Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus12427.03.20237

648-2023 (00 00 01, 02 05 05)

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös koskien yhtiöjärjestysmuutosta ja osakassopimuksen toisen täydennyssopimuksen solmimista

Tiivistelmä: -

Kh § 124

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen ja omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 23.3.2023:

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaat päättivät osakaskokouksessa 4.2.2022 yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Muutos toteutettiin osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 6.6.2022 ja samalla päätettiin myös osakkeenomistajille suunnatun maksuttoman osakeannin toteuttamisesta yhtiössä. Muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 23.9.2022.

Nykyisen 23.9.2022 rekisteröidyn yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajilla on velvollisuus huolehtia yhtiön eri osakesarjoille kohdistettavista kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista kyseisen osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, ellei osakesarjan osalta nimenomaisesti toisin määrätä. Niistä yhtiön kustannuksista, jotka jakautuvat osakkeenomistajille osakesarjakohtaisten osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, osakkeenomistaja on vastuussa osakesarjakohtaisesti riippumatta siitä, onko käyttänyt yhtiön palvelua vai ei.

Nykyisen yhtiöjärjestyksen K-osakesarjaa koskevan 5.1 §:n mukaan, mikäli K-sarjan osakkeen osakkeenomistajalla ei ole mahdollisuutta ostaa vesihuoltopalveluita yhtiöltä siitä syystä, että tarvittavaa vedenjakeluverkostoa ei vielä ole tai se on vasta rakenteilla, ei kyseessä olevalla osakkeenomistajalla ole velvollisuutta vastata yhtiön tarjoamien vesihuollon palveluiden kiinteistä eikä muuttuvista kustannuksista kyseisen yhtiöjärjestyksen kohdan mukaisesti. Kyseessä olevan K-sarjan osakkeen osakkeenomistajan velvollisuus vastata kustannuksista alkaa heti, kun vedenjakeluverkosto otetaan käyttöön.

Yhtiön muut osakesarjat koskevat yhtiön suorittamien investointien kustannuksia. Niiden osalta yhtiöjärjestyksessä ei ole vastaavaa ehtoa, jonka mukaan osakkeenomistajalla ei olisi velvollisuutta vastata kyseisten osakesarjojen puitteissa veloitettavista kustannuksista, mikäli osakkeenomistajalla ei ole mahdollisuutta ostaa vesihuoltopalveluita yhtiöltä.

Masku ja Nousiainen esittivät osakaskuntien poliittisessa neuvottelussa 24.10.2022 yhtiöjärjestystä muutettavaksi siten, että osakkaalla, jolla ei ole käytännössä mahdollisuutta saada vettä yhtiön järjestelmästä, ei olisi myöskään velvollisuutta suorittaa korvausta yhtiön investoinneista siihen saakka, kunnes veden jakelu käynnistyy ja, että investointien kustannukset jaettaisiin siihen saakka muiden osakkaiden kesken.

Taustalla vaikuttaa se, että Masku ja Nousiainen ovat jo usean vuoden ajan olleet osakkaina Turun Seudun Vesi Oy:ssä ja tässä asemassa maksaneet yhtiön investointeihin liittyviä kustannuksia, vaikka Maskua ja Nousiaista ei ole vielä teknisesti liitetty Turun Seudun Vesi Oy:n järjestelmään.

Asian käsittely osakaskuntien kokouksissa

Maskun ja Nousiaisen esitystä käsiteltiin osakaskokouksessa ja poliittisessa neuvottelussa 24.10.2022. Osakaskunnat ilmoittivat tukevansa esitystä siitä, että Maskun ja Nousiaisten ei tarvitse suorittaa vuosittaisten lainanlyhennysten ja poistojen mukaisia pääomakuluja siihen saakka, kunnes vedenjakelu kuntiin aloitetaan.

KPMG laati 24.10.2022 osakaskokouksen jälkeen luonnoksen yhtiöjärjestysmuutoksesta sekä toisesta osakassopimuksen täydennyssopimuksesta. Yhtiöjärjestykseen tehtiin samassa yhteydessä Naantalin kaupungin esittämä lisäys, jonka mukaan osakas saa vapaaehtoisesti päättää osallistua sellaiseen investointiin, joka ei suoraan lisää osakkaan vesimäärää, mutta muuten parantaa osakkaan vedensaannin varmuutta.

Osakaskunnat hyväksyivät valmistellut asiakirjat yksimielisesti edelleen kuntien päätöksentekoon vietäviksi 9.3.2023 pidetyssä osakaskuntien poliittisessa neuvottelussa. Kokouksessa päätettiin, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta tehdään yksimielisenä osakkeenomistajien päätöksenä ja, että samassa yhteydessä, kun allekirjoitetaan osakkeenomistajien päätöspöytäkirja, allekirjoitetaan myös osakassopimuksen täydennyssopimus.

Liite 1Osakkeenomistajien yksimielinen päätös ja muutettu yhtiöjärjestys​

Liite 2Toinen osakassopimuksen täydennyssopimus

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset liitteen 1 mukaisesti ja valtuuttaa omistajaohjausjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen.

​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osakassopimuksen täydennyssopimuksen liitteen 2 mukaisesti ja valtuuttaa omistajaohjausjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennyssopimuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausjohtajan hyväksymään kaupungin puolesta mahdollisia vähäisiä muutoksia yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoKaarinan kaupunki
aoLiedon kaupunki
aoMaskun kunta
aoNaantalin kaupunki
aoNousiaisten kunta
aoPaimion kaupunki
aoParaisten kaupunki
aoRaision kaupunki
aoTurun Seudun Vesi Oy
tpvKonsernihallinto, omistajaohjaus


Liitteet:

Kh § 124
Liite 1:Osakkeenomistajien yksimielinen päätös ja muutettu yhtiöjärjestys
Liite 2:Toinen osakassopimuksen täydennyssopimus