Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, yhteiset palvelut 
Hallintojohtaja402.03.2023 

14811-2021 (02 08 00)

Hautaustoimistopalveluiden hankinta ajalla 1.3. - 31.12.2023

Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen, konsernihallinnon hankintapalveluiden osuus hankinta-asiantuntija Kati Sarasniemi:

Hankinnan tausta

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden toimeksiannosta avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia hautaustoimistopalvelujen hankintaan ajalle 1.1.2023 (tavoite) – 31.12.2023, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt asiassa hankintapäätöksen 15.12.2022 § 573. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on keskeyttänyt hankinnan päätöksellään 8.2.2023 § 16.

Perusteet pienhankinnan tekemiselle

​Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan uudistuksesta huolimatta kunnalle jäivät hautaustoimilain (457/2003) 23 §:n 2 momentin mukaiset velvoitteet järjestää hautaus, mikäli kukaan 23 §:n 1 momentissa mainituista henkilöistä tai muu vainajan läheinen henkilö ei huolehdi hautauksesta.

Hankintapalveluissa valmistellaan uutta hankintaa hautaustoimistopalveluista Turun kaupungin osalta. Palvelu on kuitenkin lakisääteinen velvoite, joten kaupungin on tarpeen tehdä pienhankinta siksi aikaa, kunnes se saa kilpailutettua hankinnan uudestaan.

Hankinnan uuden kilpailuttamisen ja hankintasopimuksen tekoon asti palveluita ostetaan pienhankintana suoraan tarjouskilpailun 14811-2021 voittaneelta toimittajalta Härkätien Hautaustoimisto Sjödahl-Sahonen Oy, koska ko. palveluntuottajan kanssa on ollut aikaisemmin voimassa oleva hankintasopimus, eikä toimintatapoja ole tarpeen muuttaa lyhyeksi siirtymäajaksi.

Hautausten järjestäminen

Kunnan vastuulla olevien hautausten järjestämisestä on hyvinvointialueen muodostumisen myötä 1.1.2023 lukien huolehdittu konsernihallinnon yhteisissä palveluissa, yleishallinnon vastuualueella.

​Konsernihallinnon hankinta- ja hyväksymisvaltuudet on määritelty kansliapäällikön päätöksellä § 393/12.12.2022.

Hautaustoimistopalveluiden hankinnan kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13102 KH/Johdon sihteeripalvelut.

Hallintojohtaja Jukka Varonen:

Päätös​​Päätin edellä esitetyin perustein, että hautaustoimistopalvelujen hankinnan palveluntuottajaksi ajalle 1.3.2023 – 31.12.2023 valitaan Härkätien Hautaustoimisto Sjödahl-Sahonen Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimus on väliaikainen, ja päättyy viimeistään, kun hankinta on kilpailutettu uudestaan ja solmittu uusi hankintasopimus.

​Hankinnan kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13102 KH/Johdon sihteeripalvelut.

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus tai tilaus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

​Hankintasopimus tai tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

Jukka Varonen

hallintojohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Lisätiedot: hankinta-asiantuntija Kati Sarasniemi puh. 040 6551814

Jakelu

aoHärkätien Hautaustoimisto Sjödahl-Sahonen Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX