Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10220.03.20235

2160-2023 (00 01 02, 08 00 00, 11.00)

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman alustavat tavoitteet ja toimintamalli

Tiivistelmä:

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman (SUMP= Sustainable urban mobility plan) tehtävänä on koota kaikki kestävään liikkumiseen liittyvät päätökset ja linjaukset yhteen, varmistaa, että ne eivät ole ristiriidassa keskenään, selkeyttää tavoitteet, tehdä ne mitattaviksi ja resursoiduiksi toimenpiteiksi ja saada toimenpiteillä aikaan tuloksia. Työ laaditaan laajalla sidosryhmäyhteistyöllä parhaan kokonaisnäkemyksen aikaansaamiseksi ja työn tuloksena on konkreettinen toimenpideohjelma vuosille 2024-2029 vaikutusarvioineen ja mittareineen. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedokseen kestävän liikkumisen nykytilanteen Turussa sekä hyväksyy kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman alustavat tavoitteet ja toimintamallin.

Kh § 102

Kaupunkiympäristö, liikennepalvelupäällikkö Risto Peltonen, hankepäällikkö Stella Aaltonen ja joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte 13.3.2023:

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman tehtävä ja sisältö

Turun kaupunki on tehnyt viime vuosina useita kestävään liikkumiseen vaikuttavia päätöksiä, kuten Turun ilmastosuunnitelman päivitys (kv 16.5.2022 § 103), Turun yleiskaava 2029 (kv 13.2.2023 § 27) ja pormestariohjelma, joka määrittää Turun valtuustokauden 2021–2025 painopisteet. Päätökset ja erilaiset hyväksytyt ohjelmat sisältävät lukuisia tavoitteita, mutta tavoitteiden toteutumista käytännössä ei pystytä poliittisella tasolla riittävästi seuraamaan ja varmistamaan. Oheismateriaalissa 1 on todettu tunnistetut kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman pohjana olevat asiakirjat ja oheismateriaalissa 2 tarkemmin kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaan liittyvät ohjelmat ja toimenpiteet. Oheismateriaalina 3 ovat Euroopan komission kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitteluohjeet.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP) koskee henkilöliikennettä. Sen tehtävänä on koota kaikki kestävään liikkumiseen liittyvät päätökset ja linjaukset yhteen, varmistaa, että ne eivät ole ristiriidassa keskenään, selkeyttää niiden tavoitteet, tehdä ne mitattaviksi ja resursoiduiksi toimenpiteiksi ja saada toimenpiteillä aikaan tuloksia. Menestyksekäs työ edellyttää tiivistä vuorovaikutusta niin kuntalaisten, päättäjien kuin yritystenkin kanssa. Kestävällä liikkumisella on merkittävä vaikutus myös kuntalaisten hyvinvointiin ja kaupungin elinvoimaan.

Turun kaupungin strateginen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2029. Hiilineutraalisuuden välitavoitteet on tähän saakka saavutettu muilla toimenpiteillä, mutta liikenteen osalta sekä toimenpiteet että tulokset ovat vielä vähäisiä. On välttämätöntä panostaa tulevat vuodet juuri liikkumisen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen. Toimenpiteiden tulee olla konkreettisia ja vaikuttavia. Osana toimenpiteitä on myös sellaisen ympäristön luominen, joka houkuttelee valitsemaan kestävän liikkumistavan.

Oheismateriaalissa 4 on esitetty selvitys kestävien kulkutapojen osuuden lisäämisestä Turussa. Selvitys on tehty kaupungin toimesta kaupunkiympäristölautakunnan pyynnöstä ja esitelty kaupunkiympäristölautakunnalle 3.3.2020 § 61. Toimenpiteiksi esitettiin kasvun keskittämistä joukkoliikenteeseen ja pyöräliikenteeseen, joiden kehittämisessä on suurin potentiaali. Lisäksi selvityksessä todettiin, että tavoitteen saavuttaminen 10 vuoden aikana edellyttää kaikkein vaikuttavimpien toimenpiteiden toteuttamista, joita ovat joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen laaja-alaisen edistämisen lisäksi mm. autoliikenteen rauhoittaminen, tiemaksut sekä toimenpiteitä tukeva viestintä ja kampanjat.

Turun ilmastosuunnitelman päivityksessä (kv 16.5.2022 § 103) on päätetty, että yhtenä toimenpiteenä tulee laatia sekä henkilö- että tavaraliikennettä koskevat kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmat (SUMP, SULP), jotka osaltaan toteuttavat ilmastosuunnitelman tavoitetta. Suunnitelmiin tulee sisällyttää konkreettiset, vuosittaiset askeleet liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja kulkutapamuutoksen toteuttamiseksi ilmastosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Pormestariohjelman keskeisimmät kestävän kaupunkiliikkumisen linjaukset ovat:

- Turun talousraami 2021-2025 - Vahvana 2030-luvulle, Uusien asuinalueiden rakentamista teemme luonnollisena osana kaupungin kasvua. Toteutamme muutosta kulkutapajakaumaan toteuttamalla pyöräteitä, lisäämällä kävelyn houkuttelevuutta ja aloittamalla runkobussijärjestelmän toteutuksen. Raitiotien kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen kannalta merkittävästä joukkoliikenneratkaisusta.

- Kestävän kasvun Turku,​ Huolehdimme, että kaupungissa liikkuminen on sujuvaa asukkaan elämäntilanteesta riippumatta ja että Turun keskusta säilyy saavutettavana kaikilla liikennemuodoilla. Turku kasvaa kestävästi eli tiivistämme kaupunkia täydennysrakentamalla hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, huomioimme lähiluonnon ja viheralueiden merkityksen niin viihtyvyyden kuin ilmastonmuutokseen varautumisen näkökulmasta ja tarkastelemme palveluverkkoa uudet asuinalueet huomioiden.

- Hiilineutraali ja resurssiviisas Turku,​ Pidämme kiinni Hiilineutraali Turku -tavoitteesta ja toteutamme tehtyjä päätöksiä koskien Turun hiilineutraalisuus 2029-ohjelmaa. Päivitämme toimenpideohjelmanhiilineutraaliuden tavoittamiseksi, huomioiden sen, että suhteellisesti suurin päästövähennystavoite kohdistuu tulevalla kaudella liikenteeseen.​ Huomioimme kaupungin ilmastotavoitteet erityisesti maankäyttöä, energiaa, rakentamista ja liikkumista koskevassa päätöksenteossa.

-​ Kärkihankkeet pormestariohjelmassa,

Tavaraliikennettä koskevan kestävän kaupunkilogistiikan suunnitelman SULP:n (sustainable urban logistics plan) osalta työ on aloitettu maaliskuun alussa 2023 ja suunnitelman tavoitteet tuodaan päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.

Kestävän kaupunkiliikkumisen tilanne Turussa

Traficomin tilaamalla valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella kerätään perustietoja suomalaisten liikkumisesta. Tutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja henkilöliikennematkojen väestöryhmistä sekä ajallisista ja alueellisista eroista. Henkilöliikennetutkimusta on tehty vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein. Viimeisimmät tiedot on koottu vuonna 2021 ja julkaistu 15.2.2023. Tuloksiin vaikuttaa siis meneillään ollut korona-aika.

 

Henkilöliikennetutkimus 2021 Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 1/2023

Joukkoliikenne:

- Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus Turussa vuonna 2021 oli noin 8 % (Henkilöliikennetutkimus 2021 Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 1/2023).

- Koronapandemia on vähentänyt joukkoliikenteen käyttöä ja matkamäärä oli vuonna 2022 noin 17 % vähemmän kuin normaalivuonna 2019. Tilanne parantui kuitenkin vuoden 2022 loppua kohti, sillä alkuvuodesta tammi-helmikuussa 2022 matkustajamäärän pudotus oli peräti 34 %, mutta marras-joulukuussa enää 7 %.​

- Vuonna 2022 vähähiilisen liikenteen osuus kasvoi Turun joukkoliikenteessä jo 28 prosenttiin.

- Fölin runkolinjastouudistus: uusi linjasto aloittaa toimintansa 1.7.2025 (kv 21.9.2020 § 150). Runkolinjauudistus edellyttää investointeja infraan vuosina 2024 ja 2025.

- Kaupunginvaltuusto päätti (kv 20.4.2020 § 51), että raitiotien suunnittelua jatketaan laatimalla Tiedepuiston ja Sataman linjojen yleis- ja toteutussuunnitelmat. Raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo valmistuu keväällä 2023 ja etenee päätöksentekoon lausuntokierroksen jälkeen syksyllä 2023. Tämänhetkisen arvion mukaan kaupunginvaltuusto voi tehdä raitiotien rakentamisesta investointipäätöksen vuonna 2025.

Kävely:

- Kävelyn kulkumuoto-osuus Turussa vuonna 2021 oli noin 29 %, Turun sisäisten matkojen osalta kulkutapaosuus oli 35 %, jossa nousua vuoden 2016 tilanteeseen on 1 % (Henkilöliikennetutkimus 2021 Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 1/2023).

- Investointiohjelmassa TA 2023-2026 kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantaviin investointeihin on varauduttu yhteensä noin 31 miljoonalla eurolla.

- Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelma 2029 on valmistunut ja se on kaupunginhallituksen päätettävänä maaliskuussa 2023. Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman tavoitteena on edistää Turussa kävelyn ja oleilun olosuhteiden kehittämistä sekä määrittää kehittämistä tukevia konkreettisia toimia, joilla parannetaan kävelyn olosuhteita ja luodaan houkuttelevaa kaupunkitilaa.

Pyöräily:

- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus​ Turussa vuonna 2021 oli noin 10 %, Turun sisäisten matkojen osalta kulkutapaosuus oli 12 %, jossa nousua vuoden 2016 tilanteeseen on 1 % (Henkilöliikennetutkimus 2021 Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 1/2023).

- Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029 on hyväksytty kaupunginhallituksessa (kh 26.11.2018 § 463). Pyöräilyn kehittämisohjelman tärkein tavoite on tuoda esiin pyöräilyn edistämiseen liittyvät investointitarpeet sekä havainnollistaa pyöräilyn edistämisen laaja-alaista kokonaisuutta.

- Keskustan pyöräliikenteen tavoiteverkko 2035 on valmistunut ja se tulee korvaamaan aiemman pyöräilyn kehittämisohjelman 2029 keskustan alueella. Ohjelma on kaupunginhallituksen päätettävänä maaliskuussa 2023.

- 700 kaupunkipyörää on otettu käyttöön kesällä 2022.

- Investointiohjelmassa TA 2023-2026 kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantaviin investointeihin on varauduttu yhteensä noin 31 miljoonalla eurolla.

- Uudenlaisia tapoja edistää pyöräilyä ja liikenneturvallisuutta kokeillaan tekemällä pyöräkatuja ja kyläteitä kaupunkiin.

- Kaupunginhallitus on hyväksynyt (kh 26.11.2018 § 463) Turun pyöräilyn kehittämisohjelman yhteydessä tavoitteeksi tehostetun talvikunnossapidon pyöräilyväylästön vakiinnuttamisen ja asteittaisen laajentamisen määrärahojen puitteissa. Tehostettua pyöräilyreittien talvikunnossapitoa on nyt 50 km, talvikautena 2025-2026 jo 82 km.

Muut liikkumistavat:

- Henkilöautoilun kulkumuoto-osuus Turussa vuonna 2021 oli 51 %, jakautuen henkilöauto, kuljettajana 39 % ja henkilöauto, matkustajana 12 % (Henkilöliikennetutkimus 2021 Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 1/2023).

- Ladattavien sähköautojen määrä 2022 Turussa on noin 5.500 autoa (Traficom).

Muun kuin autoilun, pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus Turussa vuonna 2021 oli noin 2 %. Luku sisältää mm. sähköpotkulautaliikenteen mutta myös esim. mopot. (Henkilöliikennetutkimus 2021 Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 1/2023).

Kestävän kaupunkiliikkumisen toimintamalli

Euroopan komissio on laatinut EU-jäsenmaiden kaupungeille kestävän kaupunkiliikkumisen toimintamallin (SUMP) mukaisen kaupunkiliikkumisen suunnitteluohjeet. Taustalla ovat eurooppalaisten kaupunkien jakamat haasteet: ilmastonmuutos, kaupunkitilan epäviihtyisyys, ruuhkat, saavutettavuuden ongelmat, hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen, ilmanlaatu, melu ja liikenneonnettomuudet. Komission ohjeistuksen mukaan ohjelmalla tulee olla selkeä poliittinen visio ja pitkän aikajänteen tavoitteet. Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmassa otetaan huomioon kaikki kulkumuodot ja käyttäjäryhmät. Euroopan komission julkaisi ehdotuksen TEN-T-asetuksen uudistamisesta ja SUMP-ohjeistuksen muuttamisesta 14.12.2021. Komissio ehdottaa, että SUMP-suunnitelmien laatiminen tulee TEN-T-asetusuudistuksen myötä vuoteen 2025 mennessä pakolliseksi Euroopan unionin kaupunkisolmukohdissa, joissa asukasluku on yli 100.000. Kaupunkisolmukohdissa pitää olla vuoteen 2025 mennessä laadittuna SUMP, jotta hankkeisiin voidaan saada EU:lta kehittämisrahaa. Turun kaupungin kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman laadinta noudattaa EU:n toimintamallia.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman tavoitteet

Suunnitelman tehtävä on löytää toimenpiteet, joilla saavutetaan mm. Turun ilmastosuunnitelman (päivitetty ilmastosuunnitelma kv 16.5.2022 § 103) tavoitteet, kuten:

- Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuotojakaumatavoite 66 % vuonna 2030. Vuonna 2021 vertailukelpoinen tilanne oli 47 % kaikilla matkoilla ja 55 %, jos kävelyssä ja pyöräilyssä otetaan huomioon vain Turun sisäiset matkat. Koska Turku voi omilla päätöksillään vaikuttaa Turun sisällä tapahtuvan kaupunkiliikkumisen helppouteen, on tarkoituksenmukaista ottaa 66 %:n tavoitteeksi nimenomaan Turun sisäisten matkojen osuus.

- Turun tie- ja katuliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 50 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä.

Toteutunut päästökehitys

Valmistelun tässä vaiheessa tavoitteet ovat:

- Hyvinvointia ja aktiivista elämäntapaa edistävä arkiympäristö, joka ohjaa pyöräilyyn, kävelyyn ja joukkoliikenteen käyttöön.

- Liikkumisen tasa-arvolla pyritään toteuttamaan turvallinen, esteetön ja saavutettava mahdollisuus kaikille liikkua kaupungissa. Suunnitteluperiaatteen hyvä väylä on sellainen, jolla 8- ja 80- vuotias voivat liikkua turvallisesti.

- Konkreettinen, sidosryhmäyhteistyössä laadittu toimenpideohjelma mittareineen sekä vaikutusarvioineen.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman toimintamalli

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma tehdään läheisessä yhteistyössä kaupungin eri palvelukokonaisuuksien kanssa vuoden 2023 ja 2024 aikana. Työtä ohjaamaan perustetaan laaja poikkihallinnollinen Turun kaupungin organisaation sisäinen ohjausryhmä. Työssä pyritään osallistamaan myös laajasti kaikkia turkulaisia.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman liitteeksi tulee konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jonka avulla Turun kaupungin asettamiin kestävän kaupunkiliikkumisen strategisiin tavoitteisiin päästään ohjelman voimassaoloaikana 2024-2029. Toimenpiteille laaditaan aikataulu sekä mittaristo, jonka avulla toimenpiteiden toteutumista ja onnistumista arvioidaan. Mittariston avulla pystytään myös varmistamaan se, että ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan ja ilmastosuunnitelman mukaiset tavoitteet todella on mahdollista saavuttaa. Konkreettiset toimenpiteet itsessään päätettäisiin vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä erikseen ja päätöksentekoprosessin mukaan. Suunnitelman voimassaoloaikana SUMP-koordinaattori edistäisi aktiivisesti toimenpiteiden toteutumista ja huolehtisi, että toimenpiteet huomioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä ja jo tehtyjen tai tekemättä jätettyjen toimenpiteiden seuranta/raportointi tuotaisiin päätöksenteon tueksi.

Kun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaehdotus on valmisteltu, se tuodaan kaupunginhallitukselle ennen sen asettamista kerro kantasi -palveluun. Kerro kantasi kuuleminen järjestetään ennen kuin kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma tuodaan päätöksentekoon. Valmis suunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi kevätkaudella 2024.

Oheismateriaali 1Tunnistetut kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman pohjana olevat asiakirjat

Oheismateriaali 2Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman pohjana olevien asiakirjojen tarkempi selvitys

Oheismateriaali 3Euroopan komission kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitteluohjeet

Oheismateriaali 4Kestävien kulkutapojen osuuden lisääminen Turussa, selvitys, 3.3.2020

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että se merkitsee tiedokseen kestävän liikkumisen nykytilanteen Turussa sekä hyväksyy edellä kuvatut kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman alustavat tavoitteet ja toimintamallin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö