Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakipalvelut 
Kaupunginlakimies (vakanssi 000123)602.03.2023 

1683-2023 (02 06 04)

Myönnetyt ja hylätyt muutokset saatavan suoritusaikatauluun ajalla 1-2/2023

Kaupunginlakimies Petra Einiö 2.3.2023:

Saatavan suoritusaikatauluun liittyvän helpotuksen myöntäminen kuuluu hallintosäännön mukaan kansliapäällikölle (hallintosääntö 40 § 1 mom. 2 kohta). Kansliapäällikkö on delegoinut toimivallan johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimiehille päätöksen 22.12.2022 § 413 pykälässä 12.

Perintäyhtiöt, Sarastia ja konsernihallinnon talouspalvelut ovat välittäneet maksusuunnitelmia koskevat pyynnöt keskitetysti kaupunginlakimies Petra Einiölle, joka on hyväksynyt tai hylännyt esitetyt maksusuunnitelmat. Pyynnön yhteydessä on tullut esittää peruste pyynnölle.

Myyntisaatavien laskutus- ja perintäohjeiden (kansliapäällikkö 16.6.2022 § 219) kohdan 18 mukaan voidaan velalliselle myöntää maksuaikaa tekemällä maksusuunnitelma, jolloin saatava maksetaan useassa erässä. Ohjeiden mukaan maksusuunnitelma voi olla sekä yksityisoikeudellisissa että julkisoikeudellisissa saamisissa pääsääntöisesti enintään 24 kk. Maksuaikaa voidaan myöntää edellisestä poiketen sekä julkis- että yksityisoikeudellisten saatavien osalta enintään kolme (3) vuotta, mikäli

•saatavan koko pääoma tulee suoritetuksi suunnitelman tai ohjelman aikana ja velallinen on esittänyt luotettavan selvityksen suunnitelman tai ohjelman aikaisesta maksukyvystään. Luotettavana selvityksenä voidaan pitää esimerkiksi velkaneuvonannan, asianajajan, selvittäjän tai muun vastaavan luotettavan tahon esittämää maksuohjelmaehdotusta;

•kyseessä on aiheettomasti maksetun palkan tai taloudellisen etuuden takaisinperintä tai

•velallinen on hiljattain todettu varattomaksi ja maksusuunnitelma koskee kaikkia velallisen erääntyneitä ja maksamatta olevia saatavia.

Maksusuunnitelmapyynnöt, jotka eivät vaadi tarkempaa taloudellista selvitystä, on tarkoituksenmukaisinta niiden suuren lukumääränsä vuoksi koota taulukkoon ja hyväksyä päätöspöytäkirjalla kuukausitasolla. Tammi-helmikuun 2023 päätökset ovat liitteenä 1.

Liite 1​Maksusuunnitelmia koskevat päätökset tammi-helmikuun 2023 (salassa pidettävä - salauksen peruste: laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Päätös​Päätin hyväksyä maksusuunnitelmat ajanjaksolla 1.1.-28.2.2023 liitteen 1 mukaisesti.

Petra Einiö

kaupunginlakimies

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Klakipa § 6
Liite 1:Maksusuunnitelmia koskevat päätökset tammi-helmikuun 2023