Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen konsernijaosto913.02.20234
Kaupunginhallitus7227.02.20238

648-2023 (00 00 01, 02 05 05)

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeiden myyminen Kaarinan kaupungille

Tiivistelmä: -

Khkon § 9

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, omistajaohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 9.2.2023:

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaat päättivät osakaskokouksessa 4.2.2022 yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Yhtiöjärjestysmuutos ja siihen liittyvä osakassopimuksen täydennys on hyväksytty Turun kaupunginhallituksessa 28.2.2022 § 78. Muutos toteutettiin osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 6.6.2022 ja samalla päätettiin osakkeenomistajille suunnatun maksuttoman osakeannin toteuttamisesta yhtiössä. Muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 23.9.2022.​

Yhtiön osakkaiden välinen osakassopimus edellyttää, että investointien kustannukset jaetaan osakkeenomistajien kesken omistusosuuksien (tai vesivarausten) mukaisessa suhteessa. Käyttökustannukset jaetaan osakassopimuksen mukaan veden käytön mukaisissa suhteissa.​

Syynä yhtiöjärjestyksen muutokselle on ollut sen saattaminen vastaamaan muodollisesti yhtiön käyttämää omakustannusperiaatetta. Kyseisellä omakustannusperiaatteella tarkoitetaan ns. Mankala-muotoista mallia, jonka mukaisesti osakkeenomistajat vastaavat yhtiön kustannuksista omistusosuutensa suhteessa ja ovat vastaavasti oikeutettuja käyttämään yhtiön tuottamaa palvelua omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.​

Yhtiöjärjestyksen muutoksella yhtiön vanhat osakkeet muutettiin K-osakesarjan osakkeiksi. Muutoksen jälkeen K-osakesarjan omistusosuudet vastaavat kunkin osakkaan omistusosuutta yhtiöstä. Muut osakesarjat (A, B1, B2, C, D ja E) luotiin osakkeenomistajilta perittäviä kustannuksia varten, ja niiden avulla kullekin osakesarjalle kohdistettava kustannus jaetaan kyseisen osakesarjan osakkeenomistajien kesken. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa osakkeenomistajat merkitsivät uusien osakesarjojen osakkeita nykyisen kustannusjaon mukaisessa suhteessa.​

4.2.2022 pidetyssä osakaskokouksessa päätettiin yksimielisesti, että osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen olennaisena osana on sitoumus käynnistää välittömästi osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen jälkeen osakkaiden väliset neuvottelut osakkaiden ja yhtiön esille nostamista neuvottelutarpeista.​

Turun Seudun Vesi Oy:n omistusosuudet perustuvat kuntien useita vuosia sitten tekemään arvioon siitä, paljonko ne tulevat tarvitsemaan järjestelmästä vettä (ns. vesivaraukset). Vuosien saatossa tiettyjen kuntien osalta veden käyttö ja omistusosuus yhtiöstä ovat erkaantuneet siten, että tiettyjen kuntien omistusosuus yhtiössä saattaa ylittää selvästi osuuden veden käytöstä (ns. ylivaraus), kun taas toiset saattavat ajoittain käyttää vettä enemmän, kuin mihin omistusosuus oikeuttaisi (ns. ylikäyttö). Osakkaat ovat sitoutuneet neuvottelemaan omistusosuuksien muuttamisesta saattaakseen omistusosuutensa vastaamaan paremmin palvelun nykyistä käyttöä. Näin toimimalla huolehditaan siitä, että osakkaiden tosiasiallinen veden käyttö on vastaisuudessa paremmin linjassa heidän omistusosuutensa sekä kustannusvastuunsa kanssa osakesarjakohtaisesti.​

Tarkoituksena on, että uusia osakkeita hankkivat osakkaat hankkivat osakkeita ensisijaisesti niiltä osakkailta, joilla on yliomistusta suhteessa toteutuneeseen vedenkulutukseen.​

Turun Seudun Vesi Oy:n kaikki osakaskunnat ovat välittömästi yhtiöjärjestysmuutosta ja osake-anteja koskevien asiakirjojen allekirjoittamisen jälkeen järjestäneet kokouksen 21.6.2022. Kokouksessa on päätetty sitoumuksetta, että käynnistetään neuvottelut siitä, että ylikäyttöä omaavat osakkaat ostaisivat osakkeita ylivarausta omaavilta osakkailta.​

Seuraava neuvottelu on pidetty 8.8.2022 Turun, Kaarinan, Raision ja Paimion välillä. 8.8.2022 pidetyssä kokouksessa on päätetty, että Turun Seudun Vesi Oy päivittää kokousta varten laatimansa kustannusjakoa koskevan taulukon vastaamaan kokouksessa sovittua. Ylivarausta omaavat Turku ja Raisio myyvät päivitetyn taulukon mukaisen määrän osakkeita ylivaraustensa mukaisessa suhteessa Paimiolle ja Kaarinalle.​

Lisäksi päätettiin, että osakkaat laativat kahdenväliset kauppakirjat siten, että Raisio myy osakkeita Paimiolle ja Kaarinalle ja Turku yksinomaan Kaarinalle.​

Osakekauppa sisältää K-osakkeiden lisäsi A-, B1-, B2-, C- ja D-sarjan osakkeita samassa suhteessa kuin K-osakkeita. Kokonaiskauppahinta on K-osakkeiden yhtiökokouksessa viimeksi vahvistettu lunastushinta kerrottuna myytävien K-osakkeiden määrällä.​

Turun Seudun Vesi Oy:n osakassopimuksen kohta 14.2 edellyttää, että yhtiön osakkeiden luovutukseen saadaan kaikkien osakkeenomistajien kirjallinen suostumus.

Liite 1​Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden suostumus osakekauppoihin

Liite 2​Kauppakirja Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeista

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää​

että Turun kaupunki hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeiden kauppaa koskevan kauppakirjan ja valtuuttaa omistajaohjausjohtajan allekirjoittamaan liitteen 1 mukaisen suostumuksen osakekauppaan, ja lisäksi​

esittää kaupunginhallitukselle, että Turun kaupunki myy omistamansa Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeita Kaarinan kaupungille liitteen 2 kauppakirjan mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi konsernijaostolle annettiin katsaus osakasneuvottelujen tilanteeseen.​

Kh § 72

Liite 1​​Kauppakirja Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeista

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunki myy omistamansa Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeita Kaarinan kaupungille liitteen 1 kauppakirjan mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoKaarinan kaupunki
tiedTurun Seudun Vesi Oy
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedKonsernihallinto, omistajaohjaus


Liitteet:

Khkon § 9
Liite 1:Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiden suostumus osakekauppoihin
Liite 2:Kauppakirja Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeista

Kh § 72
Liite 1:Kauppakirja Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeista