Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9206.03.202312

11587-2021 (00 01 05, 02 08 00, 10 02 03, 11 05 00)

Kauppahallin korttelin kehittämisen innovaatiokumppanuuden edellyttämä yhteistyösopimus

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Kauppahallin kortteliin innovaatiokumppanuuden edellyttämä yhteistyösopimus liitteineen, jotka on laadittu kaikkien kehitysalueen kiinteistönomistajien sekä innovaatiokumppanuusosapuolen JKMM Arkkitehdit Oy:n kanssa.

Kh § 92

Kaupunkiympäristö, kiinteistökehityspäällikkö Petri Liski 27.2.2023:

Taustaa ja aikaisemmat päätökset

Tämän neuvotellun sopimuksen (liite 1) sekä sen perusteena olevan Innovaatiokumppanuussopimuksen taustalla on Turun kaupungin Keskustan kehittämisen kärkihanke ja Sytytä Turku -kilpailu. Kaupunginhallitus päätti 1.2.2021 § 33 Sytytä Turku -kilpailun voittajat, joista yksi oli JKMM Arkkitehdit Oy:n laatima ehdotus ”Turun kauppahallinkortteli 2026”. Kilpailuvoiton perusteella Kaupunki ja JKMM solmivat 11.11.2021 Innovaatiokumppanuussopimuksen.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 3.10.2022 § 411 hyväksynyt Innovaatiokumppanuussopimuksen myötä syntyneet Hankkeen materiaalit ja muut esiselvitysmateriaalit Kauppahallin korttelin jatkokehittämisen pohjaksi ohjeellisina noudatettavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yhteistyösopimukseen liittyen seuraavaa:

Kaupunkiympäristölautakunta on lisäksi 30.8.2022 § 302 hyväksynyt Kehitysaluetta koskevan asemakaavamuutoksen tavoitteet sekä merkinnyt tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ”Kauppahallin kortteli”. Asemakaavan hyväksyminen on nykyisessä kaavoitusohjelmassa ohjelmoitu vuodelle 2023.

Kaupunki on 31.5.2022 solminut sopimuksen Kauppahallin korttelin kaavan valmistelusta As Oy Linnankatu 17 kanssa sisältäen kaavan valmistelun kustannusjaon. Sopimus on voimassa vuoden 2028 loppuun.

Yhteistyösopimuksen keskeiset kohdat

JKMM Arkkitehdit Oy on siirtänyt tekemällään sopimuksella Innovaatiokumppanuussopimuksesta johtuvat oikeutensa Kauppahallikorttelin Kehitys Oy:lle (Projektiyhtiö). Oikeuksien siirrosta huolimatta JKMM Arkkitehdit Oy jatkaa hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaavana osapuolena ja edustaa koordinaatiossa kaupungin ja muiden sidosryhmien suuntaan projektiyhtiötä, kunnes projektiyhtiö toisin ilmoittaa.

Sopijapuolet edistävät kehitysalueeseen kohdistuvien tavoitteiden toteutumista myötävaikuttamalla kaupungin toimesta toteutettavaan kaavavalmisteluun antamalla siihen oman panoksensa sopimuksessa kuvatulla tavalla.

Yhteistyö kohdistuu kaavoitustyön lisäksi erityisesti maanalaisen rakentamisen valmisteluun ja toteuttamiseen mahdollisesti yhteisen yhtiön kautta, mistä tullaan päättämään erikseen.

Turun kaupunki, JKMM Arkkitehdit Oy ja Kauppahallikorttelin Kehitys Oy ovat solmineet tähän yhteistyösopimukseen liittyvän erillisen sopimusliitteen (liite 2) tontti 15U:ta koskevista, tontinluovutukseen liittyvistä periaatteista. Sopimusliite sitoo vain sen solmineita osapuolia.

Kaupunki ja As Oy Linnankatu 17 sopivat tarvittaessa erikseen jo solmitun sopimuksen kaavan valmistelusta lisäksi tontti 4:n omistajan asemasta, kustannusvastuusta ja muista velvoitteista kaavoitukseen tai rakentamiseen liittyen.

Liite 1Turun kauppahallikorttelia koskeva yhteistyösopimus

Liite 2Sopimusliite yhteistyösopimukseen​

Oheismateriaali 1Innovaatiokumppanuussopimus 11.11.2021

Oheismateriaali 2Kaupunginhallituksen päätös 3.10.2022 § 411

Oheismateriaali 3Karttaliite Kehitysalueesta

Oheismateriaali 4Sopimus kaavan laadintatyöstä 31.5.2022

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoAsunto Oy. Linnankatu 17
aoJKMM Arkkitehdit Oy
aoKauppahallikorttelin kehitys Oy
tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen
tiedKonsernihallinto, strateginen maankäyttö, liikkuminen ja asuntopolitiikka


Liitteet:

Kh § 92
Liite 1:Turun kauppahallikorttelia koskeva yhteistyösopimus
Liite 2:Sopimusliite yhteistyösopimukseen