Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9406.03.202314

1619-2023 (02 05 05)

Kaunistamisrahaston vuoden 2022 tuoton jako

Tiivistelmä:

Kaunistamisrahaston sääntöjen mukaan varoja käytetään Turun kaunistamiseen ja luonnonsuojeluun. Rahaston tuottoa pyritään jakamaan niin, että jaettavaa olisi tasaisesti joka vuosi. Kaupunginhallitukselle esitetään 200.000 euron jakamista rahaston sääntöjen ja käyttötarkoituksen mukaisesti esityksessä kuvatuin tavoin tällä kertaa erityisesti juhlistamaan Turun kansallisen kaupunkipuiston juhlavuotta, parantamaan valaistus- ja elävöittämishankkeiden avulla kaupunkiympäristön viihtyisyyttä, viher- ja luonnonsuojeluhankkeisiin sekä julkiseen taiteeseen.

Kh § 94

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ja apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki 17.2.2023:

Turun kaupungin kaunistamisrahasto -niminen lahjoitusrahasto on perustettu kaupunginvaltuuston tammikuun 24. päivänä 1972 ja helmikuun 11. päivänä 1980 tekemillä päätöksillä yhdistämällä seuraavat lahjoitusrahastot: Kauppaneuvos P.C. Rettigin rahasto; Kreivi Creutzin rahasto, Turun kunnalliskokouksien rahasto, Rahasto taideteosten ostoon kaupungin puistoihin, G.A. Petreliuksen rahasto kaupungin kaunistamiseksi, Elis Salutskij'n testamenttivarat ja Kupittaan rahasto.

Rahaston sääntöjen mukaan varoja käytetään Turun kaunistamiseen ja luonnonsuojeluun. Vuotuisesta tuotosta käytetään kaupunginhallituksen päättämä määrä sen osoittamalla tavalla rahaston tarkoitukseen. Loppuosa tuotosta lisätään pääomaan.

Vuoden 2022 tuoton jakamisen painopisteet

Vuoden 2022 kaunistamisrahaston tuotoilla tuetaan monipuolisesti kaupungin kaunistamiseen, julkiseen taiteeseen ja luonnonsuojeluun tähtääviä hankkeita. Samalla rahoituksen painopistettä kohdistetaan siten, että hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen varataan riittävä määrä aikaa. Tällä kertaa hankkeiden kautta juhlistetaan erityisesti Turun kansallisen kaupunkipuiston 10. juhlavuotta osana kaupungin muuta tapahtumakokonaisuutta.

Julkisen taiteen hankkeet

Turun kansallisen kaupunkipuiston juhlavuoden kunniaksi järjestetään visuaalisten alojen ammattilaisille ideakilpailu, jonka tuloksena eri puolille kansallista kaupunkipuistoa toteutetaan teemavuoden sisältöä tukevia teoksia. Kilpailun tuloksena palkitaan kaunistamisrahaston tuella neljä ehdotusta, joille myönnetään toteutusta varten erillinen tuki Kulttuurin kärkihankkeen budjetista.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston avoin taidekilpailu käynnistyi syksyllä 2022 osana viime vuoden kaunistamisrahaston hankekokonaisuutta. Osaksi tämän vuoden hankkeita ehdotetaan tukea parhaillaan käynnissä olevan Seikkailupuiston taidekilpailun voittajateoksen toteutusvaiheeseen. Teoksen olisi tarkoitus valmistua osaksi puistoa 1.6.2025 mennessä.

Julkisen taiteen osalta esitetään tukea ulkoveistosten peruskunnostuksiin ja erikoispesuihin sekä suihkulähteiden huoltoon ja ylläpitoon. Ulkoveistosten osalta tukea käytetään kiireellisyysjärjestyksessä ilkivallan ja luonnontuhojen aiheuttamiin kunnostuksiin sekä puhdistuksiin.

Kaupungin taidekokoelmaan kuuluvien ulkoveistosten yhteyteen toteutetaan QR-kooditus, jonka kautta yleisö pääsee tutustumaan kaupungin verkkosivuilla oleviin teosten taiteilija- ja historiatietoihin.

Valaistushankkeet

Kaunistamisrahaston tuella on toteutettu useampana vuotena suosittuja valaistushankkeita eri puolille kaupungin keskustaa ja lähiöitä. Näiden valaisukohteiden asennukset ja kunnossapito vaativat joka vuosi taloudellisia resursseja, jotka on johdonmukaista sisällyttää osaksi rahaston tuoton käyttöä.

Kaupunginteatteri on jo useamman vuoden ajan toteuttanut Teatterisillalle yleisön keskuudessa suositun valo-, ääni- ja metsäteoksen, jonka esilläoloaikaa jatketaan uudistetussa muodossa vuonna 2023.

Luonnonsuojelu- ja viherhankkeet

Kansallisen kaupunkipuiston juhlavuoden aikana tullaan järjestämään Kerro kantasi -kysely erityisesti Ruissalon alueen kehittämiseksi. Ruissalon alueella toteutetaan sen käytettävyyttä ja saavutettavuutta parantavia toimenpiteitä. Samalla lisätään ihmisten mahdollisuuksia liikkua alueella ja saada tietoa alueen luonnonympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta.

Kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsevia kulttuurilehtoja ja muinaismuistokohteita kunnostetaan ja tuodaan näkyväksi luonnon monimuotoisuutta vaalien.

Julkisen taiteen hankkeet

Idea- ja toteutuskilpailu visuaalisten alojen ammattilaisille 20.000 €

Seikkailupuiston taideteoksen toteutus 45.000 €

Ulkoveistosten ja reliefien peruskunnostukset ja erikoispesut 10.000 €

Töherrysten poistot taideteoksista ja yllättävät muut korjaustyöt 6.000 €

Julkisten veistosten QR-kooditus 10.000 €

Suihkulähteiden ylläpito 18.000 €

Valaistushankkeet

Teatterisillan valo- ja metsätaidehanke 30.000 €

Kausivalaisu- ja Valon polku -tapahtuman kohteiden ylläpito ja huolto 14.000 €

Luonnonsuojelu- ja viherhankkeet

Ruissalon alueen saavutettavuuden ja käytettävyyden parantaminen 27.000 €

Kulttuurilehtojen kunnostaminen 20.000 €

Kaikki yhteensä 200.000 €

Rahaston tuotoista jaettava summa on viime vuosina vaihdellut 140.000 ja 220.000 euron välillä. Tuoton käyttö on ollut varsin tasaista, lukuun ottamatta Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017, jolloin päätettiin erikoisvuoden kunniaksi poikkeuksellisen suuresta 470.000 euron käyttösummasta. Myös koronavuosien 2020 ja 2021 aikana pyrittiin helpottamaan etenkin taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia suurempien jakosummien kautta.

Rahaston pääoma vuoden 2022 alussa oli 6.604.723 euroa ja lopussa 6.414.364 euroa. Kaunistamisrahaston toiminnallinen alijäämä vuodelta 2022 oli -45.866 euroa eli 0,69 % rahaston vuoden alun pääomasta. Rahaston tilikauden alijäämä oli -190.358 euroa.

Rahastojen jakokelpoisen tuoton jaossa pyritään tasaiseen tuoton jakoon, jolloin jaettavaa on tasaisesti joka vuosi. Kaupunginvaltuuston 18.3.2019 § 44 hyväksymien rahoitus- ja sijoitusperiaatteiden mukaan, mikäli tilikauden tulos jää jonain vuonna alijäämäiseksi, voidaan rahaston säännöistä poiketen päättää, että rahaston aikaisempien vuosien voittovaroja voidaan enintään 10 % rahaston taseen loppusummasta käyttää sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahaston käyttöä koordinoivan työryhmän esitys vuodelta 2022 jaettavasta summasta on 200.000 euroa, mikä vastaa noin 3,1 % vuoden lopun taseen loppusummasta ja sitä voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon rahaston koko pääoma ja vuoden 2022 alijäämäinen tulos.

Rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna esittää, että rahaston jakokelpoisesta tuotosta ja rahaston pääomasta enintään 200.000 euroa voidaan jakaa rahaston käyttötarkoituksen mukaisesti.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että kaunistamisrahaston vuoden 2022 jakokelpoisesta tuotosta jaetaan edellä esitettyihin kohteisiin 200.000 euroa rahaston sääntöjen mukaisesti Turun kaunistamiseen ja luonnonsuojeluun.

Tarkoitukseen myönnetyt varat tulee käyttää 31.12.2025 mennessä. Määräpäivään mennessä käyttämätön raha palautetaan kaunistamisrahastoon.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että tämä päätös pannaan täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
tiedVapaa-aika