Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9106.03.202311
Kaupunginhallitus10120.03.20234

1655-2023 (00 01 05, 00 01 02)

Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelma 2029

Tiivistelmä:

Useat valtakunnalliset ja kaupunkitasoiset tavoitteet edellyttävät toteutuakseen kestävien kulkumuotojen osuuden merkittävää lisäämistä. Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää kävelyä ja oleilua kaupungissa ja esittää konkreettisia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunginhallitukselle esitetään, että kehittämisohjelma hyväksytään, ja että toimenpiteiden toteuttamiselle varataan vuosittain määrärahat toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Lisäksi esitetään, että kesäkatutoiminta vakiinnutetaan ja jatketaan kesällä 2024 Kristiinankadulla nykyisen toteutusperiaatteen mukaisena, jonka jälkeen jatketaan samalla sijainnilla tai tutkitaan uutta sijaintia kesäkadulle. Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus hyväksyy väliaikaisten kaupunkitilakokeilujen toimintamallin.

Kh § 91

Kaupunkiympäristö, maisema-arkkitehti Marie Nyman 28.2.2023:

Turun kaupunki on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Kaupunginvaltuuston 16.5.2022 § 103 hyväksymässä päivitetyssä Turun ilmastosuunnitelmassa 2029 on nostettu tavoitteeksi kävely- ja pyöräilymäärien lisääminen, niiden olosuhteiden parantaminen voimakkaasti kaikkina vuodenaikoina ja sekä kansalaisten kannustaminen aktiiviseen arki-, hyöty -ja vapaa-ajan liikkumiseen. Kaupungin asettamia vähähiilisen kestävän liikkumisen tavoitetta ei saavuteta ilman kestävien kulkutapojen osuuden merkittävää kasvua. Tavoitteen saavuttamiseksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus Turussa tulee olla yli 66 % vuonna 2030.

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Turun keskustan kehittämistä ohjaavat kaupunginvaltuuston 14.5.2018 § 92 hyväksymät kolme tavoitteellista painopistealuetta: saavutettava ja helposti kuljettava keskusta, kaupallisesti houkutteleva keskusta sekä viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta. Turun Keskustavisio 2050 -työssä esitettyjä toimenpiteitä ovat mm. yhtenäisen kävely- ja pyöräilyverkoston kehittäminen läpi kaupunkikeskustan, reittien turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen sekä uusien katuosuuksien muuttaminen asteittain kävely- ja pyöräilypainotteisiksi.

Turun kaupunginhallitus päätti 30.11.2020 § 524 käynnistää Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman laatimisen ja hyväksyi ohjelman tavoitteet. Turussa on laadittu kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma vuonna 2010. Kaupunginhallituksen 26.11.2018 § 463 hyväksymä Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029 korvasi aiemman Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman 2010 pyöräilyn osalta.

Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelma on laadittu vuosina 2020-2022 osana kansainvälistä URBACT Space4People-hanketta. Osana hanketta laadittiin kehittämisohjelma (integrated action plan), jota on työstetty eteenpäin päätöksentekoon muun muassa laatimalla hankelistaus. Osana kehittämisohjelman laadintaa toteutettiin myös väliaikainen kaupunkitilakokeilu, Kristiinankadun kesäkatu 2021.

Space4People-hanketta varten muodostettiin laaja ja pieni työryhmä, jotka ovat vastanneet kehittämisohjelman laadinnasta, ideoinnista ja kommentoinnista. Laaja työryhmä koostui poikkihallinnollisesti kaupungin edustajista sekä myös 3. sektorin, asukkaiden, liike-elämän ja asiantuntijaorganisaatioiden edustajista. Pieni työryhmä koostui työn aikana vaihtelevasti kaupunkiympäristön kaavoituksen, liikennesuunnittelun ja kunnossapidon edustajista, hankekehittämisyksikön edustajasta, liikkumispalveluiden edustajasta ja keskustan kehittämisen kärkihankkeen edustajasta. Vetovastuu hankkeesta on kuitenkin ollut kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudella.

Kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman visio ja tavoitteet

Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kävelyä ja oleilua määrittämällä konkreettisia toimia, joilla parannetaan kävelyn olosuhteita ja luodaan houkuttelevaa kaupunkitilaa.

Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman visio on, että Turun kaupunkitilaa suunnitellaan kävelyn ja oleilun ehdoilla, jotta se on toimiva, turvallinen, houkutteleva ja viihtyisä kaikille. Kehittämisohjelmalle luotiin kolme tavoitetta: 1. Kävelyn ja oleilun huomioiva suunnittelu, 2. Viihtyisät ja turvalliset reitit ympäri vuoden sekä 3. Kävelyyn ja oleiluun kannustava kulttuuri.

Kävelijät ja kaupunkitilassa oleskelevat ovat kaupunkielämän mittareita. Kävelyn ja oleilun lisääminen auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, parantamaan ilmanlaatua sekä lisää ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Hyvä ja turvallinen kävely-ympäristö mahdollistaa enemmän kohtaamisia ja kävely muuttuu myös matalalla kynnyksellä oleiluksi mahdollistaen aktiivisen kaupunkielämän. Lisäksi kävelyn lisäämisellä on myös terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittäviä vaikutuksia.

Kehittämisohjelman tavoitevuosi on 2029. Kehittämisohjelman painopisteenä on nykyinen keskusta-alue, kuitenkin siten, että kehittämisohjelman toimenpiteet ovat sovellettavissa myös laajentuvan keskustan alueelle ja muualle kaupunkiin.

Kävelyä ja oleilua edistävät toimenpiteet

Kehittämisohjelmalla ja siinä esitetyillä toimenpiteillä tavoitellaan osaltaan, että vuonna 2029 66 % prosenttia matkoista tehdään kestävillä kulkumuodoilla. Tavoite kulkumuotojakauman muutoksesta liittyy mm. kaupungin hiilineutraaliuustavoitteeseen, ilmastosuunnitelmaan ja kaupunkistrategiaan.

Ohjelmaan on koottu yksitoista (11) toimenpidettä, joilla pyritään edistämään kävelyä houkuttelevana kulkumuotona ja parantamaan kaupunkitilojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä. Toimenpiteillä pyritään toteuttamaan ohjelmalle asetettuja tavoitteita ja niille on annettu vastuutahot, alustava aikataulu sekä määritelty rahoitusta.

 1. Kävelyn ja oleilun edistämistyöhön sitoutuminen ja rahoituksen kehittäminen.
 2. Kehitetään jalankulkija- ja oleskelijamäärien seurantaa.
 3. Jalankulun ja oleilun verkoston kehittäminen.
 4. Jalankulku- ja oleiluympäristön laadun parantaminen.
 5. Oleilun ympäristöjen ja kaupunkivehreän lisääminen.
 6. Lisätään yhteistyötä ja tietoisuuttaa esteettömyydestä.
 7. Parannetaan suojateiden turvallisuutta ja esteettömyyttä.
 8. Talviolosuhteiden parantaminen kävelyn ja oleilun näkökulmasta.
 9. Reittien ja paikkojen profilointia, opastamista ja markkinointia jatketaan.
 10. Turku kannustaa kaupunkilaisia kävelemään ja järjestää kampanjoita.
 11. Kokeilukulttuurin ja kaupunkitilan väliaikaisten käyttöjen edistäminen.

Toimenpiteiden tarkempi kuvaus löytyy liitteestä 1.

Kävelyn ja oleilun verkoston kehittäminen

Kehittämisohjelmassa on esitetty investointiohjelmiin tuotavat hankkeet ja niiden priorisointi. Hankelistaus on laadittu laajan keskustan osalta. Laajan keskustan rajauksessa on huomioitu etäisyys Kauppatorista, Aurajoki, keskustan pohjois- ja eteläpuolella kulkevat viheralueiden sarjat sekä keskeiset liikkumisen solmukohdat, kuten satama ja juna-asemat.

Hankelistauksessa on yhteensä 37 kehitettävää kävelyn ja oleilun kohdetta. Hankelistaukseen on koottu kehitettäviä kävely-yhteyksiä ja kehitettäviä oleilun paikkoja. Kehitettävät yhteydet ovat uusia kävely-yhteyksiä, parannettavia katuympäristöjä tai siltoja. Kehitettävät oleilun paikat ovat puistoja, aukioita ja toreja. Hankelistauksen kohteet on koostettu mm. keskustan liikenneskenaarioista, yleiskaava 2029:stä ja eri alueiden kehittämissuunnitelmista. Lisäksi listauksessa on huomioitu työryhmä- ja työpajatyöskentelyn sekä Arkiulkoilua Turun viheralueilla -asukaskyselyn kautta esiin nousseita kehityskohteita. Jokaiselle hankkeelle on laadittu erillinen kuvaus ja perustelut. Erillisten kehityshankkeiden lisäksi kartalla on esitetty myös laajojen aluekehityskohteiden yhteydessä rakentuvat tai rakenteilla olevat hankkeet, joissa rakennetaan uusia kävely-yhteyksiä ja oleilun paikkoja.

Hankkeille määritelty rakentamisen kiireellisyysluokka kuvastaa hankkeiden priorisointia. Tavoitteena on, että kiireellisyysluokan 1 kohteet rakentuvat viiden vuoden sisällä, kiireellisyysluokan 2 kohteet kymmenen vuoden sisällä ja kiireellisyysluokan 3 kohteet viidentoista vuoden sisällä tai sen jälkeen.

Hankelistauksessa 1.kiireellisyysluokan kohteiksi on nostettu seuraavat:

Aurajoen rantareitti, välillä Agricolankatu-Jokikatu

Kauppiaiskatu, välillä Linnankatu – Läntinen rantakatu

Itäinen Rantakatu väli Purserinpolku – Itälaituri

Maununtyttärenpuisto

Vartiovuorenpuisto peruskorjaus

Mannerheiminpuiston peruskorjaus

Kaupungintalon aukio ja puistikko

Kaarle Knuutinpojanranta

Piispankatu

Yliopistonkadun kävelykadun peruskorjaus

Yksittäisille kehittämisohjelman hankkeille ei laadita erillisiä tarveselvityksiä, sillä kehittämisohjelma itsessään on tarveselvitys. Hankelistauksessa erillisten hankkeiden tavoitteet ja priorisointi on määritelty, mutta suunnittelua ei ole viety sille tasolle, että kustannusarvio voidaan tässä vaiheessa laatia, minkä vuoksi hankkeille ei ole tässä vaiheessa esitetty kustannusarvioita. Kustannuksen suuruusluokan perusteella hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma tai hankekortti noudattaen kaupunginvaltuuston 13.2.2023 § 32 hyväksymää infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjetta. Hankesuunnitelmien ja -korttien yhteydessä päätetään hankkeen laajuus, laatutaso, vaiheistus ja kustannusarvion vaihteluväli. Hankesuunnitteluvaiheessa huomioidaan myös muut tavoitteet, kuten esimerkiksi pyöräilyn tavoiteverkko. Hankesuunnitelma ja -kortti perustuu usein kohteeseen laadittuun yleissuunnitelmaan. Kustannuksen suuruusluokan mukaan määrittyy myös suunnitelmasta päättävä taho.

Arviointi ja seuranta

Vastuu kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman seurannasta ja arvioinnista on Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden liikennesuunnittelu- ja kaavoitusyksiköillä. Kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti Kaupunkiympäristön johtoryhmässä.

Väliaikaisten kaupunkitilakokeilujen toimintamalli

Väliaikaisten kaupunkitilakokeilujen toimintamalli (liite 2) on laadittu kesäkatukokeilun 2021–22 kokemuksien pohjalta.

 1. Kesäkatuja tai muita väliaikaisia kaupunkitilakokeiluja toteutetaan kohteissa, jossa halutaan selvittää mahdollisuuksia pysyvään muutokseen. Toimintamallin mukaan kesä- tai talvikatuja ei toteuteta vain niiden saamiseksi, vaan ne tulee kytkeä kaupungin tavoitteisiin ja katujen kehittämiseen pidemmällä aikavälillä. Kaupunkitilakokeilun avulla testataan suunnitteluratkaisuja matalalla kynnyksellä ja arvioidaan niiden vaikutuksia.
 2. Kokeilusta saatujen kokemuksien pohjalta päätetään suunnittelun käynnistämisestä pysyvää ratkaisua varten, kokeilun toistamisen jatkamista sesonkiperusteisesti useampana vuotena, toisenlaisen ratkaisun kokeilemista tai kokeilusta luopumisesta. Mikäli päädytään pysyvän ratkaisun edistämiseen, tarkoittaa se tavallista suunnitteluprosessia kadun muuttamisesta liikennesuunnitelman ja ympäristön yleissuunnitelman kautta toteuttavaksi katusuunnitelmaksi.
 3. Pysyvä muutos ei ole samanlainen kuin kokeilu. Pysyvässä muutoksessa tulee huomioida kalusteiden ja rakenteiden kestävyys, kaupunkikuvallinen sopivuus sekä talvikunnossapidon toimivuus. Pysyvä ratkaisu mahdollistaa kadun pintamateriaalien uusimisen, tapahtumainfran parantamisen ja saattaa mahdollistaa katupuiden istuttamisen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 7.12.2022 § 462 Kristiinankadun kesäkatukokeilun toteutusperiaatteen myös kesälle 2023. Kristiinankadun kesäkatu toteutetaan välillä Eerikinkatu-Linnankatu 1.6.-31.8.2023 välisenä aikana, jolloin läpiajoliikenne kielletään osuudella kesäkadun aikana, mutta tontille ajo ja huoltoajo ovat edelleen sallittuja.

Kesäkatutoiminta on tarkoitus vakiinnuttaa ja Kristiinankadun kesäkatua esitetään toteuttavaksi samalla sijainnilla ja vastaavalla toteutusperiaatteella myös kesällä 2024. Kesän 2024 jälkeen tutkitaan mahdollista uutta sijaintia kesäkadulle tai jatketaan samalla sijainnilla Kauppahallin korttelin kehityksen aikatauluista riippuen. Alustavan arvion mukaan Kauppahallin korttelin asemakaavan hyväksymiskäsittely on vuonna 2024, ja mahdollisten rakennustöiden aikana kesäkatutoiminnan jatkuminen Kristiinankadulla voi olla hankalaa. Kristiinankadun pysyvä kehittäminen kävelypainoitteisena tai pihakatuna on kehittämisohjelman hankelistauksen 2. kiireellisyysluokan kohde.

Liite 1Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelma 2029

Liite 2Väliaikaisten kokeilujen toimintamalli

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää

PäätösAsia pantiin pöydälle​ Pätärin Anttilan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kh § 101

Pöydältä 6.3.2023 § 91

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

Päätös lisäyksen osalta tehtiin Rantasen Muukkosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tpvKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, johdon tuki
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedVapaa-aika


Liitteet:

Kh § 91
Liite 1:Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelma 2029
Liite 2:Väliaikaisten kokeilujen toimintamalli

Kh § 101
Liite 1:Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelma 2029
Liite 2:Väliaikaisten kokeilujen toimintamalli