Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13127.03.202314

700-2023 (00 01 02, 08 00 00)

Vastaus valtuutettu Konsta Weber ym. aloitteeseen koskien pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen parempaan huomioimiseen työmaaohituksissa (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 131

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, valvontainsinööri Janne Suominen ja infran rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 7.3.2023:

Valtuutettu Weberin ym. aloitteessa esitetään, että Turun kaupunki alkaa huomioida työmaaohitusten valvonnassa ja ohjauksessa ensisijaisesti polkupyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen sujuvat ja esteettömät ohitusmahdollisuudet.

Kaikki yleisillä alueilla tehtävät työt ovat luvanvaraisia. Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille kadulla ja muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä (kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaki 14 a §). Ilmoitukseen on liitettävä tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Hyväksyttyä liikennejärjestelysuunnitelmaa on noudatettava kaivu- ja aitaamisluvan alaisen työn aikana.

Turun kaupungin lupakäsittelijät käsittelevät vuosittain noin 1000 kaivu- ja aitaamisilmoitusta, joista noin 150 on kaupungin omia infrahankkeita. Lupakäsittelijät valvovat kaupungin ulkopuolisten tahojen liikennejärjestelyjen toteutumista luvan mukaisesti. Kaupungin omien infrahankkeiden osalta valvontavastuu kuuluu ao. rakennushankkeesta vastaavalle rakennuttajalle.

Kaikissa Turun kaupungin alueella tehtävissä töissä edellytetään noudatettavaksi valtakunnallista ohjetta ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla SKTY 1/2013”. Tämän lisäksi kaupungin teettämissä urakoissa urakoitsijoita edellytetään nykyisellään noudattamaan urakkasopimuksen mukaisia valtakunnallisesti voimassa olevia liikenteen järjestelyitä koskevia ohjeistuksia, kuten Väyläviraston "Tieohjeet pvm:ltä 1.6.2021"-luettelon mukaiset urakan töitä koskevat ja niihin rinnastettavat asiakirjat. Näitä ovat esimerkiksi:

* Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, LO 2/2015

* Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat, LO 11/2021

* Sulku- ja varoituslaitteet, Laatuvaatimukset ja käyttö LO 2/2018

* Liikenne tietyömaalla, Päällystys- ja tiemerkintätyöt LO 6/2017

* Liikenne tietyömaalla, Tienpitoajoneuvot, LO 40/2013

* Suraku-ohjekortti nro 8, tilapäiset liikennejärjestelyt.

Kaupunki on edellä kuvatusta huolimatta tunnistanut tarpeen kehittää tilapäisistä liikennejärjestelyistä annettavaa ohjeistusta erityisesti jalankulun ja pyöräilyn huomioinnin osalta. Juuri valmistunut ”Tilapäisten liikennejärjestelyiden esteettömyysvaatimukset” -asiakirja tullaan huomioimaan sekä kaupungin ulkopuolisten töiden luvituksessa että kaupungin omissa infrahankkeissa. Myös katualueella tehtävissä töissä noudatettavaa Turun kaupungin omaa ohjeasiakirjaa ”Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset” ollaan parhaillaan tältä osin päivittämässä.

Turun kaupungin tavoitteena on huomioida jalankulun ja pyöräilyn näkökulma työmaiden tilapäisissä liikennejärjestelyissä nykyistä paremmin. Kaupunki haluaa olla mukana tukemassa liikkumistapojen muutosta kestävimpiin kulkumuotoihin sekä edistää hiilineutraaliustavoitetta ja sitä, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet liikkua turvallisesti kaupungissa. Tavoitteena on, että pyöräilijä tai jalankulkija voi ohittaa työmaan esteettömästi ja turvallisesti mahdollisimman vähän reitiltä poiketen.

Kaupunki ohjeistaa työn toteuttajalle taustoja ja syitä esteettömille ratkaisuille ja neuvoo, miten tilapäiset liikennejärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan turvallisiksi ja esteettömiksi voimassa olevien lakien, ohjeiden ja julkaisujen mukaisesti. Erityishuomiota vaativat työmaat, joiden lähiympäristössä sijaitsee lasten, nuorten, vammaisten tai ikäihmisten asumis- tai palvelukohteita.

Lisäksi urakoitsijoiden tietoisuutta siitä, että kaikki yleisillä alueilla tehtävät työt ovat luvanvaraisia, pitää lisätä. Tavanomaista on, että juuri luvattomista töistä aiheutuvat suurimmat harmit ohikulkijalle. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin kaupungin lupapäätös on saatu. Urakoitsija on myös velvollinen ilmoittamaan ajoväylällä tehtävästä työstä Turun kaupunkiseudun liikennekeskukselle, jossa laaditaan tarvittaessa liikennehäiriön mediatiedote.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Konsta Weber ym. aloite: Pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen parempi huomioiminen työmaaohituksissa

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto