Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9506.03.202315

5969-2022 (12 00 00)

Sirkkalabackens skolan yhdistäminen Sirkkala skolaan ja S:t Olofsskolaniin (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 95

Ssnfu § 10

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johtaja Liliane Kjellman 8.2.2023:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsitteli Sirkkalabackens skolan yhdistymistä Sirkkala skolaan ja S:t Olofsskolaan kokouksessaan 17.5.2022 § 20 ja päätti edetä asiassa järjestämällä kuulemistilaisuudet. Sirkkalan koulun henkilökunnalle järjestettiin kuulemistilaisuus 17.1.2023 ja S:t Olofsskolan henkilökunnalle 24.1.2023. Kuulemistilaisuuksia järjestetään vielä kevään aikana huoltajille ja oppilaille. Sirkkalabackens skolan on 41 oppilaan erityiskoulu kattaen vuosiluokat 1–9. Alemmat luokat toimivat tällä hetkellä samassa kiinteistössä kuin Sirkkala skola osoitteessa Kärsämäentie 11. Vuosiluokat 7–9 ovat samassa kiinteistössä kuin S:t Olofsskolan.

Nykyinen toiminta vuosiluokilla 1–6 Sirkkalabackens skolassa

Toiminta on suunniteltu niin, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aloittavat pienryhmässä vuosiluokalla 1 ja integroituvat normaaliopetukseen lisääntyvässä määrin edellytystensä mukaan vuosiluokilla 1–3. Ylemmillä luokilla tavoitellaan inkluusiota niillä luokilla, joille se soveltuu. Vuosiluokilla 1,2 ja 4 opetus tapahtuu pienryhmissä. Integroitumista harjoitellaan asteittain vuosiluokilla 1–3. Vuosiluokilla 3, 5 ja 6 oppilaat on yhdessä erityisluokanopettajien ja ohjaajien kanssa integroitu Sirkkalan koulun luokkiin. Ryhmä voidaan joustavasti jakaa pienempiin ryhmiin oppilaiden tarpeiden mukaan. Sirkkalabackens skolassa on vaikeavammaisimmille oppilaille oma ryhmä vuosiluokilla 1–9, joka toimii Kärsämäentiellä. Erityisen haastavassa asemassa oleville oppilaille on olemassa erityisratkaisuja pienessä mittakaavassa ja niitä muokataan tarpeen mukaan. Kaikille yhteisen koulun periaatteet toteutuvat pitkälti tässä mallissa.

Sirkkala skolan uudisrakennusta suunniteltaessa on erityisoppilaiden tarpeet huomioitu. Ruotsinkielinen jaosto on kokouksessaan 19.9.2017 (§ 39) vahvistanut, että Sirkkala skolan mitoitusperusteena on 3 rinnakkaisluokkaa uudisrakennuksen valmistuessa syksyllä 2023. Mitoituksena on 60 oppilasta vuosiluokkaa kohti siten, että kolmannessa ryhmässä tai inkluusioluokassa on alhaisempi oppilasmäärä. Lisäksi on tiloja pienryhmäopetusta ja yksilöllisiä erityisratkaisuja varten.

Nykyinen toiminta vuosiluokilla 7–9 Sirkkalabackens skolassa

Osa Sirkkalabackens skolan erityisryhmistä vuosiluokilla 7–9 on jo hallinnollisesti siirretty S:t Olofsskolaan. Lukuvuodella 2022–2023 tulee olemaan ainoastaan yksi pienryhmä vuosiluokalla 9, joka hallinnollisesti kuuluu Sirkkalabackens skolaan. Kaikkien kuuluminen samaan kouluun mahdollistaa paremman inkluusion sekä oppilaille, henkilökunnalle että huoltajille. Lisäksi kaksi rinnakkaista hallinto-ohjelmaa muodostaa myös tässä tarpeettoman esteen kaikille osapuolille, ja tämän lisäksi aiheutuu tarpeetonta hallinnollista lisätyötä. Pienryhmissä käyvät oppilaat kuuluvat samalla perusluokkaan S:t Olofsskolanissa. Oppilaat integroidaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti perusluokkaan. Inkluusio ei jatku samalla tavalla kuin vuosiluokilla 1–6, mutta oppilailla on paljon suurempi yhteenkuuluvuuden tunne siitä huolimatta, että he pääasiassa osallistuvat opetukseen pienryhmissä ja he ovat integroituneet tietyissä aineissa.

Sirkkalabackens skolan johtajaopettajalla on jatkossa konsultoiva, suunnitteleva ja organisoiva rooli suhteessa näihin pienryhmiin ja hän osallistuu säännöllisesti kokouksiin huoltajien kanssa sekä tukee opettajia. Jokaista pienryhmää opettaa erityisluokanopettaja ja ryhmässä on ohjaaja.

Sirkkalabackens skolan tarpeet on huomioitu S:t Olofsskolania koskevassa tarveselvityksessä

Pienluokissa opiskelevat sellaiset oppilaat, jotka saavat erityistä tukea ja joilla on mahdollisesti pidennetty oppivelvollisuus. Oppilailla voi olla monenlaisia yksilöllisiä tukitarpeita. Sirkkalabackens skola on Turun ainoa ruotsinkielinen erityiskoulu, joten palveluja tarvitsee hyvin heterogeeninen ryhmä oppilaita. Oppilailla voi olla esimerkiksi motorisia haasteita, neuropsykologisia ongelmia, erityyppistä sensorista yliherkkyyttä, kehityshäiriöitä, autismiin liittyviä haasteita, keskittymisvaikeuksia ja joskus vaikeuksia käsitellä tunteita. Kaikki nämä edellä mainitut haasteet asettavat haasteita tiloille, jotta koulupäivistä tulisi joustavia kaikille siellä opiskeleville. Pienryhmäluokkahuoneessa on usein rinnakkaisopetusta, joten kaikille tulee turvata opetus- ja keskittymismahdollisuudet. Resurssiryhmissä, joissa annetaan erityyppistä opetusta samanaikaisesti haasteet ovat samanlaisia. Hauraiden ja huonovointisten oppilaiden opiskelurauha tulee turvata siitä huolimatta, että jollakin oppilaista on mahdollisesti huono päivä.

Pienryhmässä/resurssiryhmässä voi olla korkeintaan 10 oppilasta. Mikäli ryhmässä on useita pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia oppilaita niin oppilaiden enimmäismäärä ryhmässä on 8 oppilasta. Osa oppilaista viettää kaikki tunnit pienryhmässä/resurssiluokassa.

Kuulemistilaisuuksista saatu palaute

Ylein käsitys kuulemistilaisuuksista on, että erityiskoulun fuusio on linjassa opintosuunnitelman odotusten kanssa ja noudattaa yhteinen koulu kaikille -linjaa.

Muistio kuulemistilaisuuksista sisältyy liitteisiin.

Liite 1Kuulemistilaisuus Sirkkala skola

Liite 2Kuulemistilaisuus S:t Olofsskolan

Joitakin kuulemistilaisuuksissa esiin nostettuja näkökohtia:

Yhteenveto

Perusopetuksen rehtorit puoltavat tällaista yhdistymistä ja ovat aktiivisesti osallistuneet sen suunnitteluun. Suuri yksimielisyys vallitsee siitä, että yhdistyminen ei saa johtaa siihen, että erityisoppilaiden oikeus tuen saantiin heikentyy tai että tilanne jollakin tavoin heikentyy. Yhdistyminen ei aiheuta taloudellisia säästötoimenpiteitä tai että jonkin oppilasryhmän taso heikkenee.

Suunnitelmana on, että Sirkkalabackens skolan johtajaopettaja tukee ja konsultoi kaikkia Turun ruotsinkielisiä kouluja erityispedagogisissa kysymyksissä. Lisäksi työtehtäviin suunnitellaan sisältyvän seuraavaa:

Ehdotus​Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto ehdottaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että Sirkkalabackens skola yhdistetään Sirkkala skolaan ja S:t Olofsskolaniin 1.8.2023 alkaen.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksen aikana.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 28.2.2023:​

Muutoksessa Sirkkalabackens skola lakkautetaan.

Hallintosäännön 31 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Sirkkalabackens skola yhdistetään Sirkkala skolaan ja S:t Olofsskolaniin 1.8.2023 alkaen siten, että vuosiluokat 1-6 yhdistetään Sirkkala skolaan ja vuosiluokat 7-9 S:t Olofsskolaniin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto