Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus5906.02.202313

9666-2022 (00 00 00)

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten

Tiivistelmä:

Vuonna 2023 järjestettävien eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023 ja ennakkoäänestys 22. - 28.3.2023. Kaupunginhallitukselle esitetään vaalilautakuntien asettamista Turun 46 äänestysalueelle ja vaalitoimikuntien asettamista laitosäänestystä varten.

Kh § 59

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 31.1.2023:

Vuonna 2023 järjestettävien eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja ennakkoäänestysaika kotimaassa 22.-28.3.2023.

Kaupunginvaltuusto on 23.08.2021 § 205 päättänyt Turun kaupungin äänestysalueiden numerot ja nimet 1.1.2022 alkaen. Äänestysalueita on 46.

Kaupunginhallitus on 5.12.2022 § 506-508 päättänyt vahvistaa vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat, laitosäänestyspaikat sekä yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Poliittisen edustavuuden ohella tulevat noudatettavaksi tasa-arvolain määräykset, jotka edellyttävät, että jäseniksi ja varajäseniksi valitaan sekä miehiä että naisia vähintään 40 prosenttia. Osuus lasketaan kunkin lautakunnan ja -toimikunnan osalta erikseen sekä lisäksi erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta.

Luottamuselintoimikunta on käsitellyt asiaa ja laatinut kaupunginhallitukselle ehdotuksen vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten.

Liite 1​Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakunnat (nimilista täydentyy kokoukseen mennessä)

Liite 2​Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalitoimikunnat (nimilista täydentyy kokoukseen mennessä)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää​

-​​​​​​​ asettaa vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten vaalilautakunnat ja -toimikunnat liitteiden 1 ja 2 mukaisesti,

-​​​​​​​ valita vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin liitteissä 1 ja 2 mainitut henkilöt,

-​​​​​​​ määrätä ehdotetut puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja

-​​​​​​​ määrätä varajäsenten sijaantulojärjestyksen ehdotuksen mukaiseksi sekä

-​​​​​​​ oikeuttaa kansliapäällikön tekemään vaalilautakuntien ja –toimikuntien kokoonpanoihin tarvittaessa tarvittaessa täydennyksiä ja muutoksia.​

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskusvaalilautakunta
mtpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 59
Liite 1:Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakunnat (nimilista täydentyy kokoukseen mennessä)
Liite 2:Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalitoimikunnat (nimilista täydentyy kokoukseen mennessä)