Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus12727.03.202310

14685-2022 (00 01 02)

Vastaus valtuutettu Jarmo Laivorannan ym. aloitteeseen koskien suoraa aloiteoikeutta nuorisovaltuustolle (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 127

Integraatiojohtaja Minna Sartes ja järjestämispäällikkö Heini Parkkunen 14.3.2023:

Aloitteentekijät esittävät, että Turun nuorisovaltuustolle tulee myöntää suora aloiteoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa. Aloitteen tekijät toteavat myös, että aloitteet tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin valtuutettujen jättämät valtuustoaloitteet ja ne tulee aina käsitellä toimivaltaisessa toimielimessä.

​Suoraa aloiteoikeutta perustellaan myös kuntalailla, kaupungin strategisilla tavoitteilla, nuorten osallistamisen tärkeydellä sekä aloiteoikeuden myötä nuoria aktivoivalla ja sitouttavalla vaikutuksella.

Aloitteentekijät nostavat esiin suoran aloiteoikeuden myötä tärkeän asian nuorisovaltuuston toiminnan ja roolin vahvistamisessa. Nuorisovaltuusto on toiminut Turussa vuodesta 2014 alkaen ja on yksi kaupungin vaikuttajaryhmistä. Sen tehtävä on valvoa​ nuorten etuja ja edistää heidän​ osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aktiiviseen toimintaan sisältyy mm. päättää vuosittain hankerahan myöntämisestä nuorten ideoimille ja toteuttamille hankkeille. Kaupungin vapaa-aikapalvelukokonaisuuden nuorisopalvelut puoltaa osaltaan suoran aloiteoikeuden myöntämistä nuorisovaltuustolle.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto toteutti loppuvuonna 2022 ”Nuvan aloitteesta” -kampanjan, jolla kiinnitettiin huomiota suoran aloiteoikeuden saamiseksi nuorisovaltuustoille. Kampanja auttoi saamaan suoran aloiteoikeuden useissa kunnissa.

​Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Näitä kuntalaisaloitteita myös Turun nuorisovaltuusto on tehnyt.

Voimassa olevan hallintosäännön 129 §:n mukaan ”Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa.” Valtuutettujen aloiteoikeus määritellään hallintosäännön 142 §:ssä: ”Valtuutetulla on kaupunginvaltuuston kokouksessa oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteet tehdään valtuuston sähköiseen kokousjärjestelmään ja puheenjohtaja toteaa kokouksen lopussa tehdyt aloitteet.​ Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi” (§ 142).

Suoran aloiteoikeuden myöntäminen nuorisovaltuustolle edellyttää hallintosäännön muutoksen. Se voidaan tehdä, kun hallintosääntöä päivitetään seuraavan kerran. Nuorisovaltuustolta edellytetään valtuustoaloitteen käsittelyä ja hyväksymistä ensin nuorisovaltuuston omassa kokouksessa ennen kaupunginvaltuustoon tuomista. Tämän jälkeen kaupunginvaltuustoon nimetty nuorisovaltuuston edustaja voi tehdä suoran valtuustoaloitteen, ja aloite voidaan käsitellä samassa järjestyksessä kuin valtuutettujen jättämät valtuustoaloitteet.

Nuorisovaltuusto on lähestynyt valtuustoaloitteessa mainitulla asialla myös pormestaristoa. Asiaa on käsitelty pormestaristossa ja pormestaristo on linjannut, että nuorisovaltuuston aloiteoikeus tullaan toteuttamaan seuraavan hallintosääntöpäivityksen yhteydessä.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Jarmo Laivorannan ym. aloite: Aloiteoikeus nuorisovaltuustolle

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto