Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus11420.03.202317

10439-2016 (613, 627, 021)

Turun hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavan- ja tonttijaonmuutos; Paljetie

Tiivistelmä:

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Paljetien asemakaavamuutoksesta tehdyt valitukset.

Kh § 114

Ympäristölakimies Nina Mattila 13.3.2023:

Kaupunginvaltuusto on 24.1.2022 § 6 hyväksynyt asemakaavan- ja tonttijaonmuutoksen Paljetie Itäharjun kaupunginosaan. Hyväksytyllä kaavamuutoksella on muutettu tontin 853-12-63-1 käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialueeksi, lisätty rakennusoikeutta ja liitetty osia yleisistä alueista (Kalevanpuisto -nimisestä puistosta ja Paljetie -nimisestä katualueesta) tonttiin. Itäharjun Omakotiyhdistys ry ja kaavamuutosalueen lähellä asuva yksityishenkilö ovat valittaneet päätöksestä. Turun hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan sen toimivaltaan kuuluu ainoastaan tehdyn kaavapäätöksen laillisuuden arvioiminen. Hallinto-oikeus ei voi kumota päätöstä, sillä perusteella, että valittajien mukaan jokin toinen kaavaratkaisu olisi parempi. Kunta voi sille itsehallintoonsa kuuluvan harkintavallan nojalla valita sellaisen kaavaratkaisun, joka parhaiten vastaa kunnan maankäytön suunnittelun tarpeita. Kunnan harkintavaltaa rajoittavat ainoastaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt kaavan sisältövaatimukset sekä yleiset harkintavaltaa rajoittavat periaatteet.

Hallinto-oikeus arvioi, että kaavamuutos täyttää kaavan sisältövaatimukset, joiden mukaan rakennettua ja luonnonympäristöä on vaalittava eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää, ja sisältövaatimuksen, jonka mukaan kaavoitettavan alueen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja. Lisäksi hallinto-oikeus on arvioinut, että asemakaavamuutos ei aiheuta sellaista elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen.

Hallinto-oikeus toteaa, että kaavamuutosalue sijoittuu yleiskaavassa pientalovaltaiselle asuntoalueelle. Yleiskaavassa osoitettu pääkäyttötarkoitus on siten asuminen. Turun

yleiskaava 2020 on esitystavaltaan varsin yleispiirteinen ja muun ohella AP-kaavamerkintään liittyvässä kaavamääräyksessä todetaan, että alue varataan pääasiassa pientalovaltaiselle asumiselle. Kaavamääräys ei siten kokonaan sulje pois kaavamuutoksessa osoitetun mukaista rakentamista, kunhan alueen pääasiallinen luonne säilyy pientalovaltaisena. Kaava-alue sijoittuu myös yleiskaavan työpaikkojen ja asumisen alueen rajalle, jonne on jo rakentunut korkeampaa rakentamista.

Hallinto-oikeus toteaa, että kaava-alueella tai siihen rajautuvalla pientaloalueella olevia rakennuksia taikka laajempaa kaupunkikuvaa ei ole asemakaavassa tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltu. Kyseisellä pientaloalueella on kuitenkin todettu olevan kaupunkikuvallisia ja paikallishistoriallisia erityispiirteitä, jotka on otettava asemakaavaa muutettaessa huomioon. Lähialueella sijaitsee jo nykyisin korkeaa rakentamista, jota kaavamuutos jatkaa yhden tontin verran itään päin. Kaavamuutosalueella sallittavan rakentamisen korkeus on myös suhteutettu tähän olemassa olevaan rakentamiseen ja kaava-alue on pientaloalueen ja puiston reuna-alueella. Näin ollen pientaloalueen ominaispiirteet eivät kaavamuutoksen johdosta olennaisesti muutu. Kaavamääräyksissä on edellytetty, että rakennusten tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia, ja että osa alueen puista on säilytettävä ja uusia istutettava. Kyse on suppeasta kaava-alueesta, jonka mukainen rakentaminen pienentää viereistä puistoaluetta vain vähän. Korkean rakentamisen vaikutus ympäristöön on vähäinen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Oheismateriaali 1Turun hallinto-oikeuden päätös 7.3.2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.