Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6306.02.20231

931-2023 (02 08 00)

Linjojen 12, 14, 15, 20 ja 72 kilpailuttaminen

Tiivistelmä:

Joukkoliikenteen yhteistoimintasopimus edellyttää, että kunta lausuu sisäisen liikenteensä kilpailutuksen periaatteista ennen kutakin kilpailutusta. Kaupunginhallitukselle tuodaan lausuttavaksi Turun sisäisten linjojen 12, 14, 15, 20 ja 72 kilpailutuksen käynnistäminen.

Kh § 63

Suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa 31.1.2023:

Joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun kaupunkiseudulla toimii Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Viranomaisalueeseen kuuluvien kuntien välille on solmittu 8.11.2011 yhteistoimintasopimus, joka on päivitetty ajan tasalle 30.3.2017. Jäsenkunnat ovat sopineet, että Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta noudattaa ko. kunnan lausuntonaan antamaa päätöstä kunnan sisäisen liikenteen pääperiaatteista ja liikenteen kilpailutuksen käynnistämisestä. Lautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää mm. joukkoliikenteen vuorotarjonnasta ja reiteistä silloin, kun kyse ei ole uuden linjan aloittamisesta tai merkittävästi kunnan talouteen vaikuttavasta muutoksesta. Lautakunta päättää myös mm. sanktioperusteista ja palvelubonuksista sekä seuraa sopimuksen toteutumista.

Turun kaupungin hallintosäännön 32 §:n 24) -kohdan mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu päättää kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle annettavista lausunnoista, jotka koskevat kaupungin sisäisen joukkoliikenteen järjestämistä.

30.6.2024 päättyvistä Turun seudun liikennöintisopimuksista on kilpailutusvuorossa kaksi Turun sisäisen liikenteen kohdetta. Kohteet esitetään yhdistettäväksi yhdeksi liikennöintikohteeksi runkolinjaston tuomien muutosten vuoksi. Tulevaisuudessa molemmissa sopimuksissa liikennöidään Hirvensalon sekä Kakskerran suunnan linjoja, ja kohteet on järkevä yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi synergiahyötyjen vuoksi.

Ensimmäisessä kohteessa liikennöidään kolmea linjaa. Linja 14 (14/14T) Saramäki – Oriketo – Kauppatori – Erikvalla. Linja 15 (15/15A/15B/15T) Saramäki – Oriketo – Kauppatori – Kakskerta. Linja 72 Syvälahden koulu – Haarlan koulu – Kakskerta. Toisessa kohteessa liikennöidään kahta linjaa. Linja 12 (12/12T) Varissuo – Kauppatori – Härkämäki. Linja 20 Puutori – Logomo – Muhkuri.

Runkolinjasto muuttaa 1.7.2025 Turun linjastoa, ja moni linja on jo määritelty liikennöintisopimuksiin optioina. Nyt kyseessä olevat sopimukset esitetään optiona siirrettäväksi runkolinjastossa lähinnä Hirvensalon sekä Kakskerran/Satavan linjoille. Lisäksi kohteesta tullaan liikennöimään seutulinjaa 220, sekä mahdollisesti Turun sisäistä liityntälinjaa. Koska runkolinjasto yhdistää näiden kohteiden autot niin, että toisessa liikennöidään usealla autolla Hirvensalossa ja toisessa usealla autolla Kakskerran suunnasta, tulee kohteet yhdistää. Yhdistäminen mahdollistaa linjojen autojen käyttämisen ristiin eri linjoilla, joka tekee liikenteestä tehokkaampaa ja sitä kautta edullisempaa.

Linjojen 14, 15 ja 72 kohdetta liikennöidään nykyisin kuudella 2-akselisella sekä kahdella telibussilla. Linjojen 12 ja 20 sopimusta liikennöidään kahdella 2-akselisella sekä seitsemällä telibussilla. Linjoille esitetään tilattavaksi 1.7.2024 alkaviin sopimuksiin yhdeksän 2-akselista sekä kahdeksan telibussia. Tämä on lähellä runkolinjaston tarvetta, jolloin liikenteeseen tarvitaan kymmenen 2-akselista sekä 8 telibussia. Esitetään edellä mainittua runkolinjaston optioksi.

Käyttövoima ja pisteytys

Turun kaupungin tavoite on olla vuonna 2029 hiilineutraali. Lisäksi kaluston ympäristöominaisuuksista säädetään EU:n direktiivissä (EU) 2019/1161 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&from=FR), että kesän 2021 jälkeen allekirjoitetuissa liikennöintisopimuksissa sähköbusseja on oltava vähintään 20,5 %. Lisäksi vähintään 20,5 % ko. sopimusten autoista on oltava sähköbusseja tai muita puhtaita busseja. Kansallinen lainsäädäntö on madaltanut täyssähköbussivaatimuksen 15 %, mutta puhtaiden ajoneuvojen osuus tulee olla edelleen vähintään 41 % hankinnoista.

Turun kaupungin tavoitteet tulevat voimaan linjojen 12, 14, 15, 20 ja 72 uudella sopimuskaudella. EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi on voimassa, joten tämän kilpailutuskohteen autot lasketaan mukaan joukkoliikenneviranomaisen 2021 - 2025 kiintiöön. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt puhtaiden ajoneuvojen (sähköbussiliikenteen laajenemissuunnitelma Tksjlk 03.03.2021 § 40) käyttöönotosta. Yhteenvetona puhtaista ajoneuvoista tekstissä todetaan, että:

”Sähköbussiliikennettä kilpailutetaan sekä EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin että siitä johdetun Suomen lainsäädännön perusteella. Lisäksi sähköbussiliikenne vastaa Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin. Tämä sähköbussiliikenteen laajentamissuunnitelma koskee vuosia 2021-2025 eli EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin ensimmäistä osaa.

Turun seudun joukkoliikenneviranomainen jatkaa toistaiseksi jo hyväksi todetulla kilpailutustavalla, jossa sähköbussiliikennettä ei vaadita, vaan siitä annetaan kilpailutuksessa lisäpisteitä. Jos sähköbussien määrä ei tällä kilpailutusperiaatteella toisi viranomaisalueelle riittävästi sähköbusseja, sähköbusseja on mahdollista alkaa vaatia. Toistaiseksi tälle ei näy tarvetta.”

Turun kaupungin ilmastotavoitteiden vuoksi sopimuksessa tullaan edellyttämään, että kohdetta tulee liikennöidä direktiivin mukaisilla puhtailla ajoneuvoilla vuoteen 2029 mennessä. Jos kohde on voitettu puhtailla ajoneuvoilla, ei tämä lisävaatimus aiheuta muutoksia. Jos kohde kuitenkin on voitettu normaaleilla dieselbusseilla, tarkoittaa vaatimus sitä, että viimeistään vuonna 2029 autoissa tulee käyttää uusiutuvaa polttoainetta.

Turun seudun joukkoliikenne on sähköistynyt vauhdilla vuosina 2021-2023. Liikenteessä on 1.7.2023 alkaen 83 sähköbussia (kokonaismäärä n. 230), joten päälle 1/3 busseista on sähköisiä. Markkinaehtoisesti liikenteeseen tulevat uudet bussit ovat lähes poikkeuksetta sähköisiä. Sähköbussit muuttavat joukkoliikenteen täysin päästöttömäksi, ja sitä kautta sopimuksien autoille määritellyt keski-ikä ja enimmäisikä vaatimukset ovat menettäneet merkitystään. Dieselbusseille on historiassa tullut useita päästörajoja, ja autojen päästökehitys on ollut nopeaa. Samalla vanha kalusto on ollut aina suhteessa saastuttavampaa, joka on ohjannut kilpailuttamaan uudempaa kalustoa. Sähköbussit myös sitovat paljon enemmän yritysten pääomaa mm. merkittävästi korkeamman hankintahinnan kautta. Liikenteen tilaajan näkökulmasta olisi järkevää nostaa ikärajoja niin, että busseilla on mahdollista liikennöidä paremmin niiden koko elinkaaren ajan. Tarkemmat määrittelyt tulee määritellä sopimuskohtaisesti, mutta periaatteeksi esitetään sähköbussien maksimi-ikää nostettavan 20 vuoteen (nykyään 15 vuotta). Keski-ikävaatimus on nykyään 8 vuotta sopimuskaudella, ja mahdollisella optiokaudella 10 vuotta (jos 8+2 vuoden sopimus). Keski-ikävaatimus esitetään muutettavan 10 vuoteen sähköbussien osalta.

Samalla dieselbusseilla on tilanne, ettei uusia päästöluokkia ole enää tullut, ja toisaalta bussi lasketaan EU:n direktiivin mukaisesti päästöttömäksi ajoneuvoksi (kilpailussa pisteytettävä), jos polttoaineena käytetään esim. biopohjaista polttoainetta. Tämän vuoksi olisi perusteltua käyttää koko sopimuksessa samoja keski-ikä ja enimmäisikä vaatimuksia, myös dieselbussien osalta. Koska uudet bussit hyvin suurella todennäköisyydellä ovat sähköbusseja, ja niillä halutaan halpojen kilometrien ja korkean pääoman vuoksi ajaa mahdollisimman paljon, jää päästötön dieselbussi kalustoksi kiertoihin, joissa suoritteita ei päivän aikana kerry paljoa. Tällöin autot eivät myöskään kulu käytössä niin paljoa, ja ne kestävät kauemmin. Jos Suomessa olemassa olevaa hyväkuntoista ja uutta dieselbussikantaa saadaan hyödynnettyä tehokkaasti päästöttömänä mahdollisimman kauan, on sillä merkittävä vaikutus myös liikennöinnin kustannuksiin sekä huoltovarmuuteen (koska liikenteessä on sekä sähkö- että dieselbusseja).

Autojen enimmäisiän nostaminen 20 vuoteen edellyttää, että autoille tehdään viimeistään 15 vuoden iässä päivitys, jossa uusitaan mm. penkkien verhoilu sekä muut erikseen määriteltävät asiakkaiden matkustusmukavuuteen liittyvät kohdat.

Linjojen liikennöinti

Nykytilanne

Linja 12 Varissuo – Kauppatori - Härkämäki tarjoaa yhteyksiä Varissuon, Skanssin, Kaskenkadun, Keskustan, Puutarhakadun, Patterihaan ja Härkämäen suunnilla. Linjaa ei nykymuotoisena liikennöidä runkolinjastossa, mutta monella sen reitillä vuoroväli paranee tulevien runkolinjojen myötä. Vuonna 2022 linjalla 12 tehtiin n. 950 tuhatta nousua. Sen bruttokustannus oli 1,75 miljoonaa euroa, ja tehokkuutta kuvaava €/nousu -arvo 1,83. Linja on yksi Turun käytetyimmistä ja tehokkaimmista runkolinjojen ulkopuolisista linjoista.

Linja 14 liikennöi Erikvallasta Kauppatorin ja Orikedon kautta Saramäkeen. Linjalla tehtiin vuonna 2022 n. 250 tuhatta nousua ja sen bruttokustannus oli n. 880 tuhatta euroa. Linjaa liikennöidään ydinkaupungin ulkopuolelle ja tehokkuusluku 3,54 €/nousu on verrokkilinjoihin nähden hyvä. Linja 14 tukee linjan 15 kanssa Hirvensalon yhteyksiä Turun keskustaan, ja on tärkeä osa saarien liikennettä.

Linja 15 liikennöi linjan 14 parina Kakskerrasta Kauppatorin ja Orikedon kautta Saramäkeen. Linjalla 15 tehtiin vuonna 2022 n. 320 tuhatta nousua sen bruttokustannuksen ollessa 1,24 miljoonaa euroa. Tehokkuusluku 3,91 €/nousu vertautuu hyvin linjaan 14. Linjat 14 ja 15 säilyvät nykyisen kaltaisina runkolinjastossa.

Linja 20 Puutorilta Logomon kautta Muhkuriin, on Muhkurin pääjoukkoliikenneyhteys. Linjan 20 liikennöinti kustansi vuonna 2022 n. 460 tuhatta euroa ja sillä tehtiin n. 78 tuhatta matkaa. Linjan tehokkuusluku 5,88 €/nousu on keskiarvoa heikompi, joka johtuu alhaisista matkamääristä. Toisaalta linjan vuoromäärät vastaavat hyvin kysyntää, eikä linjalle ole helposti löydettävissä synergiaa muilta linjoilta, alueen sijaitessa rautatien ja Naantalin pikatien välissä. Linja jatkaa liikennöintiä vastaavalla tavalla myös runkolinjastossa.

Linja 72 on koululaislinja, joka liikennöi Kakskerrasta Haarlan ja Syvälahden kouluihin. Linjalla tehtiin vuonna 2022 n. 16,5 tuhatta nousua ja sen kustannus oli n. 85 tuhatta euroa. Tehokkuusluku 5,16 €/nousu vastaa muita Turun koululaislinjoja.

Linjojen yhteenlaskettu bruttokustannus vuonna 2022 oli n. 4,41 miljoonaa euroa.

Esitys

Seudullinen joukkoliikenne esittää linjat 12, 14, 15, 20 ja 72 kilpailutettavan yhteen sopimukseen ja sopimuskaudeksi 1.7.2024 – 30.6.2032, jonka lisäksi sopimukseen kirjataan kaksipuolinen optio pituudeltaan enintään 2 vuotta.

Kilpailutuskohteen suuruudeksi tulee 17 autoa. Kohteen kalustona tulee vaatia yhdeksän 2-akselista sekä 8 telibussia. Kaluston keski-ikä on korkeintaan 10 vuotta, ja enimmäisikä 20 vuotta sähköbussien osalta. Koko kohteessa voidaan käyttää vastaavia rajoja, jos koko liikennöinti hoidetaan päästöttömällä kalustolla.

Kilpailutuspakettiin esitetään sisällytettävän tilaajan mahdollisuus lisätä tai vähentää liikennettä 20 % sopimuskauden aikana (kuitenkin maksimissaan 10 % yhden vuoden aikana). Suuremmista muutoksista tulee neuvotella liikennöitsijän kanssa. Tämä on yleisesti Turun liikennöintisopimuksissa käytetty muutosprosentti, joka antaa tilaajalle mahdollisuuksia liikenteen muutoksiin sekä liikennöitsijälle riittävän varmuuden liikenteen määrästä sopimuskautena.

Kilpailutuksen käynnistäminen

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se lausuu Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle linjojen 12, 14, 15, 20 ja 72 kilpailutuksesta edellä esitetyllä tavalla. Kilpailutuspaketin ostohinta on todennäköisesti samaa luokkaa, kuin nykyisen liikenteen eli noin 4,4 miljoonaa euroa vuodessa vuoden 2022 keskimääräisessä hintatasossa. Joukkoliikenteen kustannusindeksi on noussut Ukrainan sodan sekä pandemian myötävaikutuksesta, ja on oletettavaa hintatason nousevan vähintään seudullisen joukkoliikenteen budjetin mukaisen 3 % kasvun mukaiselle tasolle.

Oheismateriaali 1​Joukkoliikenteen järjestäminen Turun seudulla; perustietoja

Oheismateriaali 2​Nykyiset yleisöaikataulut linjoilla 12, 14, 15, 20 ja 72

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus lausuu Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle, että se voi aloittaa Turun sisäisen joukkoliikenteen linjojen 12, 14, 15, 20 ja 72 liikennöinnin kilpailuttamisen seuraavin edellytyksin:

Turun sisäiset linjat 12, 14, 15, 20 ja 72 tulee kilpailuttaa jaksolle 1.7.2024 – 30.6.2032. Sopimusta voidaan jatkaa optiokaudella, jonka pituus on enintään 2 vuotta. Kilpailukohteessa tulee olla yhdeksän 2-akselista ja kahdeksan telibussia. Sähköisten linja-autojen keski-ikä on korkeintaan 10 vuotta ja enimmäisikä 20 vuotta. Ikävaatimukset voidaan ulottaa koko kalustoon, jos se on direktiivin mukaisesti päästötöntä. Liikennettä voidaan lisätä tai vähentää sopimuskaudella enintään 20 % verrattuna tarjouskilpailussa ilmoitettuun kilometrimäärään. Vuoteen 2029 mennessä kohdetta tulee liikennöidä direktiivin mukaisilla puhtailla ajoneuvoilla Turun ilmastosuunnitelman mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö, seudullinen joukkoliikenne
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta