Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus12527.03.20238

1710-2023 (08 00 00, 00 04 01)

Turun kaupungin lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistioon sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista

Tiivistelmä:

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja sähköpotkulautailua ja mikroliikkumista koskevia ratkaisuvaihtoehtoja käsittelevästä arviomuistiosta 31.3.2023 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön laatimassa arviomuistiossa käsitellään mikroliikkumisen ja sitä koskevan sääntelyn nykytilaa ja tunnistettuja haasteita sekä esitellään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Mikroliikkumisella tarkoitetaan tavallisten ja sähkömoottorilla varustettujen polkupyörien sekä kevyiden sähköajoneuvojen, kuten sähköpotkulautojen käyttämistä liikkumiseen.

Kh § 125

Liikennepalvelupäällikkö Risto Peltonen 20.3.2023:

Taustaa

Mikroliikkuminen ei ole Suomessa luvanvarainen elinkeino. Mikroliikennepalvelun tarjoaminen ei ole vastaavalla tavalla säännelty palvelu kuin henkilöiden ja tavaroiden ammattimainen kuljettaminen tiellä (liikennepalvelulaki). Mikroliikkumispalveluihin liittyy siis vain vähän lainsäädännöllisiä rajoituksia. Kunnilla ei ole toimivaltaa rajoittaa mikroliikennepalveluiden tarjoamista elinkeinona, koska tällaisesta toimivallasta ei ole erikseen säädetty.

Sähköpotkulaudat itsessään tuovat hyvän vaihtoehdon kestävään kaupunkiliikkumiseen, jos niillä korvataan esimerkiksi henkilöautomatka tai niitä käytetään liityntäliikenteenä joukkoliikenteeseen. Sähköpotkulautojen liian suuri määrä tuo mukanaan ongelmia ja varsinkin se, että ne ovat suurimman osan ajasta pysäköitynä. Operaattoreilta saadun tiedon mukaan sähköpotkulautoja käytettiin Turussa kesällä 2022 keskimäärin 2-3,5 kertaa vuorokaudessa sähköpotkulautaa kohti. Turussa oli enimmillään noin 7.000-8.000 sähköpotkulautaa. Sähköpotkulautoja on määrällisesti Turussa liikaa.

Tällä hetkellä kunnilla ja kaupungeilla ei siis ole lain suomaa mahdollisuutta puuttua sähköpotkulautojen määrään määräsääntelyn keinoin. Nykyinen mahdollisuus puuttua sähköpotkulautailuun perustuu käytännössä yhteistyöhön operaattoreiden kanssa ja heidän hyvään tahtoonsa noudattaa yhteistä sopimista, mutta mikään ei estä yhteisen sopimisen ulkopuolista toimijaa tulemasta Turkuun tarjoamaan palvelua.

Lausuntoja pyydetään vastaamalla viiteen kysymykseen, jolloin kysymykset ja vastaukset muodostavat lausunnon.

Turun kaupungin lausunto

Kysymys 1: Pidättekö arviomuistiossa esitettyä kuvausta mikroliikkumisen nykytilasta oikeansuuntaisena ja riittävän kattavana?​ Olisiko nykytilan kuvausta syytä täydentää jollain tavalla?

Arviomuistiossa on kuvattu pääpiirteittäin varsin ansiokkaasti mikroliikkumisen nykytilaa. Puutteet piilevät merkittävissä yksityiskohdissa. Kaupunkeja, joilla on kokemusta yhteisestä sopimisesta palveluntarjoajien kanssa, olisi tullut kuulla paremmin ja yksityiskohtaisemmin. Minkälaisia haasteita esim. yhteisessä sopimisessa on ja kuinka paljon ylipäätänsä nykyinen toimintamalli vaatii resursseja kaupungeissa, joissa sähköpotkulautoja on määrällisesti liikaa. Yhteinen sopiminen operaattoreiden kanssa on niin kauan vaivatonta, kun se ei vaikuta palveluntarjoajan ansaintamahdollisuuksiin, eli toisin sanoen sopimisen noudattamatta jättämisellä voi saada kilpailuetua toista palveluntarjoajaa vastaan.

Nykytilanteen osalta olisi ollut hyvä myös avata sähköpotkulautamarkkinoiden todellista nykytilaa. Minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa yritykset tosiasiassa ovat ja onko markkina niin toimivaa, kuin annetaan ymmärtää. Toisin sanoen nykyisten palveluntarjoajien kokemuksia olisi ollut syytä avata enemmän.

Kysymys 2: Mitä arviomuistiossa käsitellyistä ratkaisuvaihtoehdoista pidätte kannatettavimpana ja toteuttamiskelpoisimpana? Minkä vuoksi?

Turun kaupungin näkemys on, että laadullisiin seikkoihin ja turvallisuuteen vaikuttaminen sekä määräsääntelyn mahdollistaminen toimilupajärjestelmän avulla olisi yksittäisistä ratkaisuista paras ja vaikuttavin. Se mahdollistaisi markkinoiden kehittymisen kestävämmällä tavalla ja toiminnan kehittymisen pitkäjänteisesti sanktioiden ja kannustimien avulla.

Kysymys 3:​ Puuttuuko arviomuistiossa käsitellyistä ratkaisuvaihtoehdoista jokin olennaiseksi katsomanne ratkaisuvaihtoehto? Millainen tämä ratkaisuvaihtoehto olisi?

Turun kaupungin näkemyksen mukaan ei puutu mikään ratkaisuvaihtoehto.

Kysymys 4: Mikä on näkemyksenne luvussa 7 esitetystä liikenne- ja viestintäministeriön arviosta? Tulisiko arviota täydentää joillain tavalla?

Turun kaupunki jakaa näkemyksen, että usealla toimenpiteellä voidaan parhaiten saada aikaan tuloksia sähköpotkulautailun sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi ja siksi on tärkeää, että toimilupajärjestelmä otetaan yhtenä keinona käyttöön. Toimilupajärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön siten, että kunnat voisivat halutessaan ottaa sen käyttöönsä, eikä se koskisi kategorisesti kaikkia kuntia. Kunnat ja kaupungit ovat erilaisia ja sen myötä myös mikroliikkumisen ongelmat kunnissa.

Tieliikennelain muuttaminen siten, että kevyiden sähköajoneuvojen pysäköinti jalkakäytävällä ja pyörätiellä olisi kielletty kokonaan, on tarpeetonta. Turun kaupungin kokemusten mukaan ongelma on ainoastaan tiiviisti rakennetuilla alueilla, eli käytännössä keskustassa. Ongelma voitaisiin ratkaista toimilupajärjestelmän puitteissa, jolloin vain tietyt ja ongelmalliset alueet rajattaisiin pysäköintikieltoalueeksi teknologisilla ratkaisuilla. Alustatalous mahdollistaisi sitovan sopimisen kautta digitaalisesti toteutettavia muita rajoituksia kohdistetusti, kuten esimerkiksi puuttumisen ajonopeuteen tai ajamisen kieltämiseen kokonaan tietyillä paikoilla.

Suurimpana ongelmana Turun kaupunki näkee, että ehdotetuilla muutoksilla ei ole mahdollisuutta puuttua yhteiskäyttöisten kevytsähköajoneuvojen liian suureen määrään Turussa.

Kysymys 5: Mitä muuta haluaisitte lausua arviomuistiosta ja sen sisällöstä?

Useimmissa Euroopan maissa kaupungeilla on oikeus päättää oman alueensa katutilan käytöstä, esim. sähköpotkulautojen maksimimäärästä. Kaupunkien mahdollisuudesta puuttua mikroliikkumiseen omalla alueellaan on saatu erittäin hyviä kokemuksia Euroopassa. Sen johdosta toimilupajärjestelmä olisi syytä ottaa käyttöön myös Suomessa.

Turun kaupunki esittää, että toteutettaisiin nopealla aikataululla lakisääteinen kokeilu kesäksi 2024 toimilupajärjestelmän käyttöönotosta suurimmissa kaupungeissa, joissa sähköpotkulautaongelma on ilmeinen. Turun kaupunki haluaa mielellään toimia ja ilmoittautuu toimimaan yhtenä lakikokeilukaupunkina.

Toimivalta

Hallintosäännön 32 §:n 2 momentin 4) -kohdan mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat kaupungilta pyydettyjä merkittäviä ja laajamerkityksellisiä lausuntoja.

Arviomuistio sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista on luettavissa lausuntopalvelussa:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=026ac049-269e-439f-95e2-d43d613373fc&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esitetyn lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriölle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausLiikenne- ja viestintäministeriö