Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13527.03.20232
Kaupunginhallitus13803.04.20233

14272-2022 (02 08 00)

Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilat ja kytkeytyminen pitemmän aikavälin palveluverkkoon

Tiivistelmä:

Tilapalvelujohtaja päätti 14.2.2023 § 10 Jäkärlän koulun väistötilojen hankinnan keskeyttämisestä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.2.2023 § 78 ottaa asian käsiteltäväkseen. Kaupunginhallitukselle tuodaan käsittelyyn Jäkärlän koulun väistötila-asia, johon kytkeytyy välillisesti myös Varissuon koulun väistötilasuunnitelma. Kaupunginhallitukselta haetaan periaatepäätöstä ko väistötilaratkaisujen edistämiseksi.

Kh § 135

Vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen ja palveluverkkojohtaja Minna Juselius 22.3.2023:

Tausta

Jäkärlän koulu on teknisen käyttöikänsä päässä ja kohteen tutkimuksissa on havaittu sisäilmaongelmia. Kohteessa on tehty käyttöä turvaavia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat toiminnan tiloissa kesään 2023, jolloin väistötilaratkaisun tulisi olla valmis syyslukukauden 2023 alussa. Kohteelle ei löytynyt selvityksissä loppuvuonna 2022 valmista korvaavaa tilaa. Tilapalvelujohtajan päätöksellä 1.12.2022 § 46 päätettiin, että Jäkärlän koulun väistötilojen leasing-hankinnan kilpailutus käynnistetään ja sijoituspaikaksi vahvistettiin kaavan tontti Lunula ja kilpailutuksen pohjana on KVR-urakka.

Tilapalvelujohtajan päätöksen mukainen kilpailutus on suoritettu. Tilapalvelut julkaisivat 9.12.2022 julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankintailmoituksen koskien Jäkärlän koulun väistötilojen KVR-urakan hankintaa. Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena halvinta hintaa. Määräaikaan 9.1.2023 mennessä jätettiin kaksi tarjousta, joista ainoastaan toinen oli tarjouspyynnön mukainen. Tarjouskilpailu päätettiin keskeyttää, koska ei syntynyt riittävästi kilpailua hankintayksikön saadessa vain yhden tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Väistötilaelementin kustannus olisi myös noussut markkinoiden hintataso huomioiden huomattavan suureksi esitetylle väistötilan tarvejaksolle.

Prosessi ja toimivalta akuuteissa väistötilahankinnoissa

Kaupunginhallitus päätti 31.1.2022 § 33 periaatepäätöksenä, että jatkossa akuutin väistötilahankinnan prosessi käynnistetään tilapalvelujohtajan päätöspöytäkirjalla. Näin menetellään silloin, kun akuuttiin tarpeeseen ei ole löydettävissä ratkaisua omasta tilakannasta tai markkinoilta ei löydy valmista käyttötarkoitukseltaan soveltuvaa tilaa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä tilahankkeiden hankesuunnitteluohjeeseen on kirjattu tämä sama periaate.

Akuuteista tilahankkeista ei laadita hankesuunnitelmaa, mutta tilatarve määritellään yhdessä käyttäjäosapuolen kanssa. Akuutin tilahankinnan kilpailutus käynnistetään viranhaltijapäätöksenä (tilapalveluyksikön johtaja). Päätöksen hankinnasta tekee saatujen tarjousten pohjalta päätösvaltainen taho. Lausuntoja ei pyydetä.

Tilapalvelujohtaja hyväksyy akuutit tilahankinnat, joiden kustannusarvio on <3 M€ tai vuosivuokra <300.000 €. Kaupunginhallitus hyväksyy akuutit tilahankinnat, joiden kustannusarvio on 3 M€ - 10 M€ tai vuosivuokra 300.000–600 .000 €. Kaupunginvaltuusto hyväksyy akuutit tilahankinnat, joiden kustannusarvio on > 10 M€ tai vuosivuokra > 600.000 €.

Jäkärlän koulun väistötilatarve ja ratkaisuvaihtoehdot

​Kohteessa on arviolta lukuvuonna 2023–2024 noin 180 lasta, 12 luokkaa ja tilaohjelman mukainen tilatarve on noin 2350 hum2.

Perinteisesti koulujen väistötiloja on pyritty etsimään mahdollisimman läheltä alkuperäistä sijaintia, sillä alakoulua pidetään tärkeänä lähipalveluna. Aina ratkaisua ei löydy läheltä (ei soveltuvaa olemassa olevaa tilaa tai sopivaa sijoituspaikka elementille). Viime aikoina sijaintivaatimuksesta on joustettu, kun tarjolla on ollut käyttökelpoinen tilavaihtoehto, jonne on vielä voitu järjestää Föli-koululaisreitti.

Kaupungin pitkäaikaisessa väistötilakäytössä oleva koulutila Kärsämäessä on vapautumassa edellisen koulun käytöstä kesällä 2023. Alun perin kohteeseen suunniteltiin sijoitettavasti väistöön seuraavaksi Varissuon koulu, syksystä 2023 alkaen. Jäkärlän koulun väistötilakilpailutuksen päädyttyä keskeyttämiseen tuli arvioitavaksi uudelleen, mikä koulu Kärsämäen väistötilaan tulisi ensisijaisesti sijoittaa ja tässä vaiheessa päädyttiin esittämään, että Jäkärlän koulu sijoitettaisiin Kärsämäkeen. Jäkärlän koulusta on ympäristöterveydenhuollon viranomaisen lausunnon mukaan siirryttävä väistöön viimeistään elokuussa 2023. Maantieteellisesti Kärsämäen tilat ovat Jäkärlän suunnasta helpommin saavutettavissa, kuin Varissuolta.

Jäkärlän koululle ei löydy toista terveellistä ja turvallista perusopetuskäyttöön soveltuvaa tilaa, joka olisi käytettävissä elokuussa 2023 kuin Kärsämäen kesällä vapautuvat tilat. Näin Jäkärlän koulu tulee sijoittaa väistöön Kärsämäen tiloihin syksyllä 2023. Ennen kuin Jäkärlän alueen pidemmän aikavälin suunnitelma saadaan valmiiksi, on selvityksissä ollut seuraavat väistömallit Jäkärlän koululle:

Vaihtoehto 1

Jäkärlä väistössä Kärsämäessä (1) vuoden, jonka aikana Jäkärlään saadaan toteutetuksi pidempiaikainen 10 vuoden väliaikainen tilaratkaisu. Kustannusarviot kokonaisuudelle oletuksella, että neliöitä olisi kummassakin toteutuksessa noin 2870 m², sekä arviosta tämänhetkiseen neliöhintatasoon väistötilaelementeissä. Tilaelementin sijoituspaikkaa tässä vaihtoehdossa pitää vielä arvioida ja varautua mm. mahdolliseen poikkeuslupaprosessiin. Kaavallisesti valmiille koulun tontille sijoitettuna elementti todennäköisesti toisi haasteen lopullisen tilahankkeen toteutukseen.

Kärsämäen tilojen neliövuokra 9,00 €/m²/kk ja noin 310.000 €/vuodessa

Väistötilaelementin neliövuokra noin 23,5 €/m²/kk ja noin 820.000 €/vuodessa

Ratkaisuvaihtoehdon (1+10 v) kustannusarvio kokonaisuudessaan:

noin 8,6 milj.€.

Vaihtoehto 2

Jäkärlä toimisi väistössä Kärsämäessä vain välttämättömän ajanjakson, jonka aikana Jäkärlään toteutetaan tulevaisuuden kouluratkaisu. Rakennushankkeen hankemuodon valinnalla pyritään nopeuttamaan hankinta prosessia. Kustannusarviot kokonaisuudelle oletuksella, että neliöitä olisi noin 2.870 m²:

Kärsämäen tilojen neliövuokra 9,00 €/m²/kk ja noin 310.000 €/vuodessa

Ratkaisuvaihtoehdon (laskennallinen aika 5 v) kustannusarvio kokonaisuudessaan: noin 2,1milj.€.

Kustannusarvioissa huomioitu Föli-koululaisreitin arvio kustannukset. Kustannusarviot ovat kaupungin ulosmaksettavia vuokria.

Jäkärlän alueen pitkän aikavälin kehittyminen

Maaria-Jäkärlä on noin 3.000 asukkaan lähiö Maaria-Paattinen suuralueella. Jäkärlän suunnalla on vireillä kolme asemakaavanmuutosprosessia; Arkeologinkatu, Jäkärlän Kaila ja Koskennurmi.

Arkeologinkadun kaava-alueella tutkitaan asumisen mahdollistamista yleisten alueiden ohella. Urheilupuiston on tarkoitus pysyä ennallaan. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä tutkitaan lisäksi alueen koulu-, päiväkoti- ja suojelukysymyksiä. Jäkärlän Kailan kaavan laatimisella tähdätään pääasiassa omakotitonteista koostuvan pientaloalueen kaavoittamiseen. Koskennurmen kaavoituksen tavoitteena on pientaloalueen toteuttaminen Koskennurmen alueelle. Koskennurmen kaavoitus on jo loppusuoralla ja ensimmäisiä tontteja päästäneen luovuttamaan parin vuoden päästä.

Jäkärlän alueella tullaan panostamaan tulevaisuudessa mm. kasvatuksen ja opetuksen palvelujen ja tilojen kehittämiseen, yhteisöllisen kylätalotoiminnan mahdollistamiseen ja asuinrakentamisen lisäämiseen. Alueen päiväkotien osalta on hyväksytty tarveselvitys (Khkeh 20.8.2018), jonka mukaan Jäkärlässä toteutetaan kaksivaiheinen päiväkotien uudisrakentaminen.

Ensimmäisessä vaiheessa uudisrakennetaan korvaavat tilat Suotorpankujan, Jäkärlän puistokadun ja Lampolankadun päiväkodeille ja edellä mainituista päiväkotirakennuksista luovutaan. Sijainniksi on esitetty Arkeologinkadun päiväkodin läheisyyttä nykyisessä Maarian palvelukeskuksessa. Arkeologinkadun päiväkoti peruskorjataan. Toinen vaihe toteutettaisiin, kun Jäkärlän Kailan kaavamuutos on vahvistettu ja alue alkaa rakentumaan. Näin vastataan kasvavaan hoitopaikkatarpeeseen. Toisen vaiheen hanke voidaan toteuttaa nykyisen Suotorpankujan päiväkodin tontille, jolloin se palvelee Jäkärlän alueen itäisiä osia. Tämä suunnitelma on laadittu etupainotteisesti, jotta mistään päiväkodista ei muodostu ns. ajolähtötilannetta.

Aleen väestöennustenäkymät ovat nykytilanteessa hieman epävarmat. Käynnissä olevien kaavoitusprosessien kautta pyritään lisäämään asuntorakentamisen mahdollisuuksia, mutta vielä on haastavaa arvioida, millä tahdilla ja volyymilla asuntorakentaminen alueella tosiasiassa kehittyy.

Nyt valittavalla koulun väistötilaratkaisulla on vaikutusta alueen tulevaisuuden palvelujen kehittämisen ja tilojen rakentamisen aikatauluihin. Vaihtoehdossa, jossa koulu sijoittuisi Kärsämäkeen vain välttämättömäksi ajaksi, suunnitellaan ja rakennetaan vähintään koulun ja päiväkodin tilat käsittävä kokonaisuus. Sen sijaan vaihtoehdossa, jossa alueelle toteutettaisiin pitkäaikainen väistötila koululle (10 v), toteutuisi tulevaisuuden ratkaisukokonaisuus myös huomattavasti pitemmällä aikavälillä, eli noin kymmenen vuoden kuluttua. Nopeamman toteutustavan etuna on alueen palvelujen ripeämpi vakinaistaminen, kun taas pitempi aikalisä pysyvässä rakentamisessa mahdollistaa alueen muun tilanteen ja väestökehityksen seuraamisen ja siihen reagoinnin.

Varissuon koulun väistötilatarve ja ratkaisuvaihtoehdot

Varissuon koulu on teknisen käyttöikänsä päässä, kohteessa oireillaan ja tehdään sisäilmailmoituksia. Kohteesta tehtävät sisäilmatutkimukset ovat kesken ja valmistuvat kevään aikana. Tilapalvelut on suosittanut vahvasti koulun siirtoa väistötiloihin ennen pysyvän ratkaisun (peruskorjaus, muutto tai uudisrakennus) valmistumista. Suosituksena väistömuuton ajankohdalle on ollut syksy 2023.

Varissuon alueelta tai sen läheisyydestä ei löydetty tällä aikataululla valmiita vuokratiloja tai sopivaa sijoituspaikkaa tilaelementille. Näin ollen sijoitusta suunniteltiin Kärsämäkeen. Jäkärlän koulun akuutin tilanteen vuoksi väistökokonaisuus tuli uudelleen arvioitavaksi. Jäkärlän koulun tiloja ei voi ympäristöterveyshuollon viranomaislausunnon mukaan käyttää enää elokuussa 2023. Varissuon koululla ei vastaavaa viranomaislausuntoa ja tilojen käytön aikarajaa ole vielä annettu.

Tilapalvelut ovat tutkineet 2 mahdollista ratkaisua väistötilaelementin sijoitukselle. Nämä ovat seuraavat:

Tilaelementti Majanummen koulun tontti

Bruttotila 3.380 m²

Tontti on käyttötarkoitukseen soveltuva, jossa riittävä rakennusoikeus, jolloin väistötilaelementin pidempiaikainen sijoittaminen olisi mahdollinen tontille.

Tilaelementti ei vie tilaa toimivan koulun pihalta tai urheilukentiltä. Nykyinen Majanummen koulurakennus on poistettu koulukäytöstä sisäilmasyiden vuoksi.

Sijainti olisi Varissuon alueella, väistöön siirtymisestä ei näin syntyisi matkakustannuksia. Ratkaisu ei kuitenkaan ratkaise segregaatio kysymyksiä, sillä tässä vaihtoehdossa vain koulun sijainti muuttuu eikä yhteiskäyttöä toisten koulujen kanssa muodostu. Ratkaistavaksi vaihtoehdossa jää koulun käyttöön tarvittava liikuntatilat, joita tilaohjelma ei sisällä.

Tilaelementtiratkaisun toteutus olisi​ mahdollinen aikataulussa 8/2024. Entinen koulurakennus olisi purettava elementtirakennuksen tieltä, ja tiloissa vuokralla olevat yhdistystoimijat tarvitsisivat korvaavat tilat.

Neliövuokra-arvio 10 vuotta noin 24 €/m²/kk ja 20 vuotta noin 12 €/m²/kk.

Kustannusarvio kokonaisuudessaan (rakennuksen hankintahinta): noin 10 milj.€.

Kustannushinta-arvio on laskettu olettamuksilla pohjautuen tämänhetkiseen hintatasoon ja arvioon tilaohjelman laajuudesta. Kustannusarviot ovat kaupungin ulosmaksettavia vuokria.

Tilaelementti Pääskyvuoren koulun kenttä

Bruttotila​ noin 2.450 m²

Ratkaisu edesauttaisi segregaation ehkäisyä. Toteutus tehtäisiin niin että Varissuon ja Pääskyvuoren koululla olisi paljon yhteiskäyttötiloja kuten taito- ja taideaineluokat, liikuntasalit, ruokasali, keittiö, yhteiskäyttöisiä opetustiloja sekä pienryhmätiloja, kahden koulun ryhmiä sekoittuu näin luonnollisesti toisiinsa. Toteutus tehtäisiin väliaikaisena väistötilaratkaisuna, max 5 vuodelle. Tilaelementti ei ole mahdollinen aikataulussa 8/2023, vaan aikaisintaan keväällä 2024. Väistötilaelementin toteutus tontille aiheuttaa sen, että Pääskyvuoren koulun lähikenttä menee pois käytöstä. Pihan ja paikoituksen riittävyys kahdelle koululle tulee ratkaista erikseen. Myös iltapäiväkerhon sijainti on tarkasteltava ja suunniteltava erikseen.

Neliövuokra-arvio 5 vuotta noin 48 €/m²/kk

Kustannusarvio kokonaisuudessaan: noin 7milj.€.

Kustannushinta-arvio on laskettu olettamuksilla pohjautuen tämänhetkiseen hintatasoon ja arvioon tilaohjelman laajuudesta. Kustannusarviot ovat kaupungin ulosmaksettavia vuokria.

Selvitys sijoittaa Varissuon koulu väistöön syksyllä 2023

Varissuon koulun mahdollista väistöön siirtymistä on tutkittu laajasti jo syksyksi 2023, koska alkuperäinen vahva suositus oli siirtää koulu väistötiloihin ennen pysyvän ratkaisun valmistumista. Selvityksissä ei ole löytynyt ratkaisua, jonne Varissuon koulu mahtuisi kokonaisuudessaan. Mikäli koulu syksyksi 2023 väistötiloihin tulee siirtää, sijainti koululle tulee olemaan useammassa osoitteessa. Koulun sijoittamista useaan osoitteeseen ei pidetä hyvänä ratkaisuna.

Varissuon alueen pitkän aikavälin kehittyminen

Varissuo on noin 8.800 asukkaan lähiö, joka on rakentunut pääasiassa noin 1970-1980 -luvuilla. Alueen väestöstä 45,3 % on suomenkielisiä, 1,3 % ruotsinkielisiä ja 54,3 % muunkielisiä. Alueella on monipuolinen kunnallisten, hyvinvointialueen ja yksityisten palvelujen verkosto, mutta nykytilanteessa useita toimintoja on jouduttu sijoittamaan väistötiloihin, osa terveysaseman toiminnoista alueen ulkopuolelle. Alueella on nuorisotalo sekä kirjasto, jäähalli ja ulkoliikuntaolosuhteita.

Varissuolla toimii kolme yksityistä päiväkotia ja viisi kunnallista päiväkotia. Varissuon koulun lisäksi alueella toimii Turun normaalikoulu ja lukio sekä kansainvälinen koulu. Päiväkotien osalta alueella on jo pitkälle viedyt korjaus- ja korvaussuunnitelmat olemassa. Kansainvälisen koulun osalta on käynnissä hankesuunnittelu kaupunginhallituksen vahvistaman tarveselvityksen mukaisesti Kupittaalle. Tavoitteena on koulun koon kasvattaminen ja uusien tilojen käyttöönotto vuonna 2025.

Alueen haasteena yleisesti ottaen on rakennuskannan kunto, niin palvelu- kuin asuinrakennusten osalta. Investointeja kaivataan molempiin. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia alueella ei merkittävästi ole, sillä tyhjiä tontteja ei juurikaan ole. Väestöennuste Varissuon alueella näyttäytyy laskusuuntaisena, mutta tilannetta pitkällä aikavälillä on tällä hetkellä hieman vaikea arvioida; mm. mahdollisen raitotien vaikutus on epävarma.

Kuten Jäkärlässä, myös Varissuon alueella palveluverkkoon tullaan satsaamaan tulevaisuudessa. Varissuon koulun tilojen osalta nähdään karkealla tasolla kolme pitkän aikavälin ratkaisuvaihtoehtoa; vanhan koulurakennuksen peruskorjaus, korvaava uudisrakennus tai toimintojen sijoittaminen vuokratiloihin. Vaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi on vielä kesken ja tulee saattaa väistötilaratkaisusta irrallisena asiana päätöksentekoon.

Ehdotus periaatelinjauksesta

Tilapalvelut esittää, että kaupunginhallitus tekee periaatelinjauksen Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilaratkaisuista. Periaatelinjauksen mukaisen tilaelementtiratkaisun kilpailutuksen lopputulos saatetaan päätettäväksi hallintosäännön mukaiselle päätösvaltataholle. Molempien alueiden osalta tuodaan päätöksentekoon erikseen linjaustarpeita palveluverkon osalta ja koulujen pysyvien tilaratkaisujen hankesuunnitelmat.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen ja kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 23.3.2023:

Tilapalveluiden valmistelema esitys turvaa turvalliset koulu- ja työskentelytilat molemmille väistötarpeessa oleville kouluille. Järjestelyn yhteydessä kaupunki joutuu pohtimaan erilaisten näkökulmien toteutumista mm. lasten lähikouluperiaatetta, elementtiratkaisujen taloudellisuutta ja laajuutta sekä palveluverkon toteutumisen nopeutta.

Pääskyvuoren koulun tontille sijoitettavan elementtiratkaisun etuna verrattuna muihin elementtiratkaisuihin on, ettei tilapäisiin tiloihin tarvitse sijoittaa kaikkia koulun tarvitsemia tiloja, kuten liikunta- tai ruokailutiloja, vaan Varissuon koulu voi tukeutua tältä osin Pääskyvuoren koulun tiloihin. Tällä tavoin elementtiratkaisun kokoa on voitu pienentää lähes 1.000m2.​

Jäkärlän alueen osalta ratkaisulla tavoitellaan ensisijaisesti Jäkärlän palveluverkon ja palveluiden saattamista mahdollisimman nopeasti nykyistä parempaan tilanteeseen ja nykyaikaisiin tiloihin. Periaateratkaisun jälkeen Jäkärlän uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen toteuttaminen käynnistetään yhteistoiminnallisella urakkamallilla, jossa hankesuunnittelua ja toteutussuunnittelua voitaisiin toteuttaa yhtäaikaisesti ja väistöaika saadaan minimoitua. Mahdolliset elementtiratkaisut lykkäisivät Jäkärlän palveluiden parantamista vuosilla.

Varissuon koulun osalta tavoitteena on edelleen väistää nykyisestä koulurakennuksesta jo syksyllä 2023. Paras ratkaisu nopeaan väistöön näyttäisi olevan koulun toiminnan siirtyminen kahteen eri tilaan: koulunsa aloittavat 1. luokkalaiset aloittaisivat koulunkäynnin Pääskyvuoren koulun tiloissa, jonne muut Varissuon koulun ryhmät muuttavat valmistuvaan elementtiin keväällä 2024 ja 2.-6. luokkien ryhmät sijoitettaisiin Untamonkadulle ns. Tunturikiinteistön 3. kerroksen tiloihin. Untamonkadun tiloissa voi olla lieviä toiminnallisia haasteita mm. WC-tilojen ja pihan leikkitilojen osalta, mutta huomioiden väistön lyhytaikaisuuden nämä puutteet ovat kuitenkin siedettäviä. Tiloissa nyt toimiva valmistava opetus siirretään muihin perusopetuksen koulutiloihin kevään aikana tehtävän suunnitelman mukaisesti.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilojen osalta seuraavasti:

Jäkärlän koulu sijoitetaan Kärsämäkeen väistöön. Väistön aikana Jäkärlän alueen palveluverkkokokonaisuus ratkaistaan ja toteutetaan sen mukainen tilaratkaisu palvelemaan alueen asukkaiden tarpeita.

Varissuon koulun väistötilaratkaisun kanssa jatketaan väistötilaelementtiratkaisun toteuttamisen suunnittelulla Pääskyvuoren koulun yhteyteen niin pian kuin mahdollista. Väistötilaelementin hankintaan vaaditut toimenpiteet aloitetaan välittömästi. Hankinta toteutetaan akuuttina väistötilahankintana.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää pysyttää tilapalvelujohtajan päätöksen 14.2.2023 § 10 ”Jäkärlän koulun väistötilojen hankinnan keskeyttäminen”.

PäätösAsia pantiin pöydälle Koivusalon Anttilan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kh § 138

Pöydältä 27.3.2023 § 135

PäätösKaupunginhallitus teki periaatepäätöksen Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilojen osalta seuraavasti:

Jäkärlän koulu sijoitetaan Kärsämäkeen väistöön. Väistön aikana Jäkärlän alueen palveluverkkokokonaisuus ratkaistaan ja toteutetaan sen mukainen tilaratkaisu palvelemaan alueen asukkaiden tarpeita. Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin toiminnan on käynnistyttävä Jäkärlässä viimeistään lukuvuoden 2026-2027 alussa.

Hankkeen sitova toteuttamisaikataulu on tuotava päätöksentekoon lokakuuhun 2023 mennessä. Jos esitetty aikataulu ei toteudu, hankitaan Jäkärlään pitkäaikainen tilaelementti syyskaudesta 2024 alkaen eli siirrytään vaihtoehtoon 1.

Kärsämäen väistöaikana iltapäiväkerholle etsitään tilat Jäkärlästä.

Varissuon koulun väistötilaratkaisun kanssa jatketaan väistötilaelementtiratkaisun toteuttamisen suunnittelulla Pääskyvuoren koulun yhteyteen. Väistötilaelementin hankintaan vaaditut toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen kun yhdessä Pääskyvuoren koulun kanssa on varmistettu, että tiloissa pystytään turvaamaan hyvä arki niin ruokailujen, välituntien, liikuntatuntien kuin turvallisen kulkemisen osalta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää pysyttää tilapalvelujohtajan päätöksen 14.2.2023 § 10 ”Jäkärlän koulun väistötilojen hankinnan keskeyttäminen”.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että koulukyytien järjestämisestä käydään keskustelu yhdessä koulun ja vanhempainyhdistyksen edustajien kanssa. Tavoitteena on taata mahdollisimman turvalliset ja sujuvat koulumatkat ja -kuljetukset. Erityistä huomiota kiinnitetään 1. ja 2. luokkalaisten kuljetuksiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ennen varsinaista päätöksentekoa äänestettiin asian palauttamisesta.

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 12-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Rosenlöf, Jormalainen, Muukkonen, Achrén, Weber, Rantanen, Aaltonen, Perho, Pälve ja Arve.

Anttilan tekemän seuraavansisältöisen palautusehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Niinivirta:

”Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Perustelut:

Tilapalvelut jatkaa väistötila elementin kilpailutusta. Koska kaikki turvaavat toimenpiteet on rakennukseen tehty, tarkastellaan moniammatillisesti talon jatkokäyttöä, niin pitkäksi aikaa kuin elementti ratkaisuna toteutettu väistötila on alueelle valmistunut. Lisäksi ei ole tuotu esiin mitään teknistä syytä eikä raporttia sille, että koulun käyttöä ei ole mahdollista jatkaa kesän jälkeen, vaikka kaikki käyttöä turvaavat toimenpiteet on tiloissa tehty.​ Koulussa ei oireilla ja siellä pystytään tänäkin päivänä opetusta lapsille antamaan.

Näin vapautuu AKK Varissuon koulun käyttöön.”

Asian palauttamista koskevan äänestyksen jälkeen päätös asiassa tehtiin yksimielisesti, koulukyytejä koskevilta osin Muukkosen Koivusalon kannattamana tekemästä ehdotuksesta ja muilta osin Koivusalon Rantasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta​.

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut