Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10620.03.20239

1479-2023 (00 01 01, 01 01 03)

Ilmoittajansuojelulain tarkoittamaan ilmoituskanavaan tulevien ilmoitusten käsittelijöiden nimeäminen Turun kaupungissa

Tiivistelmä:

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (Ilmoittajansuojelulaki, 1171/2022) astui voimaan 1.1.2023. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy esittelytekstissä ehdotetut tahot käsittelemään ilmoittajansuojelulain tarkoittamaan ilmoituskanavaan saapuvat ilmoitukset.

Kh § 106

Tarkastusjohtaja Tuula Weckman ja lakimies Kari Paara 13.2.2023:

Asian tausta

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan sellaisten henkilöiden suojeluun, jotka ilmoittavat ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937) liitteessä tarkoitetun Euroopan unionin lainsäädännön tai sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön tai muun kansallisen lainsäädännön rikkomisista seuraavilla lainsäädännön aloilla:

Lakia sovelletaan tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka on säädetty rangaistavaksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Lisäksi lakia sovelletaan sellaisten henkilöiden suojeluun, jotka ilmoittavat:

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus organisaation toiminnassa havaitusta rikkomisesta tehdään ensisijaisesti kyseisen organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan, jollei ilmoittamisesta suoraan muun lainsäädännön tai määräysten valvonnasta vastaavan viranomaisen (toimivaltainen viranomainen) ilmoituskanavaan ole erikseen muualla säädetty.

Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan tai toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen tekevään ilmoittajaan sovelletaan tässä laissa säädettyjä suojelua koskevia säännöksiä, jos:

Organisaatioiden, joihin työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50, on perustettava sisäinen ilmoituskanava rikkomista koskevan tiedon ilmoittamista ja ilmoituksen perusteella toteutettavia toimenpiteitä varten. Sisäisen ilmoituskanavan perustaneen organisaation on annettava siihen työ- tai virkasuhteessa oleville henkilöille mahdollisuus tehdä ilmoitus sisäisen ilmoituskanavan kautta. Organisaatio voi sallia myös muille henkilöille ilmoittamisen sisäisen ilmoituskanavan kautta.

Yhteinen sisäinen ilmoituskanava voi olla organisaatioilla, joilla on kiinteä hallinnollinen ja toiminnallinen yhteys, kunnat, kuntayhtymät ja samaan konserniin kuuluvat yhtiöt. Turun kaupungin osalta yhteinen sisäinen ilmoituskanava on perusteltu, koska useamman kanavan konsernissa sama ilmoitus voidaan kirjata eri kanaviin, jolloin saman ilmoituksen selvittäminen eri paikoissa aiheuttaa ylimääräistä työtä ja lisäkustannuksia selvittelyyn käytettyjen työtuntien muodossa. Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtasen kannanoton mukaan Turun keskitettyyn ilmoituskanavaan kytketään ne tytäryhteisöt, jotka kuuluvat lain soveltamisalan piiriin.

Sisäisen ilmoituskanavan perustaneen organisaation on nimettävä ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö tai henkilöt, joiden on voitava hoitaa tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti. Lisäksi organisaatio voi nimetä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi tarvittavia asiantuntijoita. Ilmoituksia saavat käsitellä vain organisaation tähän tehtävään nimeämät henkilöt.

Kaupungin nykyinen ilmoituskanava, joka otettiin käyttöön vuonna 2020, täyttää ilmoittajansuojelulain vaatimukset, joten muutokset lain voimaan astumisen vuoksi eivät ole tarpeen tällä hetkellä. Ilmoituskanavaan voidaan jatkossakin tehdä nimettömiä ilmoituksia, mikäli niin halutaan. Nimettömien ilmoitusten perusteella ei tarvitse toimittaa vastaanottoilmoitusta eikä ilmoittaa mahdollisista toimenpiteistä, joihin ilmoituksen perusteella on ryhdytty.

Pormestaristoa koskeva menettely

Pormestaria koskevat ilmoitukset käsittelee tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kansliapäällikön suorittaman valmistelun pohjalta.

Apulaispormestareita koskevat ilmoitukset käsittelee pormestari kansliapäällikön suorittaman valmistelun pohjalta.

Muut luottamushenkilöt

Muita luottamushenkilöitä koskevat ilmoitukset käsittelee pormestari kansliapäällikön suorittaman valmistelun pohjalta.

Toimivalta

Hallintosäännön 80 §:n mukaan sisäisen valvonnan ohjaamisesta ja riskienhallinnasta vastaa keskitetysti kaupunginhallitus, joka antaa tarkempia ohjeita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen toimeenpanoista.

Ehdotus kaupunginhallitukselle

Turun kaupungin osalta päätettäneen, että kaupungin ilmoituskanavaan voi jatkossakin tehdä nimettömiä ilmoituksia ja tehdyt ilmoitukset käsitellään henkilötietojen suoja huomioiden. Ilmoituksia käsitteleväksi tahoksi ehdotetaan sisäisen tarkastuksen toimistoa työntekijöineen sekä johtava kaupunginlakimies tai johtavan kaupunginlakimiehen osoittama lakimies. Mahdolliset muut asiantuntijat ilmoituksen käsittelyyn nimetään tarpeen mukaan ilmoituksen luonteen perusteella. Kansliapäällikköä koskevat ilmoituksen käsittelee kuitenkin pormestari omistajaohjausjohtajan suorittaman valmistelun pohjalta. Edelleen kaupungin keskitettyyn ilmoituskanavaan kytketään kaupungin ne tytäryhteisöt, joiden tulee perustaa ilmoituskanava ilmoittajansuojelulain mukaan. Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen osallistuu ilmoituksien käsittelyyn tarpeen ja harkintansa mukaan.

Ilmoituskanavaan tulevat ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuulumattomat kaupungin työntekijää koskevat toimenpiteitä aiheuttavat ilmoitukset toimitetaan käsiteltäväksi asianomaisen työntekijän lähijohtajalle kaupungin sisäiset henkilöstöohjeet huomioiden.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä olevan ehdotuksen tahoiksi, jotka käsittelevät ilmoittajansuojelulain tarkoittamaan ilmoituskanavaan saapuvat ilmoitukset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedKonsernihallinto, omistajaohjaus
tpvKonsernihallinto, sisäinen tarkastus