Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta7828.02.202312
Kaupunginhallitus8906.03.20239

13021-2021 (10 02 03)

Asemakaavanmuutosehdotus; Pukkila 2.0, Pitkämäki (os. Kalsiittikuja 12) (25/2022) (Kv)

Tiivistelmä:

Kaavanmuutos mahdollistaa suojeltavaksi määrätyn tehdasrakennuksen tilalle nykyistä pienemmän uudisrakennuksen rakentamisen. Muodostettavalle palvelu-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle saa sijoittaa myös toimi- ja liikuntatiloja ja muita yhteiskäyttöä palvelevia toimintoja. Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 2000 k-m2, josta rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa Lasiteaukiolle avautuvia liiketiloja vähintään 300 k-m2. Tonttiliittymä on Kalsiittikujalta, josta on mahdollisuus muodostaa ajoyhteys maanalaiseen autopaikoitukseen. Jalankulku- ja polkupyöräyhteys Saumapolulta Pukkilanpolulle ja Kalsiittikujalle säilyy.

Kylk § 78

Kaupunkiympäristö, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin 20.2.2023:

Pitkämäen (074) kaupunginosaan, korttelin 88 tontille 4 on laadittu 2.1.2023 päivätty ja 20.2.2023 lausuntojen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus.

Alueen pinta-ala on 0,2661 ha.

Nykytilanne

Kaavanmuutosalueen vanha massalaitos on kooltaan noin 6350 k-m2 ja se on viisikerroksinen. Suunnittelualue on osa Pukkilan entistä tehdasaluetta.

Sirate Group Oy:n 27.5.2022 ja 10.6.2022 laatimien selvitysten mukaan massalaitosta ei pystytä korjaamaan ja uudistamaan suojeltuna rakennuksena asemakaavan mukaiseen käyttöön sen rakenteissa sijaitsevien haitta-aineiden vuoksi ja sen rakenneteknisistä mitoituksista johtuen.

Nykytilannetta ja kaavatilannetta kuvataan kaavaselostuksen kohdassa 3. Lähtökohdat.

Asemakaavan kuvaus

Voimassa olevan asemakaavan mukainen suojeltavaksi (sr-1) määrätyn tehdasrakennuksen tilalle asemakaava mahdollistaa uudisrakennuksen rakentamisen. Rakennusoikeuden määrä on 2000 k-m2, josta 300 k-m2 tulee sijoittaa ensimmäiseen kerrokseen liiketiloina. Kaavanmuutoksen myötä rakennusoikeus vähenee noin 4350 k-m2.

Uudisrakennuksen pienempi koko ja sijainti tontilla mahdollistaa jalankulku- ja polkupyöräyhteyksien täydentämistä sekä puiden ja istutusten sijoittamisen rakennusta ympäröivälle Lasiteaukiolle.

Kaava mahdollistaa monipuolista elinkeinotoimintaa ja palveluja kuten kahvilaa, ravintolaa, liikuntapalveluja sekä muita, alueen asukkaita palvelevia toimintoja.

Työpaikkoja arvioidaan muodostuvan noin 20 kpl. Alueelle ei muodostu uutta nimistöä.

Kaavaselostuksessa kohdassa 5 Asemakaavan kuvaus on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja se, millaisia vaikutuksia kaavan toteuttamisella on.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavanmuutos perustuu yksityisen maanomistajan 28.9.2021 jättämään aloitteeseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Turun kaupungin tilaaman erillisselvitysten (Sirate Group Oy ym.) tulosten johdosta sisällyttää kaavahankkeen kaavoitusohjelmaan 21.6.2022 § 263.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 25.10.2022 § 391.

Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 29.10.2022. Ilmoitus vireilletulosta sekä 18.10.2022 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin siinä mainituille osallisille kirjeitse 27.10.2022.

Osallisilta pyydettiin alkuvaiheen mielipiteitä 22.11.2022 mennessä. Näitä saatiin 4 kappaletta. Mielipiteet ja niihin laaditut kaavoituksen vastineet on tarkemmin kuvattu kaavan selostuksessa 4.4 Suunnittelun vaiheet, vaihtoehdot ja vuorovaikutus.

Yleisötilaisuus Pukkila 2.0 asemakaavanmuutoksesta pidettiin 30.11.2022 Turun Pääkirjaston Studiossa osoitteessa Linnankatu 2. Tilaisuuteen osallistui esittelijöiden lisäksi 3 henkilöä. Tilaisuutta on kuvattu kaavan selostuksessa 4.4 Suunnittelun vaiheet, vaihtoehdot ja vuorovaikutus.

Tavoitteiden, mielipiteiden, aloituskokouksessa 15.12.2022 saatujen tietojen ja hakijan laatiman hankesuunnitelman pohjalta valmisteltiin asemakaavaehdotus, joka vietiin viranomaisten lausuntokierrokselle, samalla se asetettiin julkisesti nähtäville 9.1.-7.2.2023 väliseksi ajaksi.

Ehdotuksesta jätettiin yhteensä 4 lausuntoa ja yksi kommentti.

Turku Energia Sähköverkot Oy ja Turun Vesihuolto Oy:llä ei ollut huomautettavaa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos edellyttää, että aukion alle rakennettavien tilojen tulee kestää pelastusajoneuvoista ja nostopaikoista aiheutuvat rasitukset. Lausunnon johdosta kaavaan ja selostukseen on lisätty määräys: ”Aukion alle rakennettavien tilojen rakenteiden tulee kestää pelastuskaluston paino.”

Turun museokeskus toteaa lausuntonaan, että Pukkilan massatehdas on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, jonka merkitys alueen menneestä teollisuushistoriasta on erittäin tärkeä. Se on merkittävä maamerkki, joka luo alueelle historiallista jatkumoa. Sen purkaminen hävittäisi Turusta jälleen kerran yhden teollisuushistorian kerrostuman. Purkaminen ei saa aina olla ainoa vaihtoehto haastavien, vaikeiden korjauskohteiden kohdalla. Edellä oleviin seikkoihin viitaten Turun museokeskus ei omalta toimialaltaan puolla Pukkila 2.0 asemakaavanmuutosehdotusta.

Kommentissaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) / Alueidenkäytön yksikkö ei pidä hyvänä, että hyvin tuoreen asemakaavan (vuodelta 2020) mukaisen, paikallisesti arvokkaan rakennuksen suojelumerkintä poistetaan eikä tapausta voida ottaa perusteeksi muiden vastaavien hankkeiden osalta. Kaavaselostuksessa ilmastovaikutuksia on käsitelty suppeasti. Esimerkiksi purkamisen ja uudisrakentamisen vaikutuksia ei ole käsitelty. Kaavamääräyksin voisi ohjata uudisrakentamista vähähiiliseen suuntaan. Ilmaston kannalta suositellaan asuinalueiden suunnittelussa vehreää tiiveyttä.

Kaupunkisuunnittelun vastine

Pukkilan asemakaavan (19/2017) suojelupäätökset perustuivat Turun museokeskuksen selvitykseen; Pukkilan kaakelitehtaan dokumentointi rakennusinventointikoosteineen 2015. Kaavan valmisteluun ei museokeskuksen ilmoituksen mukaan tarvittu uutta rakennushistoriallista selvitystä. Selvityksen perusteella massalaitoksen kunto oli hyvä, ja rakennus esitettiin suojeltavaksi.

​Pukkilan asemakaavan lainvoimaantulon jälkeen aloitettiin massalaitoksen uuden käytön ja teknisten kunnostustoimien suunnittelu, jonka yhteydessä ilmeni, ettei rakennuksen muuttamista nykyisten perusvaatimusten mukaiseen kuntoon voida varmistaa kohtuullisin toimenpitein ja menettämättä rakennuksen suojelun edellyttämiä piirteitä.

​Kaupunkisuunnittelu esitti kaupunkiympäristölautakunnalle, että rakennuksen kunnosta, Pukkila 2.0 kaavan valmistelua varten teetetään kaupungin toimesta ulkopuolinen asiantuntijaselvitys riittävän selvyyden saamiseksi. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 8.3.2022 § 108 kokouksessaan, että rakennuksen kunnosta teetetään kaupungin toimesta ulkopuolinen asiantuntijaselvitys.

​Sirate Group Oy:n 27.5.2022 ja 10.6.2022 valmistuneiden selvitysten sekä näitä aiempien, kiinteistön omistajan tilaamien selvitysten mukaan massalaitosta ei pystytä korjaamaan ja uudistamaan suojeltuna rakennuksena asemakaavan mukaiseen käyttöön sen rakenteissa sijaitsevien haitta-aineiden vuoksi ja sen rakenneteknisistä mitoituksista johtuen. Rakennuksen suojeluarvon säilyminen ei ole mahdollista. Myös massalaitoksen purkaminen voi aiheuttaa laajalti terveysriskejä, koska rakennuksen haitta-aineet voivat levitä lähialueille ilmateitse. Selvitysten tulosten perusteella lautakunta päätti sisällyttää kaavahankkeen Pukkila 2.0 kaavoitusohjelmaan.

​Vanhan massalaitoksen purkaminen edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen purkuluvan.

​Kaavamuutoksen tavoitteena on turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luominen siten, että palvelujen alueellista saatavuutta parannetaan. Kaavamuutoksessa joudutaan punnitsemaan mm. rakennetun ympäristön vaalimista koskevaa, terveellistä ja turvallista ympäristöä ja palveluiden alueellista saatavuutta koskevia asemakaavan sisältövaatimuksia. Huomioon otetaan paitsi rakennuksen rakennus- ja kulttuurihistoriallisista arvoista saadut selvitykset myös rakennuksen kunnosta saatu selvitys sekä asemakaavalle asetetut muut sisältövaatimukset.

Vanhaa teollisuushistoriaa häviää massalaitoksen purkamisen myötä. Toisaalta rakennus ei ole enää osa laajempaa, arkkitehtonisesti merkittävää rakennuskokonaisuutta. Suljettuna ja vähitellen vielä huonompaan kuntoon muuttuvana rakennuksena, siitä muodostuu ongelma yhdyskuntarakenteelle ja elinympäristölle eikä se edusta suojelun tarkoittamaa arvokkuutta eikä ajallista syvyyttä.

​Uuden rakennuksen rakentamisen aloituksen ajankohta riippuu yksityisen maanomistajan asettamista tavoitteista sekä vallitsevista taloussuhdanteista.

​Pukkilan n. 15 ha:n laajuisen asemakaavan (19/2017) kortteleiden ja katualueiden ominaisuuksissa on jo varauduttu äärevöityviin sääoloihin. Tämä asemakaavanmuutos ei muuta kokonaisuutta. Ilmastovaikutusten vähentämiseen liittyvät vaatimukset ja toimet ovat koko ajan lisääntymässä rakentamisessa ja muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa. Myös tässä uudisrakentamisessa ne huomioidaan.

​Ehdotuksesta jätettiin 3 muistutusta.

Muistuttaja Pitkämäenkadulta on jo aikaisemmin (22.11.2022) esittänyt eriävän mielipiteen Pukkilan massalaitosta koskeneen asemakaavanmuutoksen valmistelusta ja tämän jälkeen tutustunut nähtävillä olevaan asemakaavanmuutosehdotukseen (Pukkila 2.0). Massalaitos tulee säilyttää aikakautensa teollisuusarkkitehtuurin edustavana esimerkkinä, joka luo alueelleen historiallista jatkumoa ja paikallista identiteettiä.

Massalaitoksen suojelupäätös ja sitä hieman myöhemmin seurannut päätöksen kumoaminen ovat käytäntöinä tuomittavia. Prosessi murentaa luottamusta rakennussuojelun laillisuuteen ja syö päättäjiemme uskottavuutta.

Jatkossa on ensisijaisen tärkeää pitää huolta siitä, että asianmukaiset tutkimukset kohteen osalta on suoritettu ennen suojelupäätöksen tekoa. Emme halua nyt koetun amatöörimäisen näytelmän toistuvan.

Mikäli massalaitoksen rakennus hävitettäisiin, on tilalle saatava laadukasta ja kestävää arkkitehtuuria Pukkilan alueelle parhaillaan kohoavan massatuotannon sijaan.

Muistuttaja Isotalonpolulta toteaa, että on erittäin huolestuttavaa sekä moitittavaa, että Pukkilan 110 vuotta vanhan Massatehtaan suojelukaavaa ollaan kaupungin toimesta kumoamassa. Suomen rakennuskannasta vain alle 2 prosenttia on ajalta ennen maamme itsenäisyyttä.

Massatehdas on osa Pitkämäen identiteettiä ja kaupunginosan historiallinen, hieno ja ainutlaatuinen maamerkki. Rakennus- ja kulttuuriperinnön suojelussa on kaupunkikuvallinen arvoperusta. On kyse kulttuuriarvojen vaalimisesta. Arvo on kulttuurisesti omaksuttava käsite, eikä se synny ilman tahtoa tai ymmärrystä.

Turkulainen yksityishenkilö toteaa, että voimassa oleva Pukkilan asemakaava on laiton, koska selvitykset eivät ole olleet riittäviä. Asemakaavapäätös tulee purkaa ja alueen rakentaminen tulee keskeyttää välittömästi. Pukkila 2.0 kaavaehdotus on laiton, koska alueen rajaus on liian pieni, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen suojelua ei oteta huomioon, ja koska kaupunki on sallinut omistajan jättää arvokkaan rakennuksen kunnon huononemaan MRL:n vastaisesti. Selvityksetkään eivät ole riittävät. Jos alueelle halutaan uusi asemakaava, se tulee laatia koko alueelle, koska muuten vaikutuksia ei pystytä MRL:n mukaisesti arvioimaan.

Kaupunkisuunnittelun vastine

Kaupungin rakennushistoriallisen selvityksen perusteella, joka on vuodelta 2015, massalaitos esitettiin Pukkilan asemakaavassa suojeltavaksi. Selvityksessä rakennusta pidettiin uudiskäyttöön sopivana ja paikallisena, teollisuushistorian arvokkaana suojelukohteena.

Massalaitoksen uuden käytön suunnittelun yhteydessä esille nousivat rakennuksen kunnon huomattavat ongelmat. Rakentamiselle asetettuja terveellisyyden ja turvallisuuden perusvaatimuksia ei voida varmistaa kohtuullisin toimenpitein samalla menettämättä suojelun edellyttämiä ominaisuuksia. Massalaitos on osa paikan identiteettiä, joka menetetään. Sen korvaavan uudisrakennuksen arkkitehtuurilta edellytetään myös laadukasta ja kestävää alueellista identiteettivaikutusta.

​Uusia selvityksiä ei kaavanmuutokseen tarvita, koska kaavaehdotuksessa tontin käyttötarkoitus säilyy pääasiassa entisenlaisena, ja rakennusoikeus vielä pienenee. Kaava-alue on myös riittävän kokoinen käsiteltävänä olevan asian ratkaisemiseen.

​Kuten massalaitokseen myös sitä korvaavaan, uuteen rakennukseenkin on tarkoitus sijoittaa alueen asukkaita ja työntekijöitä hyödyntäviä palveluja. Rakennusoikeus pienenee yli 4000 k-m2:llä. Uudenkin rakennuksen arkkitehtuurissa tavoitellaan alueen identiteettiä vahvistavaa luonnetta. Rakennusala on kaavanmuutoksessa aiempaa pienempi, joten tonttimaata jää nyt enemmän monenlaisten tapahtumien käyttöön ja istutuksiin.

Lausuntojen ja muistutusten perusteella tehtyjen vähäisten muutosten johdosta ei ole tarpeen asettaa kaavaehdotusta uudelleen nähtäville.

Infran kustannukset ja kaavatalous ja maankäyttösopimustarve

Kaavanmuutoksesta ei aiheudu merkittäviä infrakustannuksia.

Asemakaavanmuutoksessa kiinteistön arvo ei nouse eikä näin ollen synny maankäyttösopimustarvetta.

Seuraava vaihe

​Asemakaavaehdotus voidaan viedä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn heti lautakunnan hyväksymisen jälkeen, sillä ehdotus on jo ollut nähtävillä eikä maankäyttösopimusta tarvita.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 50 §, 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1​Kartta Pukkila 2.0

Liite 2​Vastineet muistutuksiin

Oheismateriaali 1​Selostus Pukkila 2.0

Oheismateriaali 2​Tilastolomake Pukkila 2.0

Oheismateriaali 3​OAS-vaiheen mielipiteet

Oheismateriaali 4​Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Oheismateriaali 5​Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset​

Laaditut selvitykset ja raportit, www.turku.fi/kaavahaku

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

Ehdotus​Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä vastineet muistutuksiin (liite 2) ja esittää kaupunginhallitukselle, että 2.1.2023 päivätty ja 20.2.2023 lausuntojen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus Pukkila 2.0 esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Kaunislahti, Åland, Muurinen, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän hylkäysehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen el-Khatib.

Jakobssonin hylkäysehdotuksen perustelut:

"Alueella on voimassa vuonna 2020 hyväksytty tuore kaava. Pukkilan massatehdas on tärkeä teollisuushistoriasta kertova maamerkki, joka luo alueelle ajallista jatkumoa. Sillä olisi suurista sisätilamuutoksista huolimatta kulttuurihistoriallista arvoa. Sen korvaaminen erilaisella uudisrakentamisella hävittäisi Turusta yhden teollisuushistorian kerrostuman ja muuttaisi vanhan rakennuksen ympärille suunnitellun alueen luonnetta."

Kh § 89

Liite 1​Kartta Pukkila 2.0

Oheismateriaali 1​Selostus Pukkila 2.0

Oheismateriaali 2​Tilastolomake Pukkila 2.0

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2.1.2023 päivätyn ja 20.2.2023 lausuntojen perusteella muutetun​​ asemakaavanmuutosehdotuksen Pukkila 2.0.​

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Pätäri, Lehtinen, Achrén, Niinivirta, Anttila, Aaltonen, Ruohonen, Takatalo ja Arve.

Weberin Furuholmin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen hylkyehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen ja Rantanen:

”Kaupunginhallitus päättää, että asemakaavanmuutosehdotus hylätään.

Perustelut:

Alueella on voimassa vuonna 2020 hyväksytty tuore kaava. Pukkilan massatehdas on tärkeä teollisuushistoriasta kertova maamerkki, joka luo alueelle ajallista jatkumoa. Sillä olisi suurista sisätilamuutoksista huolimatta kulttuurihistoriallista arvoa. Sen korvaaminen erilaisella uudisrakentamisella hävittäisi Turusta yhden teollisuushistorian kerrostuman ja muuttaisi vanhan rakennuksen ympärille suunnitellun alueen luonnetta.”​

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Kylk § 78
Liite 1:Kartta Pukkila 2.0
Liite 2:Vastineet muistutuksiin

Kh § 89
Liite 1:Kartta Pukkila 2.0