Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus8406.03.20235

1076-2023 (01 01 00)

Ympäristönsuojelusuunnittelijan viran perustaminen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen perustetaan ympäristönsuojelusuunnittelijan virka 1.4.2023 lukien

Kh § 84

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 15.2.2023:

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden luvat ja valvonta -palvelualueen ympäristönsuojelun vastuualueelle perustetaan 1.4.2023 lukien ympäristönsuojelusuunnittelijan virka, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.558,87 €/kk (TS/PR II, VL 3D) ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on ympäristöalan ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi on esitetty, että perustettava virka saadaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä lupamenettelyä.

Esityksessä on todettu, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen on perustettu useita uusia virkoja ja toimia erityisesti asemakaavoitukseen ja rakennusvalvontaan. Tarkoituksena on vauhdittaa asemakaavoitusta ja rakennusluvitusta sekä purkaa näihin toimintoihin kerääntynyttä ruuhkaa. Erityisesti kaavoituksen resurssien lisääminen sekä sitä kautta lisääntyneiden lupahakemusten määrän kasvu lisää painetta resurssin kasvattamiseen myös ympäristönsuojelun vastuualueen luonnonsuojelun tiimissä. Luonnonsuojelutiimissä on tällä hetkellä ainoastaan yksi vesiasioista vastaava henkilö. Lisääntyneiden viranomaistehtävien lisäksi myös Itämeren, Aurajoen ja kaupunkipurojen suojeluun, tilan seurantaan ja toimenpiteiden suunnitteluun tulee panostaa kaupungin tekemien sitoumusten ja ohjelmien perusteella. Turun kaupunki on muun muassa päättänyt tavoitella asemaa yhtenä maailman johtavista luontokaupungeista.

Esityksessä on lisäksi todettu, että nykyisessä pormestariohjelmassa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on nostettu yhdeksi merkittäväksi teemaksi seuraavan neljän vuoden ajalle. Lisäksi erityisesti ympäristöministeriössä on viime vuosina ollut jaettavana paljon avustusta erilaisten luonnon monimuotoisuutta, virtavesien ennallistamista ja ympäristönsuojelua tukevien toimenpiteiden toteuttamista varten. Vaikka rahoitus saataisiin ulkopuolelta, hankkeiden toteuttaminen ja toimenpiteiden ottaminen sitä kautta osaksi perustoimintoja edellyttää aina vakituista henkilökuntaa, joka ohjaa ja koordinoi erilaisten projektien toteutusta ja uusien vakituisten toimintamallien luomista.

Esityksen mukaan ympäristönsuojelusuunnittelijan viran perustaminen on hyväksytty kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa. Vakanssin ensisijaisena perusteena ovat kaavoitukseen liittyvät lisääntyneet asiantuntijatehtävät erityisesti kaavojen vesistövaikutusten selvittämisessä. Vakanssi on perustettava virkana, koska vakanssin tehtävissä osallistutaan lupa-asioiden käsittelyyn ja lausuntojen antamiseen erityisesti vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupahakemusten osalta. Viran perustamisesta aiheutuvat kustannusvaikutukset ovat vuositasolla 57.500 €.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin perustettavaksi esitettävän viran toiminnallisesta tarpeesta. Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole muutoinkaan huomautettavaa palvelukokonaisuuden esitykseen. Aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden talousarvioon. Palvelukokonaisuuden tulee lisäksi huomioida asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta.

Liite 1Lomake viran perustamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että

Päätös​​Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat


Liitteet:

Kh § 84
Liite 1:Lomake viran perustamisesta