Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta1824.01.20234
Kaupunkiympäristölautakunta3131.01.20234
Kaupunginhallitus5006.02.20234

13278-2012 (611, 065)

Yleiskaava 2029 -ehdotus (Kv)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallituksen 11.10.2022 § 419 hyväksymä Yleiskaava 2029 -ehdotus on ollut uudelleen nähtävillä 31.10.-29.11.2022 välisen ajan ja siitä jätettiin 3 lausuntoa ja 13 muistutusta. Yhden lausunnon ja muistutuksen pohjalta on tehty muutoksia kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Kaupunginvaltuustolle esitetään kaavaehdotuksen hyväksymistä yhdellä kaupunkiympäristölautakunnan esittämällä muutoksella, joka koskee Piipanojan TP- aluerajan muuttamista voimassa olevan yleiskaavan PK- aluerajan mukaiseksi.

Kylk § 18

Kaupunkiympäristö, kaavoitus, yleiskaavainsinööri Andrei Panschin 17.1.2023:

Kaavoituksessa on laadittu Yleiskaava 2029 ehdotus, joka on päivätty 24.11.2021, muutettu 20.12.2021 (KH § 582), 1.8.2022 (lausunnot ja muistutukset), 11.10.2022 (KH § 419), muutettu 13.1.2023 (lausunnot ja muistutukset). Kaava on laadittu Turun alueelle kaupungin rakennetta ja alueidenkäyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Yleiskaavaehdotuksesta jätettiin 3 lausuntoa ja 13 muistutusta. Yksi lausunto ja muistutus ovat aiheuttaneet muutostarpeita kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin on esitetty liitteessä 9.

Yleiskaavan tavoitteet

Kaupunginhallitus asetti yleiskaavalle tavoitteet 30.9.2013 § 399. Tavoitteet on jaoteltu yleistavoitteisiin ja yksityiskohtaisiin tavoitteisiin. Merkittävin yleistavoite on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Muut yleistavoitteet koskevat kestävää kehitystä, eheytyvää kaupunkirakennetta, eriarvoisuuden torjumista, ekologisia verkostoja ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, matkailua ja virkistystä, esteettömyyttä, logistiikkaa ja saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla.

Yleistavoitteisiin kuuluvat myös asukas- ja työpaikkatavoitteet. Niitä tarkistettiin tasapainoisen kasvun ja positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi. Kaupunginhallitus asetti 22.5.2017 § 219 uusiksi tavoitteiksi 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa.

Yksityiskohtaiset tavoitteet on jaoteltu neljään teemaan, jotka ovat:

Yleiskaavakartat

Yleiskaava koostuu kahdeksasta kartasta ja kaavaselostuksesta. Kaikki kartat hyväksytään oikeusvaikutteisina. Kaavakartat esitetään digitaalisina ja pdf-muotoisina. Digitaaliset kartat löytyvät Turun karttapalvelusta osoitteesta https://opaskartta.turku.fi/ims/. Kartat ovat Kaavoitus-välilehdellä jokainen kartta omana tasonaan, ja niiden kaavamerkintöjä voi tarkastella päällekkäin. Yleiskaavakarttojen mittakaava on 1:40 000. Keskusta-alue on käsitelty tarkemmalla tasolla, mittakaavassa 1:10 000.

Yleiskaava 2029 korvaa voimaan tullessaan Yleiskaava 2020:n sekä Skanssin ja Piispanristin, Linnakaupungin ja Yli-Maaria–Koskennurmen osayleiskaavat. Ratapiha-alueen, Hirvensalon ja Ruissalon osayleiskaavat jäävät voimaan lukuun ottamatta osaa Ratapiha-alueen rautatieliikenteen merkinnästä (LR), joka kumotaan.

Yleiskaava 2029:ssä osoitetaan muutoksia ja täydennyksiä seuraavien voimaan jäävien osayleiskaavojen alueille:

​Ratapiha-alueen osayleiskaava-alueella ohjaavia merkintöjä ovat

Ruissalon osayleiskaava-alueella ohjaavia merkintöjä ovat

Lisäksi osayleiskaavojen alueilla on useita informatiivisia merkintöjä, jotka eivät tarkenna osayleiskaavoja.

Yleiskaava 2029 ei korvaa valtuuston 14.12.2020 § 217 hyväksymää, mutta ei vielä lainvoimaista Satava-Kakskerran osayleiskaavaa sekä vireillä olevia Maaria-Ilmaristen ja Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaavoja.

Yleiskaavan sisältö on jaoteltu kaavakartoille aihepiirin mukaan:

Kartta 1: Yhdyskuntarakenne

Kartta 2: Asuminen

Kartta 3: Palvelut ja elinkeinot

Kartta 4: Liikenne

Kartta 5: Kestävä vesien hallinta

Kartta 6: Yhdyskuntatekniikka

Kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset

Kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet

Selvitykset ja vaikutusten arviointi

Yleiskaavan valmistelua varten on tehty selvityksiä mm. liikenteestä, elinkeinoelämästä, kulttuuriympäristöstä, kaupunkikuvasta, täydennysrakentamisesta, viherympäristöstä ja hulevesien hallinnasta.

Yleiskaavaehdotuksesta tehdyssä vaikutusten arvioinnissa on arvioitu, miten yleiskaava toteuttaa erilaisia sitä ohjaavia tavoitteita.

Kaavan kokonaistalouden kannalta merkittävimmät positiiviset vaikutukset syntyvät kehittämällä kaupunkikeskustan laajenemisalueita Itäharjua ja Linnakaupunkia. Myös Skanssin kehittäminen on kokonaistaloudellisesti kannattavaa.

Asuntotarjonta painottuu tavoitteiden mukaisesti urbaaniin asumiseen. Tiivistyvien kehityskäytävien välillä säilyy laajoja viheralueita. Keskustaa täydentävä ja laajentava rakentaminen vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta. Autoilun roolin vähentäminen mahdollistaa keskustan kävely- ja pyöräily-ympäristön parantamisen ja viihtyisyyden lisäämisen.

Teolliset toiminnot painottuvat kehätien ympäristöön sekä Pansio–Pernoon. Pernon innovaatio- ja osaamiskeskittymä -merkinnällä turvataan meriteollisuuden tarpeet. Itäharjun Tiedepuiston asumis- ja työpaikkakeskittymän on mahdollista kehittyä tavoitteiden mukaisesti. Monipuolisella asuntotarjonnalla turvataan työvoiman saatavuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Asukas- ja työpaikkamäärien kasvu lisää liikennettä. Erityisesti keskustassa liikenteen käytössä oleva tila ei kuitenkaan kasva, ja pelkästään liikenneverkkoa parantamalla on vaikea turvata autoliikenteen sujuvuus. Autoliikennettä pyritään ohjaamaan keskustan ulkopuolelle.

Merkittävimmät vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin muodostuvat yhdyskuntarakenteen ja liikenteen ratkaisuista. Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen lisää sen todennäköisyyttä, että kasvihuonekaasuja muodostuu vähemmän. Kestävien kulkutapojen edellytyksiä parannetaan kehittämällä joukkoliikenteen laatukäytäviä, pyöräilyn pääverkostoa ja keskustan kävelyalueita.

Uusi asuinrakentaminen tukeutuu melko hyvin olemassa oleviin palveluihin. Joukkoliikennekäytävien varsia tiivistävä kaavaratkaisu luo edellytyksiä joukkoliikenteen kehittämiselle ja eri väestöryhmien pääsylle palvelujen äärelle. Investointeja lähipalveluihin tarvitaan etenkin uusilla asuinalueilla.

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sateet, kaupunkirakenteen tiivistyminen ja rakentamisen sijoittaminen tulvaherkille alueille lisäävät kaupunkitulvien riskiä. Useat toiminnot, kuten Turun satama ja Meyerin telakka, sijaitsevat hulevesi- ja meritulvien riskialueilla. Yleiskaavamerkinnöillä pyritään hallitsemaan tulvia, mutta tarkempi suunnittelu ratkaisee, kuinka hyvin siinä onnistutaan.

Yleiskaavamerkinnöin on osoitettu alueiden käyttöä rajoittavat lentoliikenteen esterajoituspinnat ja lentomelualueet, Puolustusvoimien suojavyöhykealueet ja kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeet.

Yleiskaava mahdollistaa VAK-järjestelyratapihan siirtämisen kauemmas keskustasta. Autoliikenteen melulle altistuvien alueiden määrä ei olennaisesti lisäänny.

Viheraluemerkinnät muodostavat pääosin kattavan verkoston. Virkistyskäytön kannalta tärkeimmät alueet säilyvät. Kaavaratkaisu turvaa valtaosan viherympäristön arvoista. Vaikutukset viherympäristöön keskittyvät asuinrakentamisen osalta keskustaan ja joukkoliikennekäytävien varsille sekä työpaikkarakentamisen osalta Pansio–Pernoon ja Paimalaan.

Kulttuuriympäristö ja kaupunkikuva muuttuvat keskustassa ja sen reunamilla sekä joukkoliikenneakseleilla. Yleiskaava osoittaa säilytettävät rakennusperintökohteet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat viherympäristöt. Uudisrakentamisen ja olemassa olevien arvojen yhdistämisen tapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa.

Yleiskaavan vaiheet ja vuorovaikutus

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 26.1.2010. Perusselvitysvaiheen jälkeen vuonna 2012 yleiskaavan valmistelua jatkettiin Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n pohjalta. Yleiskaavan tavoitevuodeksi asetettiin 2035.

Yleiskaavan alustavia tavoitteita työstettiin sidosryhmille suunnatussa työpajassa toukokuussa 2012 ja esiteltiin yleisölle kesäkuussa 2012. Yleiskaavan viranomaisneuvottelu pidettiin 4.6.2012. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta esitti 16.4.2013 § 95 kaupunginhallitukselle yleiskaavan tavoitteiden hyväksymistä, ja kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan tavoitteet 30.9.2013 § 399.

Helmikuussa 2014 yleiskaavan tavoitevuodeksi vaihdettiin vuosi 2029, joka vastaa Turun kaupunkistrategia 2029:n tavoitevuotta. Samalla yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitetta muutettiin vastaamaan lyhempää aikajännettä: vuonna 2029 Turussa asuu 200 000 asukasta ja kaupungissa on 105​000 työpaikkaa.

Toimialojen yhteistyönä laadittiin yleiskaavan pohjaksi kolme kehityskuvavaihtoehtoa, joissa kaupungin kasvua painotettiin eri tavoin.

Kehityskuvista laadittiin toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä laaja vaikutusten arviointi.

Yleiskaavan kehityskuvaluonnoksia esiteltiin vuoden 2014 aikana yleisötilaisuuksissa. Lisäksi kehityskuvista järjestettiin asukaskysely sekä yrityskysely. Vuonna 2015 järjestettiin paneelikeskustelu Turun tulevaisuudesta yleiskaavan vaikutusten arvioinnin teemoihin liittyen.

Yleiskaavan kehityskuvista pyydettiin lausunnot 24.8.2015. Kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2015 § 494 yleiskaavatyön jatkovalmistelun pohjaksi Kasvukäytävät-kehityskuvan.

Kaavaluonnos valmisteltiin valitun Kasvukäytävät-kehityskuvan pohjalta. Luonnosvaiheessa tavoiteltavan kasvun eli positiivisen rakennemuutoksen mahdollistamiseksi väestö- ja työpaikkatavoitteita tarkennettiin, koska kaupungin kasvu oli ollut nopeampaa kuin yleiskaavan tavoitteiden asettamisen aikaan. Kaupunginhallitus hyväksyi 22.5.2017 § 219 yleiskaavan tavoitteiksi 220​000 asukasta ja 115​000 työpaikkaa.

Luonnosvaiheessa järjestettiin asukkaille Tulevaisuuden Turku 2029 -nettikysely, jossa kartoitettiin mielipiteitä asumisen paikoista, palveluista, viher- ja virkistysalueista sekä liikkumisesta. Lisäksi 2016–2017 järjestettiin keskustan kehittämiseen ja Turun Tiedepuiston kärkihankkeisiin liittyviä Turku Future Forum työpajoja, joissa käsiteltiin myös yleiskaavaa. Yhden työpajan aiheena oli keskustan liikennejärjestelmän skenaariot. Mielipiteitä vaihtoehdoista kerättiin myös nettikyselyllä.

Yleiskaavaluonnosta esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 28.8.2018. Lisäksi kaavaluonnosta on esitelty valtuustoryhmissä ja valtuustoryhmien puheenjohtajistolle 27.8.2018.

Yleiskaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 25.9.2018 § 387. Lautakunnan päätöksen mukaisesti Kupittaanpuiston itäosaa koskevaa VU/C-merkintä (urheilu- ja virkistyspalvelujen alue / keskustatoimintojen alue) poistettiin ja korvattiin merkinnällä VU (urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi liikuntakeskuksia varten).

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.11.2018 § 420 yleiskaavaehdotuksen pohjaksi 24.8.2018 päivätyn, lautakunnan päätöksen mukaisesti 25.9.2018 muutetun yleiskaavaluonnoksen. Yleiskaavaluonnos sisälsi 28.8.2018 päivätyn, 17.9.2018 päivitetyn keskustan liikennesuunnitelmaluonnoksen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2029 liikennesuunnitelman valmistelua ja yleiskaavan valmistelua jatketaan siltä pohjalta, että yksityisautoilu Tuomiokirkkosillalla ja Aninkaistenkadulla sallitaan ja että lopulliset ratkaisut Auransillan liikenteen osalta tehdään saatujen kokemusten perusteella.​

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että:

Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.11.–31.12.2018. Lausunnoista, mielipiteistä sekä niihin kirjoitetuista vastineista kootussa raportissa on kerrottu kannanottojen perusteella tehdyt muutokset.

Luonnoksen nähtävilläoloaikana marraskuussa 2019 järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, joista toisen teemana oli keskusta ja toisen koko yleiskaava. Samaan aikaan yleisötilaisuuksien kanssa avattiin Turku 2029 -nettikysely. Kyselyssä selvitettiin asukkaiden mielipiteitä viherympäristöstä, palveluista sekä keskusta-alueen liikenteestä.

Osana yleiskaavan valmistelua Turun kaupunki selvitti keväällä 2020 satunnaisotoksella valittujen turkulaisten mielipiteitä keskustan liikenteestä ja sen kehittämisestä Turku keskustelee -hankkeessa. Kyselyn lisäksi vastaajille tarjottiin mahdollisuus osallistua Turku keskustelee -nimiseen kansalaispaneeliin.

Yleiskaavaehdotus

Luonnoksesta saadun palautteen sekä selvitysten perusteella valmisteltiin yleiskaavaehdotus. 30.6.2020 päivätty kaavaehdotus oli lausuttavana 30.6.–15.9.2020. Yleiskaavaehdotusta tarkistettiin saatujen lausuntojen perusteella. Muutoksia tehtiin myös yleiskaavaluonnoksesta saatujen kannanottojen sekä muun valmistelun perusteella.

Yleiskaavaehdotusta, pvm. 30.6.2020, muutettu 22.10.2020 (lausunnot), käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa ensimmäisen kerran 27.10.2020 § 369. Kaupunkiympäristölautakunta palautti ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi 1.12.2020 § 430. Palautuspäätöksen mukaan ”Uudessa valmistelussa keskustan sekä Itäharjun (merkitty ehdotuksessa innovaatio ja osaamiskeskittymäksi) alueista laaditaan erilliset osayleiskaavat, joissa alueet kaavoitetaan osayleiskaavan tarkkuudella.” Lisäksi palautuspäätöksen mukaan kaavaehdotukseen tulee tehdä useita yksittäisiä muutoksia ennen kuin kaavaehdotus tuodaan uudelleenkäsiteltäväksi.

Palautuspäätöksen jälkeen yleiskaavan valmistelun jatkotoimenpiteistä haettiin linjaus kaupunginhallitukselta. Kaupunginhallitus päätti 22.03.2021 § 132, että keskustan ja Itäharjun alueille ei laadita erillisiä osayleiskaavoja Yleiskaava 2029:n yhteydessä ja että yleiskaavaehdotukseen tehdään kaupungin palveluverkon kannalta tarvittavat muutokset.

Kaupunginhallitus päätti 20.12.2021 § 582, että yleiskaavaehdotus, pvm. 24.11.2021, hyväksytään alla esitetyin muutoksin ja yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville.

Muutokset karttamerkintöihin:

Muutokset kaavamääräyksiin:

Yleiskaava 2029 ehdotus oli nähtävillä 31.1.–23.3.2022. Samaan aikaan pyydettiin lausuntojen täydennyksiä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, naapurikunnilta, Turun museokeskukselta ja Puolustusvoimilta. Lausuntoja saatiin kahdeksan, joista kaksi muilta kuin lausuntopyynnön saaneilta viranomaistahoilta. Muistutuksia jätettiin yhteensä 45 kpl. Lisäksi 24.11.2021 jälkeen annettiin 7 mielipidettä.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella. Keskeisin muutos oli satamaraiteen uusi pohjoinen linjaus, joka perustui kaupunginhallituksen päätökseen 6.6.2022 § 269. Linjaukseksi valittiin ”Turun satamaradan muutostyöt – Vaihtoehtoiset asemapaikat sekä niiden vaikutukset” -selvityksessä parhaaksi vaihtoehdoksi arvioitu VE7. Lisäksi kaavamerkintöihin tehtiin vähäisiä tarkennuksia ja teknisluonteisia korjauksia sekä kaavamääräyksiin selventäviä tarkennuksia.

​Kaupunkiympäristölautakunta päätti 4.10.2022 § 367 esittää kaupunginhallitukselle, että yleiskaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville lautakunnan 13.9.2022 § 338 esittämällä Kupittaan siirtolapuutarhaa koskevalla muutoksella sekä kahdella uudella, Juhana Herttuan koulua sekä Tampereen valtatien ja Vahdontien risteysalueen P-merkintää koskevalla muutoksella.​

​Kaupunginhallitus päätti 11.10.2022 § 419, että 24.11.2021 päivätty, 20.12.2021 muutettu (KH § 582) ja 1.8.2022 muutettu (lausunnot ja muistutukset) yleiskaavaehdotus hyväksytään muutoksin ja asetetaan uudelleen nähtäville.​

​Muutokset karttamerkintöihin olivat:​

Yleiskaava 2029 ehdotus oli uudelleen nähtävillä 31.10.–29.11.2022 välisen ajan. Lausuntoja saatiin kolme. Muistutuksia jätettiin yhteensä 13 kpl. Lisäksi 1.8.2022 jälkeen ennen ehdotuksen nähtävillä oloa annettiin kolme mielipidettä, joihin ei ole aiemmin vastattu.

​Keskeisimpiä kannanottojen aiheita olivat seuraavat:

Kupittaan siirtolapuutarha

Museopalvelut katsoi, että Kupittaan siirtolapuutarha tulee osoittaa RP/V-merkinnän lisäksi arvokkaaksi rakennetun ympäristön kohteeksi. Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys esitti RP/V-merkinnän muuttamista muotoon RP sekä siirtolapuutarhan suojelemista asemakaavoituksella. Muistutuksissa esitettiin siirtolapuutarhalle merkintää RP/s. Mielipiteissä kritisoitiin siirtolapuutarhan C-3-merkintää. Mielipiteet olivat saapuneet ennen kaupunginhallituksen tekemää päätöstä, jossa siirtolapuutarhan C-3-merkintä muutettiin RP/V-merkinnäksi.

Korkea rakentaminen

Varsinais-Suomen liitto katsoi, että merkintä korkean rakentamisen rajoittamisesta keskusta-alueella tulisi palauttaa kaavaehdotukseen. Museopalvelut totesi, että korkea rakentaminen tulee ohjata kartassa 7 soveltuvimmiksi tunnistetuille alueille eikä sitä tule mahdollistaa muualla. Muistutuksessa kritisoitiin korkeaa rakentamista koskeneen määräyksen poistamista.

Koroinen

Museopalvelujen mukaan Koroisten, Räntämäen ja Halisten kylien väliselle avoimelle peltoalueelle osoitettu uusi asuinalue on ristiriidassa maisema-alueen kaavamääräyksen ja sen suojelutavoitteiden kanssa. Museopalvelut katsoi, että peltoalueen rakentaminen heikentäisi hyvin merkittävästi Koroisten alueen maisemallisia arvoja.

Merenkulkuoppilaitoksen ja Juhana Herttuan koulun rakennukset

Museopalveluiden kanta oli, että molemmat rakennukset tulee suojella. Se on esittänyt niitä lisättäväksi yleiskaavan arvokkaiden rakennetun ympäristön kohteiden luetteloon. Suojeluasia ratkaistaan asemakaavassa, joten museokeskus totesi, että rakennusten puuttumista yleiskaavan kohdeluettelosta ei tule tulkita myöntymisenä niiden suojelematta jättämiselle.

Tuomiokirkon edustan raitiotielinjaus

Museopalvelut toi esille, että Tuomiokirkko ympäristöineen on kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja arkeologisesti hyvin merkittävä alue, johon ei missään muodossa ole toivottavaa palauttaa joukko- tai ajoneuvoliikennettä. Tuomiokirkko on Suomen ainoa keskiaikainen katedraali. Se on ympäristöineen valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön aluetta (RKY). Tuomiokirkko ja sitä ympäröivän muinaisjäännöksen keskiaikainen ydin on valittu valtakunnallisesti merkittäviksi arkeologisiksi kohteiksi (VARK).

Pansion T/PA-alue

Puolustusvoimat esitti, että Pansion T/PA-alueesta poistetaan vuoden 2029 jälkeiseksi käyttötarkoitukseksi esitetty PA-merkintä. Kaavamääräyksen mukaan ”Alue voi vaiheittain muuntua palvelujen ja asumisen alueeksi, kun edellytykset sille ovat olemassa.” Puolustusvoimien näkemyksen mukaan alueen mahdollinen muuttuminen PA-alueeksi vuoden 2029 jälkeen tulee tarkastella erikseen.

Asuinalueiden kaavamerkinnät

Länsi-Turun, Teräsrautelan ja Mälikkälän asukas- ja omakotiyhdistykset esittivät, että A-merkinnän sijasta käytettäisiin merkintöjä AP ja AK. Vasaramäen omakotiyhdistys ehdotti, että yleiskaavassa säilytetään vanhojen pientaloalueiden kaavamerkintä AP. Yhdistykset pitivät A-merkintää epämääräisenä ja arvelivat sen mahdollistavan suunnitella pientaloalueille lähes mitä vain.

Härkämäen tavara-aseman kaavamerkintä

Senaatti-kiinteistöt ja VR-Yhtymä Oyj esittivät Turun tavara-aseman TP-kaavamerkinnän sisällön monipuolistamista mahdollistamaan palvelut ja asumisen.

Pihlajaniemen luo-rajaus

Senaatti-kiinteistöt esitti Pihlajaniemen luo-kohteen 4-88 poistamista. Perusteena esitettiin, että lepakkoselvitys ei anna perusteita määrittää luokan III aluetta luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi ja että lepakkoselvityksen tulokset on otettu huomioon asemakaavoituksessa.

Piipanojan tilan alue

Knaapi Holdings Oy:n mukaan voimassa olevan yleiskaavan merkintä PK täydennettynä talouskeskuksen A/s-merkinnällä pitäisi säilyttää. Muistuttajan tarkoituksena on laittaa vireille alueen asemakaavoitus. Muistutuksen liitteenä on maankäyttöluonnos, jossa Piipanojan tilan alueelle on esitetty yritystontteja.

Kiertotähdentien varren merkinnät

Kiinteistö Oy Turun Kiertotähdentie 2 esitti PA-merkinnän ulottamista koskemaan kortteleita 60 ja 65 Iso-Heikkilässä osoitteessa Kiertotähdentie.

​Kaavaehdotusta on tarkistettu lausuntojen ja muistutusten pohjalta seuraavasti:

​Vastineet lausuntoihin, mielipiteisiin ja muistutuksiin on esitetty liitteessä 9.

​Lisäksi kaavaehdotukseen on nähtävilläolon jälkeen tehty seuraavat muutokset ja täydennykset:

Kaavan kokonaisrakenne ja maankäytön varaukset ovat pysyneet pääosin kaupunginhallituksen 11.10.2022 § 419 hyväksymän kaavaehdotuksen mukaisina. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat vähäisiä, eikä kaavaehdotusta ole tarvetta asettaa enää uudelleen nähtäville.

Liite 1​Yleiskaavaehdotus, kartta 1: Yhdyskuntarakenne

Liite 2​Yleiskaavaehdotus, kartta 2: Asuminen

Liite 3​Yleiskaavaehdotus, kartta 3: Palvelut ja elinkeinot

Liite 4​Yleiskaavaehdotus, kartta 4: Liikenne

Liite 5​Yleiskaavaehdotus, kartta 5: Kestävä vesien hallinta

Liite 6​Yleiskaavaehdotus, kartta 6: Yhdyskuntatekniikka

Liite 7​Yleiskaavaehdotus, kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset

Liite 8​Yleiskaavaehdotus, kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet

Liite 9​Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet

Oheismateriaali 1​Yleiskaavaehdotus, selostus

Oheismateriaali 2​Yleiskaavaehdotus, selostus, ruotsinkielinen​

Laaditut selvitykset ja raportit, (linkki Yleiskaavan 2029 selvitykset ja vuorovaikutus -sivulle)

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

Ehdotus​Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä vastineet muistutuksiin (liite 9) ja päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 24.11.2021 päivätty, 20.12.2021 muutettu (KH § 582), 1.8.2022 muutettu (lausunnot ja muistutukset), 11.10.2022 muutettu (KH § 419) ja 13.1.2023 muutettu (lausunnot ja muistutukset) yleiskaavaehdotus hyväksytään oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

PäätösAsia pantiin pöydälle Mannin Kaunislahden kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa oli esittelemässä yleiskaavainsinööri Andrei Panschin.​

Kylk § 31

Pöydältä 24.1.2023 § 18

PäätösKaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä vastineet muistutuksiin (liite 9) ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 24.11.2021 päivätty, 20.12.2021 muutettu (KH § 582), 1.8.2022 muutettu (lausunnot ja muistutukset), 11.10.2022 muutettu (KH § 419) ja 13.1.2023 muutettu (lausunnot ja muistutukset) yleiskaavaehdotus hyväksytään oikeusvaikutteisena yleiskaavana siten muutettuna, että:

- joukkoliikenteen laatukäytävämerkintä poistetaan Tuomiokirkon edustalta,

- VAK-järjestelyratapihan selvitysaluemerkintä poistetaan, ja

- Piipanojan TP- alueraja muutetaan voimassa olevan yleiskaavan PK- aluerajan mukaiseksi. Muilta osin kaavamerkinnät jäisivät sellaisiksi kuin ne nyt on ehdotettu.

Lisäksi lautakunta päätti selvyyden vuoksi todeta yleiskaavan A-merkintään liittyen yksimielisesti seuraavaa:

Viihtyisät pientaloalueet lähellä palveluja ovat Turun kaupungille ensiarvoisen tärkeä vetovoimatekijä. Olemassa olevilla pientaloalueilla mahdollisen täydennysrakentamisen tulee keskittyä pientalotonttien tarjonnan lisäämiseen ja mahdollisuuksiin jakaa suuria tontteja alueen erityisarvot säilyttäen. Vanhoille kerrostalovaltaisille alueillekin on toivottavaa saada uusia pientaloja. Asuntojen monipuolisuuden edistämiseksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi merkitä yleiskaavatasolla asuinalueet yleispiirteisellä A-merkinnällä, joka ohjaa säilyttämään alueen luonteenomaisuuden. Huoli siitä, että tarkoituksena olisi heikentää pientaloalueiden asemaa ja säilymistä pientaloalueina on aiheeton. Tarkempi suunnittelu ja vuorovaikutus tapahtuisi mahdollisen asemakaavoituksen yhteydessä myöhemmin.

Päätös asiassa syntyi 15 äänestyksen jälkeen.

Asian käsittely kokouksessa

1.äänestys

Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Kaunislahden Jakobssonin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Seuraava kaavamääräys palautetaan 24.11.2021 päivätyn yleiskaavaehdotuksen mukaiseksi:

Yleismääräys: Korkea rakentaminen tulee sijoittaa ruutukaava-alueen ulkopuolelle kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti perusteltuihin paikkoihin Turun korkean rakentamisen selvityksen periaatteita noudattaen.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Kaunislahden Jakobssonin kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Åland, Muurinen ja Harjuniemi.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-5, 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

2.äänestys

Toisessa äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Kaunislahden Jakobssonin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Seuraavat kaavamääräykset palautetaan 24.11.2021 päivätyn yleiskaavaehdotuksen mukaisiksi:

1) Keskustatoimintojen C ja Cy -alueita koskeviin yleismääräyksiin palautetaan lause:

Rakentamisen korkeus tulee sovittaa ympäristön rakentamiskorkeuksiin, ja

2) Keskustatoimintojen alueita C, Cy ja C-3 koskeviin yleismääräyksiin palautetaan lause:

Täydennysrakentaminen toteutetaan Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella -selvityksen periaatteita noudattaen.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Åland, Muurinen, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Kaunislahden Jakobssonin kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Harjuniemi.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-3, 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

3.äänestys​

Kolmannessa äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Kaunislahden Jakobssonin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Yleiskaava 2029 kartta 8. Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus: Kaupunginhallitukselle esitettävään pohjaan on tullut muutos kohtaan ”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus”, jonka sanamuodosta esitetään poistettavaksi kohta ”Arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa.”. Esitämme, suojelukohtaan kuuluvaan merkintään lisättäväksi siitä poistettua lausetta muodossa: ”Suojeluarvoja sisältäviä arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Åland, Muurinen, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Kaunislahden Jakobssonin kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Harjuniemi.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-3, 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

4.äänestys

Neljännessä äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Kaunislahden Jakobssonin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Keskustatoimintojen alueita C, Cy ja C-3 koskeviin yleismääräyksiin palautetaan lause:

Toteutusten tulee tukea kivijalkakauppaa ja sen toimintamahdollisuuksia varaamalla katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajautuvien rakennusten ensimmäiset kerrokset liike- ja palvelukäyttöön.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Åland, Muurinen, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Kaunislahden Jakobssonin kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Harjuniemi.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-3, 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

5.äänestys

Viidennessä äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Kähärin puistotien tievaraus poistetaan.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Perho, Manni ja Pälve.

Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Kaunislahti, Åland ja Vierimaa.

Muurinen äänesti tyhjää.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 6-5, 1 tyhjä ja 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

6.äänestys

Kuudennessa äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Siirretään Hippoksentien varren VU-1 -merkintä Hippoksentien ja Uudenmaankadun risteykseen pääosin Veritas Stadionin ja Marli Areenan tonteille kartan mukaisesti. Muilta osin pohjaehdotuksessa oleva VU-1 -merkintä vaihdetaan VU-merkinnäksi.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Åland, Muurinen, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Kaunislahti.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-3, 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

7.äänestys

Seitsemännessä äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Kurjenmäen tunnelivaraus poistetaan.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Åland, Muurinen, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Kaunislahti.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-3, 1 poissa. el-Khatib oli poissa kokouksesta.

8.äänestys

Kahdeksannessa äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Pääkokoojaväylä -merkintä poistetaan väliltä Hämeentie-Maariankatu.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Åland, Muurinen, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Kaunislahti.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-3, 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

9.äänestys

Yhdeksännessä äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus" -merkintää ei poisteta Juhana Herttuan koulusta.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Åland, Muurinen, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Kaunislahti.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-3, 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

10.äänestys

Kymmenennessä äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Ålandin Mannin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Poistetaan joukkoliikenteen laatukäytävämerkintä Tuomiokirkon edustalta.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Jakobsson, Harjuniemi ja Perho.

Ålandin Mannin kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Hellsten, Toivari, Kallio, Kaunislahti, Bastman ja Pälve.

Ålandin muutosehdotus tuli päätökseksi äänin 8-3, 2 poissa.

Vierimaa ja Muurinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän äänestyksen ajaksi. Vierimaan tilalla käsittelyyn osallistui Bastman.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

11.äänestys

Yhdennessätoista äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Ålandin Muurisen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Poistetaan joukkoliikenteen laatukäytävävaraus -merkintä välillä Sotalaistenkatu- Sairashuoneenkatu.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Kaunislahti, Jakobsson, Harjuniemi, Perho, Vierimaa ja Pälve.

Muutosehdotuksen puolesta äänestivät Åland ja Muurinen.

Manni äänesti tyhjää.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-2, 1 tyhjä ja 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

12.äänestys

Kahdennessatoista äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Ålandin Muurisen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Poistetaan seuraava lause kaavaselostuksen sivulta 92 ”Lisääntyvät kävijämäärät lisäävät myös alueen elävyyttä ja kaupallista houkuttelevuutta.”

Kolmannen kappaleen lopusta Keskeistä liikennejärjestelmän kehittämisessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on liikenteelle varatun tilan käytön priorisointi keskustassa sekä keskustaan johtavilla sisääntuloreiteillä. Niiden avulla voidaan lisätä kestävien kulkutapojen kilpailukykyä ja palvelutasoa. Kävelykeskustan laajentaminen on keskeinen toimenpide, jolla parannetaan keskustan viihtyisyyttä. Lisääntyvät kävijämäärät lisäävät myös alueen elävyyttä ja kaupallista houkuttelevuutta.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Kaunislahti, Jakobsson, Harjuniemi, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Muutosehdotuksen puolesta äänestivät Åland ja Muurinen.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 10-2, 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

13.äänestys

Kolmannessatoista äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Ålandin Muurisen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Poistetaan VAK-järjestelyratapihan selvitysalue-merkintä.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Perho ja Pälve.

Ålandin Muurisen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Toivari, Kallio, Kaunislahti ja Vierimaa.

Hellsten, Jakobsson, Harjuniemi ja Manni äänestivät tyhjää.

Ålandin muutosehdotus tuli päätökseksi äänin 6-2, 4 tyhjää ja 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

14.äänestys

Neljännessätoista äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Ålandin Muurisen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Asuinalueiden kaavamerkintä A valmis asuinalue -merkintä poistetaan kaavaehdotuksesta ja korvataan merkinnöillä AK ja AP alla esitetyn mukaisina.

Kaavamerkintä ja määräys: AK- Alue varataan pääasiassa kerrostalovaltaiselle asumiselle sekä ympäristöön soveltuvien työtilojen, virkistyksen, palveluiden sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. AP- alue varataan pientalovaltaiselle asumiselle, sekä ympäristöön soveltuvien työtilojen, virkistyksen, palveluiden sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Kallio, Kaunislahti, Jakobsson, Harjuniemi, Perho, Vierimaa, Manni ja Pälve.

Muutosehdotuksen puolesta äänestivät Åland ja Muurinen.

Toivari äänesti tyhjää.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-2, 1 tyhjä ja 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

15.äänestys

Viidennessätoista äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Mannin Vierimaan kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Yleiskaavaehdotuksen Piipanojan TP- alueraja muutetaan voimassa olevan yleiskaavan PK- aluerajan mukaiseksi. Muilta osin kaavamerkinnät jäisivät sellaisiksi kuin ne nyt on ehdotettu.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Jakobsson ja Harjuniemi.

Mannin Vierimaan kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Hellsten, Toivari, Kallio, Kaunislahti, Åland, Muurinen, Perho ja Pälve.

Mannin muutosehdotus tuli päätökseksi äänin 10-2, 1 poissa.

el-Khatib oli poissa kokouksesta.

Tämän jälkeen päätettiin yksimielisesti, että Mannin Pälven kannattamana tekemä selvennys yleiskaavan A-merkintään liittyen lisätään päätökseen.

Ennen päätöksentekoa Kaunislahti teki seuraavansisältöisen palautusehdotuksen mutta se raukesi kannattamattomana:

”Palautetaan esitys Yleiskaavaksi 2029 uudelleen valmisteluun siten, että nykyiset asuinpientaloalueet merkitään jatkossakin merkinnällä AP.”

Päätökseksi tulleiden muutosehdotusten perustelut olivat päätöksessä esitetyssä järjestyksessä seuraavat:

”Museopalvelut toi esille, että Tuomiokirkko ympäristöineen on kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja arkeologisesti hyvin merkittävä alue, johon ei missään muodossa ole toivottavaa palauttaa joukko- tai ajoneuvoliikennettä. Tuomiokirkko on Suomen ainoa keskiaikainen katedraali. Se on ympäristöineen valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön aluetta (RKY). Tuomiokirkko ja sitä ympäröivän muinaisjäännöksen keskiaikainen ydin on valittu valtakunnallisesti merkittäviksi arkeologisiksi kohteiksi (VARK).” (Åland)

”Tarve säiliövaunujen pitämisellä Turussa on poistunut sen mukana kun Uudenkaupungin rata sähköistyi. Ratapihaa tarvitaan tulevaisuudessa enemmän henkilöliikenteeseen, sekä tavara- ja perusraaka-ainekuljetuksiin.” (Åland)

”Kaupungilla on selkeä tarve yritystonteista, joten ei ole syytä pienentää nykyisen yleiskaavan mukaista aluetta. Rakennuskelpoisuus ja rakentamisen kustannukset jäävät hakijan harkintaan.” (Manni)

Jakobssonin tekemien muutosehdotusten perustelut äänestysjärjestyksessä:

”Tievaraus ei ole tarpeellinen, vaan olisi viheralueelle, luontoarvoille ja asukasviihtyisyydelle haitallinen. Tien toteuttaminen tulisi kaupungille kalliiksi ja lisäisi yksityisautoliikennettä kaupunginvaltuuston yksimielisesti asettaman kulkumuototavoitteen vastaisesti.” (Kähärin tievaraus)

"Kaavamerkintä "VU" mahdollistaa liikunta- ja virkistyspalveluiden riittävän kehityksen Lemminkäisenkadun ja Hippoksentien varrella:

Kupittaanpuistoa on syytä kehittää ensisijaisesti nykyisten toimintojen lähtökohdista siten, että uusille ja kehittyville urheilu- ja liikuntalajeille varataan kehitystilaa. VU-1 -merkinnän mukaisille toiminnoille (urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin liittyvät yritys-, majoitus-, tutkimus-, opetus- ym. toimintaa palvelevat rakennukset ja rakennelmat) on mahdollista löytää tilaa Hippoksentien ja Uudenmaankadun risteyksestä ja muualta Tiedepuiston alueelta, jotta Kupittaan liikuntakeskittymää voidaan kehittää entisestään. Kupittaan puiston mahdollinen urheilupaikkapainotteinen täydennysrakentaminen tulee kohdentaa jo rakennettuun ympäristöön ja parkkialueille, ja urheilupuiston puistomainen sekä avoin luonne tulee säilyttää." (Hippoksentie)

”Tunneli ei ole tarpeellinen, vaan tulisi kaupungille kalliiksi ja lisäisi yksityisautoliikennettä kaupunginvaltuuston yksimielisesti asettaman kulkumuototavoitteen vastaisesti.” (Kurjenmäen tunnelivaraus)

”Etenkin pidemmällä tähtäimellä keskustaa ja vanhaa kaupunkia on syytä rauhoittaa ylimääräiseltä läpiajolta. Pääkokoojavälyä -merkintä on syytä poistaa väliltä Hämeentie-Maariankatu Uudenmaankadulla ja Aninkaistenkadulla. Tällöin keskustaa ja etenkin Vanhaa Suurtoria ja Tuomiokirkkotoria voidaan kehittää viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Pääväylä -merkinnän poistaminen ei estä keskustaan tai sen läpi ajoa, mutta ohjaa tarpeetonta läpiajoa muille reiteille. Tarkemmat liikenteelliset ratkaisut tehdään asemakaavoituksessa ja katu- sekä liikennesuunnitelmissa.” (Pääkokoojaväylä-merkinnän poisto)

"Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus" -merkinnän poistaminen Juhana Herttuan koulun osalta asemakaavoitusprosessiin viitaten ei ole perusteltua. Aarne Ehojoen suunnittelema modernistinen koulurakennus on yleiskaavatyössä todettu säilytettäväksi rakennusperintökohteeksi. Kohdeluettelo on museokeskuksen, kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan yhteistyössä laatima, eikä kiinteistön osalta ole yleiskaavoitusprosessin aikana tapahtunut mitään sellaisia muutoksia, jotka antaisivat syyn epäillä luokituksen ajantasaisuutta." (Juhana Herttuan koulua koskeva merkintä)

Ålandin muiden kuin päätökseksi tulleiden muutosehdotusten perustelut:

”Alue muuttuu oleellisesti uusien pyörätie ja liikennesuunnitelmien myötä joen itäisellä puolella, sekä läntisellä puolella. Raitiotien mahduttaminen itäiselle puolelle ei uusien suunnitelmien mukaan ole toteutettavissa. Lisäksi raitiotie menee poliisitalon editse ja haittaa hälytys- ja muuta tehtäväliikennettä.” (Laatukäytävävarausmerkinnän poisto välillä Sotalaistenkatu- Sairashuoneenkatu.)

”Suunniteltu ripeä muutos kulkutapajakauma vähentää keskustan houkuttelevuutta ja saavutettavuutta autolla liikuttaessa. Selvitysten mukaan autolla liikkuvat tuovat 43% valtaosan keskustan liikkeissä käytetyistä euroista. Yleiskaavan neljästä strategisesta painopisteestä kaksi 1, keskustan kehittäminen ja 2, elinkeinoelämän toimintaedellytykset ei täyty ainakaan kivijalkaliikkeiden näkökulmasta.” (Kaavaselostuksesta poistettava lause)

”Valmiit asuinalueet ovat pääasiallisesti joko kerrostalo- tai pientalovaltaisia. Turussa on paljon vuokratontteja ja vanhoja asuinalueita isoilla tonteilla. Tonttien yhdistämiset tai vuokrasopimusten jatkamatta jättämiset voi tulevaisuudessa mahdollistaa mm. kerrostalorakentamisen pientaloalueille. Varsinkin niissä tapauksissa, kun kerrostalo- ja pientalovaltaiset alueet kohtaavat toisensa. Nykyinen ehdotettu merkintä A, valmis asuinalue, ”alueella voi toteuttaa omaispiirteet huomioiin ottavia muutoksia” on subjektiivinen käsite kartalla. Siinä tietyllä alueella voi olla useampaa rakennuskantaa ja koska yleiskaavaseloste ei määrittele riittävän tasolla asuinalueiden ominaispiirteitä, niin vanha vuoden 2020 yleiskaavamerkintä AK ja AP osoittavat paremmin asuinympäristön ominaispiirteet. Muistutan, että teemme yleiskaavaa yli valtuustokausien ajaksi. Vaikka nyt trendinä ja pormestariohjelmassa on kirjattu täydennysrakentamista pientaloalueelle, saman trendin jatkumista ei ole taattua seuraavassa pormestariohjelmassa kuntavaalien jälkeen.” (A valmis asuinalue -merkinnän poisto)

Asian esittelijänä toimi kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.

Kh § 50

Yleiskaavainsinööri Andrei Panschin ja kehittämispäällikkö Juha Jokela 2.2.2023:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 31.1.2023 § 31 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 24.11.2021 päivätty yleiskaavaehdotus myöhempine muutoksineen hyväksytään oikeusvaikutteisena yleiskaavana siten muutettuna, että joukkoliikenteen laatukäytävämerkintä poistetaan Tuomiokirkon edustalta, ja että VAK-järjestelyratapihan selvitysaluemerkintä poistetaan. Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Piipanojan TP- alueraja muutetaan voimassa olevan yleiskaavan PK- aluerajan mukaiseksi. Muilta osin kaavamerkinnät ko. alueeseen liittyen jäisivät sellaisiksi kuin ne pohjaehdotuksessa olivat.

Joukkoliikenteen laatukäytävämerkintä Tuomiokirkon edustalle on otettu osaksi yleiskaava 2029:ää 24.11.2021 päivätyssä yleiskaavaehdotuksessa, joka on ollut ensin nähtävillä 31.1. - 23.3.2022 ja uudelleen 31.10. - 29.11.2022. Raitiotien Tuomiokirkkolinjauksen selvittämisestä on päätetty raitiotien ohjausryhmässä. Tästä johtuen yleiskaavaehdotuksessa Tuomiokirkontorilla ja Akatemiankadulla on osoitettu joukkoliikenteen laatukäytävä -merkinnällä raitiotien ensimmäisen vaiheen vaihtoehtoinen linjaus. Tuomiokirkontorin reitille vaihtoehtoinen raitiotien reitti taas on Uudenmaankatu-Hämeenkatu. Lähtökohtana on, että linja-autoliikenne kulkisi jatkossakin Hämeenkadun ja Uudenmaankadun liittymän kautta.

Raitiotien reitistä on tarkoitus päättää vuoden 2023 aikana raitiotien yleissuunnitelmassa laadittavien reittivaihtoehtosuunnitelmien sekä vaikutusarvioiden perusteella. Raitiotien tutkittavien reittivaihtoehtojen tulee olla esitettyinä yleiskaavassa tulevan reittivaihtoehdon valinnan mahdollistamiseksi. Mikäli joukkoliikenteen laatukäytävämerkintää ei olisi yleiskaavassa, ja myöhemmässä päätöksenteossa tehtyjen selvitysten ja vaikutusarvioiden pohjalta päädyttäisiin Tuomikirkontorin reittiin raitiotielle, riski ko. päätöksen tulkitsemisesta yleiskaavanvastaiseksi olisi suuri.

VAK-ratapihan selvitysaluemerkinnän osoittaminen yleiskaavaan on perustunut annettuihin viranomais- ja asiantuntijalausuntoihin (Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus) ja selvityksiin. Kyseisen kaavamääräyksen mukaan ”Alue varataan VAK-järjestelyratapiha-alueen selvitysalueeksi. Ratapihan alueella tehtävistä vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelytoiminnoista aiheutuu suuronnettomuusriski lähialueille. Yksityiskohtainen riskiselvitys ja hallintatoimenpiteet tulee arvioida ratapihan ja sen lähialueen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.”

Turun ratapihalla on nykyään ns. VAK-raiteita, joilla järjestellään vaarallisia aineita sisältäviä junavaunuja. VAK-järjestelyratapiha-aluetta ollaan siirtämässä nykyiseltä paikaltaan. VAK-järjestelyratapihan selvitysaluemerkintä mahdollistaa VAK-ratapiha-alueen siirtämisen joko tavara-asemalle ja mahdollisesti myöhemmin Muhkuriin. Siirron tarkoituksena on saada riskialttiita toimintoja sijoitettua kauemmas ydinkeskustasta.

Nykyisen ratapiha-alueen ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Alueen ympäristöön on kaavoitettu ja kaavoitetaan runsaasti uutta asumista, kauko- ja lähiliikenteen liikenteen solmukohtaa, matkakeskusta sekä areena- ja elämyskeskusta, jonka mahdollinen rakentaminen toisi alueelle runsaasti tapahtuma-asiakkaita. Uuden ratapiha- alueen siirtäminen on tämänhetkisen tiedon mukaan kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa ratapihatoiminnot siirtyvät Heikkilän tavararatapihalle ja toisessa vaiheessa uuteen sijaintiin Muhkuriin. Valtio ja Turun kaupunki selvittävät yhdessä VAK-ratapihan siirtämisen mahdollisuutta Muhkuriin voimassa olevan MAL -sopimuksen mukaisesti. Ensimmäinen vaihe toteutetaan KUTU- hankkeen yhteydessä. Toisen vaiheen toteutumisaikataulusta ei vielä ole sen tarkempaa tietoa. Tehtyjen selvitysten pohjalta Muhkuri on osoittautunut Turun kaupungin alueella parhaaksi sijainniksi sijoittaa ratapiha uudelleen. Taustalla on haavoittuvuustarkastelut sekä rataoperaattoreiden kommentit, jotka ovat todenneet tämän parhaaksi vaihtoehdoksi. Alueen väestöpohja on tällä hetkellä karkeasti noin 1/10 osa keskustan asukasmääristä, eikä alueelle ole suunniteltu toteutettavan lisärakentamista.

Jo tehtyjen selvitysten rinnalla on Väyläviraston ja Turun kaupungin tilauksesta selvitetty mahdollisuutta VAK- ratapihan siirtämiseen Turun kaupungin alueen ulkopuolelle. Selvitystyö on tehty pääosin rataosuudella Turku - Uusikaupunki, jossa vaihtoehtoisia sijainteja on tarkasteltu aina Uuteenkaupunkiin saakka. Tämänkin selvityksen perusteella näyttäisi Muhkuri olevan lähtökohtaisesti yksi toteuttamiskelpoisimmista vaihtoehdoista.

Väyläviraston yleiskaavasta antaman lausunnon mukaan VAK-ratapihan selvitysalueeksi tulee esittää alue, joka ulottuu Muhkurinmäeltä Aninkaisten sillalle saakka sisältäen sekä Turku Tavaran (Heikkilän ratapihan) että Turku Aseman (Turun henkilöratapihan). Selvitysalue on osoitettu yleiskaavaehdotukseen lausunnon mukaisesti. Yleiskaavan laadinnassa tulee huomioida VAK ratapihan aiheuttamat rajoitteet sitä ympäröivään maankäyttöön. Muhkurin alueelle osoitettujen A-1-aluevarausten mukaan ”Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut sekä lähipuistot. Alueelta on varattava asemakaavoituksessa riittävästi tilaa asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja varten. Alueelle saa sijoittaa myös sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Alue ei kuulu ensisijaisiin täydennysrakentamisalueisiin VAK-järjestelyratapihan selvitysalueen läheisyyden vuoksi.”

Mikäli VAK-ratapihan selvitysaluemerkintä poistettaisiin, VAK-alueen osoittamiselle kyseiselle alueelle myöhemmässä asemakaavoituksessa ei ole riittävää yleiskaavallista tukea, koska MRL 42.1 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Lisäksi selvitysalueen poistaminen on kokonaisuutena arvioiden niin merkittävä muutos, että kaavaehdotus olisi syytä jälleen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti myös Piipanojan työpaikka-alueen laajentamista mahdollistaen laajemman yritystoiminnan sijoittumisen alueelle kuin mitä yleiskaavaehdotuksessa alueelle oli esitetty. Kaupunkiympäristölautakunta on perustellut rajausmuutosta kaupungin selkeällä tarpeella yritystonteista, minkä pohjalta on arvoitu, ettei ole syytä pienentää nykyisen yleiskaavan mukaista aluetta. Alueen rakennuskelpoisuus ja rakentamisen kustannukset jäävät hakijan harkintaan. Kaupunkiympäristölautakunnan tekemä työpaikka-alueen rajan muuttaminen ei poista alueella todettuja maisemallisia tai muita arvoja, jotka ovat yleiskaavaakartoilla esitetty. Nämä arvot tulee ottaa huomioon aluetta tarkemmin suunniteltaessa. Lautakunnan esittämä muutos Piipanojan osalta korjataan liitteisiin 1,3 ja 7. Kaavaselostus korjataan vastaamaan tehtyä muutosta.

Lisäksi lautakunta päätti selvyyden vuoksi todeta yleiskaavan A-merkintään liittyen seuraavaa:

”Viihtyisät pientaloalueet lähellä palveluja ovat Turun kaupungille ensiarvoisen tärkeä vetovoimatekijä. Olemassa olevilla pientaloalueilla mahdollisen täydennysrakentamisen tulee keskittyä pientalotonttien tarjonnan lisäämiseen ja mahdollisuuksiin jakaa suuria tontteja alueen erityisarvot säilyttäen. Vanhoille kerrostalovaltaisille alueillekin on toivottavaa saada uusia pientaloja. Asuntojen monipuolisuuden edistämiseksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi merkitä yleiskaavatasolla asuinalueet yleispiirteisellä A-merkinnällä, joka ohjaa säilyttämään alueen luonteenomaisuuden. Huoli siitä, että tarkoituksena olisi heikentää pientaloalueiden asemaa ja säilymistä pientaloalueina on aiheeton. Tarkempi suunnittelu ja vuorovaikutus tapahtuisi mahdollisen asemakaavoituksen yhteydessä myöhemmin.”

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Kaupunkiympäristölautakunnan joukkoliikenteen laatukäytävämerkinnän poistoa koskeva muutosesitys on yleiskaavakäsittelyn aiemmissa vaiheissa joko rauennut kannattamattomana (KYLK 4.10.2022 § 367) tai hävinnyt äänestyksessä kaupunginhallituksessa äänin 10-3 (Kh 11.10.2022 § 419). VAK-selvitysalueen poistoa koskeva muutosehdotus on sen sijaan kokonaan uusi. Merkintöjen poiston vaikutukset on kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden asiantuntijoiden toimesta arvioitu kaupunginhallituksen käsittelyä varten.

Näiden selvitysten perusteella esitän, että kaupunginhallitus tekee ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle lautakunnalle esitetyn kaavaehdotuksen mukaisena, kuitenkin lautakunnan kaupunginhallitukselle esittämällä Piipanojan aluetta koskevalla muutoksella. Lautakunnan esittämät muut muutokset rajaisivat tarpeettomasti mahdollisia tulevia joukkoliikenteen ratkaisuja Tuomiokirkon edustan osalta ja VAK-selvitysaluemerkinnän poistamisen osalta yleiskaavaehdotus poikkeaisi sekä viranomais- ja asiantuntijalausunnoista että MAL-sopimuksessa sovitusta.

Liite 1​Yleiskaavaehdotus, kartta 1: Yhdyskuntarakenne

Liite 2​Yleiskaavaehdotus, kartta 2: Asuminen

Liite 3​Yleiskaavaehdotus, kartta 3: Palvelut ja elinkeinot​

Liite 4​Yleiskaavaehdotus, kartta 4: Liikenne

Liite 5​Yleiskaavaehdotus, kartta 5: Kestävä vesien hallinta

Liite 6​Yleiskaavaehdotus, kartta 6: Yhdyskuntatekniikka

Liite 7​​Yleiskaavaehdotus, kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset​

Liite 8​Yleiskaavaehdotus, kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet

Oheismateriaali 1​Yleiskaavaehdotus, selostus

Oheismateriaali 2​Yleiskaavaehdotus, selostus, ruotsinkielinen​

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että 24.11.2021 päivätty, 20.12.2021 muutettu (KH § 582), 1.8.2022 muutettu (lausunnot ja muistutukset), 11.10.2022 muutettu (KH § 419), 13.1.2023 muutettu (lausunnot ja muistutukset) ja 31.1.2023 muutettu (KYLK § 31) yleiskaavaehdotus hyväksytään oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla kaavamääräystä koskevalla muutoksella:

Asian käsittely kokouksessa

Tehty palautusehdotus ja sen käsittely

​Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 10-4.

​Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Helin, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

​Furuholmin Muukkosen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen palautusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Niinivirta ja Anttila:

​”Palautetaan esitys Yleiskaavaksi 2029 uudelleen valmisteluun siten, että nykyiset asuinpientaloalueet merkitään jatkossakin merkinnällä AP.

Perustelut:

Nykyisiä asuinpientalojen alueita on syytä vaalia asumisviihtyvyyden ja kaupunkikuvallisten sekä kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. Asuinalueiden välistä eriytymistä voidaan sen sijaan pienentää nykyistä aktiivisemmalla ja hajautetummalla vuokra-asuntopolitiikalla sekä parantamalla etenkin lähiöiden lähipalveluja.”

Tehdyt muutosehdotukset, joista äänestettiin (14 kpl)

Tehtyjen muutosehdotusten sisällöt huomioon ottaen puheenjohtaja totesi, että kukin muutosehdotus asetetaan vastakkain esittelijän päätösehdotuksen kanssa.

Äänestys 1

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 8-6.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Helin, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Furuholmin Weberin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen, Niinivirta, Anttila ja Rantanen:

”Seuraava kaavamääräys palautetaan 24.11.2021 päivätyn yleiskaavaehdotuksen mukaiseksi:

Yleismääräys

Korkea rakentaminen tulee sijoittaa ruutukaava-alueen ulkopuolelle kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti perusteltuihin paikkoihin Turun korkean rakentamisen selvityksen periaatteita noudattaen.”

Äänestys 2

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-5.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Niinivirta, Anttila, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Furuholmin Weberin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen, Helin ja Rantanen:

”Seuraavat kaavamääräykset palautetaan 24.11.2021 päivätyn yleiskaavaehdotuksen mukaisiksi:

1.​ ​Keskustatoimintojen C ja Cy -alueita koskeviin yleismääräyksiin palautetaan lause:

Rakentamisen korkeus tulee sovittaa ympäristön rakentamiskorkeuksiin, ja

2.​ Keskustatoimintojen alueita C, Cy ja C-3 koskeviin yleismääräyksiin palautetaan lause:

Täydennysrakentaminen toteutetaan Täydennysrakentamisen mahdollisuudet Turun keskusta-alueella -selvityksen periaatteita noudattaen.”

Äänestys 3

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-5.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Niinivirta, Anttila, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Furuholmin Weberin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen, Helin ja Rantanen:

”Yleiskaava 2029 kartta 8. Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus:

Kaupunginhallitukselle esitettävään pohjaan on tullut muutos kohtaan ”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus”, jonka sanamuodosta esitetään poistettavaksi kohta ”Arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa.”. Esitämme, suojelukohtaan kuuluvaan merkintään lisättäväksi siitä poistettua lausetta muodossa: ”Suojeluarvoja sisältäviä arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa.”

Äänestys 4

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-5.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Niinivirta, Anttila, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Furuholmin Weberin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen, Helin ja Rantanen:

”Keskustatoimintojen alueita C, Cy ja C-3 koskeviin yleismääräyksiin palautetaan lause:

Toteutusten tulee tukea kivijalkakauppaa ja sen toimintamahdollisuuksia varaamalla katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajautuvien rakennusten ensimmäiset kerrokset liike- ja palvelukäyttöön.”

Äänestys 5

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 10-4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Helin, Niinivirta, Anttila, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Rantasen Furuholmin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen ja Weber:

”Kähärin puistotien tievaraus poistetaan.

Perustelut:

Tievaraus ei ole tarpeellinen, vaan olisi viheralueelle, luontoarvoille ja asukasviihtyisyydelle haitallinen. Tien toteuttaminen tulisi kaupungille kalliiksi ja lisäisi yksityisautoliikennettä kaupunginvaltuuston yksimielisesti asettaman kulkumuototavoitteen vastaisesti.”

Äänestys 6

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 10-4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Helin, Niinivirta, Anttila, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Rantasen Furuholmin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen ja Weber:

”Siirretään Hippoksentien varren VU-1 -merkintä Hippoksentien ja Uudenmaankadun risteykseen pääosin Veritas Stadionin ja Marli Areenan tonteille kartan mukaisesti. Muilta osin pohjaehdotuksessa oleva VU-1 -merkintä vaihdetaan VU-merkinnäksi.

Perustelut:

Kaavamerkintä "VU" mahdollistaa liikunta- ja virkistyspalveluiden riittävän kehityksen Lemminkäisenkadun ja Hippoksentien varrella: Kupittaanpuistoa on syytä kehittää ensisijaisesti nykyisten toimintojen lähtökohdista siten, että uusille ja kehittyville urheilu- ja liikuntalajeille varataan kehitystilaa. VU-1 -merkinnän mukaisille toiminnoille (urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin liittyvät yritys-, majoitus-, tutkimus-, opetus- ym. toimintaa palvelevat rakennukset ja rakennelmat) on mahdollista löytää tilaa Hippoksentien ja Uudenmaankadun risteyksestä ja muualta Tiedepuiston alueelta, jotta Kupittaan liikuntakeskittymää voidaan kehittää entisestään. Kupittaan puiston mahdollinen urheilupaikkapainotteinen täydennysrakentaminen tulee kohdentaa jo rakennettuun ympäristöön ja parkkialueille, ja urheilupuiston puistomainen sekä avoin luonne tulee säilyttää."

Äänestys 7

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-5.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Niinivirta, Anttila, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Rantasen Furuholmin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen, Helin ja Weber:

”Kurjenmäen tunnelivaraus poistetaan.

Perustelut:

Tunneli ei ole tarpeellinen, vaan tulisi kaupungille kalliiksi ja lisäisi yksityisautoliikennettä kaupunginvaltuuston yksimielisesti asettaman kulkumuototavoitteen vastaisesti.”

Äänestys 8

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-5.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Niinivirta, Anttila, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Rantasen Furuholmin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen, Helin ja Weber:

”Pääkokoojaväylä -merkintä poistetaan väliltä Hämeentie-Maariankatu.

Perustelut:

Etenkin pidemmällä tähtäimellä keskustaa ja vanhaa kaupunkia on syytä rauhoittaa ylimääräiseltä läpiajolta. Pääkokoojaväylä -merkintä on syytä poistaa väliltä Hämeentie-Maariankatu Uudenmaankadulla ja Aninkaistenkadulla. Tällöin keskustaa ja etenkin Vanhaa Suurtoria ja Tuomiokirkkotoria voidaan kehittää viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Pääväylä -merkinnän poistaminen ei estä keskustaan tai sen läpi ajoa, mutta ohjaa tarpeetonta läpiajoa muille reiteille. Tarkemmat liikenteelliset ratkaisut tehdään asemakaavoituksessa ja katu- sekä liikennesuunnitelmissa.”

Äänestys 9

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-5.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Niinivirta, Anttila, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Rantasen Furuholmin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Muukkonen, Helin ja Weber:

"Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus -merkintää ei poisteta Juhana Herttuan koulusta.

Perustelut:

Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus -merkinnän poistaminen Juhana Herttuan koulun osalta asemakaavoitusprosessiin viitaten ei ole perusteltua. Aarne Ehojoen suunnittelema modernistinen koulurakennus on yleiskaavatyössä todettu säilytettäväksi rakennusperintökohteeksi. Kohdeluettelo on museokeskuksen, kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan yhteistyössä laatima, eikä kiinteistön osalta ole yleiskaavoitusprosessin aikana tapahtunut mitään sellaisia muutoksia, jotka antaisivat syyn epäillä luokituksen ajantasaisuutta."

Äänestys 10

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 11-2, 1 tyhjä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Furuholm, Muukkonen, Helin, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen ja Arve.

Anttilan tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Niinivirta:

”Poistetaan joukkoliikenteen laatukäytävämerkintä Tuomiokirkon edustalta.

Perustelut:

Museopalvelut toi esille, että Tuomiokirkko ympäristöineen on kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja arkeologisesti hyvin merkittävä alue, johon ei missään muodossa ole toivottavaa palauttaa joukko- tai ajoneuvoliikennettä. Tuomiokirkko on Suomen ainoa keskiaikainen katedraali. Se on ympäristöineen valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön aluetta (RKY). Tuomiokirkko ja sitä ympäröivän muinaisjäännöksen keskiaikainen ydin on valittu valtakunnallisesti merkittäviksi arkeologisiksi kohteiksi (VARK).”

Pälve äänesti tyhjää.

Äänestys 11

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 12-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Furuholm, Muukkonen, Helin, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Anttilan tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Niinivirta:

”Poistetaan joukkoliikenteen laatukäytävävaraus -merkintä välillä Sotalaistenkatu- Sairashuoneenkatu.

Perustelut:

Alue muuttuu oleellisesti uusien pyörätie ja liikennesuunnitelmien myötä joen itäisellä puolella, sekä läntisellä puolella. Raitiotien mahduttaminen itäiselle puolelle ei uusien suunnitelmien mukaan ole toteutettavissa. Lisäksi raitiotie menee poliisitalon editse ja haittaa hälytys- ja muuta tehtäväliikennettä.”

Äänestys 12

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 11-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Furuholm, Muukkonen, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Anttilan Niinivirran kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Helin:

”Poistetaan seuraava lause kaavaselostuksen sivulta 92 ”Lisääntyvät kävijämäärät lisäävät myös alueen elävyyttä ja kaupallista houkuttelevuutta” kolmannen kappaleen lopusta:

Keskeistä liikennejärjestelmän kehittämisessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on liikenteelle varatun tilan käytön priorisointi keskustassa sekä keskustaan johtavilla sisääntuloreiteillä. Niiden avulla voidaan lisätä kestävien kulkutapojen kilpailukykyä ja palvelutasoa. Kävelykeskustan laajentaminen on keskeinen toimenpide, jolla parannetaan keskustan viihtyisyyttä. Lisääntyvät kävijämäärät lisäävät myös alueen elävyyttä ja kaupallista houkuttelevuutta.

Perustelut:

Suunniteltu ripeä muutos kulkutapajakauma vähentää keskustan houkuttelevuutta ja saavutettavuutta autolla liikuttaessa. Selvitysten mukaan autolla liikkuvat tuovat 43% valtaosan keskustan liikkeissä käytetyistä euroista. Yleiskaavan neljästä strategisesta painopisteestä kaksi 1, keskustan kehittäminen ja 2, elinkeinoelämän toimintaedellytykset ei täyty ainakaan kivijalkaliikkeiden näkökulmasta.”

Äänestys 13

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 12-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Furuholm, Muukkonen, Helin, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Anttilan tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Niinivirta:

”Poistetaan VAK-järjestelyratapihan selvitysalue-merkintä.

Perustelut:

Tarve säiliövaunujen pitämisellä Turussa on poistunut sen mukana kun Uudenkaupungin rata sähköistyi. Ratapihaa tarvitaan tulevaisuudessa enemmän henkilöliikenteeseen, sekä tavara- ja perusraaka-ainekuljetuksiin.”

Äänestys 14

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 11-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Lehtinen, Furuholm, Muukkonen, Weber, Rantanen, Aaltonen, Ruohonen, Pälve ja Arve.

Anttilan Niinivirran kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Helin:

”Asuinalueiden kaavamerkintä A valmis asuinalue -merkintä poistetaan kaavaehdotuksesta ja korvataan merkinnöillä AK ja AP alla esitetyn mukaisina.

Kaavamerkintä ja määräys:

AK- Alue varataan pääasiassa kerrostalovaltaiselle asumiselle sekä ympäristöön soveltuvien työtilojen, virkistyksen, palveluiden sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.

AP- alue varataan pientalovaltaiselle asumiselle, sekä ympäristöön soveltuvien työtilojen, virkistyksen, palveluiden sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.

Perustelut:

Valmiit asuinalueet ovat pääasiallisesti joko kerrostalo- tai pientalovaltaisia. Turussa on paljon vuokratontteja ja vanhoja asuinalueita isoilla tonteilla. Tonttien yhdistämiset tai vuokrasopimusten jatkamatta jättämiset voi tulevaisuudessa mahdollistaa mm. kerrostalorakentamisen pientaloalueille. Varsinkin niissä tapauksissa, kun kerrostalo- ja pientalovaltaiset alueet kohtaavat toisensa. Nykyinen ehdotettu merkintä A, valmis asuinalue, ”alueella voi toteuttaa omaispiirteet huomioiin ottavia muutoksia” on subjektiivinen käsite kartalla. Siinä tietyllä alueella voi olla useampaa rakennuskantaa ja koska yleiskaavaseloste ei määrittele riittävän tasolla asuinalueiden ominaispiirteitä, niin vanha vuoden 2020 yleiskaavamerkintä AK ja AP osoittavat paremmin asuinympäristön ominaispiirteet. Muistutan, että teemme yleiskaavaa yli valtuustokausien ajaksi. Vaikka nyt trendinä ja pormestariohjelmassa on kirjattu täydennysrakentamista pientaloalueelle, saman trendin jatkumista ei ole taattua seuraavassa pormestariohjelmassa kuntavaalien jälkeen.”

Tehty muutosehdotus, joka hyväksyttiin yksimielisesti

Elon Ruohosen kannattamana tekemä seuraavansisältöinen muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti:

”Joukkoliikenteen laatukäytävän kaavamääräystä täydennetään siten, että: Tuomiokirkkotorin-Akatemiankatu -reitillä merkintä koskee ainoastaan raitiotien vaihtoehtoista reittiä.”

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Kylk § 18
Liite 1:Yleiskaavaehdotus, kartta 1: Yhdyskuntarakenne
Liite 2:Yleiskaavaehdotus, kartta 2: Asuminen
Liite 3:Yleiskaavaehdotus, kartta 3: Palvelut ja elinkeinot
Liite 4:Yleiskaavaehdotus, kartta 4: Liikenne
Liite 5:Yleiskaavaehdotus, kartta 5: Kestävä vesien hallinta
Liite 6:Yleiskaavaehdotus, kartta 6: Yhdyskuntatekniikka
Liite 7:Yleiskaavaehdotus, kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset
Liite 8:Yleiskaavaehdotus, kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet
Liite 9:Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet

Kylk § 31
Liite 1:Yleiskaavaehdotus, kartta 1: Yhdyskuntarakenne
Liite 2:Yleiskaavaehdotus, kartta 2: Asuminen
Liite 3:Yleiskaavaehdotus, kartta 3: Palvelut ja elinkeinot
Liite 4:Yleiskaavaehdotus, kartta 4: Liikenne
Liite 5:Yleiskaavaehdotus, kartta 5: Kestävä vesien hallinta
Liite 6:Yleiskaavaehdotus, kartta 6: Yhdyskuntatekniikka
Liite 7:Yleiskaavaehdotus, kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset
Liite 8:Yleiskaavaehdotus, kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet
Liite 9:Lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja vastineet

Kh § 50
Liite 1:Yleiskaavaehdotus, kartta 1: Yhdyskuntarakenne
Liite 2:Yleiskaavaehdotus, kartta 2: Asuminen
Liite 3:Yleiskaavaehdotus, kartta 3: Palvelut ja elinkeinot
Liite 4:Yleiskaavaehdotus, kartta 4: Liikenne
Liite 5:Yleiskaavaehdotus, kartta 5: Kestävä vesien hallinta
Liite 6:Yleiskaavaehdotus, kartta 6: Yhdyskuntatekniikka
Liite 7:Yleiskaavaehdotus, kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset
Liite 8:Yleiskaavaehdotus, kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet