Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus12227.03.20235

2256-2023 (02 06 01)

Turun kaupungin tilinpäätös 2022

Tiivistelmä: -

Kh § 122

Talousjohtaja Valtteri Mikkola, konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen ja laskentapäällikkö Minna Nuotio 22.3.2023:

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Turun kaupungin tuloksen muodostuminen

Tilikausi päättyi 18,2 milj. euron ylijäämään. Hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat merkittävästi yhteisö- ja kunnallisverotulojen sekä omaisuuden myyntivoittojen oletettua parempi kehitys. Valtio myös korvasi vielä koronasta aiheutuvia kustannuksia valtionavustuksina.

Verotuloja kertyi 59,0 milj. euroa (6,6 %) edellisvuotta enemmän. Kunnallisveron valtakunnallinen kasvu oli 5,1 %. Turun kunnallisveron kasvu oli 4,8 %. Yhteisöverotuloja saatiin 22,0 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kasvu valtakunnan tasolla oli 6,6 % ja Turun kasvu 13,9 %. Valtionosuuksia toteutui puolestaan 13,4 milj. euroa (4,4 %) edellisvuotta enemmän.

Toimintakatetta eli nettokäyttömenoja kertyi -1​ 225,4 milj. euroa. Vertailukelpoinen toimintakatteen kasvu oli noin 93,4 milj. euroa (8,2 %). Vuosikatetta kertyi 77,5 milj. euroa, joka kattaa 61,5 milj. euron vuotuiset käyttöomaisuuden poistot ja arvonalentumiset. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen vähennys oli noin 15,0 milj. euroa (16,2 %).

Kaupungin investointimenot olivat 121,0 milj. euroa ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 43,6 milj. euroa. Edellisvuoteen verrattuna investoinnit vähenivät 19,9 milj. euroa, mutta luovutustulot kasvoivat 9,8 milj. euroa. Rahoitusosuuksia investointimenoihin saatiin 3,2 milj. euroa, minkä jälkeen investointien omahankintamenoksi jää 117,8 milj. euroa.

Kaupungin lainakanta​ vuoden lopussa​ oli​ yhteensä​ 716,4​ milj. euroa. Lainakanta väheni 79,3​ milj.​ eurolla. Lainat asukasta kohden olivat​ vuoden päättyessä​ 3 620​ euroa, jossa vähennystä oli 458 euroa/asukas.

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sisältäen tilivelvollisten selvitykset toimintaympäristön muutoksista ja olennaisista poikkeamista talousarvioon on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 8 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginhallitus päätti 28.3.2022 § 129 sopeuttamisohjelman ja talousarviolausekkeiden raportoinnin yhdistämisestä. Kuluvan vuoden seurannassa talousarvionlausekkeiden ja pormestariohjelman kanssa samaan seurantaraporttiin on yhdistetty myös sopeuttamisohjelma, jota aiemmin seurattiin erillisessä dokumentissa.

Talousarvion toteutumista on käsitelty myös toimintakertomuksen kohdassa 1.3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa sekä tilinpäätöskirjan kohdassa 9 Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut.

Kaupungin toimielimillä oli vuonna 2022 yhteensä 269 kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa toiminnan tavoitetta. Pormestariohjelman toimenpiteitä oli 107, talousarviolausekkeita oli 53 ja vuonna 2019 hyväksytyn sopeuttamisohjelman toimenpiteitä 109. Sopeuttamisohjelman toimenpiteistä osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina, mutta toteutuneetkin toimenpiteet ovat olleet jatkuvan raportoinnin piirissä. Koronapandemia on edelleen hidastanut erityisesti hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden useiden strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät käyttötalouden tavoitteet vuodelle 2022 toteutuivat toimielimissä melko hyvin Covid-19-pandemian ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan taloudellisista vaikutuksista huolimatta. Kaupungin palvelukokonaisuuksien nettokäyttömenot (toimintakatteet) ylittivät kaupunginvaltuuston hyväksymän muutetun talousarvion Hyvinvoinnin ja Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuksissa. Vapaa-ajan ja Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuksien sekä Kaupunginhallitus/Konsernihallinnon toimintakatteet alittuivat.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden toimintakate ylittyi 6,0 milj. euroa. Toimintatuottojen 5,7 milj. euron ylitys johtui pääosin saatujen tukien ja avustusten ylityksestä. Toimintakulujen 11,7 milj. euron ylitys johtui mm. työvoiman vuokrauskuluihin ja asiakaspalveluiden ostoihin käytetyn määrärahan ylityksestä.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintakate ylittyi 5,1 milj. euroa. Toimintatuotot ylittyivät 1,6 milj. euroa. Toimintakulut ylittyivät 6,7 milj. euroa mm. palvelusetelimenojen sekä aine- ja tarvikehankintojen ylityksestä johtuen.​

Turku konsernin tuloksen muodostuminen

Konsernin tilikausi päättyi 3,0 milj. euron alijäämään. Heikkoon tuloskehitykseen vaikuttivat sekä toimintakulujen toimintatuottoja suurempi euromääräinen kasvu että Turku Energian omistamien Fennovoima Oy:n osakkeiden arvonalennus noin 20,0 milj. euroa. Toimintakuluissa kasvua oli eniten aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 122 milj. euroa.

Konsernin toimintakate -1​ 118,8 milj. euroa heikkeni edellisvuodesta 106,8 milj. euroa, 10,6 %. ­­Valtio tuki kuntia ja kuntayhtymiä edelleen korvaamalla koronakustannuksia valtionavustuksina.

Vuosikatetta kertyi 190,6 milj. euroa (241,6 milj. euroa TP 2021), joka jäi juoksevien menojen jälkeen käytettäväksi konsernin investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Konsernin vuosikate asukasta kohden 963 euroa heikkeni edellisestä vuodesta noin 275 euroa. Vuosikatteen osuus poistoista ja arvonalennuksista oli 103,1 prosenttia (159,6 prosenttia TP 2021).

Investointimenot olivat yhteensä 365,8 milj. euroa (348,7 milj. euroa TP 2021) ja omahankintamenoksi muodostui 360,5 milj. euroa (343,9 milj. euroa TP 2021). Omaisuuden luovutustuloja 52,1 milj. euroa kertyi 4,6 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Turku-konsernin lainakanta tilikauden päättyessä oli 1​ 525,3 milj. euroa. Lainakanta kasvoi 6,8 milj. euroa (TP 2021 kasvua 81,4 milj. euroa). Konsernin lainat asukasta kohden olivat 7​ 707 euroa ja vähenivät edellisvuodesta 75 euroa asukasta kohden.

Tilinpäätöskirja​

Tilinpäätöskirja sisältää toimintakertomuksen, kaupungin tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja konsernin rahoituslaskelman sekä näiden liitetiedot. Lisäksi tilinpäätöskirjaan sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut.

Tilinpäätöksen allekirjoittaa pormestari ja kaupunginhallituksen jäsenet.

Liite 1​Turun kaupungin tilinpäätös 2022

Oheismateriaali 1​Tilinpäätöksen 2022 esittelymateriaali

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

​Kaupunginhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa konsernihallinnon tekemään mahdollisia teknisiä tarkistuksia ja korjauksia tilinpäätökseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto
tpvKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut


Liitteet:

Kh § 122
Liite 1:Turun kaupungin tilinpäätös 2022