Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus5706.02.202311

954-2023 (00 01 01)

Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen päivitys (Kv)

Tiivistelmä:

Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje kuvaa infrahankkeiden hankesuunnitelman sisällön sekä laadintaprosessien periaatteet, vastuut ja menettelytavat. Tämä päivitetty infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje korvaa kaupunginvaltuustossa 23.9.2019 § 139 hyväksytyn menettelytapaohjeen kokonaisuudessaan. Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään ohjeen hyväksymistä.

Kh § 57

Kaupunkiympäristö, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää 31.1.2023:​

​Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje kuvaa infrahankkeiden tarveselvityksen ja hankesuunnitelman sisällön sekä laadintaprosessien periaatteet, vastuut ja menettelytavat. Voimassa oleva tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.9.2019 § 139. Ohje koskee kaikkia Turun kaupungin infrahankkeita.​

​Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen päivityksestä on vastannut kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpään valmisteluryhmä, jonka ovat muodostuneet konsernihallinnon tilapalvelujen sekä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkirakentamisen edustajat. Lisäksi näkemyksiä on saatu kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueen asiantuntijoilta.

Turun kaupunkistrategiassa on nostettu esiin kaupunkikehittämisen painopistealueina kärkihankkeiksi nimettyjä hankekokonaisuuksia. Osa kärkihankkeista, kuten Keskustan kehittäminen, painottuu toimenpiteidensä osalta vahvasti maankäytön linjauksiin. Kärkihankkeet ovat kuitenkin monialaisina kaupunkikehitystä linjaavina kokonaisuuksina sellaisia, että niiden asettamispäätöksissä ei voida suoraa soveltaa yksin infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjetta. Maankäyttöön painottuvaa kärkihanketta asetettaessa on kuitenkin otettava soveltuvin osin huomioon ko. ohjeen tarveselvitysosiossa mainittuja seikkoja.

Varsinaiset infrastruktuurin investointihankkeet voidaan jakaa syntyperusteensa mukaisesti. Ohjetta on tältä osin hiukan tarkennettu ja päivitetty jaottelu on seuraava:

1.​​​Maankäytön strateginen hanke tai kärkihanke

2.​​​Kiinteistökehityshanke

3.​​​Perusinvestointihanke, yksittäinen tai jatkuva

4.​​​Kehittämisohjelmahanke

Hankkeiden jaottelu määrittää niiden valmisteluprosessin ja päätösvallan rajat.

Hankkeiden laajuus porrastetaan investointisumman perusteella pieniin, keskisuuriin ja suuriin yksittäisiin infrainvestointeihin. Näiden kohdalla päätösvaltarajoja on esitetty korotettavaksi alla olevan mukaisiksi:​

1.​​​​ Pienet, kustannusarvioltaan 50.000 € tai alle, kunnossapitoluonteiset hankkeet eivät ole investointeja eli ne toteutetaan kunnossapidon budjetista ja ne hyväksyy infran kunnossapitopäällikkö. Voimassa olevassa ohjeessa rajaa ei oltu määritelty.​​

2.​​​​ Pienistä erillisistä perusinvestointihankkeista, jotka ovat kustannusarvioiltaan yli 0,05 M€ ja alle 3 miljoonaa euroa, laaditaan hankekortti, jonka hyväksyy kaupunkiympäristöjohtaja. Voimassa oleva hyväksymisraja on alle 1 miljoonaa euroa.

3.​​​​ Keskisuurista investointihankkeista, jotka ovat kustannusarvioltaan vähintään 3 miljoona euroa ja enintään 10 miljoonaa euroa, laaditaan hankesuunnitelma, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. Voimassa oleva raja on vähintään 1 miljoonaa euroa ja enintään 3 miljoonaa euroa.​​

4.​​​​ Suurista investointihankkeista, jotka ovat kustannusarvioltaan yli 10 miljoonaa euroa, laaditaan hankesuunnitelma, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto.​Voimassa oleva raja on yli 3 miljoonaa euroa.

5.​​​​ Toimintoja tukevia, korjausvelkaa alentavia, liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta, parantavia tai asukasviihtyisyyttä parantavia sekä kehittämisohjelman mukaisia kustannusarvioltaan yli 50.000 euron investointeja toteutetaan hankelistojen perusteella, jotka hyväksyy kaupunkiympäristöjohtaja päätöspöytäkirjalla.

Luokitusraja on arvonlisäveroton investointikustannus (alv 0 %), joka ei sisällä Turun Vesihuolto Oy:lle kohdistuvia vesihuollon kustannuksia yhteishankkeissa. Pienten, keskisuurten ja suurten hankkeiden menettelytapaohjeistus koskee luokittelun mukaisesti kaikkia infrainvestointihankkeita.

Kuten voimassa olevassakin ohjeessa laadittavia selvityksiä ja muodostuvia asiakirjoja ovat edelleen seuraavat:

1.​​Tarveselvitys

2.​​​Hankesuunnitelma

3.​​​Esiselvitys

4.​​​Hankekortti

5.​​​Hankelista

Tarveselvityksen hyväksyy kaupunginhallitus. Tarveselvityksestä ei tehdä varsinaista kustannusarviota vaan kustannukset tarkastellaan karkealla tasolla. Tarveselvitys sisältää myös alustavan aikataulun.

Uutena asiana hankesuunnitelman ja hankekortin osalta on se, että kustannusarvion sijaan esitetään myös kustannusten vaihteluväli, joka määräytyy sen hetkisen hanketiedon määrän perusteella. Kustannushaarukan suuruuteen vaikuttaa mm. hankkeen kompleksisuus, tutkimusten ja selvitysten määrä ja laatu sekä teknisten ratkaisujen tarkkuustaso. Taloussuunnittelun investointiohjelmassa määrärahalukuna käytetään hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvion vaihteluvälin keskiarvoa pyöristettynä seuraavaan ylempään 100.000 euroon, joka myös määrittää kustannusarvion toimivaltaisen hyväksyjän:

Esiselvityspäätösten ja hankelistojen hyväksymiseen ei esitetä muutoksia.

Vastaavaa infran kustannusarvion vaihteluväliä esitetään käytettäväksi myös kaavoitusta edellyttävissä maankäytön hankkeissa. Mikäli hanketiedon määrä on vähäinen ja asemakaavan infran kustannusarvio perustuu hankeosalaskentaan, hyväksytään asemakaavan yhteydessä infran kustannusarvion vaihteluväli. Mikäli asemakaavasuunnittelun yhteydessä on laadittu toteutussuunnitteluun perustuva tarkka rakennusosatasoinen kustannusarvio, hyväksytään tämä kustannusarvio asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.​

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävän infran kustannusarvion esitetään hyväksyttäväksi kustannusarvion suuruuden perusteella seuraavasti:

​Katu- ja muiden yleisten alueiden suunnitelmat voidaan hyväksyä lautakunnassa, mikäli kustannusarvio on hyväksytyn vaihteluvälin sisällä. Mikäli kustannusarvio ylittää hyväksytyn vaihteluvälin, tulee uusi kustannusarvio hyväksyttää toimivaltaisella toimielimellä ennen suunnitelman hyväksymistä. Hankintapäätöstä tehtäessä käytettävissä on oltava tarkka kokonaiskustannusarvio kustannusarvio hankevarauksineen.

Kustannuslaskennassa käytettäviin hankevarausten suuruusluokkiin ei esitetä muutoksia.

Infran tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeeseen on sisällytetty uusina osioina:

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa infrainvestointiohjelman laadinnasta, kuten tähänkin asti, kaupunginhallituksen priorisoidessa investointeja.

Esitetyn uuden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen edellyttämät hallintosääntömuutokset tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi erikseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Liite 1​Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun menettelyohje​

Oheismateriaali 1​​Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun menettelyohje (kv 23.9.2019 § 139).

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen siten, että ohje korvaa 23.9.2019 § 139 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen kokonaisuudessaan.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Kh § 57
Liite 1:Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun menettelyohje