselle.

Vuonna 2016 väistötiloihin Inkilänkadulle ovat siirtyneet myös Luolavuoren koulun toiminta-alueittain opetuksen (TOI) vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat Pääskyvuoren ja Hepokullan kouluilta. Luolavuoren koulun Pääskyvuoren ja Hepokullan yksiköiden tilat eivät enää täyttäneet erityisen tuen oppilaiden oppimisympäristövaatimuksia. Tilat olivat toimintaan sopimattomat ja huonokuntoiset eikä oppilaiden turvallisuutta voitu taata. Lisäksi henkilökunta ja oppilaat oireilivat runsaasti (Luolavuoren koulun tarveselvitys 15.3.2016). Koulun toiminta oli lisäksi hajallaan eri puolilla kaupunkia.

Luolavuoren yläkoulun erityisopetuksen luokilla ei ole ollut yleisopetuksen yläkoululuokkia vertaisryhminä. Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvityksen yhteydessä (Khken 1.2.2021 § 9) päätettiin Luolavuoren yläkoulun erityisopetus siirtää Linnakaupungin monitoimitaloon siirtyvän Topeliuksen yläkoulun yhteyteen.

Luolavuoren koulun tarveselvityksessä tutkittiin myös mahdollisuutta sijoittaa Ispoinen-Petreliuksen päiväkodin Rätiälänkadun yksikkö sekä Uittamon päiväkodin monivammaisten lasten ryhmä koulun yhteyteen aiottuun uuteen päiväkotiin. Ispoisten-Petreliuksen päiväkodin Rätiälänkadun yksikkö toimii Turun kaupungin omistamassa asunto-osakeyhtiön yhteydessä olevassa erillisessä osakekiinteistössä. Päiväkotirakennus on huonokuntoinen ja vaatii täydellisen peruskorjauksen. Uittamon päiväkodin Susiniitynkadun yksikössä toimii Turun kaupungin ainoa monivammaisten lasten päivähoitoryhmä. Monivammaisten lasten ryhmän tilatarpeista ja pedagogisen toimintaympäristön kehittämistarpeista johtuen ryhmän nykyiset tilat eivät vastaa sen tarpeita. Myös Uittamon päiväkotirakennus on huonokuntoinen ja odottaa laajaa peruskorjausta tai uudisrakennusta. Uuteen päiväkotiin oli tarkoitus siirtää koko Rätiälänkadun toiminta: 5 ryhmää, joista yksi esiopetusryhmä, ja 75 hoitopaikkaa, Ispoinen-Petreliuksen päiväkodin Ruiskadun yksikön yksi esikoululaisten ryhmä, 21 paikkaa, sekä Uittamon päiväkodin monivammaisten lasten ryhmä, kahdeksan paikkaa. Uudessa päiväkodissa olisi näin ollut maksimissaan seitsemän ryhmää ja 134 hoitopaikkaa. Koulun ja päiväkodin yhteisen tilaohjelman bruttoalaksi muodostui noin 12.000 m², joka ylittää noin 3.000 m² tontin sallitun rakennusoikeuden 9.000 m². Tästä johtuen uuden päiväkodin sijoittamisesta Luolavuoren koulun yhteyteen luovuttiin lukuun ottamatta esiopetusta.

​Tarveselvityksessä käsitellään nyt kokonaisuutta, joka käsittää Luolavuoren alakoulun, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan.

Nykyinen toiminta

​Turussa oppilaan oma koulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen perusteella. Oppilaiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon maksimioppilasmäärän puitteissa pedagogiset ja toiminnalliset vaikutukset, mm. opetusryhmien koko eri kouluissa tai esim. oppilaan kielivalinnat. Keskitetyn palvelun luokille oppilaat ohjautuvat erityispalvelupäällikön tekemän erityisen tuen päätöksen perusteella (Oppilaaksioton perusteet Turun suomenkielisessä perusopetuksessa 1.8.2021 alkaen).

​Luolavuoren koulu on lähikoulu oppilasalueen alakouluikäisille 7–12-vuotiaille oppilaille. Tämän lisäksi Luolavuoren koulu toimii keskitetyn palvelun yhtenäiskouluna tarjoten opetusta vaativan erityisen tuen oppilaille (1.–9. luokat) koko Turun kaupungin alueelta. Luolavuoren koululla on nyt kolme toimipistettä: Piiparinpolku 3, Ruiskatu 8 ja Inkilänkatu 4.

Ruiskadulla väistökoulun tiloissa koulua käyvät Luolavuoren koulurakennuksesta väistöön vuonna 2020 siirtyneet alakoulun yleisopetuksen 1.–6. vuosiluokat sekä keskitetyn palvelun yhtenäiskoulun 1.–9. vuosiluokat.

​Inkilänkadulla keskitetyn palvelun yhtenäiskoulun 1.–9. vuosiluokat, oppilaita on yhteensä 20 ja luokkia neljä.

​Luolavuoren yhtenäiskoulussa on lukuvuonna 2022–2023 kaikissa kolmessa toimipisteessä yhteensä oppilaita noin 500 ja henkilökuntaa noin 163.

Tuleva toiminta

Luolavuoren koulussa noudatetaan valtakunnallista alakoulun opetussuunnitelmaa. Erityisen tuen oppilaille opetusta yksilöllistetään henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Tulevien tilojen, uuden oppimisympäristön, tulee mahdollistaa kaikkien alakoulun aineiden opettamisen täysipainoisesti niin yleisopetuksen kuin erityisopetuksen oppilaille. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään tarkemmin opetuksen toteuttaminen, sisällöt ja tavoitteet, joita tarkennetaan paikallisissa kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. Koululle on laadittu tarveselvityksen yhteydessä Luolavuoren koulun pedagoginen suunnitelma.

​Luolavuoren yläkoulu toimii keskitetyn palvelun kouluna tarjoten opetusta vaativan erityisen tuen oppilaille koko Turun kaupungin alueelta. Yläkoulu toimii tällä hetkellä kahdessa eri toimipisteessä: Ruiskatu 8 ja Inkilänkatu 4. Oppilaita yläkoulussa on lukuvuonna 2022–2023 yhteensä 79 kymmenessä ryhmässä. Luolavuoren yläkoulun erityisopetuksen luokilla ei ole ollut yleisopetuksen yläkoululuokkia vertaisryhminään. Jotta erityisopetuksen luokilla olisi oman luokka-asteen vertaisryhmiä koulussa, päätettiin Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvityksen yhteydessä (Khkeh 1.2.2021 § 9) Luolavuoren yläkoulun erityisopetus siirtää Linnakaupungin monitoimitaloon siirtyvän Topeliuksen yläkoulun yhteyteen.

​Tulevan Luolavuoren toimipisteeseen siirtyvät nykyisten Ruiskadun ja Inkilänkadun toimipisteiden alakoulun 1.–6. luokan oppilaat ja Ispoinen-Petrelius päiväkodin esikoululaiset Ruiskadun ja Rätiälänkadun toimipisteistä.​

Luolavuoren koulu ja esiopetus

 

 

Oppilasmäärät: 5 sarjainen alakoulu

ryhmät

oppilaat

2-sarjainen yleisopetus 1.–6.lk

12

300

3-sarjainen erityisopetuksen pienluokat 1.–6.lk

18

144

Esikoululaiset

2

42

Oppilaat yhteensä

 

486

 

Taulukko 1 Luolavuoren koulu ja esiopetus

Henkilökuntaa Luolavuoren koulussa on paljon. Opettajien kanssa luokissa oppilaiden tukena työskentelee koulunkäynninohjaajia. Ohjaajien määrä luokissa vaihtelee oppilaiden henkilökohtaisten tuen tarpeiden mukaan. Luolavuoren koululla työskentelee myös luokattomia opettajia sekä rehtori, apulaisrehtori ja koulusihteeri.

​Koulun henkilökunnan lisäksi Luolavuoren koulurakennuksessa tulee työskentelemään varhaiskasvatuksen esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökuntaa, oppilashuollon, siivouspalveluiden ja valmistuskeittiön henkilökuntaa. Yhteensä noin 135 henkilöä.

​Rakennuksen tulevaa laajuutta on arvioitu alustavien huonetilaohjelmien avulla. Yhdessä toimijoiden kanssa on määritelty henkilömäärien ja toiminnan perusteella tarvittavien tilojen määrät ja laajuus. Kokonaisuuden hyötyala tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa varsinaisen rakennussuunnittelun myötä:​

- Huonetilaohjelma6 455 m2
- Bruttoala9 037 m2

​Toteutettavat väestönsuojat sisältyvät laajuuteen ja oletettavasti normaalikäytössä sisältävät tilaohjelman mukaisia tiloja. Osaa VSS-tiloista ei kuitenkaan voi hyödyntää normaalikäytössä.

Tontin rakennusoikeus on 9.000 m² ja sallittu kerrosmäärä II. Hankesuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvaiheissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että huonetilaohjelman kokonaislaajuus ei kasva tilaohjelman mukaisesta huonetilan kokonaislaajuudesta.

Luolavuoren nykyinen koulurakennus

Luolavuorentien koulutalo on alun perin rakennettu 1964 Luolavuoren kansakouluksi. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtuuritoimisto Veijo Kahra. Koulu on atriumpihakoulu, jonka ympärille luokkahuoneet ryhmittyvät.

Rakennus peruskorjattiin vuonna 2006 Luolavuoren alakoulun ja osittain Vuorelan erityiskoulun käyttöön. Vuonna 2008 valmistui rakennuksen laajennusosa Vuorelan erityiskoulun käyttöön. Samana vuonna Luolavuoren koulu ja Vuorelan koulu yhdistyivät hallinnollisesti Luolavuoren yhtenäiskouluksi.

Luolavuoren koulurakennuksesta on tehty useita sisäilmailmoituksia. Sisäilmahaittaepäilyjen johdosta kiinteistössä tehtiin useamman vuoden aikajaksolla erilaisia tutkimuksia. Luolavuoren koulurakennus suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi keväällä 2020 ja Luolavuoren koulurakennuksesta toiminta siirtyi väistötiloihin Ruiskadun kampukselle.

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteella suurimpana ongelmana on perustuksiin kohdistuva kosteusrasitus, joka ilmenee kapillaarisena kosteudennousuna perustusrakenteilta alapohjiin, ulko- ja väliseiniin sekä muihin liittyviin rakenteisiin niin alkuperäisen kuin laajennusosankin kohdalla. Kapillaarisen kosteudennousun mahdollistaa rakennuksen perustamistapa, rakennus on perustettu betonisille nauha- ja pilarianturoille kallion varaan ilman kapillaarikatkoa.

Kaikki korjaustoimenpiteet vaativat massiivisia, ellei jopa koko alapohjarakenteen purkua sekä alkuperäisosassa että laajennusosassa. Vaurioituneiden rakenneosien purkaminen hävittää suurimman osan rakennuksesta, käytännössä rakennuksesta jäisi jäljelle vain betoninen pilari-palkkirunko sekä mahdollisesti välipohjan kaksoislaattarakenteen alempi betonilaatta.

Rakennuksen kunnon lisäksi täydellistä peruskorjausta edellyttävät myös koulun toiminnalliset tilatarpeet. Sekä alkuperäisen että laajennusosan rakennusrunkojen pitkä ja kapea muoto, tilojen sijoittuminen pitkien käytävien varsille, ei mahdollista nykyaikaista pedagogista oppimisympäristöä. Nykyisen rakennuksen korjaaminen sellaisenaan ei siis vastaa nykyvaatimusten mukaisia tilaratkaisuja ja esteettömyysvaatimuksia. Luolavuoren koulun kohdalla erityisesti esteettömyysvaatimukset niin liikkumisen kuin aistiärsykkeidenkin osalta korostuvat koulun oppilaiden eriasteisten kehitysvamman ja autisminkirjon piirteiden sekä eriasteisten neuropsykiatristen oireiden vuoksi.

Tarveselvitysvaiheessa pyydetyt lausunnot

Luolavuoren koulurakennus on merkitty vireillä olevan Yleiskaava 2029:n Karttaan 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet, merkinnällä: ”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus. Arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/tai kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Luvanvaraisista toimenpiteistä tulee kuulla museoviranomaista. Nro 3/11.”

Koska kahdessa ratkaisuvaihtoehdossa Luolavuoren koulurakennusta ehdotetaan purettavaksi osittain tai kokonaan, tilapalvelut on pyytänyt lausuntoa Turun kaupungin museokeskukselta, rakennusvalvonnalta ja kaupunkisuunnittelulta Turun kaupungin Luolavuoren koulurakennuksen suojeluasteesta.

Lausuntopyynnössä tilapalvelut esitti, että suojeluvaade voitaisiin Luolavuoren koulun kohdalta poistaa, jotta rakennus voitaisiin tarvittaessa purkaa. Museokeskukselta ja kaupunkisuunnittelulta saadut lausunnot ovat kokonaisuudessaan liitteinä 7 ja 8. Rakennusvalvonnalta ei saatu lausuntoa.

Turun museokeskus 11.5.2022

Turun museokeskus toteaa lausunnossaan, että: ”Luolavuoren koulu edustaa korkeatasoista 1960-luvun koulusuunnittelua, johon uudempi, arkkitehtonisesti korkeatasoinen laajennus on saatu hyvin sovitettua. Rakennuksen arvot on tunnistettu, ja sen johdosta koulu on Turun kaupungin yleiskaavassa merkitty säilyttäväksi kohteeksi. Näin ollen museokeskus katsoo, että rakennuksen suojelumerkintää ei voida poistaa. Koska Turussa on tällä hetkellä enää kaksi 1960-luvun koulua (Aurajoki ja Rieskalähde), joita ei tämänhetkisen tiedon mukaan uhkaa purkaminen, museokeskus esittää, että Luolavuoren koulusta tehdään rakennushistoriallinen selvitys, jossa tarkemmin tutkitaan koulun kulttuurihistoriallinen arvo yksittäisenä rakennuksena sekä osana Turun kaupungin koulurakennusten kokonaisuutta sekä koulun merkitys arkkitehti Veijo Kahran suunnittelutöiden joukossa.”

Kaupunkisuunnittelun kaavoitus 19.5.2022

Kaavoitus toteaa lausunnossaan, että: ”Yleiskaavan 2029 ehdotuksessa Luolavuoren koulu osoitetaan arvokkaaksi rakennukseksi. Kaavamerkintä perustuu rakennusinventointeihin. Kun vertailtiin Turun koulujen arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja, Luolavuoren koulu valikoitui yhdeksi arvokohteeksi. Koulurakennuksen kunto ja käyttöarvo eivät vaikuta sen kulttuurihistorialliseen arvoon. Siksi ei ole perusteltua poistaa arvokohdemerkintää yleiskaavaehdotuksesta. Vaikka Luolavuoren kouluun liittyy suojeluarvoja, on kuntoselvitysten, korjaustapaehdotusten ja lausuntopyynnön perusteella todennäköistä, että koulurakennusta ei pystytä korjaamaan käyttökelpoiseksi. Sen vuoksi voidaan harkita myös korvaavaa uudisrakentamista. Kaupunkirakenteen ja kulttuurihistorian kannalta on joka tapauksessa tärkeää, että koulun tontti säilyy koulukäytössä.”

​Nykyinen koulurakennus on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi ja on täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjaus edellyttää vaurioituneiden rakennusosien purkamista, jolloin rakennuksesta jäljelle jäisi käytännössä vain betoninen pilari-palkkirunko sekä mahdollisesti välipohjan kaksoislaattarakenteen alempi betonilaatta. Rakennuksen kunnon lisäksi täydellistä peruskorjausta edellyttävät myös koulun toiminnalliset tilatarpeet. Nykyisen rakennuksen korjaaminen sellaisenaan ei vastaa nykyvaatimusten mukaisia tilaratkaisuja ja esteettömyysvaatimuksia.

​Luolavuoren koulun kohdalla erityisesti esteettömyysvaatimukset korostuvat, niin liikkumisen kuin aistiärsykkeidenkin osalta, koulun oppilaiden kehitysvamman, autisminkirjon piirteiden sekä eriasteisten neuropsykiatristen oireiden vuoksi. Kun huomioidaan sekä alkuperäisen että laajennusosan rakennusrunkojen pitkä ja kapea muoto sekä tilojen sijoittelu pitkien käytävien varsille, joka ei mahdollista nykyaikaista pedagogista oppimisympäristöä, ei edes betonisen pilari-palkkirungon säilyttämiselle ole perusteita.

Ratkaisu

Esitettyjen korjaustoimenpiteiden laajuuden ja haasteellisuuden sekä toiminnallisten muutosvaatimusten vuoksi tilapalvelut katsoo, että ensimmäisenä ratkaisuvaihtoehtona ollutta A) Nykyisen koulurakennuksen peruskorjausta, ei tule toteuttaa.

​Samoin ratkaisuvaihtoehtoa B) Nykyisen koulurakennuksen osittainen purku, säilytettävän osan peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen, ei tilapalveluiden mielestä tule toteuttaa. Tähän vaihtoehtoon sisältyvät peruskorjattavan osan kohdalla samat edellä esitetyt haasteet ja laajuusvaatimukset korjaustoimenpiteiden ja tilojen toiminnallisten muutosvaatimusten osalta.

​Riskiksi edellä esitetyissä vaihtoehdoissa muodostuu se, että peruskorjauksen jälkeenkään ei pystytä varmuudella sanomaan, etteivätkö nyt todetut kosteusongelmat ja niistä johtuneet sisäilmaongelmat uusiudu.

​Lisäksi nykyisillä teknisillä menetelmillä Luolavuoren koulurakennuksen peruskorjaaminen terveelliseksi ja turvalliseksi nykyaikaisen oppimisympäristön toiminnalliset vaatimukset täyttäväksi rakennukseksi on kustannukseltaan huomattavan suuri investointi.

Valittu ratkaisuvaihtoehto

C) Nykyisen koulurakennuksen purku ja uudisrakennus

Uudisrakennus takaa terveellisen ja turvallisen, esteettömän ja nykyaikaisen oppimisympäristön toiminnalliset vaatimukset täyttävän kokonaisuuden toteutumisen.

Taloudellinen tarkastelu

Koulujen uudisrakennushankkeiden kustannustaso on tämänhetkisen arvion mukaan 3.500–4.000 €/m².

Hankkeen kustannustasoon vaikuttavat hankkeen kokoluokka, sijainti ja tilaohjelma. Luolavuoren koulun kohdalla kustannustasoon vaikuttaa myös erityisopetuksen oppilaiden toimintaympäristön vaatimukset kuten liikkumis- ja aistiesteettömyys.

Luolavuoren koulun uudisrakennushankkeen kustannustaso onkin todennäköisesti lähempänä 4.000 €/m².

Huonetilaohjelman laajuus on 6.455 hum².

Lisäksi rakennukseen tulevat huolto- ja tekniset tilat, aula- ja liikennetilat sekä väestönsuojat, jolloin bruttoala-arvio on 9.000 m².

Uudisrakennuksen kohdalla kustannukset olisivat arviolta 31,5–36 M€ (alv.0 %).

Aikataulu

Purkulupa ja purku, hankesuunnittelu ja kilpailutus: noin 2 vuotta.

Rakentaminen: noin 2 vuotta.

Arvioitu valmistumisajankohta Luolavuoren koulun uudisrakennukselle olisi vuonna 2027.

Lautakunnilta saadut lausunnot

Tilapalvelut pyysi tarveselvityksestä lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta, liikuntalautakunnalta sekä kulttuuri- ja nuorisolautakunnalta. Seuraavassa on esitetty otteet/koosteet lausunnoista. Kokonaisuudessaan lausunnot löytyvät selvityksen liitteenä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 7.3.2023 § 27

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet tarveselvityksen laadintaan. Kohde on ensisijaisesti nähtävä uusintainvestointina. Tarveselvityksessä olevat kohteen kokoa analysoivat luvut ovat oikeita.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden edustajilla ei ole edellytyksiä arvioida, millä toimintamallilla asiassa tulee edetä. Lopputuloksena tulee olla riittävät, terveelliset ja turvalliset tilat. Lisäksi palvelukokonaisuuden mielestä asiaa tulee mahdollisuuksien mukaan kiirehtiä, koska kouluyhteisö on ollut jo kolme vuotta väistötiloissa. Tarkemman hankesuunnitelman valmistelu vie vielä oman aikansa ja rakennustyöt suunnitteluineen kolmekin vuotta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että se hyväksyy tarveselvityksessä lausutun tarpeen, mutta ei ota kantaa siihen, millä tavoin riittävät, terveelliset ja turvalliset olosuhteet taataan Luolavuoren kouluyhteisölle tulevaisuudessa.

Liikuntalautakunta 21.3.2023 § 29

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan liikuntasalitila 760 m2 sekä puku-, pesu ja wc-tilat 210 m2 ovat riittävät koulun päivä- ja vapaa-ajankäyttöön. Tarveselvityksessä on esitetty kouluun rakennettavan 45 m2 kokoinen kuntoilutila erityisryhmille, jonka laitteet tulee suunnitella erityisryhmien asettamien vaatimusten mukaisesti. Kuntosalia voidaan hyödyntää kouluajan ulkopuolella myös vapaa-ajan käytössä esim. eritysryhmien tai ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan toimintaan. Liikuntasalien konseptoinnissa liikuntapalvelut esittävät yleisesti keskikokoisen liikuntasalin (760 m2) varastotilatarpeeksi vähintään 75 m2, joka puoltaa tilaohjelmassa esitettyä 80 m2 varastotilaa. Lisäksi tarveselvityksessä esitetään näyttämön sijoittamista koulun aulatilan yhteyteen, jolloin se ei vie tilaa eikä toiminta-aikaa liikuntasalista.

Esitetyn tilaohjelman mukainen liikuntasali palvelee koulun lisäksi myös vapaa-ajan käyttäjiä. Mitoitukseltaan liikuntasali soveltuu mm. seuraavien lajien harjoitus- ja ottelutoimintaan: lentopallo, koripallo, sulkapallo, tanssi, voimistelu, cheerleading, salibandy (harjoittelu), käsipallo (harjoittelu) ja futsal (harjoittelu). Keskikokoinen sali täydentää osaltaan kaupungin supistunutta liikuntasaliverkostoa. Nykyisen puisen lattian sijaan liikuntasaliin esitetään synteettistä urheilulattiaa, joka soveltuu monen eri lajin harjoitteluun ja monipuoliseen liikuntaan. Liikuntasaliin on määritelty vähintään 7 metrin vapaakorkeus. Liikuntasalin turvallisuus ja toimivuus paranevat tasaisella yhtenäisellä seinäpinnalla, minkä takia lähtökohtana on välttää erityyppisiä ulokkeita, kuten rakennepalkkeja.

Sisäliikuntatilojen lisäksi hankkeessa tulee huomioida koulun tarkoituksenmukaiset ja riittävät ulkoliikuntaolosuhteet. Tarveselvityksessä on tuotu esille tontin maastonmuodot suurine korkeuseroineen, jonka vuoksi pihalle ei ole mahdollista sijoittaa isoa pallokenttää. Koulun piha-alueesta tulee kuitenkin suunnitella tarveselvityksen mukainen aktivoiva ja viihtyisä alue, joka on kuntalaisten vapaassa käytössä. Tasaisen asfalttipihan sijaan monipuolinen ja luonnonmukainen ympäristö tukee lasten fyysistä kehitystä tarjoamalla vaihtelevia alustoja. Lisäksi pihalle tulee sijoittaa esityksen mukaisia liikunnallisia elementtejä, kuten toiminnallisia leikkivälineitä ja esimerkiksi monitoimikenttä. Piha-alueen suunnittelussa tulee huomioida erityisryhmien mahdollisuus omaan esteettömään piha-alueeseen soveltuvin toiminnallisin liikunta- ja leikkivälinein. Koulu on käyttänyt tontin pohjoispuolella olevaa talvisin jäädytettävää Vinterinkenttää sekä Luolavuoren tenniskenttiä liikunnanopetukseen. Koululta on valaistu sekä saavutettava kevyenliikenteenväylä kentälle. Vinterinkentän mahdolliset kehittämistarpeet tulee arvioida omana hankkeenaan, sillä kenttä ei sijoitu koulun tontille.

Liikuntapaikkaverkon linjauksista päätettiin kaupungin valtuustossa (11.4.2022 § 67). Päätöksessä linjattiin, että koulujen yhteydessä tai läheisyydessä olevia sisä- ja ulkoliikuntaolosuhteita kehitetään kaikkia kuntalaisia liikuttavana kokonaisuutena ja kouluverkkoon liittyvissä peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa huomioidaan entistä laajemmin koko liikuntapaikkaverkon tilanne ja sen alueelliset kehittämistarpeet. Tarveselvityksessä esitetty 760 m2 liikuntasali vastaa tähän tarpeeseen tarjoten seuroille ja vapaa-ajan käyttäjille tarkoituksenmukaisen liikuntatilan. Salin varustelun osalta tulee huomioida alueelliset kehittämistarpeet. Luolavuoren koulun hankesuunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon myös koulun piha-alueen osalta liikuntapaikkaverkon linjausten mukainen toteutus, jossa liikuntapalvelut on mukana kehittämässä piha-alueesta monipuolisesti aktivoivaa ja liikuttavaa aluetta kaikille kuntalaisille.

Liikuntalautakunta hyväksyy osaltaan Luolavuoren koulun tarveselvityksen. Tarveselvityksessä esitetyt tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat liikuntaolosuhteet edellyttävät riittävän investointibudjetin lisäksi ylläpitoon varattavat resurssit liikuntapalveluiden budjettiin, jotta olosuhteita voidaan ylläpitää ja tarjota ympäri vuoden korkealla käyttöasteella kuntalaisille. Lisäksi liikunnallisten ja aktivoivien olosuhteiden toteutuksessa tulee huomioida liikuntapaikkaverkon linjaukset.

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Luolavuoren koulun tarveselvityksen ja antaa tilapalveluille em. mukaisen lausunnon.

Kaupunkiympäristölautakunta 21.3.2023 § 106

Luolavuoren koulu on merkitty vireillä olevan Yleiskaava 2029:n karttaan 8 (Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet) merkinnällä ”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus. Arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/tai kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Luvanvaraisista toimenpiteistä tulee kuulla museoviranomaista.” Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavaehdotuksen 13.2.2023 § 27. Ehdotus ei ole vielä tullut voimaan, mutta arvokohdemerkintää ei voi siitä enää poistaa.

Luolavuoren koulurakennuksesta tehdyt kuntoselvitykset ja korjaustapaehdotukset osoittavat, että rakennusta ei todennäköisesti pystytä korjaamaan käyttökelpoiseksi. Siksi tilatarveselvityksessä esitetty uudisrakentamisvaihto c on perusteltu. Kaupunkirakenteen ja kulttuurihistorian kannalta on kuitenkin tärkeää, että koulun tontti säilyy koulukäytössä. Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Luolavuoren asuinalueen kannalta ja sopii hyvin koulutontiksi myös lähellä olevien metsä- ja ulkoilualueiden vuoksi. Tontille pääsee monelta suunnalta, joskin sijainti mäen päällä aiheuttaa haasteita esteettömyyden saavuttamiselle.

Jos harkitaan koulun purkamista, on syytä pyytää jo varhaisessa vaiheessa kannanotto Turun museokeskukselta. Rakennusvalvonta tarkastelee purkamisluvan edellytyksiä erikseen mahdollisen purkamislupahakemuksen yhteydessä.

Kaavoitus suosittelee, että koulutontin rakennukset suunnitellaan nykyisen asemakaavan mukaisesti. Kaavassa tontin rakennusoikeus on 9000 kerrosneliömetriä ja suurin sallittu kerrosluku kaksi kerrosta. Autopaikkojen määrää voidaan arvioida kaavasta poiketen koulun tarpeiden mukaan.

Hankesuunnitteluvaiheessa valmisteluun tulee kytkeä liikennesuunnittelu ja liikkumisen palvelut. Koulurakennusten ja pihan suunnittelussa on huomioitava kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet, kuten jalankulku- ja pyöräilyväylien turvallisuus ja toimivuus, polkupyörien pysäköintipaikkojen riittävyys sekä huoltoliikenteen, saattoliikenteen ja mahdollisen pysäköintialueen aiheuttaman liikenteen turvallisuus ja toimivuus.

Toimitilojen rakennuttaminen on osallistunut teknisen korjausarvion lähtökohtien selvittämiseen ja yhtyy tilapalvelujen näkemykseen siitä, että riskien minimoimisen näkökulmasta sekä toiminnallisesti parhaan vaihtoehdon saavuttaminen edellyttää vanhan koulurakennuksen purkamista vaihtoehdon c mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon konsernihallinnon tilapalveluille ja hyväksyy osaltaan Luolavuoren koulurakennuksen tarveselvityksen.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 22.3.2023 § 42

Museopalvelut:

Turun tilapalvelut on pyytänyt keväällä 2022 museopalveluiden lausuntoa koulun suojeluasteen poistamisesta, jotta rakennus voitaisiin tarvittaessa purkaa. Tällöin museopalvelut totesi lausunnossaan, että ”Luolavuoren koulu edustaa korkeatasoista 1960-luvun koulusuunnittelua, johon uudempi, arkkitehtonisesti korkeatasoinen laajennus on saatu hyvin sovitettua. Rakennuksen arvot on tunnistettu, ja sen johdosta koulu on Turun kaupungin yleiskaavassa merkitty säilyttäväksi kohteeksi. Näin ollen museokeskus katsoo, että rakennuksen suojelumerkintää ei voida poistaa.”

Museopalvelut toteaa myös aiempaan lausuntoonsa viitaten, että se ei hyväksy tilatarveselvityksen vaihtoehtoa C eli koulurakennuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella. Lisäksi museopalvelut esittää, että koulusta on tehtävä rakennushistoriallinen selvitys tulevan korjauksen tueksi.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluiden näkemyksen mukaan koulua suunniteltaessa pitää ottaa huomioon vahvasti tietoon ja ihmiskeskeiseen johtamiseen perustuen järjestöjen, toimintaryhmien sekä alueen eri-ikäisten asukkaiden monipuolisen vapaa-ajan harrastamisen, kokoontumisten, kohtaamisten ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tarpeet. Mikä tahansa vaihtoehdoista toteutetaan, rakennuksen tilankäyttö pitää suunnitella siltä pohjalta, että tilat ovat mahdollisimman joustavasti muunneltavissa ja monipuolisesti käytettävissä kouluajan ulkopuolella muuhun käyttöön.

Kirjastopalvelut:

Luolavuoren koulun kirjastopalvelut on huolehdittu kirjastoautolla, jatkossakin palvelu on tarkoitus toteuttaa samalla tavalla. Vaikka kirjastopalvelut tuotetaan kirjastoautolla, olisi hyvä, että tilat mahdollistavat kirjastoyhteistyön ja tilapäiset tapahtumat myös koulupäivän aikana.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta antaa edellä esitetyt näkemykset lausuntonaan Luolavuoren koulun tilatarveselvityksestä. Lautakunta myös katsoo, että koulusta on tehtävä rakennushistoriallinen selvitys.

Yhteenveto

Kasvatus- ja opetuslautakunta, liikuntalautakunta ja kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy tarveselvityksen. Kasvatus- ja opetuslautakunta ei ota kantaa siihen, millä tavoin riittävät, terveelliset ja turvalliset olosuhteet taataan Luolavuoren kouluyhteisölle tulevaisuudessa.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta (Museopalvelut) ei hyväksy tilatarveselvityksen vaihtoehtoa C eli koulurakennuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella. Lisäksi museopalvelut esittää, että koulusta on tehtävä rakennushistoriallinen selvitys tulevan korjauksen tueksi.

Tilapalvelut esittää Luolavuoren koulun, nykyisen rakennuksen purkua ja siirtymistä hankesuunnitteluvaiheeseen, jossa paikalle rakennettavan uudisrakennuksen tarkempi suunnittelu sekä kustannukset selvitetään tarkemmin.

Liite 1Luolavuoren koulun tarveselvitys liitteineen

Oheismateriaali 1Lautakuntien lausunnot esitysteksteineen​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 139
Liite 1:Luolavuoren koulun tarveselvitys liitteineen