Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus8206.03.20233

1190-2023 (01 01 00)

Opettajavirkojen perustaminen 1.4.2023 lukien kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen

Tiivistelmä:

Kasvatuksen ja opetuksen esittää yhteensä 190 opettajan viran perustamista perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelualueille. Virkojen perustaminen sisältyy kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan.

Kh § 82

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen, henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 28.2.2023:

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää yhteensä 190 opettajan viran perustamista perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelualueille. Kyse on 65 perusopetuksen lehtorin virasta, 45 lukion lehtorin virasta, 30 luokanopettajan virasta, 30 erityisluokanopettajan virasta sekä 20 erityisopettajan virasta. Palvelukokonaisuus perustelee esitystä sillä, että palvelukokonaisuuteen tarvitaan 120 uutta virkaa vakituisia päätoimisia tuntiopettajia varten. Kyse on siitä, että päätoimiset tuntiopettajat siirretään perustettaviin opettajan virkoihin. Hakutilanteessa perustettavaksi esitetyt virat (perusopetuksen lehtori, lukion lehtori, luokanopettaja, erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) ovat informatiivisempia, koska tuntiopettaja nimikkeenä ei kerro mitään opetettavasta aineesta, opetusvelvollisuudesta tai palkkauksesta. Lisäksi virkojen perustamista perustellaan oppilasmäärän kasvulla sekä sillä, että palvelukokonaisuudessa tarvitaan uusia vapaana olevia opettajan virkoja järjestelmäteknisistä syistä, sillä 1.8. eläkkeelle siirtyvien vapautuvia vakansseja on haasteellista käyttää kevään aikana.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitettyjen opettajan virkojen palvelussuhteen ehtojen suhteen. Opettajan virkojen palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen peruskoulua ja lukiota koskevien osioiden A ja B mukaisesti. Perustettavien opettajan virkojen kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan opettajan virkojen perustaminen sisältyy palvelukokonaisuuden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esitys on kustannusneutraali, eli se ei lisää palkkakustannuksia.

Palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Perustettavaksi esitettyjen virkojen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua asiasta toisin palvelukokonaisuuden esityksen kanssa. Virkojen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi palvelukokonaisuuden tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikkö esittää, että päätoimiset tuntiopettajuudet lakkautetaan siinä vaiheessa, kun tällä päätöksellä perustettavat opettajan virat on täytetty.

Liite 1Perusopetuksen lehtori 65 kpl

Liite 2Lukion lehtori 45 kpl

Liite 3Luokanopettaja 30 kpl

Liite 4Erityisluokanopettaja 30 kpl

Liite 5Erityisopettaja 20 kpl

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat


Liitteet:

Kh § 82
Liite 1:Perusopetuksen lehtori 65 kpl
Liite 2:Lukion lehtori 45 kpl
Liite 3:Luokanopettaja 30 kpl
Liite 4:Erityisluokanopettaja 30 kpl
Liite 5:Erityisopettaja 20 kpl