Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus11320.03.202316

9859-2016 (641, 613, 021)

Turun hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavanmuutos sekä tonttijako ja tonttijaonmuutos; Parkinkenttä

Tiivistelmä:

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Parkinkentän asemakaavamuutoksesta tehdyn valituksen.

Kh § 113

Ympäristölakimies Nina Mattila 13.3.2023:

Kaupunginvaltuusto on 14.2.2022 § 22 hyväksynyt asemakaavanmuutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaonmuutoksen ”Parkinkenttä” (VI) 6 kaupunginosaan. Asemakaavanmuutos on laadittu kortteliin 29, Parkinkentälle ja sitä ympäröiville katualueille. Asemakaavalla mahdollistetaan täydennysrakentaminen Tuureporinkadun varteen ja Tuureporinkadun ja Arkistonpolun kulmaan. Suunnitellut rakennukset ovat VIII-kerroksisia, joista ylin kerros on sisäänvedetty. Rakennusten väliin jää katuaukio, Parkinportti, jonka kautta kentälle kuljetaan ja joka mahdollistaa Tuomiokirkkonäkymän Aninkaistensillalta. Kenttä osoitetaan urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi. Tuureporinkadun varteen sijoittuvat AL-1 korttelialueen uudet asuin- ja liikerakennukset, joiden katutasoon tulee sijoittaa liike-, palvelu- ja -toimistotiloja. Tuureporinkadun ja Arkistonpolun kulman AL-2 -korttelialueen rakennukseen sisältyvät liikuntapalveluiden käyttäjien asiakaspalvelutilat sekä kentän huoltotilat. Kentän ja AL-korttelialueiden alle saa rakentaa maanalaisen tilan, johon saa sijoittaa kahteen kerrokseen pysäköintipaikkoja, teknisiä tiloja sekä liikunta- ja varastotiloja.

Kaava-alueeseen rajoittuvan kiinteistön 853-6-43-1 omistaja on valittanut kaupunginvaltuuston päätöksestä ja vaatinut sen kumoamista. Turun hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Hallinto-oikeus toteaa, sen toimivaltaan kuuluu ainoastaan tehdyn kaavapäätöksen laillisuuden arvioiminen. Hallinto-oikeus ei voi kumota päätöstä, sillä perusteella, että valittajan mukaan jokin toinen kaavaratkaisu olisi parempi. Kunta voi sille itsehallintoonsa kuuluvan harkintavallan nojalla valita sellaisen kaavaratkaisun, joka parhaiten vastaa kunnan maankäytön suunnittelun tarpeita. Kunnan harkintavaltaa rajoittavat ainoastaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt kaavan sisältövaatimukset sekä yleiset harkintavaltaa rajoittavat periaatteet.

Koska alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, maakuntakaavalla ei ole Parkinkentän asemakaavan sisällön lainmukaisuuden arvioinnissa sitovaa oikeudellista merkitystä. Maakuntakaava ja laadittavana ollut uusi yleiskaava otetaan kuitenkin huomioon kaavan selvitysaineistona.

Voimassa olevassa yleiskaavassa, yleiskaavan jälkeen laadituissa maakuntakaavoissa tai valmisteilla olleessa yleiskaavassa ei ole aluetta koskevia suojelumääräyksiä. ELY-keskus on hylännyt Parkinkentän alueen rakennussuojeluesityksen, eikä vastuumuseolla ole ollut kaavaehdotuksesta rakennusten suojelun osalta huomautettavaa. Kaavassa on määrätty, että rakennusten julkisivujen on oltava arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja annettu lisäksi yksityiskohtaisia määräyksiä muun ohella julkisivuja koskien. Rakennusten korkeus on sovitettu viereisen rakennuksen korkeuteen. Alueella ei ole osoitettu olevan erityisiä luontoarvoja. Kaupunkikuvallisesti arvokkaat puut on pääosin vastuumuseon edellyttämällä tavalla osoitettu joko säilytettäviksi tai alueelle on määrätty istutettavaksi uusia puita. Kaupunkikuvallisesti merkittävä tuomiokirkkonäkymä on pyritty säilyttämään. Hallinto-oikeus toteaa, että vaikka täydennysrakentaminen väistämättä muuttaa kaupunkikuvaa, kaavaratkaisu on edellä esitetyn perusteella rakennetun ja luonnonympäristön ja niihin liittyvien erityisten arvojen vaalimista koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen mukainen.

Asemakaavamuutos luo edellytykset myös liikenteen järjestämiselle asemakaavan sisältövaatimuksissa edellytetyllä tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole määritelty asemakaavoissa osoitettavien autopaikkojen vähimmäismäärää. Saadun selvityksen perusteella alueen kokonaisliikennemäärät lisääntyvät kaavamuutoksen johdosta jonkin verran. Alueelle on osoitettu maanalaisia tiloja, joihin sijoitetaan myös yleistä pysäköintiä. Kaava mahdollistaa myös kävely- ja pyöräily-yhteyksien rakentamisen. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon, että kysymyksessä on Turun ydinkeskustassa sijaitseva alue, jossa myös julkisen liikenteen palvelut ovat käytettävissä, liikenteen järjestämistä koskeva sisältövaatimus täyttyy.

Asemakaavamuutos ei ole ristiriidassa lähivirkistysalueiden riittävyyttä tai palvelujen alueellista saatavuutta koskevien asemakaavan sisältövaatimusten kanssa ottaen huomioon, että urheilu- ja virkistyspalveluiden alue säilyy lähes entisen kokoisena.

Kaavan lainmukaisuutta arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, että alueiden käyttö voi tilapäisesti estyä.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Oheismateriaali 1Turun hallinto-oikeuden päätös 1.3.2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.