Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus11720.03.20231

10027-2021 (02 08 02)

Hankintaoikaisuvaatimus koskien pienten infrahankkeiden hankintapäätöstä 15.2.2023 § 23

Tiivistelmä:

Konsernihallinnon hankintapäällikön hankintapäätöksestä 15.2.2023 § 23 koskien Turun kaupungin pienien infrahankkeiden toteuttamista on tehty hankintaoikaisuvaatimus. Kaupunginhallitukselle esitetään, että hankintaoikaisuvaatimus hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana.

Kh § 117

Konsernihallinto, lakipalvelut, lakimies Sanni-Sofia Nieminen 15.3.2023:

Asian tausta

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia Turun kaupungin pienten infrahankkeiden toteuttamisesta ajalle 1.3.2023–28.2.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahden vuoden mittaisella optiokaudella.

Avoin hankintailmoitus EU-kynnysarvon ylittävänä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä ‘’hankintalaki’’) mukaisena ilmoituksena julkaistiin 4.1.2023 HILMA-ilmoituskanavassa. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin samana päivänä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankinnasta julkaistiin 6.1.2023 ilmoitus myös EU:n virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED)-tietokannassa EU:n laajuisesti. Hankinnasta ei esitetty kysymyksiä.​

Annettuun määräaikaan 6.2.2023 klo 12:00 mennessä saatiin seitsemän (7) tarjousta. Tarjouksen antoivat:

-​ Anlog Oy

-​ Finaco Oy

-​ Infraroad Oy

-​ Maanrakennus Kivelä Oy

-​ Maisemarakennus Viitanen Oy

-​ Resolum Oy

-​ Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy

Konsernihallinnon hankintapäällikkö on hankintapäätöksellään 15.2.2023 § 23 päättänyt seuraavasti:

”Päätän, että pienten infrahankkeiden puitesopimus solmitaan ajalle 1.3.2023 (tavoite) - 28.2.2025 Finaco Oy:n ja Maanrakennus Kivelä Oy:n kanssa tarjouspyynnön, sen liitteiden ja tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimusta voidaan Tilaajan erillisellä päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella vuodella, ajalle 1.3.2025 – 28.2.2027 (optio).”

Anlog Oy on tehnyt asiassa hankintaoikaisuvaatimuksen 1.3.2023 ja ilmoittanut samassa yhteydessä saattavansa asian markkinaoikeuden tutkittavaksi. Anlog Oy on antanut asiassa lisälausuman 14.3.2023.

Hankintaoikaisuvaatimus perusteineen

Anlog Oy vaatii, että Turun kaupunginhallitus oikaisee tehtyä hankintapäätöstä siten, että Maanrakennus Kivelä Oy ja Finaco Oy suljetaan tarjouskilpailusta siksi, että kyseiset yhtiöt eivät täytä tarjoajilta tarjouspyynnössä edellytettyjä vaatimuksia tai niiden tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina ja hankinnan toiseksi toimittajaksi valitaan Anlog Oy. Lisäksi Anlog Oy vaatii, että hankintapäätöksen täytäntöönpano keskeytetään hankintaoikaisun tekemisen ajaksi.

Anlog Oy esittää, että Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena seuraavista syistä:

1)​ Maanrakennus Kivelä Oy:n antamasta tarjouksesta puuttuu tarjouspyynnössä liitettäväksi vaadittu alustava valmius- tai varautumissuunnitelma.

2)​ Maanrakennus Kivelä Oy ei täytä tarjoajalle asetettuja tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyviä vaatimuksia. Anlog Oy:n näkemyksen mukaan tarjoajan referensseinä esittämät työt eivät täytä tarjouspyynnössä hyväksyttäviltä referensseiltä edellytettyjä kriteereitä.

3)​ Maanrakennus Kivelä Oy ei Anlog Oy:n näkemyksen mukaan täytä tekniseen suoritukseen liittyviä vaatimuksia kaluston osalta. Anlog Oy epäilee, että Maanrakennus Kivelä Oy joutuu käyttämään alihankkijoita töiden suorittamiseen ilmoittamaansa viittä (5) prosenttia enemmän.

Anlog Oy esittää, että Finaco Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena seuraavista syistä:

1)​ Anlog Oy katsoo, että Finaco Oy ei täytä ammatilliseen pätevyyteen liittyviä vaatimuksia. Finaco Oy:n kyseessä olevan tarjouksen referenssit perustuvat virheellisten henkilöreferenssien käyttöön aiemmassa väliaikaisen hankintapäätöksen perusteella suoritetussa urakassa.

2)​ Finaco Oy ei täytä tekniseen suoritukseen liittyviä vaatimuksia. Anlog Oy:n näkemyksen mukaan Finaco Oy joutuu käyttämään huomattavissa määrin muiden yksiköiden voimavaroja ollen käytännössä hankinnan projektinjohtaja.

Lisäksi Anlog Oy on esittänyt, että Finaco Oy:n tarjousasiakirjoja on perusteettomasti salattu.

Anlog Oy on saanut pyytämänsä asiakirjat hankintapäätöksestä 8244-2021 ja antanut sen johdosta hankintaoikaisuvaatimusta täydentävän lisälausuman 14.3.2023. Lisälausumassa Anlog Oy epäilee Finaco Oy:n aiemmassa hankintamenettelyssä käyttämiä referenssejä. Anlog Oy epäillee, että Finaco Oy:n ilmoittamat urakkakohteet ”Paimion kaupunki infratyöt liikesalaisuudet poistettu” ovat todellisuudessa olleet päällystetöitä infratöiden sijaan. Anlog Oy perustaa epäilyksensä julkisiin hankintailmoituksiin sekä markkinaoikeuden ratkaisuun 743/17. Hankintailmoituksiin vedoten Anlog Oy väittää, ettei Paimion kaupungilla ole ollut infratöitä lähihistoriassa. Markkinaoikeuden ratkaisusta käy ilmi, että Paimion kaupungin tekninen lautakunta on 23.2.2017 valinnut Finaco Oy:n toteuttamaan asfalttipäällystystöitä koskevan rakennusurakan.

Kuultavien lausunnot

Maanrakennus Kivelä Oy on hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta 8.3.2023 antamassaan lausunnossa vaatinut, että Anlog Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on hylättävä perusteettomana.

Maanrakennus Kivelä Oy toteaa lausunnossaan, että markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on hyväksytty puuttuvan, tarjousten vertailuun vaikuttamattoman liitteen toimittaminen.

Maanrakennus Kivelä Oy toteaa myös, että markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on katsottu hankintayksiköllä olevan harkintavaltaa soveltuvuutta koskevien vaatimusten riittävyyden arvioinnissa. Lisäksi Maanrakennus Kivelä Oy on avannut referenssien sisältämät työtehtävät. Ensimmäinen referenssi on sisältänyt mukulakivikatujen saneerauksen lisäksi reunakiven asennusta, laatoitusten rakentamista, vihertöitä, valaistustöitä, rakenteiden vaihtoa ja liikennemerkkien asennusta. Toisen referenssin todetaan sisältäneen em. lisäksi hule- ja jäteviemärin sekä vesijohdon saneerausta, kaapelointia ja päällystystöitä. Kolmanteen referenssikohteeseen on sisältynyt em. lisäksi kerrosten rakentamista. Neljännen referenssikohteen on todettu olleen uuden liikuntapaikan rakentaminen. Se on sisältänyt aiemmin mainittujen töiden ohella kalusteiden asennusta.

Tekniseen suoritukseen liittyvien vaatimusten osalta Maanrakennus Kivelä Oy on todennut, että tarjouspyynnössäkin mainitusti tarjoajan ei tarvitse hankkia kalustoa ja henkilöstöä ennakolta, vaan työn alkuun mennessä. Lausunnossa mainitaan lisäksi Anlog Oy:n kalustospekulaatioiden olevan juridisesti merkityksettömiä ja tarvittava kalustokin määräytyy sen mukaan, mitä töitä hankkeen aikana tulee tehtäväksi.

Finaco Oy on hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta 13.3.2023 antamassaan lausunnossa vaatinut, että Anlog Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on hylättävä perusteettomana.

Finaco Oy toteaa lausunnossaan sen vakuuttaneen tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla, että sillä on käytettävissä tarjouspyynnössä vaadittu kalusto viimeistään sopimuskauden alkuun mennessä. Finaco Oy huomauttaa myös oikeuskäytännössä vakiintuneesta tulkinnasta, jossa tarjoajalla tulee olla vaadittavat resurssit vasta sopimuskauden alkaessa. Finaco Oy toteaa toimittaneensa tarjouspyynnössä mainitun palvelukuvauksen, jonka hankintayksikkö on hyväksynyt. Alihankkijoita koskien Finaco Oy pitää erikoisena sitä, että Anlog Oy esittää arvioita lausunnonantajan liiketoiminnallisista ratkaisuista. Finaco Oy toteaa, että osa hankinnan kohteena olevista infrahankkeista voidaan hankkia sidosyksikkösopimuksen perusteella Kuntec Oy:ltä ja toimeksiannot sovitaan joka tapauksessa puitesopimuksen mukaisesti erikseen. Lisäksi Finaco Oy katsoo, että hankkeiden laajuuden vaihtelun ja pitkän sopimuskauden vuoksi olisi suhteellisuusperiaatteen vastaista vaatia tarjoajalta tarjouksen jättämishetkellä sitova prosenttiarvo alihankinnan määrästä.

Aiemman kilpailutuksen osalta Finaco Oy kiistää väitteen virheellisten henkilöreferenssien käyttämisestä. Lausunnossaan Finaco Oy toteaa, että sittemmin keskeytetyn hankintamenettelyn aikana hankintayksikkö ei katsonut Finaco Oy:n referenssejä virheellisiksi eikä näin tehnyt myöskään Anlog Oy. Finaco Oy huomauttaa myös hankintalain 81 §:n sisältävän harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, joiden täyttyessä hankintayksikölle ei automaattisesti synny velvollisuutta tai edes oikeutta sulkea Finaco Oy:tä pois oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta tarjouskilpailusta. Finaco Oy mainitsee lisäksi, että hankintayksikkö päätti solmia väliaikaisen hankintasopimuksen Anlog Oy:n ja Finaco Oy:n kanssa markkinaoikeusprosessin ajaksi. Väliaikaista hankintaa eivät ole koskeneet keskeytettyä hankintaa koskevat vaatimukset ja ehdot muilta kuin väliaikaisessa hankintasopimuksessa sovituilta osin.

Tarjousasiakirjojen perusteettoman salaamisen osalta Finaco Oy:lle ei ole selvinnyt, mikä on Anlog Oy:n viittaaman ratkaisun KHO 15.3.2016/908 merkitys nyt käsillä olevassa hankinnassa. Ratkaisu ei koske yksikköhintojen julkisuutta, ja Anlog Oy:lle on annettu tieto kokonaishinnasta. Lisäksi Finaco Oy huomauttaa tarjousten vertailun perustuneen täysin hintaan. Finaco Oy katsoo, ettei Anlog Oy:llä ole mitään oikeusturvaansa perustuvaa syytä saada tiedoksi Finaco Oy:n yksikköhintoja tai muitakaan vaadittuja tietoja.

Anlog Oy:n lisälausuman johdosta antamassaan lisälausumassa 15.3.2023 Finaco Oy katsoo, että Anlog Oy:n lisälausumassakin esittämät väitteet ovat perusteettomia eikä hankintapäätöksen muuttamiselle ole edelleenkään perustetta. Finaco Oy toteaa lausumassaan, ettei sille täysin käy selväksi, mikä on Anlog Oy:n käsityksen mukaan vuoden 2021 kilpailutuksen referenssien relevanssi oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa hankinnassa. Finaco Oy toteaa, että vuoden 2021 kilpailutusta koskeva hankintapäätös on kumottu ja hankintamenettely keskeytetty. Finaco Oy huomauttaa lisäksi, että vuoden 2021 tarjouspyyntö on todettu epäselväksi juuri referenssi- ja kokemusvaatimusten osalta. Finaco Oy:n näkemyksen mukaan yli 1,5 vuotta vanhaan kilpailutukseen perustuvat väitteet ovat hankintalakiin perustumattomia ja ilmeisen tarkoitushakuisia. Finaco Oy toteaa, että vuoden 2021 hankintapäätöksellä ja sitä seuranneella väliaikaisella hankinnalla ei ole sellaista yhteyttä toisiinsa, jota Anlog Oy esittää. Hankintalaki ei ole velvoittanut hankintayksikköä valitsemaan sopimuskumppaniksi 28.6.2021 hankintapäätöksessä puitesopimustoimittajiksi valittuja tarjoajia eli Finaco Oy:tä ja Anlog Oy:tä. Lopuksi Finaco Oy muistuttaa, että hankintayksikkö on ennen vuoden 2021 kilpailutusta katsonut Finaco Oy:n referenssit riittäviksi ja Anlog Oy:kin on kyseenalaistanut ne ensimmäisen kerran vasta hankintaoikaisuvaatimuksessaan 1.3.2023.

Infraroad Oy, Maisemarakennus Viitanen Oy, Resolum Oy ja Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta lausuneet asiassa.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 69 §:n mukaan hankintayksikön aloitteesta tehtävästä hankintaoikaisusta päättää sama taho, joka on tehnyt hankintapäätöksen. Mikäli asianosainen on vaatinut hankintaoikaisua, toimielin tekee hankintaoikaisua koskevan päätöksen myös alaisensa viranhaltijan hankintapäätöksestä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Sovellettavat oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Hankintalain 134 §:n 2 momentin mukaan, jos korjattavaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun on haettu markkinaoikeudelta muutosta, asian käsiteltäväksi ottamisesta hankintaoikaisuna on ilmoitettava ja siinä tehty päätös on toimitettava markkinaoikeudelle. Hankintaoikaisua käsitellessään hankintayksikkö voi kieltää päätöksen tai ratkaisun täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi. Täytäntöönpanon kieltämisestä ja keskeyttämisestä on ilmoitettava markkinaoikeudelle, jos asiaan on haettu markkinaoikeudelta muutosta valittamalla.

Hankintalain 150 §:n 1 momentin mukaan hankinnassa, jossa on noudatettava odotusaikaa tai 131 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa, hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asia on saatettu valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Asian arviointi

Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjouksen puutteellisuus

Anlog Oy on hankintaoikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjous olisi pitänyt sulkea pois tarjouskilpailusta, koska se ei ole liittänyt tarjoukseensa alustavaa valmius- ja varautumissuunnitelmaa.

Tarjouspyynnön Muut asiat -kohdassa (s. 26) on todettu seuraavaa: ”Tarjoukseen on liitettävä alustava valmius- tai varautumissuunnitelma.”

Maanrakennus Kivelä Oy ei ole tarjouksensa liitteenä toimittanut sanottua asiakirjaa. Hankintayksikkö on pyytänyt Maanrakennus Kivelä Oy:tä jälkikäteen toimittamaan alustavan valmius- ja varautumissuunnitelman.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tietyissä tilanteissa pyytää tarjoajaa toimittamaan asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Hallituksen esityksen (108/2016 vp, s. 173) pykäläkohtaisissa perusteluissa todetaan lisäksi, että hankintayksikkö voisi pyytää tarjoajaa toimittamaan tarjouksesta puuttuvan liitteen, jota ei käytetä tarjousten vertailussa ja jolla ei ole olennaista merkitystä, mutta joka on tarpeen esimerkiksi hankintasopimuksen tekemistä varten.

Tarjouspyynnöstä (ks. esim. s. 35) käy selvästi ilmi, että kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on käytetty halvinta hintaa. Valmius- ja varautumissuunnitelmaa ei ole käytetty tarjousten vertailuun, vaan tarjousten vertailu on tehty kokonaisuudessaan hintojen perusteella. Näin ollen hankintayksikkö on voinut hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaisesti pyytää tarjoajaa toimittamaan alustavan valmius- tai varautumissuunnitelman, sillä se ei ole vaikuttanut millään tavalla tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiin ja sitä kautta tarjouskilpailun voittajan valintaan.

​Anlog Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksessaan viittaama tarjouspyynnön sivun 7 lainaus ei relevantti nyt ko. tapauksen arvioinnissa, sillä Maanrakennus Kivelä Oy ei ole antanut vääriä tietoja ja se on toimittanut kaikki hankintayksikön vaatimat tiedot hankintayksikön asettamassa määräajassa.

Anlog Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksessaan viittaama korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 6.10.2006 T 2598 ei sovellu käsillä olevaan tapaukseen, koska hankintayksikkö ei ole pyytänyt Maanrakennus Kivelä Oy:tä toimittamaan tarjousten vertailuun vaikuttanutta asiakirjaa. Tapaus on lisäksi ratkaistu soveltaen vanhentunutta hankintalakia, joten sen relevanssi käsiteltävään tapaukseen on vähäinen.

Maanrakennus Kivelä Oy:n ammatillisen pätevyyden vaatimukset

Anlog Oy on väittänyt, ettei Maanrakennus Kivelä Oy ole täyttänyt tarjoajalle asetettuja tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyviä vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä (s. 14 ss.) ja ESPD-lomakkeella (s. 26 ss.) on tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset- kohdassa todettu seuraavaa:

”Tarjoajalla tulee olla kokemusta päätoteuttajana vastaavien, tämän tarjouspyynnön hankinnan kohteessa määriteltyjen urakoiden toteutuksesta kaupunki- tai kuntaympäristössä viimeisten viiden (5) vuoden ajalta (tarjousten viimeisestä jättöpäivästä taaksepäin laskettuna). Vaatimuksena on päätoteuttajana toimiminen vähintään neljässä (4) laskutukseltaan vähintään 100 000 euron arvoisessa tämän tarjouspyynnön hankinnan kohteessa (Palveluun sisältyvät päätehtävät tapahtuvat liikenne- ja viheralueilla. Kohteet sisältävät mm. pieniä rakenteiden purkutöitä, kerrosrakenteiden rakentamista, kiveystöitä, vihertöitä, liikenteenohjauslaitteiden asennus- ja valaistustöitä. Urakkaan kuuluu myös kaava-alueiden loppuunsaattamisista. Urakka saattaa sisältää myös avustavia töitä muissa kohteissa tai tapahtumiin liittyviä konetöitä. Kohteissa saattaa olla myös nostoja). Liikuntapaikkojen kunnostustöitä ei lueta referensseiksi. Referenssit saavat olla miltä tahansa muulta hankinnan kohteessa mainitulta urakkakohteelta. Referenssit voivat olla samoista urakkakohteista. Tarjoaja vakuuttaa, että kyseisten urakoiden työtehtävät täyttävät tässä tarjouspyynnössä vaaditut pääurakoitsijan referenssivaatimukset.”

​Hankintayksikkö toteaa ensinnäkin, että tarjouspyynnössä ja ESPD-lomakkeella referenssien yhteydessä mainitut palveluun sisältyvät tehtävät eivät ole muodostaneet ehdotonta listaa, vaan nimenomaisesti esimerkin infratöistä, joista referenssejä vaaditaan. Pienet infrahankkeet voivat kattaa usean tyyppisiä pieniä urakoita.

Maanrakennus Kivelä Oy on ilmoittanut ESPD-lomakkeellaan referensseikseen Turun kaupungin, Kaarinan kaupungin sekä Raision kaupungin kahdesti. Maanrakennus Kivelä Oy on ESPD-lomakkeellaan vakuuttanut, että sen referenssit ovat vaatimuksen mukaisia.

Anlog Oy on väittänyt, että Raision kaupungille toteutettu Pumptrack-radan rakentaminen ei osoita miltään osin nyt ko. tarjouspyynnössä edellytettyä kokemusta vastaavista hankkeista. Tarjouspyynnön Hankinnan kuvaus -kohdassa (s. 3) on mainittu, että liikuntapaikkojen osalta urakkaan kuuluu pienten korvausinvestointihankkeiden suorittamista liikunta-alueilla. Hankintayksikkö katsoo Pumptrack-radan täyttävän liikuntapaikkojen osalta referenssivaatimuksen. Liikuntapaikan rakentamistyö on lisäksi sisältänyt muita kunnallisia infratöitä ja täten toimii referenssinä muistakin tarjouspyynnössä tarkoitetuista töistä. Hankintayksikö näkemystä puoltaa myös Maanrakennus Kivelä Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta antama lausunto. Todettakoon lisäksi, että referenssivaatimuksessa ei ole kielletty liikuntapaikkojen rakentamistöitä referenssiksi vaan pelkästään kunnostusyöt.

Anlog Oy on lisäksi väittänyt, että kun tarjouspyynnössä ei ole esitetty mukulakivirakentamisen kuuluvan hankinnan kohteena oleviin töihin, ei Maanrakennus Kivelä Oy:n referenssiä mukulakivien saneerauksesta voida pitää tarjouspyynnön mukaisena. Anlog Oy:n mukaan mukulakivitöillä ei voida osoittaa kokemusta esimerkiksi laatoitustöistä. Tarjouspyynnön Hankinnan kuvaus -kohdassa (s. 3) on mainittu, että hankinnan kohteet sisältävät mm. kiveystöitä. Hankintayksikkö katsoo, että mukulakivien saneerausurakka on kiveystyötä ja Maanrakennus Kivelä Oy:n referenssi on siten täyttänyt tarjouspyynnön referenssivaatimuksen. Tätä puoltaa myös Maanrakennus Kivelä Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta antama lausunto.

Lopuksi Anlog Oy on väittänyt, että Maanrakennus Kivelä Oy:n Raision ja Naantalin kaupungin kunnallistekniikan referensseistä ei voida päätellä sitä, täyttävätkö referenssit hankintayksikön asettamat referenssivaatimukset. Maanrakennus Kivelä Oy on hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta antamassaan lausunnossaan kuvannut, mitä em. kunnallistekniikan urakat ovat sisältäneet. Hankintayksikkö katsoo Maanrakennusliike Kivelä Oy:n alkuperäisen vakuutuksen ja sen antaman lausunnon perusteella, että molemmat referenssit ovat täyttäneet tarjouspyynnön ja ESPD-lomakkeen vaatimukset.

Ottaen huomioon Maanrakennus Kivelä Oy:n referensseistä antama selvitys ja hankkeiden vaativuus ei hankintayksikölle ole syntynyt velvollisuutta sulkea tarjoajaa puuttuvien soveltuvuusvaatimusten perusteella tarjouskilpailusta.

Maanrakennus Kivelä Oy:n tekniseen suoritukseen liittyvien vaatimusten täyttäminen kaluston osalta

Anlog Oy on väittänyt, ettei Maanrakennus Kivelä Oy:llä ole ollut itsellään omistuksessaan tai hallinnassaan tarjouspyynnössä esitettyjen töiden suorittamiseen tarvittavaa kalustoa, jolloin Maanrakennus Kivelä Oy:n ilmoitus alihankinnan määrästä on ollut myös virheellinen.

Tarjouspyynnössä (s. 14) todettu kaluston osalta seuraavaa:

”Tarjoajalla tulee olla tähän tehtävään käytössään riittävät ja asianmukaiset työn vaatimat työvälineet, koneet ja laitteet, joiden on oltava palveluntuottajan käytössä viimeistään sopimuskauden alkuun mennessä. Kaluston tulee täyttää työtehtävissä vaadittavat Suomessa voimassaolevat työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset ja sen tulee olla CE-merkitty ja siitä tulee pyydettäessä esittää vaatimustenmukaisuusvakuutus. Kalustossa tulee olla kulloisenkin työtehtävän edellyttämä varustus. – – Valituilta palveluntuottajilta tullaan pyytämään palvelukuvaus, josta ilmenee myös, miten ja millaisella kalustolla Tarjoaja aikoo toteuttaa urakat, ja miten kaluston riittävyys palvelun suorittamiseen on varmistettu. Tilaaja arvioi saadun selvityksen perusteella Tarjoajan kyvyn suoriutua tehtävästä.’’

Anlog Oy on esittänyt väitteensä tueksi oman käsityksensä Maanrakennus Kivelä Oy:n kalusto- ja henkilöstöresursseista sekä erinäisiä laskelmia siitä, kuinka paljon Maanrakennus Kivelä Oy:n alihankinnan osuus voisi olla.

Todettakoon ensinnäkin, että Anlog Oy:n esittämillä spekulaatioilla liittyen Maanrakennus Kivelä Oy:n nykyisiin kalusto- ja henkilöstöreferensseihin tai erilaisilla laskemilla ei ole merkitystä arvioitaessa Maarakennus Kivelä Oy:n soveltuvuutta tai tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta. Lisäksi hankintayksikkö toteaa, että julkisten hankintojen lähtökohta on se, ettei tarjoajalla tarvitse olla vaadittuja resursseja tarjouksen jättöhetkellä, vaan resurssien täytyy olla tarjoajan käytössä sopimuskauden alkuun mennessä.

Maanrakennus Kivelä Oy on tarjouksessaan vastannut kalustoa koskevaan vaatimukseen: Kyllä. Henkilöstön pätevyyden vaatimukseen Maanrakennus Kivelä Oy on tarjouksessaan vastannut: Kyllä.

Tarjouskilpailun kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa on käytetty tuntihintataulukkoa, jonka perusteella tarjoaja on ilmoittanut ensimmäisen sopimusvuoden kustannukset. Taulukossa on listattuna mm. kalustoa ja henkilöstöä. Anlog Oy perustaa väitteensä kaluston puutteellisuudesta mainittuun taulukkoon. Taulukosta ei täten myöskään ole mahdollista päätellä tarvetta alihankkijoille. Tarjouspyynnössä ei missään yhteydessä mainita tuntihintataulukon olevan lista vaaditusta kalustosta. Tarjouspyynnössä sen sijaan mainitaan valituilta palveluntuottajilta pyydettävän palvelukuvaus, jossa on kuvattava sopimuskaudella käytettävä kalusto. Palvelukuvauksen perusteella tilaaja arvioi kyvyn suoriutua tehtävästä.

Maanrakennus Kivelä Oy on tarjouksessaan vakuuttanut täyttävänsä mainitut vaatimukset kaluston osalta sopimuskauden alkaessa. Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä Maanrakennus Kivelä Oy:n ilmoitusta kaluston vaatimustenmukaisuudesta. Sanotun myötä hankintayksiköllä ei myöskään ole ollut aihetta epäillä Maanrakennus Kivelä Oy:n tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta siinä ilmoitetun alihankkijoilla teetettävän työn prosenttiosuuden osalta. Mainitun prosenttiosuuden mahdollinen heitto ei myöskään olisi peruste tarjouksen hylkäämiselle tarjouspyynnön vastaisena, koska hankintayksikkö ei ole asettanut mitään vaatimusta alihankkijoiden prosenttiosuuden osalta.

Finaco Oy:n väitetty tarjousasiakirjojen perusteeton salaaminen

Anlog Oy väittää hankintayksikön perusteetta salanneen Finaco Oy:n tarjousasiakirjoista kohtia vedoten liikesalaisuuksiin.

Mainittakoon ensinnäkin, että Anlog Oy:n tietopyyntöä koskeva asia on käsitelty tästä hankintaoikaisuvaatimuksesta erillisenä asiana ja kansliapäällikkö on tehnyt asiasta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä ’’julkisuuslaki’’) mukaisen päätöksen 13.3.2023 § 89. Hankintayksikkö ottaa kuitenkin myös tässä kohtaa lyhyesti kantaa Anlog Oy:n julkisuuslakia koskeviin väitteisiin.

Anlog Oy on vedonnut korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun 15.3.2016 T 908. Mainittu korkeimman hallinto-oikeuden päätös perustuu osittain vanhentuneeseen lainsäädäntöön. Ratkaisun antamisen aikaan voimassa ollut julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohta poikkeaa nykyisin voimassa olevasta julkisuuslain pykälästä. Vanhentuneen julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan, johon Anlog Oy on myös suoraan vedonnut hankintaoikaisuvaatimuksessaan, tarjoajalle on tullut antaa liikesalaisuuksista huolimatta tieto tarjousten vertailussa käytettävästä hinnasta ja muusta tekijästä. Hankintalain kokonaisuudistuksen myötä ko. pykälää on kuitenkin muutettu (HE 108/2016 vp, s. 279). Voimassa olevan julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisilla ei ole oikeutta muiden tarjoajien liikesalaisuutta koskeviin tietoihin, mutta asianosaiselle on aina annettava tieto vain tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta.

Näin ollen em. korkeimpaan hallinto-oikeuden ratkaisuun ja vanhentuneeseen julkisuuslain pykälään ja sen esitöihin viittaaminen on merkityksetöntä ja ne voidaan sivuuttaa. Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan päivitys on nimenomaisesti vahvistanut liikesalaisuuden salassapitoa. Salassapidon ulkopuolelle on ehdottomasti jätetty ainoastaan vertailussa käytetty kokonaishinta. Lisäksi mainittu korkeimman hallinto-oikeuden päätös toteaa nyt vanhentuneen lainsäädännön osalta sen, että tarjousten vertailuun vaikuttamattomat tiedot voidaan salata liikesalaisuutena. Anlog Oy:n viittaama valiokuntamietintökin tukee näkemystä, jonka mukaan tiedoksi olisi annettava ainoastaan tarjousten vertailuperusteena käytetyt tiedot. Aiemminkin todetusti kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta, jolloin vertailuun on käytetty vain tarjoajien hintaliitteitä.

Finaco Oy:n ammatillisen pätevyyden vaatimukset

Anlog Oy on väittänyt, että Finaco Oy:n näyttö tarjouspyynnössä vaaditusta tarjoajan riittävästä kokemuksesta päätoteuttajana vastaavien urakoiden toteutuksesta perustuu virheellisten henkilöstöreferenssien käyttöön aiemman väliaikaisen hankintapäätöksen perusteella suoritetussa urakoissa.

Hankintayksikkö toteaa ensinnäkin tässä yhteydessä, että Anlog Oy on tuonut hankintaoikaisuvaatimuksessaan esille väitteitä ja niiden perusteluja, joilla ei kuitenkaan ole merkitystä nimenomaan nyt ko. hankintamenettelyn lainmukaisuuden arvioinnissa. Tällaiset väitteet liittyvät hankintayksikön aikaisempaan vastaavaan hankintamenettelyyn (8244-2021), jonka keskeytyspäätös on saanut lainvoiman. Koska vanhalla hankintamenettelyllä tai siihen liittyvä hankinnan väliaikaisen järjestämisen oikeudellisella arvioinnilla ei ole nyt ko. hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnin kannalta merkitystä ja koska Anlog Oy:n esittämät väitteet ja sen esiin tuomat seikat liittyvät vanhassa hankintamenettelyssä tapahtuneisiin asioihin, ei hankintayksikkö ota kantaa näihin hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyihin merkityksettömiin väitteisiin.

Tarjoajalle asetetut referenssivaatimukset on kuvattu edellä Maanrakennus Kivelä Oy:n referenssien käsittelyn yhteydessä.

​Finaco Oy on esittänyt ESPD-lomakkeellaan neljä referenssiä. Finaco Oy on merkinnyt referenssit liikesalaisuuksikseen, minkä takia referenssien tarkempaa sisältöä ei voida tässä avata sen tarkemmin. Finaco Oy on kuitenkin vakuuttanut ESPD-lomakkeellaan, että sen referenssit täyttävät asetetut vaatimukset. Myös hankintayksikkö on arvioinut, että Finaco Oy:n referenssit täyttävät asetetut vaatimukset, eikä Finaco Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta antamansa lausunnon perusteella ole syytä muutoin todeta.

Hankintayksikölle ei ole syntynyt velvollisuutta sulkea Finaco Oy:tä puuttuvien soveltuvuusvaatimusten perusteella tarjouskilpailusta.

Finaco Oy:n teknisen suorituksen vaatimukset

Anlog Oy väittää, ettei Finaco Oy:llä ole riittävää kalustoa hankinnan toteuttamiseksi ja vaatii, että Finaco Oy:n tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus tarkistetaan ilmoitettujen voimavara-alihankkijoiden ja/tai alihankkijoiden osalta. Anlog Oy on esittänyt väitteensä ja vaatimuksensa tueksi oman käsityksensä Finaco Oy:n kalusto- ja henkilöstöresursseista.

Tarjoajalle asetetut teknisen suorituksen vaatimukset on kuvattu edellä Maanrakennus Kivelä Oy:n kaluston käsittelyn yhteydessä.

Finaco Oy on tarjouksessaan vastannut kalustoa koskevaan vaatimukseen: Kyllä. Henkilöstön pätevyyden vaatimukseen Finaco Oy on tarjouksessaan vastannut: Kyllä.

Hankintayksikkö viittaa tässä yhteydessä samoin perusteisiin kuin mitä on todettu yllä Maanrakennus Kivelä Oy:n kaluston käsittelyn yhteydessä ja toteaa, että Finaco Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Vaatimus hankintapäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä​

Anlog Oy on myös vaatinut, että hankintapäätöksen täytäntöönpano keskeytetään hankintaoikaisun tekemisen ajaksi.

Hankintalain 134 §:n 2 momentin mukaan hankintaoikaisua käsitellessään hankintayksikkö voi kieltää päätöksen tai ratkaisun täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi.

Hankinnassa on ollut kyse EU-hankinnasta, jolloin hankintayksikön on noudatettava hankintalain 129 §:n 1 momentissa mainittua odotusaikaa.

Hankintalain 150 §:n 1 momentin mukaan hankinnassa, jossa on noudatettava odotusaikaa tai 131 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa, hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asia on saatettu valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Anlog Oy on valittanut hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Hankintayksikön on tästä syystä suoraan hankintalain 150 §:n 1 momentin perusteella pidättäydyttävä hankintapäätöksen täytäntöönpanosta ja hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Em. perustein ei hankintapäätöksen täytäntöönpano ole tarpeen kieltää hankintaoikaisun tekemisen ajaksi.

Johtopäätökset

Anlog Oy ei ole hankintaoikaisuvaatimuksessaan tuonut esiin sellaista hankintalain 132 §:n 1 momentissa tarkoitettua uutta tietoa, jonka perusteella hankintayksikölle syntyisi oikeus tai velvollisuus oikaista konsernihallinnon hankintapäällikön hankintapäätöstä 15.2.2023 § 23.

Edellä esitetyin perustein kaupunginhallitus päättänee hylätä Anlog Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan perusteettomana.

Anlog Oy on tehnyt asiassa pääasiassa samansisältöisen valituksen markkinaoikeudelle, johon tullaan laatimaan kaupunginhallituksen päätöksen mukainen vastine.

Liite 1Anlog Oy hankintaoikaisuvaatimus 1.3.2023

Liite 2Anlog Oy lisälausuma 14.2.2023

Oheismateriaali 1Maanrakennus Kivelä Oy lausunto hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta 8.3.2023​

Oheismateriaali 2Finaco Oy lausunto hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta 13.3.2023, julkinen​

Oheismateriaali 3Finaco Oy lausunto hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta 13.3.2023 (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta)

Oheismateriaali 4Finaco Oy lausunto lisälausumaan 15.3.2023, julkinen

Oheismateriaali 5Finaco Oy lausunto lisälausumaan 15.3.2023 (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää edellä esitetyin perustein hylätä Anlog Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan perusteettomana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoAnlog Oy
aoFinaco Oy
aoInfraroad Oy
aoMaanrakennus Kivelä Oy
aoMaisemarakennus Viitanen Oy
aoResolum Oy
aoSuomen Pohjarakennusyhtymä Oy
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön kunnossapito
tiedKaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön rakennuttaminen
tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedVapaa-aika, liikuntapalvelut, liikuntapaikkaosasto


Liitteet:

Kh § 117
Liite 1:Anlog Oy hankintaoikaisuvaatimus 1.3.2023
Liite 2:Anlog Oy lisälausuma 14.2.2023