Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus12927.03.202312

14678-2022 (00 01 02)

Vastaus valtuutettu Sara Koirasen ym. aloitteeseen koskien nanny-palvelun perustamista Turkuun (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 129

Integraatiojohtaja Minna Sartes, aluepäällikkö Virpi Kariluoma ja järjestämispäällikkö Heini Parkkunen 16.3.2023:

Aloitteentekijät kuvaavat Ruskon kunnassa vuonna 2021 käyttöönotettua nanny-palvelu, jossa kuntalaiset voivat lainata lastenkasvatuksen ammattilaisten apua perheitä askarruttavissa tai vaivaavissa kasvatuskysymyksissä. Palvelu on suunnattu alle kouluikäisten lasten perheille. Tavoitteena on madaltaa kynnystä pyytää apua ja tukea perheitä oikea-aikaisesti.

Nanny-palvelua kuvataan matalankynnyksen toimintamallina, joka vastaa nuorten kuntalaisten tarpeeseen joustavista palveluista lakisääteisten palvelujen rinnalla. Palvelu on Ruskolla myös hyvin tunnettu ja käyttäjien keskuudessa pidetty.

Aloitteessa esitetään, että Turku selvittää mahdollisuutta perustaa oma nanny-palvelu, joka mukailee Ruskon toimintamallia.

​Aloitteentekijät kiinnittävät huomiota tärkeään asiaan kuntalaisten tarpeisiin perustuvasta palvelutarjonnasta ja lapsiperhepalvelujen riittävästä uusiutumisesta vastaamaan näitä tarpeita sekä palvelujen monipuolisesta viestinnästä.

Turun kaupungissa on laajat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut kaupungin itse järjestämänä ja yksityisten toimijoiden tuottamina palveluina. Turun varhaiskasvatuspalvelut tekee laajaa yhteistyötä järjestöjen kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry:n ym. kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden kolmannen sektorin, kuten seurakunnan kanssa, lapsiperheiden palveluja itsenäisesti ja yhteistyössä tuottaen ja kehittäen. Perheillä on lisäksi mahdollisuus saada tilapäistä yksityistä lasten hoitoapua mm. Mannerheimin lastensuojeluliitolta ja Pilke päiväkodeilta.

Turun kaupungin varhaiskasvatuspalvelulla on runsaasti myös monipuolisia, laadukkaita ja perheille maksuttomia avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Avoimia päiväkoteja ja perhekerhoja lapsille ja heidän vanhemmilleen ja huoltajille. Kerhotoimintaa sisällä ja ulkona osapäiväisesti 2-5 vuotiaille lapsille ja ohjattua leikkipuistotoimintaa n. 1,5-5 vuotiaille lapsille.

Avoin varhaiskasvatus on vaihtoehtoinen toimintamuoto kokopäivähoidolle. Palvelujen tavoitteena on tarjota kotihoidossa ja vähäistä hoitoa tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen monipuolista varhaiskasvatusta yhdessä samassa elämäntilanteessa olevien lapsiperheiden kanssa. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa myös matalan kynnyksen kasvatuksellista tukea perheille. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja Turun kaupunki tuottaa itse ja yhdessä järjestöjen ja seurakunnan kanssa moniammatillisella työotteella.

Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelee viisi alueellista sosionomia, joiden työ on huoltajien ja henkilöstön rinnalla kulkemista ja ennalta ehkäisevää työtä muiden asiantuntijoiden kanssa. Huoltajat ja työntekijät saavat ongelmallisissa tilanteissa oikeanlaista ja oikea-aikaista, varhaista tukea matalalla kynnyksellä ja nopealla reagoinnilla. Tämä palvelu on huoltajille ja henkilöstölle vapaaehtoista ja maksutonta. Yhteydenotto voi tulla joko huoltajalta tai henkilöstöltä. Huoltajan pyynnöstä myös sosionomi voi ottaa häneen yhteyttä ja tehdä tarvittaessa kotikäyntejäkin. Sosionomin työ vahvistaa huoltajien kasvatuskykyä, vanhemmuutta ja voimavaroja ja parantaa perheen vuorovaikutusta. Tällainen ennaltaehkäisevä työ on edullisempaa kuin korjaava työ. Sosionomi työskentelee moniammatillisesti ja monialaisesti eri yhteistyötahojen kanssa. Palvelu on käytössä kaikissa varhaiskasvatusmuodoissa sekä kaupungin omassa toiminnassa että yksityisen palvelutuottajien palveluissa.

Turun kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjaukselta perheet saava arkisin neuvoa seuraavissa päivähoitoon liittyvissä asioissa: kunnallisista ja yksityisistä päivähoitopalveluista, leikkipuistoista, kerhotoiminnasta ja avoimista päiväkodeista ja perhekerhoista, joita tuottavat kaupungin ja yksityisen toiminnan lisäksi järjestöt ja seurakunta. Viestintää palvelutarjonnasta kehitetään jatkuvasti. Tietoa palveluista on saatavilla kasvokkain, puhelimitse, chat palvelulla ja verkkopalvelimilta. Tiedotusyhteistyötä mm. kirjastojen ja neuvolan kanssa on hyvä lisätä edelleen

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa oli käytössä Pyydä apua -nappi, joka on nyt siirtynyt Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) toiminnaksi. Pyydä apua -nappi on matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka kautta lapsiperhe saa tukea ja ohjausta oikeanlaisen avun piiriin. Apua voi pyytää nimettömänä eikä apua pyydettäessä tarvitse tietää, mihin palveluun tai kehen ammattilaiseen tulee olla yhteydessä. Pyydä apua -napin kautta tulleet kysymykset ohjataan eteenpäin sellaiselle hyvinvointialueella työskentelevälle sosiaalihuollon taikka terveydenhuollon henkilölle, joka parhaiten osaa vastata. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen myötä yhdyspintoja Varhan kanssa pitää vahvistaa ja lapsiperhepalveluja kehittää yhteistyössä heidän kanssaan.

Ruskon kunnan Nanny-hankkeessa tärkeiksi havaittuja elementtejä eli viestintää, käyttäjien tarpeeseen perustuvaa palvelutuotantoa sekä kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa kehitetään edelleen myös Turussa.

Turun kaupungin oma palveluverkosto lapsiperheille yhteistyössä yksityisten toimijoiden, järjestöjen ja seurakunnan kanssa on hyvin kattavaa. Varsinaiselle nanny-palvelulle ei ole välitöntä tarvetta, mutta lapsiperheiden tarpeita ja palvelumuotoja tulee arvioida ja kehittää säännöllisesti edelleenkin

Oheismateriaali 1Valtuutettu Sara Koirasen ym. aloite: Perustetaan Turkuun nanny-palvelu

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösKaupunginhallitus palautti aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi.

Perustelut:

On hienoa, että varhaiskasvatuksen piirissä on monipuolista palvelutuotantoa. Aloitteentekijä kuitenkin huomauttaa, että nanny-palvelu on erittäin suosittu ennaltaehkäisevä palvelu, jonka vahvuus on nimenomaan palvelun helppous ja saavutettavuus. Aloitteentekijän haastattelemat pienten lasten vanhemmat toteavat, että vastauksessa mainitut eivät ole entuudestaan tuttuja tai apua ei ole kaupungin puolelta tarjottu pyydettäessä. Nykyisiin palveluihin tulee siis panostaa erityisesti viestinnän ja resurssien osalta. Ruskolla nanny-palvelua on rahoitettu erillisellä hankerahoituksella. Esitän aloitetta uudelleen valmisteluun siten, että kaupunki vähintään selvittää mahdollisuuden nanny-toiminnan käynnistämiseen erillisellä rahoituksella.

Nanny-palvelu ei ole vastakkain kaupungin nykyisten palveluiden kanssa, vaan täydentävä. Nanny-palvelun kautta on mahdollista ohjata lapsiperheitä tarvittaessa muiden palveluiden pariin, ja tehdä jo olemassa olevia rakenteita paremmin tunnettaviksi.

Päätös asiassa tehtiin Furuholmin Uusitalo-Heikkisen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.​

Jakelu

palKonsernihallinto, integraatiotoiminto