Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10920.03.202312

2157-2023 (02 05 05)

Kaiku24 Oy:n osakkeen siirto Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Tiivistelmä: -

Kh § 109

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 13.3.2023:

Asian tausta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on toimittanut Turun kaupungille tietopyynnön 16.12.2021 lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien, henkilöstön ja tietojen siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, voimaanpanolaki) 13 §:n mukaan hyvinvointialueen viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen kunnilta, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueilta, sairaanhoitopiiriltä, erityishuoltopiiriltä ja alueen pelastustoimelta hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot.

Voimaanpanolain 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi kunnan tulee antaa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Turun kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksen 7.2.2022 § 52 perusteella antanut edellä mainitun selvityksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Voimaanpanolain 26 §:n 3 momentin mukaan kunnan on täydennettävä antamaansa selvitystä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos selvityksessä annetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Turun kaupunki on todennut tarpeelliseksi täydentää aikaisemmin antamaansa selvitystä siirtyvien sopimusten, toimitiloja ja siirtyvää omaisuutta koskevien tietojen osalta.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 7.2.2022 § 52 valtuuttanut omistajaohjausjohtajan tekemään aiemmin annettuihin selvitykseen vaadittavat täydennykset 30.6.2022 mennessä.

Turun kaupunki on 22.6.2022 omistajaohjausjohtajan päätöspöytäkirjalla § 2 päättänyt antaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n 3 momentin mukaisen täydennyksen siirtyvien sopimusten, toimitilojen ja omaisuuden osalta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on aloittanut 1.1.2023 toimintansa ja kaupungin vastaavat toiminnot ja henkilöstö ovat siirtyneet alueelle liikkeenluovutuksen periaattein. Siirtyvän omaisuuden osalta on havaittu poikkeamia siirtyväksi ilmoitettuun omaisuuteen nähden, minkä vuoksi edellä mainittuun päätökseen tulee tehdä tarkennus.

Kaiku24 Oy:n osakkeen siirto

Kaiku24 Oy on digitaalista asiakaspalvelua hyvinvointialueille tuottava osakeyhtiö. Kaupunki omistaa osakeyhtiöstä yhden osakkeen, joka vastaa yhden prosentin omistusosuutta. Osakkeen kirjanpitoarvo on 5.080 euroa.

​Kaiku24 Oy:n toiminta on luonteeltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen voimaanpanolain 23 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta kuvatun mukaista ja tulee siirtää Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistama Kaiku24 Oy:n osake siirretään Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

​Maaskola, Ruohonen ja Takatalo ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

tiedKaiku24 Oy
tiedVarsinais-Suomen hyvinvointialue
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut
tpvKonsernihallinto, rahoituspalvelut
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut