Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö7602.03.2023 

1206-2023 (02 05 01)

Investointiavustusmäärärahan myöntäminen Forum Marinum -säätiölle

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, talouspäällikkö Juhani Pärtty 28.2.2023:

Forum Marinum -säätiö on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi määritelty yhteisö, jossa Turun kaupungin osuus määräysvallasta on 50 %.

Kaupunginhallitus varautui vuoden 2023 talousarviossaan (Kh 19.12.2022 § 524) Forum Marinum -säätiön energiatehokkuusinvestoinnin 250.000 euron avustusmäärärahaan.

Forum Marinum -säätiö on 9.2.2023 päivätyllä rahoitushakemuksellaan hakenut investointiavustusvarauksen täytäntöönpanoa. Suunnitellut investoinnit käsittävät käyttöikänsä päässä olevan talotekniikan uusimista lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien osalta sekä aurinkosähkön käyttöönottoa. Investoinneilla vastataan ilmastotavoitteisiin, pienennetään energiankulutusta ja tavoitellaan kustannussäästöjä.

Keskeisenä kehittämistarpeena on myös säätiön taloudellisen vakauden turvaaminen pidemmällä tähtäimellä. Julkisen rahoituksen osuus säätiön käyttötaloudesta on pysynyt staattisena, mutta kiinteiden kulujen kasvu kutistaa jatkuvasti taloudellista ja toiminnallista liikkumavaraa. Omaa palvelumyyntiä on kyetty kasvattamaan, mutta pidemmällä aikajänteellä tarvitaan rahoituspohjan laajentamista ja liiketoiminnan kasvattamista palveluja ja puitteita uudistamalla.

​Liikevaihdon ja tuoton kasvattaminen edellyttää muutoksia toimintamallissa. Vanhentuneen tilatekniikan uudistaminen tuo kuitenkin välittömästi säästöjä käyttötalouteen, jolloin toiminnan kehittäminen helpottuu. Ilman investointeja tai ja/tai kaupungin takauksia ei pitkän aikavälin kasvu ole mahdollista.

Esitämme, että kustannuspaikalle 14133 KH/Museot varattu investointiavustusmääräraha 250.000 euroa osoitetaan Forum Marinum- säätiölle liitteessä esitettyyn käyttötarkoitukseen.

Liite 1​Forum Marinum säätiön avustushakemus ja investointisuunnitelma

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että kustannuspaikalle 14133 KH/Museot varattu investointiavustusmääräraha 250.000 euroa voidaan osoittaa Forum Marinum- säätiölle liitteenä 1 olevan esityksen mukaisesti.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

aoForum Marinum -säätiö
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 76
Liite 1:Investointiavustusvarauksen saaminen energiatehokkuusinvestointeihin vuodelle 2023, merikeskus Forum Marinum